หรือคุณหมายถึง unconsciousneß?
ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

unconsciousness

AH2 N K AA1 N SH AH0 S N AH0 S   
26 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -unconsciousness-, *unconsciousness*, unconsciousnes
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
unconsciousness[N] จิตไร้สำนึก, See also: ความไม่รู้สึกตัว, Ant. consciousness

English-Thai: Nontri Dictionary
unconsciousness(n) การหมดสติ,การสลบ,ความไม่รู้สึกตัว

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Primary effect of the gas-- complete unconsciousness lasting anything up to four hours.ผลกระทบหลักของแก๊สคือ ลบความจำในช่วง 4 ชั่วโมงก่อนโดยสิ้นเชิง Resident Evil (2002)
After it accumulates in the occipital lobe, victim suffers from unconsciousness and eventually...แต่หลังจากที่ยาเริ่มสะสมตรงท้ายทอย... เหยื่อจะหมดสติแล้วตายได้ Chuck Versus the Truth (2007)
Into the realms of the unconsciousness.ไปยังขอบเขตแห่งภวังค์ Chapter Seven 'Eris Quod Sum' (2008)
Into the realms of the unconsciousness.ไปสู่ขอบแห่งภวังค์ Chapter Eight 'Villains' (2008)
"saying 'take it off' once again, He fell into unconsciousness. The tragedy is that mr.พูดว่า "ถอดมันออก" อีกครั้ง แล้วเค้าก็หมดสติไป You Don't Know Jack (2010)
Fractures to the pars interarticularis of the C2 indicate a blow to the forehead, which may have caused unconsciousness,but not death.มีรอยร้าวส่วน pars intercularis ในกระดูกสันหลังระดับ C2 ชี้ว่ามีการกระแทก\ ส่วนหน้าผาก ซึ่งอาจทำให้หมดสติ แต่ไม่ถึงเสียชีวิตครับ The Parts in the Sum of the Whole (2010)
That Simon beat you into unconsciousness.นั่นเป็นสิ่งที่ทำให้ไซม่อนตีคุณจนหมดสติ Dog Eat Dog (2010)
You did exactly as I asked, so it's just unconsciousness for you.ดังนั้นมันจึงแค่หมดสติสำหรับนาย Dodger (2013)
Unconsciousness in a pretty package, that I can sell.ไม่มีสติสิน่าสนใจกว่า แบบนี้ขายออกแน่ Hassun (2014)
His lawyer is running an unconsciousness defense.ทนายของเขาเดินหน้าเต็มที่ เรื่องข้อแก้ต่างที่เขาไม่ได้สติ Hassun (2014)
You won't be able to plead unconsciousness again.คุณจะอ้างว่าคุณไม่ได้สติอีกไม่ได้นะ Hassun (2014)
Your fast, triumphant diagnosis of unconsciousness was the best play we had.ข้ออ้างเรื่องไม่ได้สติสตังของคุณ เคยเป็นไพ่ที่ดีที่สุดที่เรามี Hassun (2014)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
วิสัญญี[n.] (wisanyī) EN: unconsciousness ; death   

CMU English Pronouncing Dictionary
UNCONSCIOUSNESS    AH2 N K AA1 N SH AH0 S N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
unconsciousness    (n) ˈʌnkˈɒnʃəsnəs (uh1 n k o1 n sh @ s n @ s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
昏迷[こんめい, konmei] (n,vs,adj-no) stupefaction; stupor; unconsciousness; confusion [Add to Longdo]
人事不省[じんじふせい, jinjifusei] (n,adj-no) unconsciousness [Add to Longdo]
前後不覚[ぜんごふかく, zengofukaku] (adj-na,n) unconsciousness; having no recollection of one's actions [Add to Longdo]
半意識[はんいしき, han'ishiki] (n,adj-no) (1) semiconsciousness; half-consciousness; (2) unconsciousness; (3) subconsciousness [Add to Longdo]
不覚[ふかく, fukaku] (n,adj-na) (1) failure; defeat; mistake; blunder; negligence; indiscretion; (2) unconsciousness [Add to Longdo]
無意識[むいしき, muishiki] (adj-na,n) (1) unconsciousness; (2) the unconscious; (P) [Add to Longdo]
無自覚[むじかく, mujikaku] (adj-na,n) unaware or unmindful of; unconsciousness [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 unconscious \un*con"scious\ ([u^]n*k[o^]n"sh[u^]s), a.
   1. Not conscious; having no consciousness or power of mental
    perception; without cerebral appreciation; hence, not
    knowing or regarding; ignorant; as, an unconscious man.
    --Cowper.
    [1913 Webster]
 
   2. Not known or apprehended by consciousness; resulting from
    neural activity of which a person is not aware; as, an
    unconscious movement; unconscious cerebration.
    "Unconscious causes." --Blackmore.
    [1913 Webster]
 
   3. Having no knowledge by experience; -- followed by of; as,
    a mule unconscious of the yoke. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   4. Unintentional; as, an unconscious insult.
    [PJC] -- {Un*con"scious*ly}, adv. -- {Un*con"scious*ness},
    n.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 unconsciousness
   n 1: a state lacking normal awareness of the self or environment
      [ant: {consciousness}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top