ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

unfastening

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -unfastening-, *unfastening*, unfasten
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
unfastening
unfasten
unfastens
unfastened

WordNet (3.0)
untying(n) loosening the ties that fasten something, Syn. unfastening, undoing
unfasten(v) cause to become undone, Ant. fasten
unfasten(v) become undone or untied, Ant. fasten
open(adj) affording unobstructed entrance and exit; not shut or closed, Syn. unfastened, Ant. shut
undoer(n) a person who unfastens or unwraps or opens, Syn. opener, untier, unfastener

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
unfasten(vt) ปลด, See also: คลายออก, ปลด, ถอด, แกะ, Syn. untie, undo, Ant. fasten, tie

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
unfasten(อันฟาส'เซิน) vt. ปลดออก, ปล่อย, ถอด, Syn. release, undo

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
unfastenShe didn't notice one of her buttons unfastened.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แกะ(v) unwrap, See also: unpack, unbind, untie, undo, unfasten, Syn. เปิด, แก้, ปลด, แกะออก, Ant. ปิด, ห่อ, Example: พวกเราแกะข้าวห่อที่ซื้อเตรียมไว้กินกัน ก่อนออกเดินทางต่อ, Thai Definition: เอาเล็บมือค่อยๆ แคะเพื่อให้หลุดออก
แก้(v) untie, See also: loosen, undo, take off, undo, unpack, unwrap, unfasten, unbind, Syn. ถอด, คลาย, เปลื้อง, Ant. ผูก, รัด, ตรึง, Example: เชือกที่มัดลังหนังสือมาเป็นปมแก้ไม่ออกจึงต้องใช้มีดตัด, Thai Definition: ทำให้คลายจากลักษณะที่แน่นที่ติดขัดหรือที่เป็นเงื่อนเป็นปมอยู่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แกะ[kae] (v) EN: remove ; tear off ; tear away ; strip ; slip out ; lever out ; take out ; unwrap ; unpack ; unbind ; untie ; undo ; unfasten  FR: retirer ; défaire
แก้[kaē] (v) EN: untie ; loosen ; undo ; take off ; undo ; unpack ; unwrap ; unfasten ; unbind  FR: défaire ; détacher

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
unfasten
unfastens
unfastened
unfastening

WordNet (3.0)
unfasten(v) cause to become undone, Ant. fasten
unfasten(v) become undone or untied, Ant. fasten
open(adj) affording unobstructed entrance and exit; not shut or closed, Syn. unfastened, Ant. shut
undoer(n) a person who unfastens or unwraps or opens, Syn. opener, untier, unfastener
untying(n) loosening the ties that fasten something, Syn. unfastening, undoing

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Unfasten

v. t. [ 1st pref. un- + fasten. ] To loose; to unfix; to unbind; to untie. [ 1913 Webster ]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
abschnallen | abschnallend | abgeschnalltto unfasten; to unstrap | unfastening; unstrapping | unfastened; unstrapped [Add to Longdo]
gelöstunfastened [Add to Longdo]
lösendunfastening [Add to Longdo]
lösen; losmachen; lockern | löstto unfasten | unfastens [Add to Longdo]
losgemacht; machte losunfastened [Add to Longdo]
losmachendunfastening [Add to Longdo]
macht losunfastens [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
外す[はずす, hazusu] (v5s, vt) (1) to unfasten; to undo; (2) to remove; to take off; to deinstall; (3) to leave; to step out; to slip away; (4) (ant #3,532 [Add to Longdo]
解く[ほどく, hodoku] (v5k, vt) (uk) to unfasten; to untie; to unwrap (e.g. parcel); (P) #13,352 [Add to Longdo]
解ごす[ほごす, hogosu] (v5s) to unfasten [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top