ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

besot

   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -besot-, *besot*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
besotted[ADJ] ซึ่งหลงใหล

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
besot(บิซอท') {besotted,besotting,besots} vt. ทำให้มึนงง,ทำให้งงงวย,ทำให้หลงใหล, See also: besotedly adj. ดูbesot besotedness n. ดูbesot, Syn. stupefy

English-Thai: Nontri Dictionary
besot(vt) ทำให้งง,ทำให้มึนงง,ทำให้หลงใหล
besotted(adj) โง่,งมงาย,หลงใหล

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He didn't know they'd kill her. Silly sod was besotted with her.ไม่คิดว่าพวกนั้นจะฆ่า พวกโหดนั่นคงกำลังคลั่งด้วย The Constant Gardener (2005)
Besotted. Natural enough at 15.หลงใหลจัง อายุ 15 ก็แบบนี้แหละ Becoming Jane (2007)
All I know is that a man that didn't know who you were was with you in that room for half an hour and came out besotted.เท่าที่ข้ารู้ก็คือ ผู้ชายที่แทบไม่รู้จักเจ้า อยู่ในห้องกับเจ้า เป็นเวลาครึ่งชั่วโมง และออกมาด้วยความหลงใหล The Other Boleyn Girl (2008)
I was beginning to think you were so besottedฉันกำลังจะเริ่มคิดว่าพวกเธอหลง The Age of Dissonance (2009)
You are besotted, my lord.ฝ่าบาท หลงเสน่ห์นางแล้ว Beauty and the Beast (2009)
Arthur is besotted. He can't concentrate on anything.อาร์เธอร์หลงใหล.เค้าไม่สามารถทำอะไรได้เลย Sweet Dreams (2009)
Besotted."ลุ่มหลง" The Perfect Storm (2010)
Gibbs, you filthy, besotted shellback, you made it!กิ๊ปส์ ไอ้โสโครก ที่ล่องเรือ ข้ามเส้นศูนย์สูตร เจ้าทำได้ Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides (2011)
It could be somebody became so besotted with her that he carried her off by force. - But who?อาจเป็นใครที่หลงใหลเธอ แล้วใช้กำลังบังคับเธอไปก็ได้ The Best Offer (2013)
That whole love-crazed, besotted schoolgirl routine.แม่สาววัยรุ่นคลั่งรักผู้ครองใจคนดู The Hunger Games: Catching Fire (2013)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
besotted    (j) bˈɪsˈɒtɪd (b i1 s o1 t i d)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Besot \Be*sot"\, v. t. [imp. & p. p. {Besotted}; p. pr. & vb. n.
   {Besotting}.]
   To make sottish; to make dull or stupid; to stupefy; to
   infatuate.
   [1913 Webster]
 
      Fools besotted with their crimes.    --Hudibras.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 besot
   v 1: make dull or stupid or muddle with drunkenness or
      infatuation [syn: {besot}, {stupefy}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top