ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

terrifying

T EH1 R AH0 F AY2 IH0 NG   
21 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -terrifying-, *terrifying*, terrify
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A terrifying nurse.พยาบาลใจอำมหิต Night and Fog (1956)
Now all the machines have begun to function all tortures at once, with terrifyingly loud screechingเครื่องทั้งหมดมีฟังก์ชัน begun to ... ตอนนี้ ...ทั้งหมดทรมานทันที, with terrifyingly ร้องเสียงกรี๊ดดัง Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
It's terrifying hoping the Russians are less crazy than we are when they are clearly crazy.ว่ารัสเซียจะบ้าน้อยกว่าเรา เมื่อพวกเขาจะบ้าอย่างชัดเจน 2010: The Year We Make Contact (1984)
Wasn't it terrifying?มันน่ากลัวใช่มั้ย? The Nightmare Before Christmas (1993)
And it's terrifying. Get out the white wine and an ice bucket... chill two glasses and take the night off.และมันก็น่ากลัว ได้รับการออกไวน์ขาวและถังน้ำแข็ง ... The Birdcage (1996)
-So terrifying, yes, yes, yes... .. -น่ากลัว ใช่ ใช่ Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (2004)
Oh, the... the irony is, uh, terrifying.เป็นภาพวาดล้อเลียนที่น่าขนลุก Around the World in 80 Days (2004)
That's terrifying. I can't believe that.น่ากลัวจริงๆ ผมไม่อยากเชื่อเลยครับ Match Point (2005)
We're interrupting your regularly scheduled program to bring you this terrifying report of a terrorist takeover of Jordan Tower which ended only moments ago.เราขอแทรกเวลาของรายการปกติสักครู่ เพื่อรายงานข่าวที่น่าตกใจ... ...เกี่ยวกับผู้ก่อการร้ายบุกเข้ายึดอาคาร จอร์แดนหลังเหตุการณ์เพิ่งยุติไปเมื่อครู่. V for Vendetta (2005)
Imagine a virus, the most terrifying virus you can and then imagine that you and you alone have the cure.ลองคิดถึงไวรัส... . เชื้อไวรัสที่น่ากลัวที่สุด V for Vendetta (2005)
Your fear-inspiring, terrifyingly evil sidekick!แรงบันดาลใจที่น่ากลัว เพื่อนร่วมงานที่น่าเขย่าขวัญ Happily N'Ever After (2006)
We're not terrifyingly behind schedule, just alarmingly.เราไม่ช้ากว่ากำหนดจนน่าหวาดเสียวหรอก แค่กลัวๆ เท่านั้น The Lake House (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
terrifyingNever have I read so terrifying a novel as this.
terrifyingThe ghost story was terrifying.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
น่ากลัว[adj.] (nāklūa) EN: horrific ; awful ; scary ; fearful ; frightening ; terrifying ; horrible   FR: horrible ; affreux ; épouvantable ; effrayant ; effroyable

CMU English Pronouncing Dictionary
TERRIFYING    T EH1 R AH0 F AY2 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
terrifying    (v) tˈɛrɪfaɪɪŋ (t e1 r i f ai i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
恐ろしい(P);怖ろしい(iK)[おそろしい, osoroshii] (adj-i) (1) terrible; dreadful; terrifying; frightening; frightened; (2) (often as 恐ろしく) surprising; startling; tremendous; amazing; (P) [Add to Longdo]
怖;恐[こわ, kowa] (int) (uk) (See 怖い・2) frightening; terrifying [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Terrify \Ter"ri*fy\, v. t. [imp. & p. p. {Terrified}; p. pr. &
   vb. n. {Terrifying}.] [L. terrere to frighten + -fy: cf. F.
   terrifier, L. terrificare. See {Terrific}, and {-fy}.]
   1. To make terrible. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       If the law, instead of aggravating and terrifying
       sin, shall give out license, it foils itself.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. To alarm or shock with fear; to frighten.
    [1913 Webster]
 
       When ye shall hear of wars . . . be not terrified.
                          --Luke xxi. 9.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 terrifying
   adj 1: causing extreme terror; "a terrifying wail" [syn:
       {terrific}, {terrifying}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top