ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

tomorrow

T AH0 M AA1 R OW2   
71 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tomorrow-, *tomorrow*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tomorrow[N] พรุ่งนี้, Syn. the morrow, the future
tomorrow[N] อนาคต, See also: ภายหน้า, กาลข้างหน้า
tomorrow[ADV] พรุ่งนี้
tomorrow[ADV] อนาคต

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
tomorrow(ทูมอ'โร) n. วันพรุ่งนี้,อนาคต,อนาคตกาล. adv. พรุ่งนี้,อนาคต

English-Thai: Nontri Dictionary
tomorrow(adv) พรุ่งนี้,ในอนาคต
tomorrow(n) อนาคตกาล,พรุ่งนี้

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
There's a title fight tomorrow night, trying to get to a weight of 160.พรุ่งนี้เป็นการแข่งชิงแชมป์ ต้องพยายามให้น้ำหนักไม่เกิน 72.5 CounterPunch (2017)
Tomorrow around ten, right? Is that a good time?พรุ่งนี้ประมาณสิบโมงใช่มั้ยครับ โอเครึเปล่า  ()
See you here tomorrow at 4:30pm, then? Kisses!(งั้นเจอกันที่นี่พรุ่งนี้ ตอนสี่โมงครึ่งนะ จุ๊บๆ)  ()
You've got Robbie for the day tomorrow and you'll need to buy him something for his tea.พรุ่งนี้ร็อบบี้ไปอยู่กับคุณ และคุณจะต้องซื้ออะไรให้เขากินหน่อย Smell the Weakness (2017)
Lavender, you going to be on the tour bus tomorrow night?ลาเวนเดอร์ นายจะไปกับรถบัสเดินสาย คืนพรุ่งนี้ใช่ไหม Smell the Weakness (2017)
Besides, it's Robbie's school trip tomorrow andอีกอย่าง พรุ่งนี้เป็นวันทัศนศึกษา ที่โรงเรียนร็อบบี้ Close Encounters (2017)
That's fine, but my fitter will be round here tomorrow to rip out that window.โทษทีนะ ฉันขอพูดให้ชัดเจน ฉันไม่อยากได้หน้าต่างห่วย ๆ ของคุณ แล้วทำไมคุณถึงไม่คิดแบบนั้น Sexy Rollercoasters (2017)
No, I've got a fitter coming tomorrow to rip out those windows and pop the very same ones straight back in again.เปล่าเลย ฉันจะให้ช่าง มาถอดหน้าต่างนั่นพรุ่งนี้ แล้วเอาอันเดิมนั่นแหละใส่เข้าไปใหม่ Salesmen Are Like Vampires (2017)
You wanna go get lunch tomorrow or something, we'll talk about this then? You know what, listen, I gotta go.ไปกินข้าวเที่ยงกันไหมพรุ่งนี้ คุยเรื่องนี้กัน The Bye Bye Man (2017)
Pier 14, 6:00 tomorrow night.ท่า 14 ออกพรุ่งนี้ตอน 6 โมงเย็น Kong: Skull Island (2017)
Tomorrow night, the Russian Novosat passes over this sector.คืนพรุ่งนี้ดาวเทียมโนโวแซทของรัสเซีย จะผ่านเส้นทางนี้ Kong: Skull Island (2017)
Tomorrow the US President will be at the embassy, as part of an official state visit.วันพรุ่งนี้ประธานาธิบดีอเมริกาจะมาที่สถานฑูตนั่น ในการเยี่ยมเยียนประเทศอย่างเป็นทางการ The Six Thatchers (2017)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
tomorrowAbout this time tomorrow, we'll be climbing Mt. Fuji.
tomorrowAccording the radio, it will snow tomorrow.
tomorrowAccording the TV, it will rain tomorrow.
tomorrowAccording to the paper, it will snow tomorrow.
tomorrowAccording to the weather forecast, it will clear up tomorrow.
tomorrowAccording to the weather forecast, it will rain tomorrow.
tomorrowAccording to the weather forecast, it will snow tomorrow.
tomorrowAccording to the weather reports, it will snow tomorrow.
tomorrowA friend comes to play at our house tomorrow.
tomorrowA friend's coming over tomorrow.
tomorrowAh, you're leaving tomorrow!
tomorrowAn old friend will call on me tomorrow.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รุ่งขึ้น[N] next day, See also: tomorrow, following today, Syn. พรุ่งนี้, วันรุ่งขึ้น, วันพรุ่งนี้, Ant. วานนี้, เมื่อวาน, เมื่อวานนี้, Example: รุ่งขึ้น ผมก็เอาหลักฐานการตายของพ่อไปยื่นที่สำนักงานเขต, Thai definition: เช้าของวันพรุ่งนี้
วันรุ่งขึ้น[N] the next day, See also: tomorrow, Syn. พรุ่งนี้, วันพรุ่งนี้, Example: หลังการออกกำลังกาย อาจมีอาการปวดข้อในวันเดียวกันนั้นหรือในวันรุ่งขึ้น, Thai definition: วันต่อจากวันนี้
พรุ่งนี้[N] tomorrow, See also: the next day, the following day, Syn. วันพรุ่ง, Example: วันนี้หรือพรุ่งนี้ เราก็ยังพบเรื่องราวของเด็กวัยรุ่นติดยา, Thai definition: วันถัดจากวันนี้ไปวันหนึ่ง
วันพรุ่ง[N] tomorrow, See also: next day, following day, Syn. วันพรุ่งนี้, วันรุ่ง, Example: วันพรุ่งค่อยไปหาซื้อของกินในเมืองมาเตรียมไว้, Thai definition: วันถัดจากวันนี้ไปวันหนึ่ง
วันพรุ่งนี้[N] tomorrow, See also: next day, following day, Syn. วันพรุ่ง, วันรุ่ง, Example: ข้าพเจ้าพอจะตั้งสติต่อสู้ชีวิตในวันพรุ่งนี้ และวันต่อๆ ไปได้, Thai definition: วันถัดจากวันนี้ไปวันหนึ่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มะเรื่อง[X] (mareūang) EN: two days after tomorrow   
มะรืน[n.] (mareūn) EN: the day after tomorrow   
มะรืนนี้[X] (mareūn nī) EN: the day after tomorrow   FR: après-demain
ในวันพรุ่งนี้[n. exp.] (nai wan phrungnī) EN: tomorrow   FR: demain
พรุ่ง[n.] (phrung) EN: morrow ; next day ; tomorrow   FR: lendemain [m]
พรุ่งนี้[X] (phrungnī) EN: tomorrow   FR: demain
พรุ่งนี้เช้า[X] (phrungnī chāo) EN: tomorrow morning   FR: demain matin
พุดสามสี [n. exp.] (phut sām sī) EN: Yesterday today and tomorrow ; Morning noon and night   
รุ่งขึ้น[n. exp.] (rung kheun) EN: next day ; tomorrow ; following today   FR: lendemain [m[ ; jour d'après [m]
วันมะรืนนี้[X] (wan mareūn nī) EN: the day after tomorrow   FR: après-demain

CMU English Pronouncing Dictionary
TOMORROW    T AH0 M AA1 R OW2
TOMORROW    T UW0 M AA1 R OW2
TOMORROWS    T AH0 M AA1 R OW2 Z
TOMORROWS    T UW0 M AA1 R OW2 Z
TOMORROW'S    T AH0 M AA1 R OW2 Z
TOMORROW'S    T UW0 M AA1 R OW2 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tomorrow    (n) tˈəmˈɒrou (t @1 m o1 r ou)
tomorrows    (n) tˈəmˈɒrouz (t @1 m o1 r ou z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
明天[míng tiān, ㄇㄧㄥˊ ㄊㄧㄢ, ] tomorrow, #589 [Add to Longdo]
明日[míng rì, ㄇㄧㄥˊ ㄖˋ, ] tomorrow, #7,875 [Add to Longdo]
明朝[míng zháo, ㄇㄧㄥˊ ㄓㄠˊ, ] tomorrow morning; the following morning, #12,984 [Add to Longdo]
明儿[míng r, ㄇㄧㄥˊ ㄖ˙, / ] tomorrow, #14,769 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
また明日[またあした, mataashita] (exp) (uk) see you tomorrow [Add to Longdo]
トゥモロー;ツモロー[, toumoro-; tsumoro-] (n-adv,n-t) tomorrow [Add to Longdo]
今日明日[きょうあす, kyouasu] (n) today and tomorrow; today or tomorrow; in a day or two [Add to Longdo]
今明日[こんみょうにち, konmyounichi] (n-t) today and (or) tomorrow [Add to Longdo]
昨日の友は今日の敵[きのうのともはきょうのてき, kinounotomohakyounoteki] (exp) (id) A friend today may turn against you tomorrow [Add to Longdo]
跳ね太鼓[はねだいこ, hanedaiko] (n) drumming at the end of the day of sumo wrestling inviting spectators to return tomorrow [Add to Longdo]
富貴浮雲[ふうきふうん, fuukifuun] (exp) Riches and honors are as fleeting as floating clouds; Fortune and fame are here today, gone tomorrow [Add to Longdo]
明後日[あさって(P);みょうごにち(P), asatte (P); myougonichi (P)] (n-adv,n-t) day after tomorrow; (P) [Add to Longdo]
明朝[みんちょう, minchou] (n-adv,n-t) tomorrow morning; (P) [Add to Longdo]
明日[あした(P);あす(P);みょうにち(P), ashita (P); asu (P); myounichi (P)] (n-t) tomorrow; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tomorrow \To*mor"row\, adv. [Prep. to + morrow.]
   On the day after the present day; on the next day; on the
   morrow.
   [1913 Webster]
 
      Summon him to-morrow to the Tower.    --Shak.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tomorrow \To*mor"row\, n.
   The day after the present; the morrow."To-morrow is our
   wedding day." -- Cowper.
   [1913 Webster]
 
      One today is worth two to-morrows.    --Franklin.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 tomorrow
   adv 1: the next day, the day after, following the present day
   n 1: the day after today; "what are our tasks for tomorrow?"
   2: the near future; "tomorrow's world"; "everyone hopes for a
     better tomorrow"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top