ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

chequered

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -chequered-, *chequered*, chequer, chequere
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
chequered(เชค'เคิด) adj. มีการเปลี่ยนแปลง,เป็นตารางหมากรุก,มีสีหลากหลาย

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Now, your car history is chequered, Isn't it?- ประวัติรถของคุณก็สะอาด Episode #18.2 (2012)
The chequered flag is waiting for Lauda and for Ferrari!ธงตาหมากรุกกำลังรอเลาดา และเฟอร์รารี Rush (2013)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตาหมากรุก[ADJ] chequered, See also: checkered, Example: เขาออกแบบพื้นห้องโถงเป็นลายตาหมากรุก, Thai definition: ที่มีลักษณะเป็นตารางสี่เหลี่ยมจัตุรัสแบบกระดานหมากรุกมีสีสลับกัน

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
chequered    (v) tʃˈɛkəd (ch e1 k @ d)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Start-Ziel-Flagge {f}chequered flag [Add to Longdo]
kariert; schachbrettartig; gescheckt {adj}chequered [Br.]; checkered [Am.] [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
市松模様[いちまつもよう, ichimatsumoyou] (n,adj-no) checks; check (checkered, chequered) pattern; checkerboard [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  chequered
      adj 1: patterned with alternating squares of color [syn:
             {checked}, {checkered}, {chequered}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top