หรือคุณหมายถึง tactleß?
ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

tactless

T AE1 K T L AH0 S   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tactless-, *tactless*, tactles
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tactless[ADJ] ซึ่งไม่มีไหวพริบ, See also: ซึ่งไม่มีปฏิภาณ, Syn. undiplomatic, unthoughtful

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
tactless(แทคทฺ'ลิส) adj. ไม่มีไหวพริบ,ไม่รู้จักกาลเทศะ,ไม่มีประสบการณ์ในชีวิต,ไม่ฉลาด,ไม่เหมาะ, See also: tactlessness n., Syn. undiplomatic,rude

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Wow. Tactless.ว้าว ไม่มีไหวพริบเลย Pilot (2009)

CMU English Pronouncing Dictionary
TACTLESS    T AE1 K T L AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tactless    (j) tˈæktləs (t a1 k t l @ s)
tactlessly    (a) tˈæktləsliː (t a1 k t l @ s l ii)
tactlessness    (n) tˈæktləsnəs (t a1 k t l @ s n @ s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
taktlos {adj} | taktloser | am taktlosestentactless | more tactless | most tactless [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
がさつ[, gasatsu] (adj-na) (1) crude; unrefinded; coarse; rough; (2) ill-mannered; rude; insensitive; tactless; boorish [Add to Longdo]
愚直[ぐちょく, guchoku] (adj-na,n) simple honesty; tactless frankness [Add to Longdo]
非接触[ひせっしょく, hisesshoku] (adj-f) out of contact; contactless (usually used to describe contactless cards) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tactless \Tact"less\, a.
   Destitute of tact.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 tactless
   adj 1: lacking or showing a lack of what is fitting and
       considerate in dealing with others; "in the circumstances
       it was tactless to ask her age" [syn: {tactless},
       {untactful}] [ant: {tactful}]
   2: revealing lack of perceptiveness or judgment or finesse; "an
     inept remark"; "it was tactless to bring up those
     disagreeable" [syn: {inept}, {tactless}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top