ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

whiff

W IH1 F   
40 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -whiff-, *whiff*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
whiff[N] กลิ่นอ่อนๆ, Syn. odor, scent, smell
whiff[N] ร่องรอย
whiff[N] ลมโชยอ่อนๆ, Syn. gust, puff
whiff[N] การสูดลมหายใจเข้า
whiff[VI] ลอย, See also: โชย, พัดโชย
whiff[VT] ลอย, See also: โชย, พัดโชย
whiff[VT] สูดดม, Syn. aspirate, inhale, smell, sniff
whiffer[N] คนสูดดม
whiffet[N] คนไม่สำคัญ โดยเฉพาะผู้อายุยังน้อย (คำไม่เป็นทางการ), Syn. whippersnapper
whiffle[VI] รวนเร (ความคิดหรือการกระทำ), See also: เปลี่ยนไปเปลี่ยนมา, เหลอะแหละ, ทำตัวไม่อยู่กับร่องกับรอย, Syn. dither, vacillate, waver

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
whiff(วิฟ) n. vi. vt.,n. (การ,เสียง) พัด,กระพือ,พ่น,เป่า,สูดหายใจเข้าหรือออก, See also: whiffer n.
whiffle(วิฟ'เฟิล) vi. vt. เป่าเบา ๆ ,พ่นเบา ๆ ,ผันแปร,แปรปรวน,เหลาะแหละ, Syn. shift about,vacillate

English-Thai: Nontri Dictionary
whiff(n) ลมวูบหนึ่ง,บุหรี่มวนเล็กๆ,การพัด,การกระพือ,การเป่า
whiff(vi) เป่าลม,ฉุย,ส่งกลิ่น,กระพือ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
One whiff of his mom's meatloaf and you are goneอย่าลืมพวกเรานะ Full House (1987)
Whoa. Whiffer.whoa Whiffer Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
My fingers are extra fishy today, if you care to take a whiff.นิ้วมือของผมวันนี้กลิ่นปลาหอมฉุยเลย สนใจจะดมมั้ยครับ 50 First Dates (2004)
A whiff of fresh blood on the air Blood I'd smelled before.กลิ่นอ่อน ๆของเลือดสด ๆในอากาศ ผมเคยได้กลิ่นมาก่อน No Such Thing as Vampires (2007)
Get a whiff of those sparkling topnotes!ลองดมดูสิ Juno (2007)
Colin, or as he's been dubbed by the queen, "Sir Colin " has gone on to sell millions of records, star in blockbuster films and create his own cologne, "A Whiff of Colin. "คอลิน ผู้ที่สมเด็จพระราชินีแต่งตั้งให้เป็น "เซอร์คอลิน" ซึ่งทำยอดขายได้ถึงล้านแผ่น แถมยังเป็นดาราให้กับหนังของบล็อคบลาสเตอร์ และสร้างแบรนด์โคโลญจ์ของตัวเองในชื่อว่า กลิ่นหอมอ่อนๆของคอลิน Music and Lyrics (2007)
ROSALIE: (SIGHS) Get a whiff of that.ฉันว่าเธอต้องชอบ ถึงแม้จะไม่ใช่อิตาเลี่ยนก็เถอะ Twilight (2008)
Oh, god, no. Her agency really whiffed... Hmm?อ่ออ คือว่า บริษัทที่ทำโฆษณาให้บรีไม่ค่อยได้เรื่อง Back in Business (2008)
A whiff of the far east.สายลมแห่งตะวันออก The Dark Night (2008)
Careful with the wine. One whiff of a barmaid's apron and you're singing like a sailor.อย่าไปดื่มอะไรให้มากละ เดี๋ยวก็เมาเหมือนพวกกะลาสี The Moment of Truth (2008)
One whiff will kill you. That's why the respirators.สูดเข้าไปหนึ่งครั้งมันจะฆ่านายทันที นั่นแหล่ะถึงต้องสวมหน้ากากป้องกันก๊าซพิษ Pilot (2008)
One good whiff and...สูดเข้าไปแค่ครั้งเดียวแล้ว... . Pilot (2008)

CMU English Pronouncing Dictionary
WHIFF    W IH1 F
WHIFF    HH W IH1 F

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
whiff    (n) wˈɪf (w i1 f)
whiffs    (n) wˈɪfs (w i1 f s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anflug {m}; Hauch {m} (von) [übtr.]whiff (of) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぱっぱっと[, pappatto] (adv) (1) in puffs; in whiffs; (2) in flashes [Add to Longdo]
ふっと[, futto] (adv) (1) (on-mim) with a whiff; with a puff; (2) suddenly; abruptly; without warning [Add to Longdo]
一吹き;ひと吹き[ひとふき, hitofuki] (n) blast; puff; whiff; gust [Add to Longdo]
匂い(P);臭い;匂(io)[におい, nioi] (n) (1) (臭い usu. has a negative connotation) odour; odor; scent; smell; stench; (2) aura; whiff; smacks of ...; sense; flavour; flavor; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Marysole \Ma"ry*sole\, n. [Mary, the proper name + sole the
   fish.] (Zool.)
   A large British fluke, or flounder ({Rhombus megastoma}); --
   called also {carter}, and {whiff}.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Whiff \Whiff\, v. i.
   To emit whiffs, as of smoke; to puff.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Whiff \Whiff\, n. [OE. weffe vapor, whiff, probably of imitative
   origin; cf. Dan. vift a puff, gust, W. chwiff a whiff, puff.]
   [1913 Webster]
   1. A sudden expulsion of air from the mouth; a quick puff or
    slight gust, as of air or smoke.
    [1913 Webster]
 
       But with the whiff and wind of his fell sword
       The unnerved father falls.      --Shak.
    [1913 Webster]
 
       The skipper, he blew a whiff from his pipe,
       And a scornful laugh laughed he.   --Longfellow.
    [1913 Webster]
 
   2. A glimpse; a hasty view. [Prov. Eng.]
    [1913 Webster]
 
   3. (Zool.) The marysole, or sail fluke.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Whiff \Whiff\, v. t. [imp. & p. p. {Whiffed}; p. pr. & vb. n.
   {Whiffing}.]
   [1913 Webster]
   1. To throw out in whiffs; to consume in whiffs; to puff.
    [1913 Webster]
 
   2. To carry or convey by a whiff, or as by a whiff; to puff
    or blow away.
    [1913 Webster]
 
       Old Empedocles, . . . who, when he leaped into Etna,
       having a dry, sear body, and light, the smoke took
       him, and whiffed him up into the moon. --B. Jonson.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 whiff
   n 1: a short light gust of air [syn: {puff}, {puff of air},
      {whiff}]
   2: a lefteye flounder found in coastal waters from New England
     to Brazil
   3: a strikeout resulting from the batter swinging at and missing
     the ball for the third strike
   v 1: perceive by inhaling through the nose; "sniff the perfume"
      [syn: {sniff}, {whiff}]
   2: drive or carry as if by a puff of air; "The gust of air
     whiffed away the clouds"
   3: strike out by swinging and missing the pitch charged as the
     third
   4: smoke and exhale strongly; "puff a cigar"; "whiff a pipe"
     [syn: {puff}, {whiff}]
   5: utter with a puff of air; "whiff out a prayer"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top