ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ผสมโรง

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ผสมโรง-, *ผสมโรง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผสมโรง[V] join, See also: take part, Example: เขาผสมโรงไปกับเราด้วย, Thai definition: ร่วมกระทำด้วย

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ผสมโรงก. พลอยไปด้วย, ร่วมด้วย.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It got basically thrown into the mix.มันกลับกลายเป็น การผสมโรงกันไป Playing Cards with Coyote (2009)
And Dr. Saroyan, who couldn't perform her job without destroying the evidence, conveniently preventing me from mounting a defense.และ ดร.ซาโรยาน คนที่ไำม่อาจทำงานของตนเองได้ หากไม่ได้ทำลายหลักฐานทิ้ง ที่ผสมโรงกันร่วมกล่าวหาว่าฉัน มีการกระำทำความผิด The Boy with the Answer (2010)
Now you're just mixing up belief systems.เอาล่ะ คุณกำลังคิดผสมโรง เข้ากับระบบผ่อนคลาย The Witch in the Wardrobe (2010)
Jonah over here probably watched and jerked off.โจน่าห์ แกอาจจะนั่งดูและร่วมผสมโรง This Is the End (2013)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top