ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

besotted

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -besotted-, *besotted*, besott, besotte
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
besotted(adj) ซึ่งหลงใหล

English-Thai: Nontri Dictionary
besotted(adj) โง่, งมงาย, หลงใหล

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He didn't know they'd kill her. Silly sod was besotted with her.ไม่คิดว่าพวกนั้นจะฆ่า พวกโหดนั่นคงกำลังคลั่งด้วย The Constant Gardener (2005)
Gibbs, you filthy, besotted shellback, you made it!กิ๊ปส์ ไอ้โสโครก ที่ล่องเรือ ข้ามเส้นศูนย์สูตร เจ้าทำได้ Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides (2011)
It could be somebody became so besotted with her that he carried her off by force. - But who?อาจเป็นใครที่หลงใหลเธอ แล้วใช้กำลังบังคับเธอไปก็ได้ The Best Offer (2013)
That whole love-crazed, besotted schoolgirl routine.แม่สาววัยรุ่นคลั่งรักผู้ครองใจคนดู The Hunger Games: Catching Fire (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
besotted

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
besotted

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Besot \Be*sot"\, v. t. [imp. & p. p. {Besotted}; p. pr. & vb. n.
   {Besotting}.]
   To make sottish; to make dull or stupid; to stupefy; to
   infatuate.
   [1913 Webster]
 
      Fools besotted with their crimes.    --Hudibras.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Besotted \Be*sot"ted\, a.
   Made sottish, senseless, or infatuated; characterized by
   drunken stupidity, or by infatuation; stupefied. "Besotted
   devotion." --Sir W. Scott. -- {Be*sot"ted*ly}, adv. --
   {Be*sot"ted*ness}, n. --Milton.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 besotted
   adj 1: very drunk [syn: {besotted}, {blind drunk}, {blotto},
       {crocked}, {cockeyed}, {fuddled}, {loaded}, {pie-eyed},
       {pissed}, {pixilated}, {plastered}, {slopped}, {sloshed},
       {smashed}, {soaked}, {soused}, {sozzled}, {squiffy},
       {stiff}, {tight}, {wet}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top