ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

aiming

EY1 M IH0 NG   
43 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -aiming-, *aiming*, aim
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
aiming screwสกรูปรับไฟหน้า [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
His world was this closed, self-contained universe, hemmed in by observation posts from which soldiers kept watch, aiming at the prisoners, on occasion killing them out of boredom.โลกของพวกเขาถูกปิดลงแล้ว มีหอลาดตระเวน เฝ้าโดยนายทหาร Night and Fog (1956)
We're not aiming for the truck.เราไม่ได้เล็งรถบรรทุก Toy Story (1995)
The witnesses say that the boat was aiming at the bridge.พยานบอกว่า\เรือพุ่งตรงมายังสะพาน Lost Son (2004)
- I was aiming for his heart.- ผมเล็งที่หัวใจ Tabula Rasa (2004)
I just don't understand what he's aiming for.เพียงแต่แม่ไม่เข้าใจว่าเขาคิดอะไรอยู่ Match Point (2005)
The question is, does he shoot them in the stomach intentionally just to wound them, or is he just aiming at the biggest part of the target?เธอบอกฉัน แต่ฉันไม่เห็นเค้า เลยไม่ได้สนใจ และไม่ได้พูดอะไร L.D.S.K. (2005)
I was aiming for his leg.ถ้าผมนับถือนิกายออดทดอกซ์ L.D.S.K. (2005)
You're not aiming right.นายไม่ได้เล็งอะไรนี่ Babel (2006)
I hope you were aiming for the recycling bin, Grimes, now that I'm instituting a newหวังว่าคงเล็งไปที่ถังขยะนะ ไกรมส์... ตอนนี้ผมกำลังร่างกฏพื้นที่สีเขียว Chuck Versus the Alma Mater (2007)
Hey, that was my gun he was aiming at your head.มันคือปืนฉัน ที่เขาเอาจ่อหัวนายอยู่นะ Bad Day at Black Rock (2007)
I was aiming to have a celebration with Naru-chanฉันกะจะมาฉลองรางวัลกับนารุจัง Is Marriage Built Upon Affinity? (2007)
What did I say about aiming the ball?What did I say about aiming the ball? A Vision's Just a Vision (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
aimingHe is aiming for the directorship.
aimingThe country is aiming at decreasing its imports.
aimingWe are aiming at establishing the five-day workweek.
aimingWe are aiming for an integrated development zone that combines business and industrial quarters.
aimingWe are always aiming at improving in the quality of service.
aimingWhat is he aiming at?
aimingWhat is he aiming at.
aimingWhich college are you aiming at?

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โดยอ้างว่า...[X] (dōi āng wā …) EN: claiming that …   

CMU English Pronouncing Dictionary
AIMING EY1 M IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
aiming (v) ˈɛɪmɪŋ (ei1 m i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Richtkreis {m}; Richtzeichen {n}; Zielzeichen {n}aiming circle [Add to Longdo]
Zielpunkt {m}aiming point [Add to Longdo]
Zielsymbol {n}aiming symbol [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アイスクライミング[, aisukuraimingu] (n) ice climbing [Add to Longdo]
アイヌ新法[アイヌしんぽう, ainu shinpou] (n) New Ainu Law (passed in 1997, aiming at promoting and protecting Ainu culture) [Add to Longdo]
クライミング[, kuraimingu] (n) climbing; (P) [Add to Longdo]
グッドタイミング[, guddotaimingu] (n) good timing [Add to Longdo]
タイミング[, taimingu] (n) timing; (P) [Add to Longdo]
タイミングチャート[, taimingucha-to] (n) {comp} timing chart [Add to Longdo]
タイミング信号[タイミングしんごう, taimingu shingou] (n) {comp} timing signal [Add to Longdo]
タイミング図[タイミングず, taimingu zu] (n) {comp} timing chart [Add to Longdo]
フリークライミング[, furi-kuraimingu] (n) free climbing [Add to Longdo]
プライミング[, puraimingu] (n) priming [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
タイミングチャート[たいみんぐちゃーと, taimingucha-to] timing chart [Add to Longdo]
タイミング信号[タイミングしんごう, taimingu shingou] timing signal [Add to Longdo]
タイミング図[タイミングず, taimingu zu] timing chart [Add to Longdo]
照準記号[しょうじゅんきごう, shoujunkigou] aiming symbol, aiming circle, aiming field [Add to Longdo]
不正タイミングの試験事象[ふせいたいみんぐのしけんじしょう, fuseitaimingunoshikenjishou] inopportune test event [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Aim \Aim\, v. i. [imp. & p. p. {Aimed}; p. pr. & vb. n.
   {Aiming}.] [OE. amen, aimen, eimen, to guess at, to estimate,
   to aim, OF. esmer, asmer, fr. L. aestimare to estimate; or
   perh. fr. OF. aesmer; ? (L. ad) + esmer. See {Estimate}.]
   1. To point or direct a missile weapon, or a weapon which
    propels as missile, towards an object or spot with the
    intent of hitting it; as, to aim at a fox, or at a target.
    [1913 Webster]
 
   2. To direct the indention or purpose; to attempt the
    accomplishment of a purpose; to try to gain; to endeavor;
    -- followed by at, or by an infinitive; as, to aim at
    distinction; to aim to do well.
    [1913 Webster]
 
       Aim'st thou at princes?        --Pope.
    [1913 Webster]
 
   3. To guess or conjecture. [Obs.] --Shak.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top