ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

detriment

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -detriment-, *detriment*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
detriment(n) ความเสียหาย, See also: อันตราย, Syn. harmfulness, ill, damage
detriment(n) สิ่งที่ก่อให้เกิดอันตรายหรือการบาดเจ็บ (คำทางการ)
detrimental(adj) ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายหรือความเสียหาย, Syn. harmful, ihjurious, painful, Ant. beneficial, useful, healthful

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
detriment(ดี'ทริเมินทฺ) n. การสูญเสีย, ความเสียหาย, ความทรุดโทรม, การได้รับบาดเจ็บ, สาเหตุของความสูญเสียหรือความเสียหาย, Syn. harm
detrimental(ดีทระเมน'เทิล) adj. เป็นอันตราย, เป็นภัย n. ผู้ที่เป็นอันตราย, Syn. hurtful

English-Thai: Nontri Dictionary
detriment(n) ความเสียหาย, อันตราย, การสูญเสีย, การบาดเจ็บ
detrimental(adj) เป็นอันตราย, ได้รับบาดเจ็บ, เป็นภัย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
detrimentความเสื่อมเสีย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
detriment(n, vi, vt, modal, ver) อุปกรณ์โด้รับความเสียหาย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
All right, but if I feel you're a detriment to the squadron and I wave you off, you go right home, you understand?ก็ได้ แต่ถ้าฉันรู้สึกว่าแก ทำให้ฝูงเสี่ยงภัย โบกมือให้กลับ แกต้องบินกลับฐาน เข้าใจนะ Flyboys (2006)
To the detriment of my pay grade.ดูความเสียหายจากเกรดที่ฉันให้ไป Just Business (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
detrimentFor too long society has placed sole emphasis on children's test results, to the detriment of social discipline.
detrimentThe poor educational policy is a detriment to Japan.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความเสียหาย[khwāmsīahāi] (n) EN: damage ; detriment  FR: détriment [ m ] (vx)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
detriment
detrimental
detrimental

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
detriment
detrimental
detrimentally

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[bì, ㄅㄧˋ, ] detriment; fraud; harm; defeat #10,812 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schaden { m }; Nachteil { m } | Schäden { pl } | zum Schaden von; zum Nachteil von | ohne Schaden fürdetriment | detriments | to the detriment of | without detriment for [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Detriment \Det"ri*ment\ (d[e^]t"r[i^]*ment), n. [L. detrimentum,
   fr. deterere, detritum, to rub or wear away; de + terere to
   rub: cf. F. d['e]triment. See {Trite}.]
   1. That which injures or causes damage; mischief; harm;
    diminution; loss; damage; -- used very generically; as,
    detriments to property, religion, morals, etc.
    [1913 Webster]
 
       I can repair
       That detriment, if such it be.    --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. A charge made to students and barristers for incidental
    repairs of the rooms they occupy. [Eng.]
 
   Syn: Injury; loss; damage; disadvantage; prejudice; hurt;
     mischief; harm.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Detriment \Det"ri*ment\, v. t.
   To do injury to; to hurt. [Archaic]
   [1913 Webster]
 
      Other might be determined thereby.    --Fuller.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 detriment
   n 1: a damage or loss [syn: {detriment}, {hurt}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top