ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

poisonous

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
/P OY1 Z AH0 N AH0 S//พ้อย เสอะ เหนอะ ซ//ˈpɔɪzənəs/
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -poisonous-, *poisonous*, poisonou
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
poisonous(adj) ซึ่งเป็นพิษ, See also: ซึ่งมีพิษ, ซึ่งทำให้ถึงตายได้, Syn. deadly
poisonous(adj) ซึ่งเป็นอันตราย, See also: เป็นภัย, Syn. harmful
poisonous(adj) ซึ่งส่อเจตนาร้าย, See also: ซึ่งมุ่งร้าย, ซึ่งคิดปองร้าย, Syn. vicious

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
poisonous(พอย'เซินนัส) adj. เป็นพิษ, มีพิษ, มีอันตราย, ร้าย, See also: poisonousness n., Syn. destructive

English-Thai: Nontri Dictionary
poisonous(adj) เป็นพิษ, เป็นอันตราย, ร้ายแรง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Poisonous animalsสัตว์มีพิษ [TU Subject Heading]
Poisonous fishesปลามีพิษ [TU Subject Heading]
Poisonous plantพืชมีพิษ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Poisonous plantsพืชมีพิษ [TU Subject Heading]
Poisonous snakesงูพิษ [TU Subject Heading]
Poisonous Wasteของเสียเป็นพิษ, Example: ของเสียที่มีความเป็นพิษต่อคนและสัตว์ทั้งทาง ตรงและ ทางอ้อม [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Don't touch the purple ones. They shoot poisonous barbs.อย่าแตะต้องไอ้สีม่วง ๆ นะ มันจะพ้นพิษใส่ Jumanji (1995)
The very air you breathe is a poisonous fume.อากาศที่ใช้หายใจ เต็มไปด้วยละอองพิษ The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
Poisonous reptiles?กิ้งก่าพิษ? Ice Age (2002)
Smoking is only poisonous when it ends in bloodshed.การสูบบุหรี่เท่านั้นที่จะได้รับสารพิษ ต่อเมื่อมันจบลงด้วยการนองเลือด Saw (2004)
Am I selling poisonous burgers?คิดว่าฉันขายเบอร์เกอร์บูดรึไง Spygirl (2004)
We assassinated people by putting poisonous mushrooms in the soupเรามันพวกนักฆ่าล้าสมัย จะฆ่าคนแต่ละที ก็ต้องใช้เห็ดพิษใส่ลงในซุป Spygirl (2004)
When Nikiya gets bitten by a poisonous snake... she refuses to love the Brahman in return for the antidote.ตอนที่นิกิย่าถูกงูพิษกัด... เธอเลือกที่จะรักพราหมณ์ แทนที่จะได้รับยาถอนพิษ Everybody Has a Little Secret (2004)
It's powdered poisonous herb.มันเป็นผงสมุนไพรยาพิษ The Book of the Three Hans (2006)
YOUR STORE-BOUGHT, WARMED-UP, POSSIBLY POISONOUS COOKIE BARSซื้อและอบคุกกี้ที่อาจจะมีพิษ If There's Anything I Can't Stand (2007)
It's obviously a poisonous environment to raise a baby in.เป็นสภาพแวดล้อมเลวร้าย ที่จะเลี้ยงเด็กให้โตขึ้นมา Juno (2007)
Could be a poisonous gas cloud.มันอาจจะมีแก๊ซพิษอยู่ก็ได้ The Mist (2007)
Or I'll do you myself, you poisonous little toad.ไม่งั้น ชั้นจะฝังแกเอง ไอ้ตัวน่ารังเกียจ RocknRolla (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
poisonousA poisonous snake with luring eyes.
poisonousCarbon monoxide is a poisonous substance formed by the incomplete combustion of carbon compounds.
poisonousIt is once believed that tomatoes were poisonous.
poisonousShiroonitake is a poisonous mushroom but it has real presence, and I like it.
poisonousSome snakes are poisonous.
poisonousThese substances are not poisonous in themselves.
poisonousThis substance is not poisonous in itself.
poisonousWe should keep away from the poisonous plants.
poisonousWhen I looked in a gardening book I was surprised by how many were marked poisonous.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
งูพิษ(n) poisonous snake, See also: viper, Example: เมื่อถูกงูพิษกัดจะปรากฎรอยเขี้ยวงูเป็น 2 จุดและมักมีอาการของพิษงู, Count Unit: ตัว, Thai Definition: งูมีพิษกัดตาย
สารพิษ(n) toxin, See also: poisonous substance, Syn. พิษ, Example: การฉีดยากันยุงบ่อยๆ อาจจะทำให้เกิดสารพิษสะสมในร่างกายได้, Count Unit: ตัว, Thai Definition: สิ่งที่เป็นอันตราย เมื่อเข้าสู่ร่างกายซึ่งอาจทำให้ตาย เจ็บปวด หรือพิการได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เห็ดพิษ[het phit] (n, exp) EN: poisonous mushroom  FR: champignon vénéneux [ m ]
มีพิษ[mī phit] (adj) EN: toxic ; poisonous  FR: toxique ; venimeux
งูพิษ[ngū phit] (n, exp) EN: poisonous snake  FR: serpent venimeux
งูปลา[ngū plā] (n, exp) EN: poisonous water snake
พิษ[phit] (adj) EN: toxic ; poisonous ; malignancy ; harm  FR: toxique
ผิดสำแดง[phit samdaēng] (v, exp) EN: take poisonous food ; suffer from acute food poisoning ; be poisonous to ; be hurtful
แสลง[salaēng] (adj) EN: unwholesome ; unhealthy ; harmful ; poisonous ; bad  FR: mauvais pour la santé
สารพิษ[sān phit] (n, exp) EN: toxin ; poisonous substance ; toxic substance ; poison  FR: substance nocive [ f ] ; produit toxique [ m ] ; poison [ m ]
ตะเข็บ[takep] (n) EN: small nonpoisonous centipede-like reptile

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
poisonous

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
poisonous
poisonously

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
有毒[yǒu dú, ㄧㄡˇ ㄉㄨˊ,  ] poisonous #9,452 [Add to Longdo]
[huǐ, ㄏㄨㄟˇ, ] poisonous snakes #35,121 [Add to Longdo]
中毒性[zhòng dú xìng, ㄓㄨㄥˋ ㄉㄨˊ ㄒㄧㄥˋ,   ] poisonous; toxic #41,922 [Add to Longdo]
毒蕈[dú xùn, ㄉㄨˊ ㄒㄩㄣˋ,  ] poisonous mushroom; toadstool #99,695 [Add to Longdo]
毒瓦斯[dú wǎ sī, ㄉㄨˊ ㄨㄚˇ ㄙ,   ] poisonous gas; stinking fart #218,085 [Add to Longdo]
[zhèn, ㄓㄣˋ, ] poisonous; to poison #635,263 [Add to Longdo]
屠毒笔墨[tú dú bǐ mò, ㄊㄨˊ ㄉㄨˊ ㄅㄧˇ ㄇㄛˋ,     /    ] poisonous writing; disparaging writing; calumny [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Giftpflanze { f }poisonous plant [Add to Longdo]
Giftschlange { f }poisonous snake [Add to Longdo]
giftig { adj } | giftiger | am giftigstenpoisonous | more poisonous | most poisonous [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アオコ毒;青粉毒[アオコどく(アオコ毒);あおこどく(青粉毒), aoko doku ( aoko doku ); aokodoku ( ao kona doku )] (n) poisonous algae bloom (often green in color) (colour) [Add to Longdo]
ホウ酸だんご[ホウさんだんご;ホウサンダンゴ, hou sandango ; housandango] (n) type of poisonous cockroach bait [Add to Longdo]
以毒制毒[いどくせいどく, idokuseidoku] (n) using poisonous medication to control poison; fighting evil with evil; fighting fire with fire [Add to Longdo]
虎河豚[とらふぐ, torafugu] (n) tiger globefish (poisonous fish, Takifugu rubripes) [Add to Longdo]
虎列剌茸[これらたけ;コレラタケ, koreratake ; koreratake] (n) (uk) Galerina fasciculata (poisonous mushroom) [Add to Longdo]
紅天狗茸[べにてんぐたけ;ベニテングタケ, benitengutake ; benitengutake] (n) (uk) fly agaric (species of poisonous mushroom, Amanita muscaria) [Add to Longdo]
縞蛇[しまへび, shimahebi] (n) pale-yellow snake (non-poisonous) [Add to Longdo]
笑い茸;笑い蕈;笑茸[わらいたけ;わらいだけ;ワライタケ;ワライダケ, waraitake ; waraidake ; waraitake ; waraidake] (n) (uk) Panaeolus papilionaceus (species of poisonous mushroom) [Add to Longdo]
中毒性[ちゅうどくせい, chuudokusei] (adj-no, n) poisonous; toxic; addictive [Add to Longdo]
天狗茸[てんぐたけ;テングタケ, tengutake ; tengutake] (n) (uk) panther cap (species of poisonous mushroom, Amanita pantherina) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Poisonous \Poi"son*ous\, a.
   Having the qualities or effects of poison; venomous; baneful;
   corrupting; noxious. --Shak. -- {Poi"son*ous*ly}, adv. --
   {Poi"son*ous*ness}, n.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 poisonous
   adj 1: having the qualities or effects of a poison [syn:
       {poisonous}, {toxicant}]
   2: not safe to eat
   3: marked by deep ill will; deliberately harmful; "poisonous
     hate"; "venomous criticism"; "vicious gossip" [syn:
     {poisonous}, {venomous}, {vicious}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top