ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

tactful

T AE1 K T F AH0 L   
24 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tactful-, *tactful*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tactful[ADJ] ซึ่งมีไหวพริบดี, See also: ซึ่งมีปฏิภาณดี, ฉลาด, Syn. diplomatic, considerate, perceptive

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
tactful(แทคทฺ'ฟูล) adj. มีไหวพริบดี,มีปฎิภาณดี,ฉลาด,เชี่ยวชาญ.

English-Thai: Nontri Dictionary
tactful(adj) มีไหวพริบ,รู้จักกาลเทศะ,ฉลาด,เชี่ยวชาญ

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
tactfulHe made his suggestion very tactfully.
tactfulMy first impression was that he was a tactful politician.
tactfulShe struck me as a tactful girl.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไหวพริบ[adj.] (waiphrip) EN: sharp ; alert ; dexterous ; clever ; smart ; tactful   FR: sagace ; fin ; habile ; astucieux ; plein de tact

CMU English Pronouncing Dictionary
TACTFUL    T AE1 K T F AH0 L
TACTFULLY    T AE1 K T F AH0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tactful    (j) tˈæktful (t a1 k t f u l)
tactfully    (a) tˈæktfəliː (t a1 k t f @ l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
委婉[wěi wǎn, ㄨㄟˇ ㄨㄢˇ, ] tactful; euphemistic, #20,880 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
taktvoll {adj} | taktvoller | am taktvollstentactful | more tactful | most tactful [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
円転滑脱[えんてんかつだつ, entenkatsudatsu] (adj-na) (1) suave; tactful; smooth; (2) versatile; adaptable [Add to Longdo]
下手[へた, heta] (adj-na,n) (1) unskillful; poor; awkward; (2) imprudent; untactful; (P) [Add to Longdo]
外交辞令[がいこうじれい, gaikoujirei] (n,adj-no) diplomatic turn of phrase; diplomatic language; tactful way of expressing something [Add to Longdo]
気が利く[きがきく, kigakiku] (exp,v5k) (1) to be sensible; to be smart; to be tasteful; (2) to be thoughtful; to be tactful; to be sensitive [Add to Longdo]
気の利く[きのきく, kinokiku] (exp,adj-f) (1) (See 気が利く・2) attentive; scrupulous; tactful; (2) (See 気が利く・1) tasteful; smart [Add to Longdo]
気を利かせる[きをきかせる, kiwokikaseru] (exp,v1) (1) (See 気が利く・1) to (take in the situation, etc.) and make the smart move; (2) (See 気が利く・2) to (consider someone's feelings) and do the tactful or helpful thing [Add to Longdo]
体良く;体よく[ていよく, teiyoku] (adv) decently; gracefully; plausibly; politely; tactfully; discreetly [Add to Longdo]
如才ない;如才無い;如在無い[じょさいない, josainai] (adj-i) tactful; shrewd; cautious; clever; smart; adroit [Add to Longdo]
目端が利く;目端がきく[めはしがきく, mehashigakiku] (exp,v5k) to be quick-witted; to be tactful; to be sensible [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tactful \Tact"ful\, a.
   Full of tact; characterized by a discerning sense of what is
   right, proper, or judicious.
   [Webster 1913 Suppl.] Tactic

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 tactful
   adj 1: having or showing a sense of what is fitting and
       considerate in dealing with others; "she was tactful
       enough not to shatter his illusion"; "a tactful remark
       eased her embarrassment" [ant: {tactless}, {untactful}]
   2: showing skill and sensitivity in dealing with people; "by
     diplomatic conduct he avoided antagonizing anyone"; "a
     tactful way of correcting someone"; "the agency got the kid-
     glove treatment on Capitol Hill" [syn: {tactful}, {kid-
     glove}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top