ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

stealthy

   
24 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -stealthy-, *stealthy*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
stealthy[ADJ] ซึ่งแอบทำลับๆ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
stealthy(สเทล'ธี) adj. ลึกลับ,แอบทำ,แอบ ๆ ซ่อน ๆ, See also: stealthily adv. stealthiness n., Syn. covert,sly,sneak,furtive

English-Thai: Nontri Dictionary
stealthy(adj) หลบๆซ่อนๆ,ลอบทำ,ลึกลับ,ลักลอบ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Not the blueprint for a-a stealthy getaway.ไม่ใช่พิมพ์เขียวแน่ที่แอบออกไปน่ะ The Ex-Files (2008)
After a stealthy investigation...หลังจากการสืบลับๆ... Pretty Red Balloon (2011)
- Stealthy?- สเตลฟี่ เหรอ 7:15 A.M. (2012)
Sorry, lady. Stealthy got me this far.ขอโทษด้วย แม่นาง สติลฟี่ พาข้าออกมาได้ถึงนี่แล้ว 7:15 A.M. (2012)
- Stealthy, no!- สติลฟี่ไม่ 7:15 A.M. (2012)
Stealthy.สติลฟี่ 7:15 A.M. (2012)
Just dreaming'. Ahahem. Stealthy.ก็แค่ความฝัน สเตลฟี่ Dreamy (2012)
I miss stealthy.ฉันคิดถึงสตีลธี่ An Apple Red as Blood (2012)
We are a stealthy lot.เราเป็นจำนวนมากลึกลับ Son of Batman (2014)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลับๆ ล่อๆ[ADJ] furtive, See also: stealthy, secret, sneaky, clandestine, Syn. ผลุบๆ โผล่ๆ, Example: ชายคนนั้นมีท่าทางลับๆ ล่อๆ ดูแล้วไม่น่าไว้วางใจ, Thai definition: ที่ไม่น่าไว้วางใจ

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
stealthy    (j) stˈɛlθiː (s t e1 l th ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
差し足;差足[さしあし, sashiashi] (n) (1) stealthy steps; (2) spurt to overtake a leading horse just before the finish line [Add to Longdo]
盗み足[ぬすみあし, nusumiashi] (n) stealthy steps [Add to Longdo]
盗視;偸視[とうし, toushi] (n,vs) stealthy glance; furtive glance [Add to Longdo]
忍びやか[しのびやか, shinobiyaka] (adj-na,n) stealthy; secret [Add to Longdo]
忍び足[しのびあし, shinobiashi] (n) stealthy steps; soft steps [Add to Longdo]
抜き足;抜足;ぬき足[ぬきあし, nukiashi] (n) (See 差し足・1) stealthy footsteps [Add to Longdo]
抜き足差し足;抜足差足[ぬきあしさしあし, nukiashisashiashi] (exp) stealthy footsteps; walking on tiptoe [Add to Longdo]
抜き足差し足忍び足[ぬきあしさしあししのびあし, nukiashisashiashishinobiashi] (exp) (See 抜き足差し足) stealthy footsteps; walking on tiptoe [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Stealthy \Stealth"y\ (-[y^]), a. [Compar. {Stealthier}
   (-[i^]*[~e]r); superl. {Stealthiest}.]
   Done by stealth; accomplished clandestinely; unperceived;
   secret; furtive; sly.
   [1913 Webster]
 
      [Withered murder] with his stealthy pace, . . .
      Moves like a ghost.           --Shak.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 stealthy
   adj 1: marked by quiet and caution and secrecy; taking pains to
       avoid being observed; "a furtive manner"; "a sneak
       attack"; "stealthy footsteps"; "a surreptitious glance at
       his watch" [syn: {furtive}, {sneak(a)}, {sneaky},
       {stealthy}, {surreptitious}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top