ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

unfailing

AH0 N F EY1 L IH0 NG   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -unfailing-, *unfailing*, unfail
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
unfailing[ADJ] ไม่สิ้นสุด, See also: ไม่ยุต, ไม่เปลี่ยนแปลง, Syn. unerring, dependable, infallible, sure
unfailingly[ADV] อย่างไม่สิ้นสุด, See also: อย่างไม่เปลี่ยนแปลง, Syn. always, surely, invariably
unfailingness[N] ความไม่เปลี่ยนแปลง, Syn. constancy

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
unfailing(อันเฟ'ลิง) adj. ไม่สิ้นสุด,เชื่อถือได้ตลอด,ไม่ทำให้ผิดหวังโดยตลอด,ไม่มีขาด,ไม่เคยพลาด., See also: unfailingly adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
unfailing(adj) ไม่ท้อถอย,ไม่เคยพลาด,ไม่มีขาด

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And then she went, with her unfailing faith.แล้วเธอก็จากไปด้วยความศรัทธาอย่างเต็มเปี่ยม A Walk to Remember (2002)
Just like your mother, you're unfailingly kind.เธอเป็นคนที่มีจิตใจดี เหมือนกับแม่ของเธอ Harry Potter and the Half-Blood Prince (2009)
O Israel, put your hope in the Lord, for with the Lord is unfailing love.โอ้ อิสราเอล... จงฝากความหวังไว้ที่พระเป็นเจ้า เพราะพระเป็นเจ้านั้นมีรักที่ไม่สิ้นสุด Jackie (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
unfailingShe finds an unfailing resource in music.

CMU English Pronouncing Dictionary
UNFAILING    AH0 N F EY1 L IH0 NG
UNFAILINGLY    AH0 N F EY1 L IH0 NG L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
unfailing    (j) ˈʌnfˈɛɪlɪŋ (uh1 n f ei1 l i ng)
unfailingly    (a) ˈʌnfˈɛɪlɪŋliː (uh1 n f ei1 l i ng l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
经久不衰[jīng jiǔ bù shuāi, ㄐㄧㄥ ㄐㄧㄡˇ ㄅㄨˋ ㄕㄨㄞ, / ] unfailing; never-ending [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
七生報国[しちしょうほうこく, shichishouhoukoku] (n) unfailing devotion to one's country [Add to Longdo]
津々;津津[しんしん, shinshin] (adj-t,adv-to) (See 興味津々) gushing; overflowing; everlasting; unfailing; endless [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Unfailing \Un*fail"ing\, a.
   Not failing; not liable to fail; inexhaustible; certain;
   sure. --Dryden. -- {Un*fail"ing*ly}, adv. --
   {Un*fail"ing*ness}, n.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 unfailing
   adj 1: not liable to failure; "a foolproof identification
       system"; "the unfailing sign of an amateur"; "an
       unfailing test" [syn: {foolproof}, {unfailing}]
   2: always able to supply more; "an unfailing source of good
     stories"; "a subject of unfailing interest"
   3: unceasing; "unfailing loyalty"; "unfailing good spirits";
     "unflagging courtesy" [syn: {unfailing}, {unflagging}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top