ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sludge

S L AH1 JH   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sludge-, *sludge*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sludge(n) โคลน, See also: เลน, หิมะที่กำลังละลาย, Syn. muck, ooze, slap
sludge(n) กาก, See also: ตะกอน, Syn. filth, refuse, slime
sludge(n) น้ำแข็งที่แตกเป็นเศษ (ลอยอยู่ในทะเล)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sludge(สลัดจฺ) n. เลน, โคลน, ตม, ปลัก, ขี้โล้, ขี้น้ำมัน, กากน้ำมัน, ตะกอนน้ำมัน, เลนถ่านหินหรือแร่, น้ำแข็งแตกที่ลอยเป็นเศษ, ส่วนผสมของผงละเอียดกับน้ำ, น้ำสกปรกที่อุดมไปด้วยเชื้อจุลินทรีย์, Syn. mire, ooze

English-Thai: Nontri Dictionary
sludge(n) กากน้ำมัน, โคลนตม, เลน, ขี้โล้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
sludgeกากตะกอน, ตม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sludgeโคลนน้ำมันเครื่อง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
sludge sampleตัวอย่างโคลนเจาะ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Sludgeกากตะกอน, Example: ของแข็งที่แยกออกจากน้ำ หรือน้ำเสีย และจมสะสมตัวอยู่เบื้องล่าง ; ของแข็งซึ่งเกิดขึ้นเนื่องจากการบำบัดโดยวิธีทางเคมีและตกตะกอน ; กลุ่มจุลชีพในระบบบำบัดน้ำเสียแบบชีววิทยา [สิ่งแวดล้อม]
Sludgeสลัดจ์, Example: ของแข็งที่แยกออกจากน้ำหรือน้ำเสีย และจมสะสมตัวอยู่เบื้องล่าง ของแข็งซึ่งเกิดขึ้นเนื่องจากการบำบัดโดยวิธีการทางเคมีและตกตะกอน กลุ่มจุลชีพในระบบบำบัดน้ำเสียแบบชีววิทยา [สิ่งแวดล้อม]
Sludgeสลัดจ์ กากของสิ่งปฏิกูล, Example: ตะกอน ของแข็งที่แยกออกจากน้ำเสีย หรือกากที่เหลือจากการย่อยสลาย หรือตกตะกอนจากกรรมวิธีในการกำจัดสิ่งปฏิกูล [สิ่งแวดล้อม]
Sludge Ageอายุสลัดจ์, Example: ในกระบวนการเอเอส หมายถึง ระยะเวลาที่จุลชีพอยู่ในถังเติมอากาศ สามารถคำนวณได้โดยหารน้ำหนักของของแข็งแขวนลอยในถังเติมอากาศ ด้วยน้ำหนักของแข็งแขวนลอยที่ระบายออกจากระบบฯ ในแต่ละวัน [สิ่งแวดล้อม]
Sludge Bedลานตากสลัดจ์, ชั้นสลัดจ์, Example: 1) ลานตากสลัดจ์ : ลานซึ่งมีชั้นทรายหรือวัสดุพรุนอื่น สำหรับระบายสลัดจ์ จากถังตะกอนเพื่อตากให้แห้งและนำไปกำจัดต่อในภายหลัง 2) ชั้นสลัดจ์ : ชั้นของสลัดจ์ในถังตกตะกอนหรือในถังปฏิกิริยา [สิ่งแวดล้อม]
Sludge Cakeกากสลัดจ์, Example: สลัดจ์ที่แยกเอาน้ำออกไปแล้วบางส่วน โดยกระบวนการรีดน้ำจน มีความชื้นเหลือประมาณ 60-85% สามารถโกยหรือจับเป็นก้อนได้ [สิ่งแวดล้อม]
Sludge contentปริมาณสลัดจ์หรือปริมาณตม หมายถึง สิ่งเจือปนที่ไม่ใช่ยางซึ่งจะตกตะกอนลงก้นภาชนะเมื่อมีการปั่นหรือกวนน้ำยาง สิ่งเจือปนเหล่านี้ประกอบด้วย ฝุ่นละออง ดิน ทราย เปลือกไม้ และแมกนีเซียมแอมโมเนียมฟอสเฟต ถ้าปริมาณสลัดจ์มีค่าสูง อาจเกิดการสะสมของปริมาณตมอย่างรวดเร็วระหว่างกระบวนการผลิต ทำให้น้ำยางเสียสภาพและไม่สามารถใช้งานต่อไปได้ [เทคโนโลยียาง]
Sludge Density Indexดัชนีความหนาแน่นสลัดจ์, Example: ส่วนกลับของดัชนีปริมาตรสลัดจ์ (SVI) คูณด้วย 100 [สิ่งแวดล้อม]
Sludge Depositการทับถมของสลัดจ์, Example: การทับถมของส่วนที่เป็นของแข็งซึ่งมีต้นกำเนิด มาจากน้ำเสีย [สิ่งแวดล้อม]
Sludge Dewateringการรีดน้ำสลัดจ์, Example: กระบวนการลดปริมาณน้ำออกจากสลัดจ์โดยวิธีการ ต่าง ๆ เช่น การกรอง การระเหย การอัด การหมุนเหวี่ยง การดูดออก การบีบด้วยลูกกลิ้ง การทำให้ลอยโดยใช้กรด หรือการทำให้ลอยโดยใช้อากาศ [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It got to raining, then three days later, ain't nothing left but possum sludge and bones.แล้ว 3 วันต่อมา ก็ไม่เหลืออะไรเลย แม้แต่กระดูกและซากของพอสซั่ม The Fourth Man in the Fire (2008)
I got to pull that poor bastard out of the intake, pump this sludge out and see if this filtration system still works.ฉันต้องไปดึงไอ้เวรนั่นออกจากท่อ Ouroboros (2016)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เปือก(n) mud, See also: sludge, mire, ooze, slime, Thai Definition: ฟองหรือสิ่งที่เกิดเป็นฝ้าขึ้นจากโคลนตม
เปือก(n) mud, See also: sludge, mire, ooze, silt, slime, Syn. ตม, เปือกตม, Example: ในคลองนี้มีขยะและเปือกมากเหลือเกิน ควรลอกเสียที, Thai Definition: ฟองที่เกิดเป็นฝ้าขึ้นจากโคลนตม
เปือกตม(n) sludge, See also: mud, mire, ooze, silt, slime, Syn. ตม, เปือก, Example: ปลาในคลองนี้ตายหมดเพราะความสกปรกสกปรกมีทั้งขยะ ทั้งเปือกตม, Thai Definition: โคลนตมที่ละเอียด, เลนตมที่ละเอียด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คราบ[khrāp] (n) EN: stain ; sludge

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
SLUDGE S L AH1 JH

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sludge (n) slˈʌʤ (s l uh1 jh)

Japanese-English: EDICT Dictionary
スラッジ[surajji] (n) sludge [Add to Longdo]
セジメント[sejimento] (n) sediment; sludge [Add to Longdo]
ヘドロ(P);へどろ[hedoro (P); hedoro] (n) sludge; slime; chemical ooze; (P) [Add to Longdo]
活性汚泥[かっせいおでい, kasseiodei] (n) activated sludge [Add to Longdo]
春泥[しゅんでい, shundei] (n) spring sludge; spring mud (caused by the melting of the snow); (muddy) slush [Add to Longdo]
沈殿物;沈澱物[ちんでんぶつ, chindenbutsu] (n) sediment; deposit; precipitate; sludge; lees [Add to Longdo]
沈渣[ちんさ, chinsa] (n) dregs; sediment; sludge [Add to Longdo]
底質[ていしつ, teishitsu] (n) bottom material; bed material; sludge; sediment; substratum [Add to Longdo]
泥濘[ぬかるみ;でいねい, nukarumi ; deinei] (n) (uk) quagmire; sludge; mud; slush; mire [Add to Longdo]
軟泥[なんでい, nandei] (n) sludge [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sludge \Sludge\, n. [CF. {Slush}.]
   1. Mud; mire; soft mud; slush. --Mortimer. Tennyson.
    [1913 Webster]
 
   2. Small floating pieces of ice, or masses of saturated snow.
    --Kane.
    [1913 Webster]
 
   3. (Mining) See {Slime}, 4.
    [1913 Webster]
 
   4. Anything resembling mud or slush; as:
    (a) A muddy or slimy deposit from sweage.
    (b) Mud from a drill hole in boring.
    (c) Muddy sediment in a steam boiler.
    (d) Settling of cottonseed oil, used in making soap, etc.
    (e) A residuum of crude paraffin-oil distillation.
      [Webster 1913 Suppl.]
 
   {Sludge hole}, the hand-hole, or manhole, in a steam boiler,
    by means of which sediment can be removed.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sludge
   n 1: the precipitate produced by sewage treatment
   2: any thick, viscous matter [syn: {sludge}, {slime}, {goo},
     {goop}, {gook}, {guck}, {gunk}, {muck}, {ooze}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top