Search result for

gust

(105 entries)
(0.0466 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gust-, *gust*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gust[N] ลมพัดแรงทันที, Syn. blast, wind, Ant. breeze
gust[N] อารมณ์ที่พลุ่งขึ้นมา
gust[VI] พัดแรงเป็นพักๆ, See also: ปะทุทันที
gust[N] ความสนุกสนาน, See also: ความพึงพอใจ, ความพึงพอใจ, Syn. enjoyment, happiness
gust[VT] ลิ้มรส, See also: ชิมรส, ลองชิม, Syn. taste
gusto[N] ความเพลิดเพลิน, See also: ความสนุกสนาน, ความชื่นชอบมาก, ความเอร็ดอร่อย, Syn. delight, enjoyment, enthusiasm, pleasure, Ant. disappointment
gusto[SL] ดื่มเบียร์
gustation[N] การชิมรส, See also: การลิ้มรส, ความสามารถในการลิ้มรส, Syn. taste
gustative[ADJ] เกี่ยวกับรสชาติ, See also: เกี่ยวกับการลิ้มรส
gustatory[ADJ] เกี่ยวกับรสชาติ, See also: เกี่ยวกับการลิ้มรส, Syn. sensatory

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gust(กัสทฺ) n. ลมแรงที่พัดขึ้นอย่างกะทันหัน,น้ำไฟหรือสิ่งอื่น ๆ ที่ปะทุขึ้นอย่าง กะทันหัน,อารมณ์ที่ระเบิดขึ้นอย่างกะทันหัน,รสชาติ,รส,ความพอใจ,ความเพลิดเพลิน. vt. ชิมรส,ลิ้มรส,เพลิดเพลินกับ., See also: gustable adj.vi. พัดแรงเป็นพัก ๆ ,ปะทุขึ้นเป็นพัก ๆ
gustation(กัสเท'เชิน) n. การชิมรส,การลิ้มรส,การเพลิดเพลินกับ,ความสามารถในการลิ้มรส, See also: gustative,gustatory adj.
gusto(กัส'โท) n. การเพลิดเพลินเต็มที่,ความเอร็ดอร่อย,ความชอบS. relish
gusty(กัส'ที) adj. เกี่ยวกับลมแรง-ฝน-ไฟหรืออารมณ์ที่เกิดขึ้นอย่างกะทันหันเป็นพัก ๆ ,พูดพล่าม,รุนแรง,อย่างยิ่ง,มีรสชาติ,เอร็ดอร่อย, See also: gustily adv. gustiness n., Syn. fitful
august(ออกัสทฺ') adj. น่าเคารพ,น่าชื่นชม,สง่า,สง่างาม. -augustness n.
degust(ดิกัสท'ดิกัส'เทท) vt. ลิ้มรส., See also: degustation n. การลิ้มรส
degustate(ดิกัสท'ดิกัส'เทท) vt. ลิ้มรส., See also: degustation n. การลิ้มรส
disgust(ดิสกัสทฺ') n. ความน่ารังเกียจ,ความน่าขยะแขยง,ความสะอิดสะเอียน,ความน่าชัง. vt. ทำให้อาเจียน, ทำให้น่าชัง,ทำให้น่าขยะแขยง., See also: disgustedness n. ดูdisgust, Syn. offend,irk,repulsion
disgustful(ดิสกัส'ฟูล) adj. น่ารังเกียจ,น่าชัง,น่าอาเจียน,น่าขยะแขยง,น่าสะอิดสะเอียน
disgusting(ดิสกัส'ทิง) adj. น่ารังเกียจ,น่าชัง,น่าอาเจียน,น่าขยะแขยง., Syn. offensive,odious ###A. attractive

English-Thai: Nontri Dictionary
gust(n) ลมแรง,ลมจัด
gusto(n) โอชารส,ความอร่อย,ความโอชะ,ความเอร็ดอร่อย,ความชอบ
gusty(adj) มีลมแรง,มีลมจัด
August(n) เดือนสิงหาคม
august(adj) น่าเคารพนับถือ
disgust(n) ความขยะแขยง,ความรังเกียจ,ความสะอิดสะเอียน,ความชั่ว
disgust(vt) ทำให้ขยะแขยง,รังเกียจ,ทำให้สะอิดสะเอียน,ทำให้น่าชัง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
gustation; degustationการชิม, การลิ้มรส, การรับรู้รส [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
gustatory-รู้รส [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
gustatory agnosiaภาวะเสียการระลึกรู้รส [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
gustatory centre; centre, tasteศูนย์รู้รส [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
gustatory senseการรับรู้รส [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Gustลมกระโชก [อุตุนิยมวิทยา]
Gustลมกระโชก [อุตุนิยมวิทยา]
Gust amplitude (a)ค่าลมกระโชกสูงสุด [อุตุนิยมวิทยา]
Gust decay time (t d)ช่วงเวลาสลายตัวของ ลมกระโชก [อุตุนิยมวิทยา]
Gust duraiton (t g)ความยาวนานของลม กระโชก [อุตุนิยมวิทยา]
Gust formation time (t f)ช่วงเวลาที่เกิดลม กระโชก [อุตุนิยมวิทยา]
Gust frequency (n)ความถี่ของลมกระโชก [อุตุนิยมวิทยา]
Gust frequency intermal (t n)ช่วงความถี่ของลม กระโชก [อุตุนิยมวิทยา]
Gust peak speed (p)ความเร็วสูงสุดของลม กระโชก [อุตุนิยมวิทยา]
Gust vectorเวคเตอร์ของลมกระโชก [อุตุนิยมวิทยา]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Must've been a gust of wind.คงเป็นลมพัดน่ะ Excalibur (2008)
Wagner, Brahms, Gustav Mahler, Tchaikovsky, Dostoyevsky.อย่าง วากเนอร์ บราห์ม กุสตาฟ มาเลอร์ ไชโคสกี้ โดสโตเยฟสกี้ New York, I Love You (2008)
My name is Gustav BriegIeb;พ่อชื่อ บาทหลวงกุสตาฟ บริคเกียบ Changeling (2008)
And now KGF welcomes the Reverend Gustav BriegIeb of St;ต่อไป เชิญรับฟังสาธุคุณกุสตาร์ฟ บริเกิร์ฟ Changeling (2008)
This is Pastor Gustav A; BriegIeb of St;นี่คือหลวงพ่อกุสตาร์ฟ บริเกิร์ฟ จากโบสเซนต์พอร์ล Changeling (2008)
I mean, except Gustav Guducek, because, well, nothing rhymes with that.ฉันหมายถึง เวันแต่ กุสต๊าฟ กุตเชค เพราะว่า มันไม่มีคำไหนที่ เข้ากันได้กับชื่อนั้นน่ะ Dead Like Me: Life After Death (2009)
I have to go. That was Guston. I have to get back to the office.ฉันต้องไปแล้ว เมื่อกี๊กัสตัน ฉันต้องกลับไปที่ออฟฟิศ Duplicity (2009)
- Gustavo.- กัสตาโว่ Mandala (2009)
And Gustavo Fring of Los Pollos Hermanos.อ้อ ขอบคุณมากครับ ท่านสุภาพบุรุษ คือผู้ระดมทุนโดยการออกหุ้นขายให้ประชาชน ในปีนี้ ABQ (2009)
And I am trying to stimulate my olfactory and gustatory senses to try to recreate it.และผมก็กำลังพยายามกระตุ้น ประสาทสัมผัสในการรับกลิ่น และรับรสของผม เพื่อที่จะทำมันขึ้นมาใหม่ August (2009)
It could've been a gust of wind.มันอาจจะเกิดขึ้นจากลมพัดก็ได้นะ The Nightmare Begins (2009)
Oh, yes, I do. With gusto.ฉันเข้าใจแล้ว The Blind Side (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
gustThe wind blew in gusts.
gustThe shower was driven, by the gust, full into my face.
gustThe gust of wind rose suddenly.
gustThere was a gust of hot wind from the tunnel as the train approached.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปะทุ[V] gust, See also: burst, break forth, Syn. ระเบิด, Example: ความร้าวฉานในกลุ่มนั้นไม่อาจปกปิดซ่อนเร้นไว้ได้อีกแล้ว รอแต่ว่าจะปะทุแตกหักเมื่อใดเท่านั้น, Thai definition: กิริยาที่แสดงถึงการปล่อยอารมณ์โกรธที่อัดอั้นออกมาอย่างเต็มที่
กระโชก[V] gust, See also: blow in gusts, blast, squall, Example: ลมกระโชกแรงตลอดวัน, Thai definition: กระแทกแรง, พัดแรง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บารมี[n.] (bāramī) EN: prestige ; influence ; high reputation ; august presence ; augustness ; grandeur ; popularity ; personal power ; merit ; virtue ; charisma   FR: prestige [m] ; influence [f]
เบียร์การ์เดน[n. exp.] (bīa-kāden) EN: beer garden   FR: jardin de dégustation de bière [m]
ชิม[v.] (chim) EN: taste ; savour = savor (Am.) ; try ; sample   FR: goûter ; déguster ; essayer ; tester
เดือนสิงหาคม [n. exp.] (deūoen singhākhom) EN: August   FR: mois d'août [m] ; août [m]
เดียดฉันท์[v.] (dīetchan) EN: dislike ; have a bias against ; detest ; be prejudiced against ; loathe ; disgust ; hate   
แขยง[v.] (khayaēng) EN: be filled with revulsion ; loathe ; abhor ; feel a repugnance ; regard with disgust ; feel nauseated   FR: éprouver de la répulsion/du dégoût ; donner la nausée
ขยะแขยง[v.] (khayakhayaēng) EN: be disgusted ; be revolted ; be repelled ; abhor ; detest ; loathe   FR: être dégoûté ; éprouver de la répulsion ; exécrer ; détester
ขยะแขยง[adj.] (khayakhayaēng) EN: sickening ; disgusting ; nauseous   
ลิ้ม[v.] (lim) EN: taste ; experience ; come to know   FR: goûter ; déguster
น่าเกลียด [adj.] (nāklīet) EN: ugly ; disgusting ; unattractive ; unpleasant ; offensive ; unlovely   FR: affreux ; laid ; moche (fam.) ; déplaisant

CMU English Pronouncing Dictionary
GUST    G AH1 S T
GUSTO    G AH1 S T OW2
GUSTY    G AH1 S T IY0
GUSTS    G AH1 S T S
GUSTE    G AH1 S T
GUSTAV    G UH1 S T AA0 F
GUSTED    G AH1 S T AH0 D
GUSTIN    G AH1 S T IH2 N
GUSTER    G AH1 S T ER0
GUSTON    G AH1 S T AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
gust    (n) (g uh1 s t)
gusto    (n) (g uh1 s t ou)
gusts    (n) (g uh1 s t s)
gusty    (j) (g uh1 s t ii)
gustier    (j) (g uh1 s t i@ r)
gustiest    (j) (g uh1 s t i i s t)
gustation    (n) (g uh1 s t ei1 sh @ n)

German-Thai: Longdo Dictionary
August(n) |der, pl. Auguste| เดือนสิงหาคม

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bö {f}; Böe {f} | Böen {pl}gust (of wind) | gusts [Add to Longdo]
Windstoß {m} | Windstöße {pl}gust | gusts [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あーあ[, a-a] (int) oh no (used as an expression of despair or when giving up); sigh of boredom or disgust; oh boy [Add to Longdo]
いけ好かない[いけすかない, ikesukanai] (adj-i) nasty; disgusting; disagreeable; creepy [Add to Longdo]
おぞい[, ozoi] (adj-i) (1) (col) crude; inferior grade; worn; ragged; shameful; (2) sly; clever; (3) disgusting; repulsive; absurd [Add to Longdo]
きめえ[, kimee] (exp) (sl) (See キモい) disgusting; gross; bad feeling; weird [Add to Longdo]
きも可愛い;キモ可愛い[きもかわいい(きも可愛い);キモかわいい(キモ可愛い);キモカワイイ, kimokawaii ( kimo kawaii ); kimo kawaii ( kimo kawaii ); kimokawaii] (adj-f) (sl) (col) being both repellant and attractive at the same time; being both cute and disgusting [Add to Longdo]
げろげろ[, gerogero] (exp) (sl) gross me out!; disgusting! [Add to Longdo]
じゃかすか[, jakasuka] (adv,adv-to) with gusto [Add to Longdo]
ぞっとしない[, zottoshinai] (exp) not very appealing; pretty disgusting [Add to Longdo]
もりもり[, morimori] (adv,n) (on-mim) swelling; someone full of zest; gusto [Add to Longdo]
オーガスト[, o-gasuto] (n) August [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
阵风[zhèn fēng, ㄓㄣˋ ㄈㄥ, / ] gust [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gust \Gust\, n. [L. gustus; cf. It. & Sp. gusto. [root]46.]
   [1913 Webster]
   1. The sense or pleasure of tasting; relish; gusto.
    [1913 Webster]
 
       An ox will relish the tender flesh of kids with as
       much gust and appetite.        --Jer. Taylor.
    [1913 Webster]
 
   2. Gratification of any kind, particularly that which is
    exquisitely relished; enjoyment.
    [1913 Webster]
 
       Destroy all creatures for thy sport or gust. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   3. Intellectual taste; fancy.
    [1913 Webster]
 
       A choice of it may be made according to the gust and
       manner of the ancients. --Dryden.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gust \Gust\ (g[u^]st), n. [Icel. gustr a cool breeze. Cf.
   {Gush}.]
   1. A sudden squall; a violent blast of wind; a sudden and
    brief rushing or driving of the wind.
    [1913 Webster]
 
       Snow, and hail, stormy gust and flaw. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. A sudden violent burst of passion. --Bacon.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gust \Gust\, v. t. [Cf. L. gustare, It. gustare, Sp. gustar. See
   {GUST} a relish.]
   To taste; to have a relish for. [Obs.]
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 gust
   n 1: a strong current of air; "the tree was bent almost double
      by the gust" [syn: {gust}, {blast}, {blow}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top