ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ภาษณ์

   
24 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ภาษณ์-, *ภาษณ์*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภาษณ์[N] speaking, See also: talking, declaring, Syn. การพูด, Notes: (สันสกฤต)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ภาษณ์น. การพูด.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I haven't interviewed you.ฉันไม่ได้สัมภาษณ์คุณ The Ugly American (1963)
"God grants you an interview. "1600 North Hope Street, Los Angeles, California.พระเจ้านัดสัมภาษณ์คุณ 1600 ถ.นอร์ธโฮป Oh, God! (1977)
No, an English teacher wouldn't misspell "interview."ไม่ ครูสอนอังกฤษ สะกดคำว่าสัมภาษณ์ไม่ผิดหรอก Oh, God! (1977)
-Sir, there's an interview that I--ผมต้องไปนัดสัมภาษณ์ Oh, God! (1977)
I have an interview with.... You have a what?ผมมีนัดสัมภาษณ์กับพระเจ้า Oh, God! (1977)
Went to a lot of trouble to make it a comfortable interview.ผมลำบากมาก กว่าจะได้นัดสัมภาษณ์สบาย ๆ ได้ Oh, God! (1977)
-"Interview."- อะไร - คำว่าสัมภาษณ์ Oh, God! (1977)
You come upstairs with me for an interview.คุณมาชั้นบนกับผมในการสัมภาษณ์ Bloodsport (1988)
Okay, the last interview he ever gave was in 1973. Guess what it's about.เขาให้สัมภาษณ์ครั้งสุดท้ายในปี 1973 ทายซิว่าเรื่องอะไร Field of Dreams (1989)
I don't give interviews, and I'm no longer a public figure.ฉันไม่ให้สัมภาษณ์ และฉันไม่ใช่บุคคลตัวอย่างอีกแล้ว Field of Dreams (1989)
I read an interview you gave a long time ago ... about how you always dreamed of playing at Ebbets Field ... and how sad you felt when they tore it down.ผมอ่านสัมภาษณ์ที่คุณให้ไว้นานมาแล้ว เกี่ยวกับเรื่องความฝันที่จะได้เล่น ที่สนามเอ๊บเบ็ต... และคุณเสียใจแค่ไหนตอนที่สนามถูกรื้อ Field of Dreams (1989)
I gave that interview.- ผมให้สัมภาษณ์ Field of Dreams (1989)

English-Thai: Longdo Dictionary
interviewee(n) ผู้ถูกสัมภาษณ์, ผู้ให้สัมภาษณ์, A. interviewer
homoeopathy(n) การบำบัดแบบโฮมีโอพาธีมีแนวคิดหรือปรัชญาพื้นฐานในการทำความเข้าใจร่างกายมนุษย์ที่แตกต่างจากระบบการแพทย์แผนปัจจุบันโดยสิ้นเชิง การมองร่างกายและจิตใจของ ผู้ป่วยจะไม่ได้มองเป็นอวัยวะที่แยกส่วนออกจากกัน แต่จะมองร่างกายและจิตใจของผู้ป่วยเป็นภาพรวมเดียวกัน ดังนั้นก่อนที่จะบำบัดผู้ป่วยจะต้องมีการสัมภาษณ์และคุยกับผู้ป่วยในเรื่องของลักษณะทั่วไป บุคลิกภาพ ประวัติทางการแพทย์ของครอบครัว อารมณ์ ความรู้สึกส่วนบุคคลต่อสิ่งแวดล้อม อาหาร อากาศ ฯลฯ รวมทั้งอาการของโรคด้วย นักบำบัด (practitioner) จะต้องนำคำตอบทั้งหมดมาประมวลและสรุปเป็นภาพรวมโดยเรียกว่า “ภาพของอาการ” (symtom picture)ดังนั้นการประเมินประสิทธิภาพของการบำบัดจึงไม่ควรใช้กรอบและแนวคิดของระบบการแพทย์แผนปัจจุบันประเมินแต่เพียงอย่างเดียว ควรมีการศึกษาและทำความเข้าใจแนวคิดพื้นฐานของการบำบัดแบบโฮมีโอพาธีด้วย โดยสรุปแล้วการบำบัดแบบโฮมีโอพาธีจัดเป็นศาสตร์การรักษาสุขภาพแบบองค์รวมที่เน้นเรื่องการปรับสมดุลสารชีวเคมีและพลังไหลเวียนภายในร่างกาย การให้ยาเป็นไปเพียงเพื่อกระตุ้นให้ร่างกายเกิดการปรับสมดุลด้วยกลไกตามธรรมชาติของร่างกายเอง ไม่ได้มุ่งหมายให้ยาไปขจัดหรือทำลายกลไกของร่างกายหรือสารที่ก่อให้เกิดอาการป่วย รวมทั้งไม่ได้มุ่งหมายที่จะขจัดสิ่งมีชีวิตใด ๆ ออกจากร่างกายด้วย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
audience(ออ'เดียนซฺ) n. ผู้ชม,ผู้ฟัง,ผู้อ่าน,การได้ยิน,การสัมภาษณ์อย่างเป็นทางการ,การเข้าพบเป็นทางการ, Syn. congregation, assembly, public, readership)
interview(อิน'เทอวิว) n. การสัมภาษณ์,การเข้าพบเพื่อสอบถาม,รายงานการสัมภาษณ์ vt. สัมภาษณ์, See also: interviewer n., Syn. parley,meeting
viva voce(ไว'วะ โว'ซี) โดยวาจา,การสอบสัมภาษณ์ (โดยเฉพาะในมหาวิทยาลัยอังกฤษ), See also: viva voce adj., Syn. orally

English-Thai: Nontri Dictionary
interview(n) การสัมภาษณ์,การสนทนา,การเจรจา,การไต่ถาม
interview(vt) สัมภาษณ์,สนทนา,เจรจา,ไต่ถาม

German-Thai: Longdo Dictionary
mündlich(adj adv) (การสอบ)ทางปาก,ที่เกี่ยวกับปาก,ที่เกี่ยวกับการสัมภาษณ์, See also: A. schriftlich,
Vorstellung(n) |die, pl. Vorstellungen| การสัมภาษณ์
Äußere(n) |das, nur Sg.| ภาพลักษณ์ภายนอก, รูปโฉมภายนอก เช่น Das Äußere spielt heute bei Bewerbungsgesprächen eine größere Rolle. ภาพลักษณ์ภายนอกมีอิทธิพลมากต่อการสัมภาษณ์งานในปัจจุบัน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top