ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

taw

   
71 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -taw-, *taw*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
taw[N] ลูกหินสำหรับเด็กเล่น, See also: การเล่นเกมโยนลูกหิน, Syn. marbles
taw[N] ฟอกหนังให้ขาว (โดยใส่สารส้มและเกลือ)
tawny[SL] ยอด, See also: เยี่ยม, เลิศ, สุดยอด, วิเศษ
tawny[N] สีน้ำตาลอมส้ม, Syn. orangey brown
tawdry[ADJ] ฉูดฉาดแต่ไร้ราคา, Syn. brassy, cheap, flash
tawdry[ADJ] พื้นๆ, See also: เรียบๆ, Syn. common, general

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
taw(ทอ) vt. ฟอกหนังให้ขาว (โดยใส่สารส้มและเกลือ) ,ตี,เฆี่ยน,หวด, See also: tawer n.
tawdry(ทอ'ดรี) adj. ฉูดฉาดแต่ไม่มีราคา,พื้น ๆ ,เรียบ ๆ, See also: tawdrily adv. tawdriness n., Syn. gaudy,vulgar,cheap
castaway(แคส'ทะเวย์) n. คนเรือแตก,คนนอกกฎหมาย adj. ล่องลอย,เรือแตก,ถูกทิ้งขว้าง, Syn. pariah,outcast
getaway(เกท'อะเวย์) n. การจากไป,การหลบหนี,การเริ่มแข่ง, Syn. depart,
straightaway(สเทรท'อเวย์) adj. โดยตรง,เป็นแนวตรง. n. ทางตรง,แนวตรง. adv. ทันที,ฉับพลัน, Syn. directly,immediately

English-Thai: Nontri Dictionary
tawdry(adj) โอ่อ่า,เรียบๆ,พื้นๆ
tawny(adj) สีน้ำตาลอ่อน
castaway(adj) ถูกทิ้ง,ล่องลอย,ถูกลอยแพ
castaway(n) คนที่เรืออับปาง,คนนอกกฎหมาย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
tawnyสีน้ำตาลอมเหลืองหม่น [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Oh, it's just so cheap and tawdry.มันช่างดูราคาถูก แต่ก็ฉูดฉาด Mannequin: On the Move (1991)
I saw Big Teeth with Kevin Tawil looking pretty cozy, and I thought that maybe....ฉันเห็นยัยฟันโตกับ... เควิน ทอวิลจู๋จี๋กัน ฉันเลยคิดว่าบางที... Mona Lisa Smile (2003)
- Mama, you gonna be my tawdry woman?- ได้นังหนู อยากสะบึมกับฉันแล้วใช่มั้ย Bringing Down the House (2003)
Yes, I've recently been speaking to your customer, Mrs. Tawny Williams.ฉันเพิ่งคุยกับลูกค้าของคุณ คุณนายทอว์นี่ วิลเลี่ยม Lost Son (2004)
Where did you stash him? Why don't you ask Tawny? Mrs. Williams?แต่ยังคงรูปบางส่วนไว้ ให้สามารถบอกได้ว่า เป็นขนาด 6 ของ 9 มม Lost Son (2004)
Tawny Williams.ถ้าฉันไม่รู้จักคุณดีนะ ฉันต้องคิดว่าคุณกำลังหักหลังฉัน Lost Son (2004)
I told you. Ask Tawny. Although, she's still Sissy to me.ฉันว่าเขตนี้ เขาห้ามจับกุ้งนะ Lost Son (2004)
Let's play ohajiki (Japanese taw)เล่นโอฮาจิกิสิ Grave of the Fireflys (2005)
Unless you care to infuse your story with a more tawdry level of detail?ยังดี ที่นายยังคิดจะเพิ่มสีสัน ลงในชีวิตที่เรียบง่ายซะมั่ง Chuck Versus Tom Sawyer (2008)
Tawny peterson. Glee club class of 2000.ทาวนี่ ปีเตอร์สัน ชมรมร้องเพลง รุ่นปี 2000 Mattress (2009)
The first is, oh, so tawdry and public.ลำดับแรก หรือปรากฎตัว ต่อสาธารณะ Playing Cards with Coyote (2009)
Shori tawakof the arakh won't get through the steel.Shori tawakof อาราคไม่อาจ ตัดผ่านเหล็กได้ Lord Snow (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จัตวา (–๋)[n.] (jattawā) EN: jattawa (fourth tonal accent in the Thai language)   FR: jattawa [m] (quatrième accent tonal du thaï)
เขตสัมพันธวงศ์[n. prop.] (Khēt Samphanthawong) EN: Samphantawong district   
ณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ [n. prop.] (Natthawut Saikeūa) EN: Nattawut Saikua ; Nutthawut Saigua   
นกอินทรีสีน้ำตาล[n. exp.] (nok insī sī nāmtān) EN: Tawny Eagle   FR: Aigle ravisseur [m]
นกกระจิบหญ้าสีเรียบ[n. exp.] (nok krajip yā sī rīep) EN: Plain Prinia ; Tawny-flanked Prinia   FR: Prinia simple ; Fauvette-roitelet simple [f] ; Prinia modeste [f]
ผีเสื้อหนอนหนามกะทกรก[n. exp.] (phīseūa nøn nām kathokrok) EN: Tawny Coster   
ผีเสื้อตาลหนามแดง[n. exp.] (phīseūa tān nām daēng) EN: Tawny Rajah   
ตลาดตะวันนา [n. prop.] (Talāt Tawan Nā) EN: Tawan Na Market   

CMU English Pronouncing Dictionary
TAWES    T AO1 Z
TAWIL    T AO1 AH0 L
TAWNY    T AA1 N IY0
TAWANA    T AA2 W AA1 N AH0
TAWDRY    T AO1 D R IY0
TAWFIQ    T AA1 F IH0 K
TAWNEY    T AO1 N IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tawny    (j) tˈɔːniː (t oo1 n ii)
tawse    (n) tˈɔːz (t oo1 z)
tawdry    (j) tˈɔːdriː (t oo1 d r ii)
tawses    (n) tˈɔːzɪz (t oo1 z i z)
tawdrier    (j) tˈɔːdrɪəʳr (t oo1 d r i@ r)
tawdrily    (a) tˈɔːdrɪliː (t oo1 d r i l ii)
tawdriest    (j) tˈɔːdrɪɪst (t oo1 d r i i s t)
tawdriness    (n) tˈɔːdrɪnəs (t oo1 d r i n @ s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ausgangslinie {f} | Ausgangslinien {pl}taw | taws [Add to Longdo]
Tawitawitaube {f} [ornith.]Tawitawi Bleeding Heart [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
たわい;たあい[, tawai ; taai] (n) (1) (sometimes written as 他愛) (See たわいない) sanity; soundness of mind; prudence and discretion; (2) (arch) drunkenness [Add to Longdo]
たわみ計;撓み計[たわみけい, tawamikei] (n) deflectometer [Add to Longdo]
アーフタワーズ[, a-futawa-zu] (n) afterwards [Add to Longdo]
オオテンジクザメ[, ootenjikuzame] (n) tawny nurse shark (Nebrius ferrugineus, species found in the Indo-Pacific) [Add to Longdo]
オタワ[, otawa] (n) Ottawa; (P) [Add to Longdo]
カッタウエイ;カッタウェー[, kattauei ; kattaue-] (n) cutaway (coat, jacket, etc.) [Add to Longdo]
クーリングタワー[, ku-ringutawa-] (n) cooling tower [Add to Longdo]
コントロールタワー[, kontoro-rutawa-] (n) control tower [Add to Longdo]
コンピュータワーム[, konpyu-tawa-mu] (n) {comp} computer worm [Add to Longdo]
タワー[, tawa-] (n) tower; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
タワー[たわー, tawa-] tower [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[たわら, tawara] Strohsack [Add to Longdo]
戯れる[たわむれる, tawamureru] -spielen, -scherzen, -flirten [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Taw \Taw\, n. [Cf. AS. t[=a]w instrument.]
   1. A large marble to be played with; also, a game at marbles.
    [1913 Webster]
 
   2. A line or mark from which the players begin a game of
    marbles. [Colloq. U. S.]
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Taw \Taw\, n.
   Tow. [Obs.] --Chaucer.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Taw \Taw\, v. t. [Cf. {Tew} to tow, {Tow}, v. t.]
   To push; to tug; to tow. [Obs.] --Drayton.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Taw \Taw\, v. t. [imp. & p. p. {Tawed}; p. pr. & vb. n.
   {Tawing}.] [OE. tawen, tewen, AS. t[=a]wian to prepare; cf.
   D. touwen, Goth. t[=e]wa order, taujan to do, and E. tool.
   [root]64. Cf. 1st {Tew}, {Tow} the coarse part of flax.]
   1. To prepare or dress, as hemp, by beating; to tew; hence,
    to beat; to scourge. [Obs.] --Beau. & Fl.
    [1913 Webster]
 
   2. To dress and prepare, as the skins of sheep, lambs, goats,
    and kids, for gloves, and the like, by imbuing them with
    alum, salt, and other agents, for softening and bleaching
    them.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 taw
   n 1: the 23rd letter of the Hebrew alphabet
   2: a large marble used for shooting in the game of marbles [syn:
     {taw}, {shooter}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top