Search result for

villager

(53 entries)
(0.0339 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -villager-, *villager*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
villager[N] ชาวบ้าน, See also: ลูกบ้าน, คนที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้าน, Syn. inhabitant, civilian

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
villager(วิล'ลิเจอะ) n. คนในหมู่บ้าน

English-Thai: Nontri Dictionary
villager(n) ชาวบ้าน,ชาวชนบท

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And last night, in the grain store, you let that villager go.และเมื่อคืน ในห้องเก็บข้าว เจ้าปล่อยคนในหมู่บ้านไป The Labyrinth of Gedref (2008)
What the villagers say must be true - it has wings and...ที่ชาวบ้านพูดกันน่าจะจริง มันมีปีก และ Lancelot (2008)
VILLAGERS SCREAM, MEN SHOUTกรี้ดดดดดดดด The Moment of Truth (2008)
Gather the villagers, I need to talk to them.ไปเรียกชาวบ้านมา ข้ามีเรื่องจะต้องคุย The Moment of Truth (2008)
VILLAGERS: You can count me in. Me, too.ข้าด้วยคน นับข้าด้วย The Moment of Truth (2008)
Do you think the villagers believed him? No.ชาวบ้านจะเชื่อเขาไหม \ ไม่หรอก The Moment of Truth (2008)
VILLAGERS CHEERอะไรหอ ก็ลมนั่นไง มันคงไม่อยู่ดีๆโผล่มาหรอก The Moment of Truth (2008)
The heartiness of a hot soup stew that the villager neededมันเป็นซุปที่เอร็ดอร่อยที่ชาวบ้านต่างต้องการ Iljimae (2008)
Evacuate the valley. You must protect the villagers from Tai Lung's rage.ย้ายพลเมืองออกจากหุบเขา เราต้องปกป้องพลเมือง Kung Fu Panda (2008)
This Villager's got a pitch fork, and it's headed straight up your ass!มึงน่ะอยู่ตรงเป้ากูเผงเลยนะ เตรียมตูดพรุนไว้ได้เลย Death Race (2008)
The villagers are beginning to whisper of the prophecy.ชาวบ้านเริ่ม ซุบซิบถึงเรื่องคำทำนายกันแล้ว The Forbidden Kingdom (2008)
The blood of the innocent villagers is on your hands!แต่เลือดของผู้บริสุทธิ์ตะหาก.. ที่เปิ้อนมือแก.. ! The Breath (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
villagerAll the villagers in turn saluted the priest.
villagerAll the villagers know of the accident.
villagerAll the villagers went out into the hills to look for a missing cat.
villagerA lot of villagers were killed by soldiers.
villagerDuring the summer vacation I made friends with many villagers.
villagerHe doesn't mingle with the villagers.
villagerHe got acquainted with some villagers.
villagerHe is known to the villagers for his diligence.
villagerI asked the villagers many times to let me die.
villagerI took leave of the villagers and made for my next destination.
villagerIt was the hungry bears that the villagers were afraid of.
villagerStudents came of their own accord to help the villagers.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลูกบ้าน[N] villager, Ant. นายบ้าน, Example: ผู้ใหญ่พาลูกบ้านเข้าแถวรอรับคนมาสร้างฝายที่ทางเข้าโรงเรียน, Thai definition: ชาวบ้านที่อยู่ในปกครองของนายบ้านซึ่งในปัจจุบันได้แก่ กำนันและผู้ใหญ่บ้าน หรือนายอำเภอแล้วแต่กรณี
ตาสีตาสา[N] rural people, See also: villagers, local people, Syn. ตามีตามา, คนบ้านนอก, Example: คำพูดอย่างนี้อย่าว่าแต่ตาสีตาสาเลย คนอื่นๆ ก็ยังฟังไม่เข้าใจ, Count unit: คน, Thai definition: ผู้มีอายุที่ได้รับการศึกษาน้อย
ชาวบ้าน[N] villager, See also: folk, ordinary people, commoner, people, neighbours, Syn. คนเดินดิน, สามัญชน, คนธรรมดา, ประชาชน, ราษฎร, Example: ชาวบ้านส่วนใหญ่ในหมู่บ้านนี้มีอาชีพทำการเกษตร, Count unit: คน
คนเดินดิน[N] villager, See also: folk, ordinary people, commoner, people, neighbours, Syn. คนธรรมดา, Ant. คนชั้นสูง, ชนชั้นสูง, Example: ดารานักร้องก็เป็นเพียงคนเดินดินคนหนึ่งเท่านั้นเอง, Count unit: คน
คนเดินดิน[N] villager, See also: folk, ordinary people, commoner, people, neighbours, Syn. คนธรรมดา, Ant. คนชั้นสูง, ชนชั้นสูง, Example: ดารานักร้องก็เป็นเพียงคนเดินดินคนหนึ่งเท่านั้นเอง, Count unit: คน
คนธรรมดา[N] villager, See also: folk, ordinary people, commoner, people, neighbours, Syn. คนเดินดิน, Ant. คนชั้นสูง, ชนชั้นสูง, Example: ผมไม่มีอภิสิทธิ์เหนือใครเพราะผมเป็นคนธรรมดาคนหนึ่ง, Count unit: คน
คนธรรมดา[N] villager, See also: folk, ordinary people, commoner, people, neighbours, Syn. คนเดินดิน, Ant. คนชั้นสูง, ชนชั้นสูง, Example: ผมไม่มีอภิสิทธิ์เหนือใครเพราะผมเป็นคนธรรมดาคนหนึ่ง, Count unit: คน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชาวบ้าน[n.] (chāobān) EN: villager ; folk ; ordinary people ; commoner ; people ; neighbours ; laypeople ; grassroots   FR: villageois [mpl] ; voisins [mpl] ; gens [fpl] ; personnes [fpl] ; laïcs [mpl]
คนเดินดิน[n. exp.] (khondoēndin) EN: villager ; folk ; ordinary people ; commoner ; people ; neighbours   
คนธรรมดา[n. exp.] (khon thammadā) EN: villager   
ลูกบ้าน[n.] (lūk bān) EN: villager ; local people   FR: villageois [m] ; villageoise [f] ; enfant du pays [m,f]

CMU English Pronouncing Dictionary
VILLAGER    V IH1 L IH0 JH ER0
VILLAGERS    V IH1 L IH0 JH ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
villager    (n) (v i1 l i jh @ r)
villagers    (n) (v i1 l i jh @ z)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
村人[むらびと, murabito] Thai: ชาวบ้าน English: villager

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Dorfbewohner {m} | Dorfbewohner {pl}villager | villagers [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
生剥;生剥げ[なまはげ, namahage] (n) folklore demons of the Oga Peninsula (villagers dress up as namahage on New Year's Eve and frighten children) [Add to Longdo]
村芝居[むらしばい, murashibai] (n) play put on in a village; play put on by villagers [Add to Longdo]
村人[むらびと, murabito] (n) villager; (P) [Add to Longdo]
村民[そんみん, sonmin] (n) villager; (P) [Add to Longdo]
鳥追い;鳥追[とりおい, torioi] (n) (1) driving off birds; (2) procession held at the New Year to chase away the birds for the year, with children singing songs as the villagers walked from house to house; (3) female street musician who wore a braided hat and carried a shamisen; (4) street entertainer who appeared on New Year's eve and performed with a fan [Add to Longdo]
里人[さとびと;りじん, satobito ; rijin] (n) villager; village folk; countryfolk [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
村民[cūn mín, ㄘㄨㄣ ㄇㄧㄣˊ, ] villager [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Villager \Vil"la*ger\, n.
   An inhabitant of a village.
   [1913 Webster]
 
      Brutus had rather be a villager
      Than to repute himself a son of Rome
      Under these hard condition.       --Shak.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 villager
   n 1: one who has lived in a village most of their life

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top