ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

declaring

D IH0 K L EH1 R IH0 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -declaring-, *declaring*, declar
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
So, Mr. Martin you would like us to pass a bill declaring you a human being.คุณอยากให้เราผ่านร่างกฎหมาย ประกาศให้คุณเป็นมนุษย์ Bicentennial Man (1999)
Your daddy's out sweeping' streets because he took every last dime he had... and used it to pay up every man and woman he owed... and every business who worked for him, instead of declaring bankruptcy... like everyone else in town, including your best friend Wilbur Charles's dad, Raymond, ที่พ่อกวาดถนนก็เพราะเอาเงินทุกแดง... ...ไปใช้หนี้ทุกคน... ...แทนที่จะยอมล้มละลาย เหมือนคนอื่น รวมทั้งพ่อวิลเบอร์ The Legend of Bagger Vance (2000)
I'm honest about declaring profits.ฉันชัดเจนเรื่องผลกำไรดี Goth (2008)
Today, I am declaring the United States of America's first War on Crime.วันนี้ ผมจะขอประกาศเปิดสงครามครั้งแรกของอเมริกากับอาชญกรรม Public Enemies (2009)
You can love someone without declaring yourself exclusive for the rest of your life.เธอสามารถรักใครซักคนโดยไม่ต้องป่าวประกาศ เฉพาะเจาะจงไปทั้งชีวิต Pilot (2009)
Despite this Kitazato consistently declaring his innocence the judges decided that DNA evidence is absolute and found him guilty.ถึงแม้ว่าคิตะซาโต้ จะพยายามยื่นอุทธรณ์ ว่าเขาบริสุทธ์... .... แต่ศาลก็ยังตัดสินใจ ใช้ผลDNAเป็นหลักฐานหลัก... Episode #1.8 (2009)
I'm declaring this a crime scene.ฉันขะประกาศให้ที่นี่เป็นสถานที่เกิดเหตุอาชญากรรม Devil (2010)
Okay, I... am declaring my individuality.ผมกำลังประกาศความเป็นตัวตน The Parts in the Sum of the Whole (2010)
I am declaring a war on junk food.ฉันกำลังประกาศสงครามกับอาหารขยะน่ะ The Substitute (2010)
You're declaring yourself the sole arbiter of true love?คุณคิดว่า คุณเป็นผู้ชี้ขาดว่าอันไหนคือรักแท้ Fall from Grace (2011)
Declaring that time is an illusion may sound radical, but the denial of time is an old idea --ประกาศเวลานั้นเป็นภาพลวงตา อาจจะฟังดูรุนแรง แต่การปฏิเสธของเวลาที่เป็น ความคิดเก่า Does Time Really Exist? (2011)
And then declaring the party a fiasco and storming out leaving him humiliated in front of his guests.แล้วค่อยประกาศว่า งานเลี้ยงน่ะห่วยแตก แล้วออกมา ปล่อยให้มันขายหน้า ต่อหน้าแขกทั้งงาน The Russian Rocket Reaction (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
declaringThe reason for declaring war is not certain.

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
DECLARING D IH0 K L EH1 R IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
declaring (v) dˈɪklˈɛəʳrɪŋ (d i1 k l e@1 r i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
と公言してはばからない[とこうげんしてはばからない, tokougenshitehabakaranai] (exp, adj-i) have no hesitation in stating (declaring) [Add to Longdo]
公言してはばからない[こうげんしてはばからない, kougenshitehabakaranai] (exp) have no hesitation in stating (declaring) [Add to Longdo]
失踪宣告[しっそうせんこく, shissousenkoku] (n) court decision declaring a missing person legally dead [Add to Longdo]
点検商法[てんけんしょうほう, tenkenshouhou] (n) an unscrupulous business practice of making sales by posing as an inspector and declaring the need for replacing items [Add to Longdo]
立直[リーチ, ri-chi] (n) (uk) declaring that one is one tile away from winning in mahjong (chi [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Declare \De*clare"\ (d[-e]*kl[^a]r"), v. t. [imp. & p. p.
   {Declared} (d[-e]*kl[^a]rd"); p. pr. & vb. n. {Declaring}.]
   [F. d['e]clarer, from L. declarare; de + clarare to make
   clear, clarus, clear, bright. See {Clear}.]
   1. To make clear; to free from obscurity. [Obs.] "To declare
    this a little." --Boyle.
    [1913 Webster]
 
   2. To make known by language; to communicate or manifest
    explicitly and plainly in any way; to exhibit; to publish;
    to proclaim; to announce.
    [1913 Webster]
 
       This day I have begot whom I declare
       My only Son.             --Milton.
    [1913 Webster]
 
       The heavens declare the glory of God. --Ps. xix. 1.
    [1913 Webster]
 
   3. To make declaration of; to assert; to affirm; to set
    forth; to avow; as, he declares the story to be false.
    [1913 Webster]
 
       I the Lord . . . declare things that are right.
                          --Isa. xlv.
                          19.
    [1913 Webster]
 
   4. (Com.) To make full statement of, as goods, etc., for the
    purpose of paying taxes, duties, etc.
    [1913 Webster]
 
   {To declare off}, to recede from an agreement, undertaking,
    contract, etc.; to renounce.
 
   {To declare one's self}, to avow one's opinion; to show
    openly what one thinks, or which side he espouses.
    [1913 Webster]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top