Search result for

aiming

(43 entries)
(0.0174 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -aiming-, *aiming*, aim
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
aiming screwสกรูปรับไฟหน้า [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I'm not aiming at you.คล๊าก ฉันไม่ใช่เป้าหมายของคุณ.. Odyssey (2008)
Got me aiming at shadows.ค่ะเจ้านาย My Bloody Valentine (2009)
Aiming at shadows.โอเค ขอบคุณ My Bloody Valentine (2009)
I'm aiming much higher than that.ผมเล็งสูงกว่านั้นแยะ Law Abiding Citizen (2009)
You can't tell so much by the picture, but he's aiming at the bodygard.ภาพพวกนี้บอกคุณไม่ได้ทั้งหมด เขาเล็งปืนไปที่บอดี้การ์ด Double Blind (2009)
WHEN HE STRIKES AGAIN, HE'S GONNA BE AIMING FOR EVEN MORE VICTIMS.พระเจ้า คุณจะต้องให้ทุกคนกลับบ้าน มีคนมาชุมนุมกันมาก ๆ แบบนี้ไม่ค่อยดีเท่าไร House on Fire (2009)
bloody girl-- brutalized, brutalized girl-- is, um... aiming a gun at me.เด็กสาวเลือดนองไปหมด ได้กระทำการที่โหดร้าย คือ เออ อ.. A New Day in the Old Town (2009)
Okay, I'm aiming...เอาล่ะ ฉันกำลังเล็ง... Episode #1.5 (2009)
They're aiming for that window of time and planning on using it to get Tsuda-san out of this place.พวกเค้าก็จะใช้ช่วงเวลานั้นแหละ... .... วางแผนที่จะลักพาตัวซึดะซังออกไปจากที่นี่ Episode #1.8 (2009)
Highly unlikely, given that aiming a firearm involves your cerebellum and occipital lobe, while your brain tumor was temporoparietal.ไม่ใช่อย่างนั้นแน่ การเล็งเป้าสัมพันธ์ กับสมองส่วนที่สั่งการให้เคลื่อนไหว และสมองส่วนหลัง ขณะที่เนื้องอกในสมองของคุณ อยู่บริเวณส่วนขมับ The Dwarf in the Dirt (2009)
I was aiming for the bushes, but he got in the way.ฉันกำลังเล็งกล้องไปที่พุ่มไม้ แต่เขาเดินเข้ามาในกล้องพอดี The Lovely Bones (2009)
I was not aiming for that, but, man, I really nailed it.ฉันไม่ตั้งใจว่าจะขว้างตรงนั้น แต่ว่า โอย ฉันตอกมันแล้วนะ When in Rome (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
aimingHe is aiming for the directorship.
aimingThe country is aiming at decreasing its imports.
aimingWe are aiming at establishing the five-day workweek.
aimingWe are aiming for an integrated development zone that combines business and industrial quarters.
aimingWe are always aiming at improving in the quality of service.
aimingWhat is he aiming at?
aimingWhat is he aiming at.
aimingWhich college are you aiming at?

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โดยอ้างว่า...[X] (dōi āng wā …) EN: claiming that …   

CMU English Pronouncing Dictionary
AIMING    EY1 M IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
aiming    (v) (ei1 m i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Richtkreis {m}; Richtzeichen {n}; Zielzeichen {n}aiming circle [Add to Longdo]
Zielpunkt {m}aiming point [Add to Longdo]
Zielsymbol {n}aiming symbol [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アイスクライミング[, aisukuraimingu] (n) ice climbing [Add to Longdo]
アイヌ新法[アイヌしんぽう, ainu shinpou] (n) New Ainu Law (passed in 1997, aiming at promoting and protecting Ainu culture) [Add to Longdo]
クライミング[, kuraimingu] (n) climbing; (P) [Add to Longdo]
グッドタイミング[, guddotaimingu] (n) good timing [Add to Longdo]
タイミング[, taimingu] (n) timing; (P) [Add to Longdo]
タイミングチャート[, taimingucha-to] (n) {comp} timing chart [Add to Longdo]
タイミング信号[タイミングしんごう, taimingu shingou] (n) {comp} timing signal [Add to Longdo]
タイミング図[タイミングず, taimingu zu] (n) {comp} timing chart [Add to Longdo]
フリークライミング[, furi-kuraimingu] (n) free climbing [Add to Longdo]
プライミング[, puraimingu] (n) priming [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
タイミングチャート[たいみんぐちゃーと, taimingucha-to] timing chart [Add to Longdo]
タイミング信号[タイミングしんごう, taimingu shingou] timing signal [Add to Longdo]
タイミング図[タイミングず, taimingu zu] timing chart [Add to Longdo]
照準記号[しょうじゅんきごう, shoujunkigou] aiming symbol, aiming circle, aiming field [Add to Longdo]
不正タイミングの試験事象[ふせいたいみんぐのしけんじしょう, fuseitaimingunoshikenjishou] inopportune test event [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Aim \Aim\, v. i. [imp. & p. p. {Aimed}; p. pr. & vb. n.
   {Aiming}.] [OE. amen, aimen, eimen, to guess at, to estimate,
   to aim, OF. esmer, asmer, fr. L. aestimare to estimate; or
   perh. fr. OF. aesmer; ? (L. ad) + esmer. See {Estimate}.]
   1. To point or direct a missile weapon, or a weapon which
    propels as missile, towards an object or spot with the
    intent of hitting it; as, to aim at a fox, or at a target.
    [1913 Webster]
 
   2. To direct the indention or purpose; to attempt the
    accomplishment of a purpose; to try to gain; to endeavor;
    -- followed by at, or by an infinitive; as, to aim at
    distinction; to aim to do well.
    [1913 Webster]
 
       Aim'st thou at princes?        --Pope.
    [1913 Webster]
 
   3. To guess or conjecture. [Obs.] --Shak.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top