Search result for

venomous

(28 entries)
(0.0174 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -venomous-, *venomous*, venomou
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
venomous[ADJ] ซึ่งมีพิษ, See also: ซึ่งอาบไปด้วยพิษ, Syn. noxious, poisonous, toxic, virulent
venomous[ADJ] เต็มไปด้วยความโกรธหรือความเกลียดชัง, See also: เต็มไปด้วยความชั่วร้าย, Syn. ferocious, malicious, vicious

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
venomous(เวน'นะเมิส) adj. มีพิษ,เป็นพิษ,มุ่งร้าย,ชั่วร้าย., See also: venomousness n. venomness n., Syn. poisonous,toxic,deadly,lethal

English-Thai: Nontri Dictionary
venomous(adj) มีพิษ,เป็นพิษ,มุ่งร้าย,ชั่วร้าย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
venomous; venenous๑. -หลั่งพิษ๒. -เป็นพิษ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The lionfish protects itself with venomous spines containing the same neurotoxin that stunned our victim prior to his death.ปลาสิงโตป้องกันตัวเอง ด้วยหนามมีพิษ บรรจุสารพิษเซลประสาทแบบเดียวกันที่ทำให้เหยื่อมึนงง The Predator in the Pool (2010)
There were several spines from one venomous fish all coming into contact with the victim's face at the same time.ไม่มี มีหนามหลายอันจากปลาที่มีพิษ ทั้งหมดมากระทบที่หน้าของเหยื่อ ในเวลาเดียวกัน The Predator in the Pool (2010)
He saw one of the world's most venomous fish and was taking a look at it from above the surface of the water, when someone forcibly pushed his head down into the tank, causing a cleft fracture of the styloid process.เขาเห็นปลาที่มีพิษมากที่สุดในโลก และได้ก้มมองดู เหนือผิวน้ำ The Predator in the Pool (2010)
Now several of the venomous spines penetrated the eye area.ใช่ ตอนนี้หนามมีพิษหลายอัน ทะลุเข้าไปบริเวณตา The Predator in the Pool (2010)
There are earthquakes and volcanoes, and a number of venomous creatures.ที่นั้นจะมีแผ่นดินไหว ภูเขาไฟ และมีอยู่มากมาย พวกสัตว์ป่ามีพิษ The Beginning in the End (2010)
Without a little venomous advantage.โดยไม่ใช้ยาพิษเป็นตัวช่วย Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides (2011)
You do know we're venomous, right?ตอนที่นายมัวมอง กระโปรงน่ะ นายรู้ว่าพวกเรามีพิษ ใช่ไหม Adventures in Babysitting (2012)
It was really weird how when you get popular, people who were nice to you last week just, like, venomously hate you and are talking about you behind your back.มันประหลาดมาก เมื่อคุณเริ่มเป็นที่นิยม คนที่ดีกับคุณสัปดาห์ที่แล้ว เกลียดคุณเข้าไส้ After Porn Ends 2 (2017)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
venomousA tongue is the most venomous thing of all.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อสรพิษ[N] venomous snake, Syn. งู, Example: ในป่านี้เต็มไปด้วยอสรพิษมากมายหลายชนิด, Count unit: ตัว, Thai definition: สัตว์มีพิษในเขี้ยว

CMU English Pronouncing Dictionary
VENOMOUS    V EH1 N AH0 M AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
venomous    (j) (v e1 n @ m @ s)
venomously    (a) (v e1 n @ m @ s l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ブームスラング[, bu-musurangu] (n) boomslang (species of venomous snake, Dispholidus typus) [Add to Longdo]
毒々しい;毒毒しい[どくどくしい, dokudokushii] (adj-i) poisonous; venomous [Add to Longdo]
毒蜘蛛[どくぐも, dokugumo] (n) (1) poisonous spider; venomous spider; (2) (obs) (See 子守蜘蛛) wolf spider [Add to Longdo]
毒蜥蜴[どくとかげ;ドクトカゲ, dokutokage ; dokutokage] (n) (uk) heloderm (any venomous lizard of genus Heloderma, inc. the gila monster and the beaded lizard) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
括毒[kuò dú, ㄎㄨㄛˋ ㄉㄨˊ, ] venomous; fig. cruel [Add to Longdo]
毒刺[dú cì, ㄉㄨˊ ㄘˋ, ] venomous sting [Add to Longdo]
[fù, ㄈㄨˋ, ] venomous snake [Add to Longdo]
蝮蛇[fù shé, ㄈㄨˋ ㄕㄜˊ, ] venomous snake [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Venomous \Ven"om*ous\, a. [OE. venemous, venimous, F. venimeux,
   L. venenosus, fr. venenum poison. See {Venom}, and cf.
   {Venenose}.]
   1. Full of venom; noxious to animal life; poisonous; as, the
    bite of a serpent may be venomous.
    [1913 Webster]
 
   2. (Zool.) Having a poison gland or glands for the secretion
    of venom, as certain serpents and insects.
    [1913 Webster]
 
   3. Noxious; mischievous; malignant; spiteful; as, a venomous
    progeny; a venomous writer.
    [1913 Webster]
 
   {Venomous snake} (Zool.), any serpent which has poison glands
    and fangs, whether dangerous to man or not. These serpents
    constitute two tribes, the viperine serpents, or
    Solenoglypha, and the cobralike serpents, or
    Proteroglypha. The former have perforated, erectile fangs
    situated in the front part of the upper jaw, and are
    without ordinary teeth behind the fangs; the latter have
    permanently erect and grooved fangs, with ordinary
    maxillary teeth behind them.
    [1913 Webster] -- {Ven"om*ous*ly}, adv. --
    {Ven"om*ous*ness}, n.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 venomous
   adj 1: extremely poisonous or injurious; producing venom;
       "venomous snakes"; "a virulent insect bite" [syn:
       {deadly}, {venomous}, {virulent}]
   2: marked by deep ill will; deliberately harmful; "poisonous
     hate"; "venomous criticism"; "vicious gossip" [syn:
     {poisonous}, {venomous}, {vicious}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top