ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

snuff

S N AH1 F   
63 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -snuff-, *snuff*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
snuff[VT] ดับไฟ, See also: ดับเทียน, Syn. extinguish, quench
snuff[N] ยานัตถุ์, See also: ปริมาณยานัตถุ์, Syn. rappee, naccaboy
snuff[VI] สูดยานัตถุ์
snuff[VT] สูดกลิ่น, See also: ดมกลิ่น, Syn. smell, scent
snuffer[N] คนสูดยานัตถุ์, Syn. snuff taker
snuffle[VI] หายใจเสียงดัง, See also: หายใจแรง, กรน, Syn. wheeze, sibilate, snort
snuffle[VI] พูดเสียงออกทางจมูก
snuffle[VT] พูดเสียงออกทางจมูก
snuffle[VI] สูดจมูกเสียงดัง
snuffle[N] การสูดจมูก, See also: การหายใจแรง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
snuff(สนัฟ) vi.,vt.,n. (การ) สูดกลิ่น,ดมกลิ่น,สูดยานัตถุ์,ดูถูก,เหยียดหยาม,ตัดไส้เทียน,ดับ,กลิ่น,ยานัตถุ์,รสชาติ,ยาที่นัดด้วยจมูก,ไส้เทียนส่วนที่ไหม้ดำ
snuffle(สนัฟ'เฟิล) vi.,vt.,n. (การ) สูดจมูก,สูดเข้าจมูก,ดมกลิ่นเสียงดัง,ดมกลิ่นอย่างสุนัข,ออกเสียงทางจมูก,พูดเสียงออกทางจมูก,เสียงสูดจากจมูก, snuffles อาการหวัดที่มีน้ำมูกไหล., See also: snuffler n. snuffly adv., Syn. snuff,sn

English-Thai: Nontri Dictionary
snuff(n) การสูดยานัตถุ์,ยานัตถุ์
snuff(vt) ดม,นัดยา,สูดยา,เป่ายานัตถุ์
snuffbox(n) กล้องยานัตถุ์
snuffle(vi) ดมกลิ่น,สูดหายใจแรง,ออกเสียงทางจมูก

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
snuff (slang ) ฆ่า, kill, murder

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Get your hands full of water and you snort and you snuff and go...ได้รับในมือของคุณเต็มไปด้วย น้ำ และคุณเสียงหายใจรุนแรงและ คุณรสชาติและไป Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
They're no good to me if their feet aren't up to snuff.หรือใครอื่น ถ้าเท้าของพวกเขาไม่ได้ถึง รสชาติ How I Won the War (1967)
I just came down here to check it out, and this guy, he's already snuffed it.ฉันเพียงแค่ลงมาที่นี่เพื่อ ตรวจสอบออก และผู้ชายคนนี้เขาก็ดับแล้ว Mad Max (1979)
Who's George Snuffleupagus?ใครคือจอร์จ สตัฟปะปาปะลิส The One with George Stephanopoulos (1994)
And although she loved me back, she married me... somehow I always knew I was... never quite up to snuff.แล้วถึงแม่เค้าจะรักพ่อ แต่งงานกับพ่อ แต่พ่อก็รู้มาตลอดนะลูก.. ว่าแม่เค้าไม่ค่อยปลื้มเท่าไหร่ Imagine Me & You (2005)
Ready to snuff out the world's one hope for reason and justice.พร้อมทำลายความเชื่อมั่นเดียวที่มี ต่อเหตุผลและสถิตยุติธรรมในโลกหล้า 300 (2006)
(HORSE SNUFFLING)(HORSE SNUFFLING) American Pie Presents: The Naked Mile (2006)
Oh, it's not a snuff film.โอ้, นี่คงไม่ใช่ภาพยนต์คนตาย เค้ารอด Kung Fu Fighting (2007)
Damn you, Smith. I could have been snuffed back there.คุณเลวมาก ชั้นเกือบถูกฆ่าตายที่นั่นแล้ว Shoot 'Em Up (2007)
When I expose your Eve Harrington ways, your bright future will be snuffed out like a candle.ถ้าฉันจับได้ละก็ อนาคตอันสดใสของเธอมีอันต้องดับมืดแน่ The Serena Also Rises (2008)
I'm told it a lot these days, ever since my life was snuffed out by a toilet seat from an old space station, and I joined the ranks of the undead and became a grim reaper.ฉันพูดถึงวันเก่าๆเหล่านั้น ตั้งแต่ชีวิตของฉันได้จบลง โดยฝาชักโครกจากสถานีอวกาศเก่า และฉันได้เข้าร่วมกลุ่มผู้ที่ไม่ตาย และกลายเป็นมัจจุราช Dead Like Me: Life After Death (2009)
AND POSSIBLY EVEN SNUFF FILMS.อาจจะมีคลิปฆาตกรรมด้วย Zoe's Reprise (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
snuffApparently my anti-virus software is not up to snuff.
snuffI feel not quite up to snuff when I meet my relatives.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สูด[V] snuff, See also: sniff, nose, scent, Example: ฉันสูดกลิ่นของทะเลเข้าไปเต็มปอดจนรู้สึกสดชื่นขึ้นมาบ้าง, Thai definition: หายใจเข้าไปโดยแรง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กะหรี่ปั๊บ[n.] (karīpap) EN: curry puff ; fried curry dumpling (with meat or vegetable snuffing)   
ล่วงลับ[v.] (lūanglap) EN: die ; perish ; kick the bucket ; pass away ; snuff it   FR: mourir ; décéder
สูด[v.] (sūt) EN: snuff ; sniff ; nose ; scent   FR: humer ; aspirer
ยานัตถ์[n.] (yānat) EN: snuff   FR: tabac à priser [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
SNUFF    S N AH1 F
SNUFFS    S N AH1 F S
SNUFFED    S N AH1 F T
SNUFFER    S N AH1 F ER0
SNUFFING    S N AH1 F IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
snuff    (v) snˈʌf (s n uh1 f)
snuffs    (v) snˈʌfs (s n uh1 f s)
snuffed    (v) snˈʌft (s n uh1 f t)
snuffle    (v) snˈʌfl (s n uh1 f l)
snuffbox    (n) snˈʌfbɒks (s n uh1 f b o k s)
snuffers    (n) snˈʌfəz (s n uh1 f @ z)
snuffing    (v) snˈʌfɪŋ (s n uh1 f i ng)
snuffled    (v) snˈʌfld (s n uh1 f l d)
snuffles    (v) snˈʌflz (s n uh1 f l z)
snuffling    (v) snˈʌflɪŋ (s n uh1 f l i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
鼻烟壶[bí yān hú, ㄅㄧˊ ㄧㄢ ㄏㄨˊ, / ] snuff bottle, #62,103 [Add to Longdo]
鼻烟[bí yān, ㄅㄧˊ ㄧㄢ, / ] snuff, #113,170 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
くすん;ぐすん[, kusun ; gusun] (n,adv-to) (on-mim) sniff; sniffle; snuffle [Add to Longdo]
スナッフ[, sunaffu] (n) snuff [Add to Longdo]
スナッフボトル[, sunaffubotoru] (n) snuff bottle [Add to Longdo]
嗅ぎ煙草;嗅ぎタバコ;嗅煙草[かぎたばこ(嗅ぎ煙草;嗅煙草);かぎタバコ(嗅ぎタバコ), kagitabako ( kagi tabako ; kyuu tabako ); kagi tabako ( kagi tabako )] (n) snuff [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Snuff \Snuff\, v. t. [imp. & p. p. {Snuffed}; p. pr. & vb. n.
   {Snuffing}.] [OE. snuffen. See {Snuff} of a candle {Snuff} to
   sniff.]
   To crop the snuff of, as a candle; to take off the end of the
   snuff of.
   [1913 Webster]
 
   {To snuff out}, to extinguish by snuffing.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Snuff \Snuff\, v. t.[Akin to D. snuffen, G. schnupfen,
   schnuppen, to snuff, schnupfen a cold in the head, schnuppen
   to snuff (air), also, to snuff (a candle). Cf. {Sniff},
   {Snout}, {Snub}, v. i.]
   1. To draw in, or to inhale, forcibly through the nose; to
    sniff.
    [1913 Webster]
 
       He snuffs the wind, his heels the sand excite.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. To perceive by the nose; to scent; to smell.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Snuff \Snuff\, v. i.
   1. To inhale air through the nose with violence or with
    noise, as do dogs and horses. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. To turn up the nose and inhale air, as an expression of
    contempt; hence, to take offense.
    [1913 Webster]
 
       Do the enemies of the church rage and snuff? --Bp.
                          Hall.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Snuff \Snuff\, n. [Cf. G. schnuppe candle snuff, schnuppen to
   snuff a candle (see {Snuff}, v. t., to snuff a candle), or
   cf. {Snub}, v. t.]
   The part of a candle wick charred by the flame, whether
   burning or not.
   [1913 Webster]
 
      If the burning snuff happens to get out of the
      snuffers, you have a chance that it may fall into a
      dish of soup.              --Swift.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Snuff \Snuff\, n.
   1. The act of snuffing; perception by snuffing; a sniff.
    [1913 Webster]
 
   2. Pulverized tobacco, etc., prepared to be taken into the
    nose; also, the amount taken at once.
    [1913 Webster]
 
   3. Resentment, displeasure, or contempt, expressed by a
    snuffing of the nose. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
   {Snuff dipping}. See {Dipping}, n., 5.
 
   {Snuff taker}, one who uses snuff by inhaling it through the
    nose.
 
   {To take it in snuff}, to be angry or offended. --Shak.
 
   {Up to snuff}, not likely to be imposed upon; knowing; acute.
    [Slang]
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 snuff
   adj 1: snuff colored; of a greyish to yellowish brown [syn:
       {snuff}, {snuff-brown}, {mummy-brown}, {chukker-brown}]
   n 1: the charred portion of a candlewick
   2: a pinch of smokeless tobacco inhaled at a single time
   3: finely powdered tobacco for sniffing up the nose
   4: sensing an odor by inhaling through the nose [syn: {sniff},
     {snuff}]
   v 1: sniff or smell inquiringly [syn: {snuff}, {snuffle}]
   2: inhale audibly through the nose; "snuff coke"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top