Search result for

teal

(46 entries)
(0.0426 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -teal-, *teal*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
teal[N] นกเป็ดน้ำ, Syn. waterfowl

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
teal(ทีล) n. นกเป็ดน้ำ pl. teals,teal
gluteal(กลู'ที่อัล) adj. เกี่ยวกับตะโพกหรือก้น
steal(สทีล) {stole,stolen,stealing,steals} vt.,vi. ขโมย,ลักลอบ,ชิง,แอบเอาไป,แอบหยิบเอา n. สิ่งที่ถูกขโมย,สิ่งที่ได้มาด้วยราคาถูกกว่าราคาจริง,การต่อรอง -stealer n., Syn. pilfer,rob,take,filch
stealing(สทีล'ลิง) n. การขโมย,ของโจร,การแอบทำ, Syn. theft,embezzlement
stealth(สเทลธฺ) n. วิธีการลับ ๆ ,พฤติการณ์ลับ,การแอบทำ., See also: stealthful adj. stealthly adv. stealthless adj. -S.subterfuge,furtiveness
stealthy(สเทล'ธี) adj. ลึกลับ,แอบทำ,แอบ ๆ ซ่อน ๆ, See also: stealthily adv. stealthiness n., Syn. covert,sly,sneak,furtive

English-Thai: Nontri Dictionary
teal(n) นกเป็ดน้ำ
lacteal(adj) เกี่ยวกับนม
steal(vt) ขโมย,ฉกชิง,แอบ,หลบซ่อน
stealth(n) การลอบทำ,พฤติการณ์ลับ,การลักลอบ
stealthy(adj) หลบๆซ่อนๆ,ลอบทำ,ลึกลับ,ลักลอบ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
teal (n ) สีน้ำเงินอมเขียว

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Okay, for Sue's prairie project? Mint or teal? Mint or teal?งานสร้างทุ่งหญ้าเทียมของซู สีมิ้นต์หรือน้ำเงินดี ๆ Errand Boy (2010)
a teal green wagon.รถวาก้อนสีเขียวอมน้ำเงิน Hanley Waters (2011)
We're looking for a white female between the ages of 30 and 40, driving a teal green station wagon.รอสซี่ ; เรากำลังตามหาผู้หญิงผิวขาว. มีอายุระหว่าง 30-40 ปี. Hanley Waters (2011)
I have hundreds of teal wagons.ฉันเจอชนิดนี้เป็นร้อย. Hanley Waters (2011)
Wear the teal.ใส่เส้นสีเขียวหัวเป็ด Betrayal (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอบ[v.] (aēp) EN: hide ; conceal ; go into hiding ; lie low ; snuggle up to ; slip ; tuck away ; be covert ; cover up ; sneak ; steal ; present oneself as   FR: cacher ; dissimuler ; couvrir
แอบ[adj.] (aēp) EN: stealthily ; furtively ; on the sly ; secretly   FR: en douce ; discrètement ; furtivement
แอบ ๆ ซ่อน ๆ[adv.] (aēp-aēp søn-søn) EN: furtively ; surreptitiously ; covertly ; secretly ; stealthily   FR: furtivement ; subrepticement ; sournoisement ; en secret ; à la dérobée
แอบดู[v. exp.] (aēp dū) EN: peep at ; peek at ; steal a glance at   FR: épier ; regarder en douce ; observer secrètement
แอบมอง[v. exp.] (aēp møng) EN: steal a glance ; take a furtive glance ; peek ; peep   FR: jeter un coup d'oeil (furtif) ; regarder furtivement
เชิด[v.] (choēt) EN: take away ; cheat ; steal ; abscond ; run away with   
ช่วงชิง[v.] (chūangching) EN: forestall ; steal a march on   
ดอด[v.] (døt) EN: steal ; go stealthily ; do secretly ; do covertly ; sneak in/away   FR: se glisser ; se faufiler
โจรกรรม[v.] (jōrakam) EN: steal ; rob   
ขโมย[v.] (khamōi) EN: steal ; thieve ; pinch ; burglar ; filch ; pilfer ; plagiarize   FR: voler ; dérober ; subtiliser ; escamoter ; soustraire ; chaparder (fam.) ; détrousser (litt.) ; piquer (fam.) ; filouter (vx)

CMU English Pronouncing Dictionary
TEAL    T IY1 L
TEALE    T IY1 L
TEALL    T IY1 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
teal    (n) (t ii1 l)

Japanese-English: EDICT Dictionary
こそこそ[, kosokoso] (adv,adv-to,n,vs) (on-mim) (See こっそり) sneakily; move stealthily; (P) [Add to Longdo]
こっそり[, kossori] (adv-to) (on-mim) (See こそこそ) stealthily; secretly; (P) [Add to Longdo]
ごっつん盗[ごっつんとう, gottsuntou] (n) (sl) stealing a car by rear-ending it lightly and having a friend jump in and drive off after the driver gets out [Add to Longdo]
ふんだくる[, fundakuru] (v5r,vt) (1) to snatch; to grab; to steal; (2) to charge (an exorbitant price) for [Add to Longdo]
キーロガー[, ki-roga-] (n) {comp} software used to note content typed (typically to steal passwords) (wasei [Add to Longdo]
サイクルスチール[, saikurusuchi-ru] (n) {comp} cycle stealing [Add to Longdo]
スチール(P);スチル[, suchi-ru (P); suchiru] (n) (1) steel; (n,vs) (2) steal (baseball); (n) (3) still (picture); (P) [Add to Longdo]
スティール[, sutei-ru] (n) steal [Add to Longdo]
ステルス[, suterusu] (n) stealth; (P) [Add to Longdo]
ステルスコールバック[, suterusuko-rubakku] (n) {comp} stealth callback [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
サイクルスチール[さいくるすちーる, saikurusuchi-ru] cycle stealing [Add to Longdo]
ステルスブイラム[すてるすぶいらむ, suterusubuiramu] Stealth VRAM [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Teal \Teal\ (t[=e]l), n. [OE. tele; akin to D. teling a
   generation, production, teal, telen to breed, produce, and E.
   till to cultivate. The English word probably once meant, a
   brood or flock. See {Till} to cultivate.] (Zool.)
   Any one of several species of small fresh-water ducks of the
   genus {Anas} and the subgenera {Querquedula} and {Nettion}.
   The male is handsomely colored, and has a bright green or
   blue speculum on the wings.
   [1913 Webster]
 
   Note: The common European teal ({Anas crecca}) and the
      European blue-winged teal, or garganey ({Anas
      querquedula} or {Anas circia}), are well-known species.
      In America the blue-winged teal ({Anas discors}), the
      green-winged teal ({Anas Carolinensis}), and the
      cinnamon teal ({Anas cyanoptera}) are common species,
      valued as game birds. See {Garganey}.
      [1913 Webster]
 
   {Goose teal}, a goslet. See {Goslet}.
 
   {Teal duck}, the common European teal.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 teal
   adj 1: of a bluish shade of green [syn: {bluish green}, {blue-
       green}, {cyan}, {teal}]
   n 1: a blue-green color or pigment; "they painted it a light
      shade of bluish green" [syn: {bluish green}, {blue green},
      {teal}]
   2: any of various small short-necked dabbling river ducks of
     Europe and America

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top