ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

gust

G AH1 S T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gust-, *gust*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gust(n) ลมพัดแรงทันที, Syn. blast, wind, Ant. breeze
gust(n) อารมณ์ที่พลุ่งขึ้นมา
gust(vi) พัดแรงเป็นพักๆ, See also: ปะทุทันที
gust(n) ความสนุกสนาน, See also: ความพึงพอใจ, ความพึงพอใจ, Syn. enjoyment, happiness
gust(vt) ลิ้มรส, See also: ชิมรส, ลองชิม, Syn. taste
gusto(n) ความเพลิดเพลิน, See also: ความสนุกสนาน, ความชื่นชอบมาก, ความเอร็ดอร่อย, Syn. delight, enjoyment, enthusiasm, pleasure, Ant. disappointment
gusto(sl) ดื่มเบียร์
gustation(n) การชิมรส, See also: การลิ้มรส, ความสามารถในการลิ้มรส, Syn. taste
gustative(adj) เกี่ยวกับรสชาติ, See also: เกี่ยวกับการลิ้มรส
gustatory(adj) เกี่ยวกับรสชาติ, See also: เกี่ยวกับการลิ้มรส, Syn. sensatory

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gust(กัสทฺ) n. ลมแรงที่พัดขึ้นอย่างกะทันหัน, น้ำไฟหรือสิ่งอื่น ๆ ที่ปะทุขึ้นอย่าง กะทันหัน, อารมณ์ที่ระเบิดขึ้นอย่างกะทันหัน, รสชาติ, รส, ความพอใจ, ความเพลิดเพลิน. vt. ชิมรส, ลิ้มรส, เพลิดเพลินกับ., See also: gustable adj.vi. พัดแรงเป็นพัก ๆ, ปะทุขึ้นเป็นพัก ๆ
gustation(กัสเท'เชิน) n. การชิมรส, การลิ้มรส, การเพลิดเพลินกับ, ความสามารถในการลิ้มรส, See also: gustative, gustatory adj.
gusto(กัส'โท) n. การเพลิดเพลินเต็มที่, ความเอร็ดอร่อย, ความชอบS. relish
gusty(กัส'ที) adj. เกี่ยวกับลมแรง-ฝน-ไฟหรืออารมณ์ที่เกิดขึ้นอย่างกะทันหันเป็นพัก ๆ , พูดพล่าม, รุนแรง, อย่างยิ่ง, มีรสชาติ, เอร็ดอร่อย, See also: gustily adv. gustiness n., Syn. fitful
august(ออกัสทฺ') adj. น่าเคารพ, น่าชื่นชม, สง่า, สง่างาม. -augustness n.
degust(ดิกัสท'ดิกัส'เทท) vt. ลิ้มรส., See also: degustation n. การลิ้มรส
degustate(ดิกัสท'ดิกัส'เทท) vt. ลิ้มรส., See also: degustation n. การลิ้มรส
disgust(ดิสกัสทฺ') n. ความน่ารังเกียจ, ความน่าขยะแขยง, ความสะอิดสะเอียน, ความน่าชัง. vt. ทำให้อาเจียน, ทำให้น่าชัง, ทำให้น่าขยะแขยง., See also: disgustedness n. ดูdisgust, Syn. offend, irk, repulsion
disgustful(ดิสกัส'ฟูล) adj. น่ารังเกียจ, น่าชัง, น่าอาเจียน, น่าขยะแขยง, น่าสะอิดสะเอียน
disgusting(ดิสกัส'ทิง) adj. น่ารังเกียจ, น่าชัง, น่าอาเจียน, น่าขยะแขยง., Syn. offensive, odious, Ant. attractive

English-Thai: Nontri Dictionary
gust(n) ลมแรง, ลมจัด
gusto(n) โอชารส, ความอร่อย, ความโอชะ, ความเอร็ดอร่อย, ความชอบ
gusty(adj) มีลมแรง, มีลมจัด
August(n) เดือนสิงหาคม
august(adj) น่าเคารพนับถือ
disgust(n) ความขยะแขยง, ความรังเกียจ, ความสะอิดสะเอียน, ความชั่ว
disgust(vt) ทำให้ขยะแขยง, รังเกียจ, ทำให้สะอิดสะเอียน, ทำให้น่าชัง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
gustation; degustationการชิม, การลิ้มรส, การรับรู้รส [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
gustatory-รู้รส [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
gustatory agnosiaภาวะเสียการระลึกรู้รส [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
gustatory centre; centre, tasteศูนย์รู้รส [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
gustatory senseการรับรู้รส [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Gustลมกระโชก [อุตุนิยมวิทยา]
Gustลมกระโชก [อุตุนิยมวิทยา]
Gust amplitude (a)ค่าลมกระโชกสูงสุด [อุตุนิยมวิทยา]
Gust decay time (t d)ช่วงเวลาสลายตัวของ ลมกระโชก [อุตุนิยมวิทยา]
Gust duraiton (t g)ความยาวนานของลม กระโชก [อุตุนิยมวิทยา]
Gust formation time (t f)ช่วงเวลาที่เกิดลม กระโชก [อุตุนิยมวิทยา]
Gust frequency (n)ความถี่ของลมกระโชก [อุตุนิยมวิทยา]
Gust frequency intermal (t n)ช่วงความถี่ของลม กระโชก [อุตุนิยมวิทยา]
Gust peak speed (p)ความเร็วสูงสุดของลม กระโชก [อุตุนิยมวิทยา]
Gust vectorเวคเตอร์ของลมกระโชก [อุตุนิยมวิทยา]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Now, when Mrs. De Winter went below, as is supposed, and a sudden gust of wind came down, that would be enough to capsize the boat, wouldn't it?ผมสันนิษฐานว่าคุณนายเดอ วินเทอร์ลงไปข้างล่าง แล้วจู่ๆ ลมเเรงก็พัดลงมา จะเป็นเหตุให้เรือล่มได้มั้ย Rebecca (1940)
You have borne its gusts without flexing your spine."'ส่วนเจ้าเมื่อลมพัดมา เจ้าหาได้เอนตัวเช่นตัวข้าไม่ Wild Reeds (1994)
All these efforts broken by a gust of wind.นี่แหละเป็นผลมาจาก แค่ลมวูบเดียว March of the Penguins (2005)
One gust of wind and the whole place is gonna blow over.ลมพัดทีเดียว ที่นี่กระจุยแน่ Bedtime Stories (2007)
Must've been a gust of wind.คงเป็นลมพัดน่ะ Excalibur (2008)
It could've been a gust of wind.มันอาจจะเกิดขึ้นจากลมพัดก็ได้นะ The Nightmare Begins (2009)
You know, no flickering lights, no gust of wind.แบบว่า ไฟกระพริบ ลมกระโชก Bad Moon Rising (2010)
Strong gusts of wind have weakened the structure of the building.พายุลม /โครงสร้างที่อ่อนแอของสิ่งก่อสรา้ง Final Destination 5 (2011)
Barfi came along like a gust of wind... and in a blink, I was swept away from my ordinary life... I didn't realise it.บาร์ฟี่เข้ามาเหมือนลมพัดแรงๆ และพริบตาเดียว, ชีวิตธรรมดาๆของฉัน ก็เปลี่ยนไปสิ้นเชิง ฉันยังไม่รู้ตัว Barfi! (2012)
Storybrooke is seeing wind gusts of up to 6 miles an hour.สตอรี่บรูคกำลังจับตามองพายุ ที่กำลังเคลือนตัวด้วยอัตรา 6 ไมล์ต่อชม. 7:15 A.M. (2012)
Windy today with gusts of up to 40 Miles per hour....วันนี้ลมแรง ความเร็วลม 40 ต่อชั่วโมง A Busy Solitude (2012)
The storm is now a category five with sustained winds of 150 miles an hour with wind gusts of 190 miles per hour.พายุนี้เป็นห้าประเภท กับลม 150 ไมล์ต่อชั่วโมง กับลมกระโชก จาก 190 ไมล์ต่อชั่วโมง. Oldboy (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
gustThe gust of wind rose suddenly.
gustThere was a gust of hot wind from the tunnel as the train approached.
gustThe shower was driven, by the gust, full into my face.
gustThe wind blew in gusts.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปะทุ(v) gust, See also: burst, break forth, Syn. ระเบิด, Example: ความร้าวฉานในกลุ่มนั้นไม่อาจปกปิดซ่อนเร้นไว้ได้อีกแล้ว รอแต่ว่าจะปะทุแตกหักเมื่อใดเท่านั้น, Thai Definition: กิริยาที่แสดงถึงการปล่อยอารมณ์โกรธที่อัดอั้นออกมาอย่างเต็มที่
กระโชก(v) gust, See also: blow in gusts, blast, squall, Example: ลมกระโชกแรงตลอดวัน, Thai Definition: กระแทกแรง, พัดแรง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บารมี[bāramī] (n) EN: prestige ; influence ; high reputation ; august presence ; augustness ; grandeur ; popularity ; personal power ; merit ; virtue ; charisma  FR: prestige [ m ] ; influence [ f ]
เบียร์การ์เดน[bīa-kāden] (n, exp) EN: beer garden  FR: jardin de dégustation de bière [ m ]
ชิม[chim] (v) EN: taste ; savour = savor (Am.) ; try ; sample  FR: goûter ; déguster ; essayer ; tester
เดือนสิงหาคม[deūoen singhākhom] (n, exp) EN: August  FR: mois d'août [ m ] ; août [ m ]
เดียดฉันท์[dīetchan] (v) EN: dislike ; have a bias against ; detest ; be prejudiced against ; loathe ; disgust ; hate
แขยง[khayaēng] (v) EN: be filled with revulsion ; loathe ; abhor ; feel a repugnance ; regard with disgust ; feel nauseated  FR: éprouver de la répulsion/du dégoût ; donner la nausée
ขยะแขยง[khayakhayaēng] (v) EN: be disgusted ; be revolted ; be repelled ; abhor ; detest ; loathe  FR: être dégoûté ; éprouver de la répulsion ; exécrer ; détester
ขยะแขยง[khayakhayaēng] (adj) EN: sickening ; disgusting ; nauseous
ลิ้ม[lim] (v) EN: taste ; experience ; come to know  FR: goûter ; déguster
น่าเกลียด[nāklīet] (adj) EN: ugly ; disgusting ; unattractive ; unpleasant ; offensive ; unlovely  FR: affreux ; laid ; moche (fam.) ; déplaisant

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
GUST G AH1 S T
GUSTY G AH1 S T IY0
GUSTS G AH1 S T S
GUSTE G AH1 S T
GUSTO G AH1 S T OW2
GUSTAV G UH1 S T AA0 F
GUSTER G AH1 S T ER0
GUSTAF G UW1 S T AA0 F
GUSTED G AH1 S T IH0 D
GUSTON G AH1 S T AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
gust (n) gˈʌst (g uh1 s t)
gusto (n) gˈʌstou (g uh1 s t ou)
gusts (n) gˈʌsts (g uh1 s t s)
gusty (j) gˈʌstiː (g uh1 s t ii)
gustier (j) gˈʌstɪəʳr (g uh1 s t i@ r)
gustiest (j) gˈʌstɪɪst (g uh1 s t i i s t)
gustation (n) gˈʌstˈɛɪʃən (g uh1 s t ei1 sh @ n)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
阵风[zhèn fēng, ㄓㄣˋ ㄈㄥ, / ] gust #26,539 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
August(n) |der, pl. Auguste| เดือนสิงหาคม

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bö { f }; Böe { f } | Böen { pl }gust (of wind) | gusts [Add to Longdo]
Windstoß { m } | Windstöße { pl }gust | gusts [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
御;深(ateji);美(ateji)[み, mi] (pref) (1) (hon) august; (2) beautiful #364 [Add to Longdo]
最低[さいてい, saitei] (adj-na, adv, n, adj-no) (1) least; lowest; worst; (2) nasty; disgusting; horrible; yuck!; (P) #4,001 [Add to Longdo]
八月(P);8月(P)[はちがつ, hachigatsu] (n-adv) August; (P) #12,218 [Add to Longdo]
嫌悪[けんお, ken'o] (n, vs, adj-no) disgust; hate; repugnance; (P) #14,765 [Add to Longdo]
[とり, tori] (n) tenth sign of Chinese zodiac (The Bird, 5pm-7pm, west, August) #17,414 [Add to Longdo]
あーあ[a-a] (int) oh no (used as an expression of despair or when giving up); sigh of boredom or disgust; oh boy [Add to Longdo]
いけ好かない[いけすかない, ikesukanai] (adj-i) nasty; disgusting; disagreeable; creepy [Add to Longdo]
おぞい[ozoi] (adj-i) (1) (col) crude; inferior grade; worn; ragged; shameful; (2) sly; clever; (3) disgusting; repulsive; absurd [Add to Longdo]
きめえ[kimee] (exp) (sl) (See キモい) disgusting; gross; bad feeling; weird [Add to Longdo]
きも可愛い;キモ可愛い[きもかわいい(きも可愛い);キモかわいい(キモ可愛い);キモカワイイ, kimokawaii ( kimo kawaii ); kimo kawaii ( kimo kawaii ); kimokawaii] (adj-f) (sl) (col) being both repellant and attractive at the same time; being both cute and disgusting [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top