Search result for

sons

(80 entries)
(0.0886 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sons-, *sons*, son
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Sonsบุตรชาย [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
# I burn like oil You bloom like a flower# "For my sons Thomas, who's already at peace, and Jackson... may he never know this life of chaos.'"# I burn like oil You bloom like a flower# แด่ลูกชายของฉัน โทมัส ผู้ที่ล่วงลับ และแจ็คสัน... Pilot (2008)
I just wanna say toJackson on a club level, the Sons of Anarchy... the Redwood Original, is here for you.ฉันแค่อยากจะคุยกับแจ็คสัน เรื่องระดับคลับของ the Sons of Anarchy... the Redwood Original รอนายอยู่ Pilot (2008)
And ever since that day, only sons of noble families have served as knights.และตั้งแต่นั้นมา ก็มีแต่เพียงบุตรชายของตระกูลเท่านั้น ที่ได้เป็นอัศวิน Lancelot (2008)
Last time I saw him, he only had four sons.ครั้งสุดท้ายที่เจอข้าจำได้ว่าเขามีลูกชาย 4 คน Lancelot (2008)
At the cost of women and children, fathers and sons!ต้องแลกด้วย ผู้หญิงและเด็กพ่อและลูก! To Kill the King (2008)
He had three sons.คุณปู่คนนี้มีลูกชาย 3 คน และพี่น้องสามคนนั้น Scandal Makers (2008)
The first son had two sons.และนี่เป็นลูกชายคนโต ลูกชายคนโตมีลูกชายอีกสองคน Scandal Makers (2008)
Grandpa had three sons, and the second son is my father.ปู่มีลูกชายสามคน คนที่สองเป็นพ่อฉัน Scandal Makers (2008)
And the oldest daughter had two sons.แล้วนี่เป็นลูกสาวคนโด ลูกสาวคนโตมีลูกชายอีกสองคน Scandal Makers (2008)
Why so many sons?ทำไมทุกคนมีลูกชายหมดเลยล่ะ Scandal Makers (2008)
Master, their sons are in here.นายท่าน, ลูกชายพวกเขาอยู่ที่นี่ด้วย Iljimae (2008)
If the sons of the Ministers are tortured, how will you handle the outcry?ถ้าเหล่าลูกชายของท่านเสนาต่างๆถูกทรมาณ ท่านจะรับมือกับเสียงคัดค้านอย่างไรดี? Hong Gil Dong, the Hero (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
sonsI have two sons; one is in Tokyo, and the other in Nagoya.
sonsHe has two sons, I believe.
sonsHe has three sons, who became musicians.
sonsHis mother had three sons, of whom he was the youngest.
sonsHe has two sons, who became merchants.
sonsHe lost two sons in the war.
sonsThe elder sons are now quite independent of their father.
sonsHe had three sons.
sonsMany a mother spoils her sons by not being strict enough.
sonsI have met neither of his sons.
sonsHe may well be proud of his sons.
sonsMr Smith had three sons who became engineers.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บ้านเรือน[n.] (bānreūoen) EN: houses ; dwellings ; buildings ; homes   FR: maisons [fpl] ; habitations [fpl]
บริการน้ำ[n. exp.] (børikān nām) FR: service des boissons [m]
บท[n.] (bot) EN: [classifier : lessons; songs; poems; verses; stanzas; chapters]   FR: [classificateur : leçons ; chapitres ; versets ; chansons ; couplets]
โดยไม่เห็นแก่หน้าใคร[xp] (dōi mai henkaē nā khrai) EN: without respect of persons   
ฟังเพลง [v. exp.] (fang phlēng) FR: écouter des chansons
ฝูงปลา[n. exp.] (fūng plā) EN: shoal of fish ; school of fish   FR: banc de poissons [m]
หิด[n.] (hit) EN: scabies ; itch   FR: gale [f] ; démangeaisons [fpl]
การหาม[n.] (kān hām) EN: carrying (by two persons) ; carrying on the shoulder   
กัดปลา[n.] (kat plā) EN: fishfight   FR: combat de poissons [m]
คัน[v.] (khan) EN: itch ; scratch ; tickle ; irritate ; feel itchy   FR: démanger ; avoir des démangeaisons

CMU English Pronouncing Dictionary
SONS    S AH1 N Z
SONS'    S AA1 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sons    (n) (s uh1 n z)
sonsy    (j) (s o1 n s ii)
sons-in-law    (n) -- (s uh1 n z - i n - l oo)

German-Thai: Longdo Dictionary
sonstถ้าไม่เช่นนั้นแล้ว, นอกเหนือจากนี้

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
sonstelse [Add to Longdo]
Sonstiges; Verschiedenesmiscellaneous; other [Add to Longdo]
sonstor else [Add to Longdo]
sonstotherwise [Add to Longdo]
sonst; andernfallsor else [Add to Longdo]
sonst; sonst noch; anderselse [Add to Longdo]
sonst; wenn das nicht möglich istfailing this [Add to Longdo]
sonstigother [Add to Longdo]
sonstige Kenntnissefurther skills [Add to Longdo]
sonstige Forderungenaccounts receivable other [Add to Longdo]
sonstige Verbindlichkeitenaccounts payable other [Add to Longdo]
sonstwassth. else [Add to Longdo]
sonstwoelsewhere [Add to Longdo]
sonstwosomewhere else [Add to Longdo]
Sonst noch etwas?Anything else? [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
marchand des quatre saisons(n) |m| คนขายผักผลไม้หรือไอศครีมตามถนนหรือที่พลุกพล่าน ที่มักจะเรียกร้องความสนใจของลูกค้า เช่น ด้วยการร้องเพลง

Japanese-English: EDICT Dictionary
お偉方;おえら方;御偉方[おえらがた, oeragata] (n) superiors; very important persons; VIPs; dignitaries; big shots [Add to Longdo]
さまざまな理由から[さまざまなりゆうから, samazamanariyuukara] (exp) for various reasons [Add to Longdo]
[, shi] (prt,conj) (at the end of a phrase) notes one (of several) reasons; (P) [Add to Longdo]
セル損失[セルそんしつ, seru sonshitsu] (n) {comp} cell loss [Add to Longdo]
セル損失プライオリティ[セルそんしつプライオリティ, seru sonshitsu puraioritei] (n) {comp} cell loss priority; CLP [Add to Longdo]
セル損失比[セルそんしつひ, seru sonshitsuhi] (n) {comp} cell loss ratio [Add to Longdo]
セル損失優先権[セルそんしつゆせんけん, seru sonshitsuyusenken] (n) {comp} cell loss priority [Add to Longdo]
セル損失率[セルそんしつりつ, seru sonshitsuritsu] (n) {comp} cell loss rate [Add to Longdo]
データ損失[データそんしつ, de-ta sonshitsu] (n) {comp} data loss [Add to Longdo]
ニクソンショック[, nikusonshokku] (n) Nixon shock [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
异母[yì mǔ, ㄧˋ ㄇㄨˇ, / ] sons of same father by different mother [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
セル損失[セルそんしつ, seru sonshitsu] cell loss [Add to Longdo]
セル損失プライオリティ[セルそんしつプライオリティ, seru sonshitsu puraioritei] cell loss priority (CLP) [Add to Longdo]
セル損失比[セルそんしつひ, seru sonshitsuhi] cell loss ratio [Add to Longdo]
セル損失優先権[セルそんしつゆせんけん, seru sonshitsuyusenken] cell loss priority [Add to Longdo]
セル損失率[セルそんしつりつ, seru sonshitsuritsu] cell loss rate [Add to Longdo]
データ損失[データそんしつ, de-ta sonshitsu] data loss [Add to Longdo]
外因損失時間[がいいんそんしつじかん, gaiinsonshitsujikan] environmental loss time, external loss time [Add to Longdo]
既存装置[きそんそうち, kisonsouchi] existing equipment [Add to Longdo]
情報損失を伴う変換の禁止[じょうほうそんしつをともなうへんかんのきんし, jouhousonshitsuwotomonauhenkannokinshi] conversion prohibition in case of loss of information [Add to Longdo]
損傷ログ記録[そんしょうろぐきろく, sonshourogukiroku] log-damage record [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
尊称[そんしょう, sonshou] Ehrentitel [Add to Longdo]
損失[そんしつ, sonshitsu] Verlust [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top