Search result for

quench

(43 entries)
(0.0399 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -quench-, *quench*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
quench[VT] ดับ (ไฟ), Syn. extinguish, put out, stifle
quench[VT] ระงับ (ความกระหายน้ำ, ความปรารถนา), See also: ทำให้หายอยาก
quench[VT] ทำให้เย็นลง, See also: ทำให้เย็นลงทันทีโดยจุ่มในของเหลว
quencher[N] ผู้ดับไฟ
quencher[SL] เครื่องดื่มมีอัลกอฮอล์, See also: เหล้า
quenchable[ADJ] ซึ่งดับไฟ, See also: ซึ่งทำให้เย็นลง, ซึ่งเอาชนะได้
quenchless[ADJ] ซึ่งไม่สามารถดับไฟได้, See also: ซึ่งไม่สามารถทำให้เย็นลงได้, Syn. unquenchable, unsatisfied

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
quench(เควนชฺ) vt. ดับ,ทำให้หมด,ระงับ,ทำให้เย็นลงทันทีโดยการจุ่มลงในของเหลว,ปราบ,เอาชนะ, See also: quenchable adj. quencher n.

English-Thai: Nontri Dictionary
quench(vt) ดับ,ระงับ,บรรเทา,ปราบ,ทำให้หมด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
quench areaบริเวณเย็น [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
quench time; chill timeเวลาปล่อยเย็น [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Quenchingการชุบน้ำให้เย็น [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
My desire to behead you and quench my angst is ardent, but your life is now in Dojin's hands.ข้ายังปรารถนาที่จะปลิดชีพของท่าน ที่จะสามารถดับความทุกข์ในจิตใจของข้าได้ ตอนนิ้ชีวิตของท่านอยู่ในมือของโดจินแล้ว The Kingdom of the Winds (2008)
But they thought that it was the mode of quenching the molten metal that hardened it.แ่ต่พวกเขาคิดว่านั่นเป็นวิธีหนึ่ง การทำให้เหล็กที่ หลอมเหลวอยู่เย็นตัวลงทันที ก็จะทำให้เหล็กแข็งแกร่งขึ้น A Night at the Bones Museum (2009)
Well, let us quench that thirst.งั้นก็ .. ให้ข้าดับกระหายท่านเอง Shadow Games (2010)
Quenching our thirst with blood!ดับความกระหายของเราด้วยเลือด The Thing in the Pit (2010)
Quenching our thirst!ดับความกระหายของพวกเรา ! Delicate Things (2010)
One of the thieves had the audacity to quench his thirst while ransacking our home.หนึ่งในคนร้ายได้แสดงความไร้มารยาท โดยการดื่มน้ำขณะหาของมีค่า The Bozeman Reaction (2010)
I need to quench this thirst.ฉันคอแห้ง... Episode #1.14 (2010)
What you did out of jealousy and greed... just quenched her hope for a better future.เรื่องวันนี้เกิดขึ้นเพราะความอิจฉา และความต้องการของเธอทั้งนั้น ทำลายความหวัง และความปราถนาของมิโฮ Episode #1.11 (2010)
Quench your blood lust. There's plenty more krill in the sea.อื่น ๆ อีกมากมาย Krills ในทะเล Happy Feet Two (2011)
True wordly was, Meronym answered 'he questions, but no answer ever quenched your curio.Ρеrhарѕ yоu ѕhоuld аѕk hіm, Αrсhіvіѕt. Cloud Atlas (2012)
It's like a thirst you cannot quench.มันเหมือนกับความกระหายที่ไม่มีทางดับได้ Wrath of the Titans (2012)
I'm not gonna have my thirst quenched until I finish this.ฉันไม่อยากจะหิวน้ำตาลาย ไปจนกว่าจะจบนะ This Is the End (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
quenchI had a glass of beer to quench my thirst.
quenchThis quenched my hope.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดับ[v.] (dap) EN: extinguish ; put out ; stop ; put an end to ; quell ; put down ; quench ; turn off ; stamp out   FR: arrêter ; éteindre ; s'éteindre ; disparaître

CMU English Pronouncing Dictionary
QUENCH    K W EH1 N CH
QUENCHER    K W EH1 N CH ER0
QUENCHERS    K W EH1 N CH ER0 Z
QUENCHING    K W EH1 N CH IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
quench    (v) (k w e1 n ch)
quenched    (v) (k w e1 n ch t)
quenches    (v) (k w e1 n ch i z)
quenching    (v) (k w e1 n ch i ng)
quenchless    (j) (k w e1 n ch l @ s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ずぶ焼き入れ[ずぶやきいれ, zubuyakiire] (n) immersion quenching (hardening by dropping heated metal into water or oil) [Add to Longdo]
渇を癒やす[かつをいやす, katsuwoiyasu] (exp,v5s) to quench one's thirst [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
解渴[jiě kě, ㄐㄧㄝˇ ㄎㄜˇ, ] quench, #35,285 [Add to Longdo]
淬火[cuì huǒ, ㄘㄨㄟˋ ㄏㄨㄛˇ, ] quench; temper (e.g. steel); harden by quenching, #40,108 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Quench \Quench\, v. t. [imp. & p. p. {Quenched}; p. pr. & vb. n.
   {Quenching}.] [OE. quenchen, AS. cwencan in [=a]cwencan, to
   extinguish utterly, causative of cwincan, [=a]cwincan, to
   decrease, disappear; cf. AS. cw[imac]nan, [=a]cw[imac]nan, to
   waste or dwindle away.]
   1. To extinguish; to overwhelm; to make an end of; -- said of
    flame and fire, of things burning, and figuratively of
    sensations and emotions; as, to quench flame; to quench a
    candle; to quench thirst, love, hate, etc.
    [1913 Webster]
 
       Ere our blood shall quench that fire. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       The supposition of the lady's death
       Will quench the wonder of her infamy. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To cool suddenly, as heated steel, in tempering.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To extinguish; still; stifle; allay; cool; check.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Quench \Quench\, v. i.
   To become extinguished; to go out; to become calm or cool.
   [R.]
   [1913 Webster]
 
      Dost thou think in time
      She will not quench!           --Shak.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 quench
   v 1: satisfy (thirst); "The cold water quenched his thirst"
      [syn: {quench}, {slake}, {allay}, {assuage}]
   2: put out, as of fires, flames, or lights; "Too big to be
     extinguished at once, the forest fires at best could be
     contained"; "quench the flames"; "snuff out the candles"
     [syn: {snuff out}, {blow out}, {extinguish}, {quench}] [ant:
     {ignite}, {light}]
   3: electronics: suppress (sparking) when the current is cut off
     in an inductive circuit, or suppress (an oscillation or
     discharge) in a component or device
   4: suppress or crush completely; "squelch any sign of dissent";
     "quench a rebellion" [syn: {squelch}, {quell}, {quench}]
   5: reduce the degree of (luminescence or phosphorescence) in
     (excited molecules or a material) by adding a suitable
     substance
   6: cool (hot metal) by plunging into cold water or other liquid;
     "quench steel"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top