Search result for

poisonous

(68 entries)
(0.0234 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -poisonous-, *poisonous*, poisonou
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
poisonous[ADJ] ซึ่งเป็นพิษ, See also: ซึ่งมีพิษ, ซึ่งทำให้ถึงตายได้, Syn. deadly
poisonous[ADJ] ซึ่งเป็นอันตราย, See also: เป็นภัย, Syn. harmful
poisonous[ADJ] ซึ่งส่อเจตนาร้าย, See also: ซึ่งมุ่งร้าย, ซึ่งคิดปองร้าย, Syn. vicious

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
poisonous(พอย'เซินนัส) adj. เป็นพิษ,มีพิษ,มีอันตราย,ร้าย, See also: poisonousness n., Syn. destructive

English-Thai: Nontri Dictionary
poisonous(adj) เป็นพิษ,เป็นอันตราย,ร้ายแรง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Poisonous animalsสัตว์มีพิษ [TU Subject Heading]
Poisonous fishesปลามีพิษ [TU Subject Heading]
Poisonous plantพืชมีพิษ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Poisonous plantsพืชมีพิษ [TU Subject Heading]
Poisonous snakesงูพิษ [TU Subject Heading]
Poisonous Waste ของเสียเป็นพิษ
ของเสียที่มีความเป็นพิษต่อคนและสัตว์ทั้งทาง ตรงและ ทางอ้อม [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- You're sure they're not poisonous?เจ้าแน่ใจนะว่าไม่ได้ถูกวางยา? The Labyrinth of Gedref (2008)
An ancient remedy for poisonous bites.สมุนไพรโบราณใช้รักษาพิษร้าย Le Morte d'Arthur (2008)
It's not even poisonous. Now grab on!ไม่มีพิษหรอก จับไว้เร็ว Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
Good, as long as it's not poisonous.ก็ดีแล้ว ที่ไม่ใช่ยาพิษ... Ponyo (2008)
And poisonous.และมีพิษ Water (2009)
It's quite poisonous.ค่อนข้างมีพิษ Frenzy (2009)
Well, is it poisonous?อืม มันคือสารพิษไหม? Harbingers in a Fountain (2009)
Glycolate's poisonous.พิษของไกโคเลต Harbingers in a Fountain (2009)
Those little bitches are poisonous.พวกสตอร์พวกนั้นมันร้ายมาก New History (2009)
That fits in the palm of your hand. You also have a poisonous sardine.กำมือข้างหนึ่ง ของคุณเอาไว้ คุณยังมีปลาซาร์ดีน อาบพิษอีกตัว Scary Monsters and Super Creeps (2009)
- Some people think we brew up poisonous potions- ถูกต้องแล้ว บางคนคิดว่าเราปรุงยาพิษขึ้นมา... You Don't Know Jack (2010)
Archaefructus liaoningensis. That is really, really poisonous.ดอกไม้สายพันธุ์เก่าแก่ที่สุดในโลก\อันตรายมาก มีพิษร้ายกาจ Predators (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
poisonousA poisonous snake with luring eyes.
poisonousCarbon monoxide is a poisonous substance formed by the incomplete combustion of carbon compounds.
poisonousIt is once believed that tomatoes were poisonous.
poisonousShiroonitake is a poisonous mushroom but it has real presence, and I like it.
poisonousSome snakes are poisonous.
poisonousThese substances are not poisonous in themselves.
poisonousThis substance is not poisonous in itself.
poisonousWe should keep away from the poisonous plants.
poisonousWhen I looked in a gardening book I was surprised by how many were marked poisonous.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
งูพิษ[N] poisonous snake, See also: viper, Example: เมื่อถูกงูพิษกัดจะปรากฎรอยเขี้ยวงูเป็น 2 จุดและมักมีอาการของพิษงู, Count unit: ตัว, Thai definition: งูมีพิษกัดตาย
สารพิษ[N] toxin, See also: poisonous substance, Syn. พิษ, Example: การฉีดยากันยุงบ่อยๆ อาจจะทำให้เกิดสารพิษสะสมในร่างกายได้, Count unit: ตัว, Thai definition: สิ่งที่เป็นอันตราย เมื่อเข้าสู่ร่างกายซึ่งอาจทำให้ตาย เจ็บปวด หรือพิการได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เห็ดพิษ[n. exp.] (het phit) EN: poisonous mushroom   FR: champignon vénéneux [m]
มีพิษ[adj.] (mī phit) EN: toxic ; poisonous   FR: toxique ; venimeux
งูพิษ[n. exp.] (ngū phit) EN: poisonous snake   FR: serpent venimeux
งูปลา[n. exp.] (ngū plā) EN: poisonous water snake   
พิษ[adj.] (phit) EN: toxic ; poisonous ; malignancy ; harm   FR: toxique
ผิดสำแดง[v. exp.] (phit samdaēng) EN: take poisonous food ; suffer from acute food poisoning ; be poisonous to ; be hurtful   
แสลง[adj.] (salaēng) EN: unwholesome ; unhealthy ; harmful ; poisonous ; bad   FR: mauvais pour la santé
สารพิษ[n. exp.] (sān phit) EN: toxin ; poisonous substance ; toxic substance ; poison   FR: substance nocive [f] ; produit toxique [m] ; poison [m]
ตะเข็บ[n.] (takep) EN: small nonpoisonous centipede-like reptile   

CMU English Pronouncing Dictionary
POISONOUS    P OY1 Z AH0 N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
poisonous    (j) (p oi1 z @ n @ s)
poisonously    (a) (p oi1 z @ n @ s l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Giftpflanze {f}poisonous plant [Add to Longdo]
Giftschlange {f}poisonous snake [Add to Longdo]
giftig {adj} | giftiger | am giftigstenpoisonous | more poisonous | most poisonous [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アオコ毒;青粉毒[アオコどく(アオコ毒);あおこどく(青粉毒), aoko doku ( aoko doku ); aokodoku ( ao kona doku )] (n) poisonous algae bloom (often green in color) (colour) [Add to Longdo]
ホウ酸だんご[ホウさんだんご;ホウサンダンゴ, hou sandango ; housandango] (n) type of poisonous cockroach bait [Add to Longdo]
以毒制毒[いどくせいどく, idokuseidoku] (n) using poisonous medication to control poison; fighting evil with evil; fighting fire with fire [Add to Longdo]
虎河豚[とらふぐ, torafugu] (n) tiger globefish (poisonous fish, Takifugu rubripes) [Add to Longdo]
虎列剌茸[これらたけ;コレラタケ, koreratake ; koreratake] (n) (uk) Galerina fasciculata (poisonous mushroom) [Add to Longdo]
紅天狗茸[べにてんぐたけ;ベニテングタケ, benitengutake ; benitengutake] (n) (uk) fly agaric (species of poisonous mushroom, Amanita muscaria) [Add to Longdo]
縞蛇[しまへび, shimahebi] (n) pale-yellow snake (non-poisonous) [Add to Longdo]
笑い茸;笑い蕈;笑茸[わらいたけ;わらいだけ;ワライタケ;ワライダケ, waraitake ; waraidake ; waraitake ; waraidake] (n) (uk) Panaeolus papilionaceus (species of poisonous mushroom) [Add to Longdo]
中毒性[ちゅうどくせい, chuudokusei] (adj-no,n) poisonous; toxic; addictive [Add to Longdo]
天狗茸[てんぐたけ;テングタケ, tengutake ; tengutake] (n) (uk) panther cap (species of poisonous mushroom, Amanita pantherina) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
中毒性[zhòng dú xìng, ㄓㄨㄥˋ ㄉㄨˊ ㄒㄧㄥˋ, ] poisonous; toxic [Add to Longdo]
屠毒笔墨[tú dú bǐ mò, ㄊㄨˊ ㄉㄨˊ ㄅㄧˇ ㄇㄛˋ, / ] poisonous writing; disparaging writing; calumny [Add to Longdo]
有毒[yǒu dú, ㄧㄡˇ ㄉㄨˊ, ] poisonous [Add to Longdo]
毒瓦斯[dú wǎ sī, ㄉㄨˊ ㄨㄚˇ ㄙ, ] poisonous gas; stinking fart [Add to Longdo]
毒蕈[dú xùn, ㄉㄨˊ ㄒㄩㄣˋ, ] poisonous mushroom; toadstool [Add to Longdo]
[huǐ, ㄏㄨㄟˇ, ] poisonous snakes [Add to Longdo]
[zhèn, ㄓㄣˋ, ] poisonous; to poison [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Poisonous \Poi"son*ous\, a.
   Having the qualities or effects of poison; venomous; baneful;
   corrupting; noxious. --Shak. -- {Poi"son*ous*ly}, adv. --
   {Poi"son*ous*ness}, n.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 poisonous
   adj 1: having the qualities or effects of a poison [syn:
       {poisonous}, {toxicant}]
   2: not safe to eat
   3: marked by deep ill will; deliberately harmful; "poisonous
     hate"; "venomous criticism"; "vicious gossip" [syn:
     {poisonous}, {venomous}, {vicious}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top