Search result for

sludge

(48 entries)
(0.0223 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sludge-, *sludge*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sludge[N] โคลน, See also: เลน, หิมะที่กำลังละลาย, Syn. muck, ooze, slap
sludge[N] กาก, See also: ตะกอน, Syn. filth, refuse, slime
sludge[N] น้ำแข็งที่แตกเป็นเศษ (ลอยอยู่ในทะเล)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sludge(สลัดจฺ) n. เลน,โคลน,ตม,ปลัก,ขี้โล้,ขี้น้ำมัน,กากน้ำมัน,ตะกอนน้ำมัน,เลนถ่านหินหรือแร่,น้ำแข็งแตกที่ลอยเป็นเศษ,ส่วนผสมของผงละเอียดกับน้ำ,น้ำสกปรกที่อุดมไปด้วยเชื้อจุลินทรีย์, Syn. mire,ooze

English-Thai: Nontri Dictionary
sludge(n) กากน้ำมัน,โคลนตม,เลน,ขี้โล้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
sludgeกากตะกอน, ตม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sludgeโคลนน้ำมันเครื่อง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
sludge sampleตัวอย่างโคลนเจาะ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Sludgeกากตะกอน
ของแข็งที่แยกออกจากน้ำ หรือน้ำเสีย และจมสะสมตัวอยู่เบื้องล่าง ; ของแข็งซึ่งเกิดขึ้นเนื่องจากการบำบัดโดยวิธีทางเคมีและตกตะกอน ; กลุ่มจุลชีพในระบบบำบัดน้ำเสียแบบชีววิทยา [สิ่งแวดล้อม]
Sludge สลัดจ์
ของแข็งที่แยกออกจากน้ำหรือน้ำเสีย และจมสะสมตัวอยู่เบื้องล่าง ของแข็งซึ่งเกิดขึ้นเนื่องจากการบำบัดโดยวิธีการทางเคมีและตกตะกอน กลุ่มจุลชีพในระบบบำบัดน้ำเสียแบบชีววิทยา [สิ่งแวดล้อม]
Sludge สลัดจ์ กากของสิ่งปฏิกูล
ตะกอน ของแข็งที่แยกออกจากน้ำเสีย หรือกากที่เหลือจากการย่อยสลาย หรือตกตะกอนจากกรรมวิธีในการกำจัดสิ่งปฏิกูล [สิ่งแวดล้อม]
Sludge Age อายุสลัดจ์
ในกระบวนการเอเอส หมายถึง ระยะเวลาที่จุลชีพอยู่ในถังเติมอากาศ สามารถคำนวณได้โดยหารน้ำหนักของของแข็งแขวนลอยในถังเติมอากาศ ด้วยน้ำหนักของแข็งแขวนลอยที่ระบายออกจากระบบฯ ในแต่ละวัน [สิ่งแวดล้อม]
Sludge Bed ลานตากสลัดจ์, ชั้นสลัดจ์
1) ลานตากสลัดจ์ : ลานซึ่งมีชั้นทรายหรือวัสดุพรุนอื่น สำหรับระบายสลัดจ์ จากถังตะกอนเพื่อตากให้แห้งและนำไปกำจัดต่อในภายหลัง 2) ชั้นสลัดจ์ : ชั้นของสลัดจ์ในถังตกตะกอนหรือในถังปฏิกิริยา [สิ่งแวดล้อม]
Sludge Cake กากสลัดจ์
สลัดจ์ที่แยกเอาน้ำออกไปแล้วบางส่วน โดยกระบวนการรีดน้ำจน มีความชื้นเหลือประมาณ 60-85% สามารถโกยหรือจับเป็นก้อนได้ [สิ่งแวดล้อม]
Sludge contentปริมาณสลัดจ์หรือปริมาณตม หมายถึง สิ่งเจือปนที่ไม่ใช่ยางซึ่งจะตกตะกอนลงก้นภาชนะเมื่อมีการปั่นหรือกวนน้ำยาง สิ่งเจือปนเหล่านี้ประกอบด้วย ฝุ่นละออง ดิน ทราย เปลือกไม้ และแมกนีเซียมแอมโมเนียมฟอสเฟต ถ้าปริมาณสลัดจ์มีค่าสูง อาจเกิดการสะสมของปริมาณตมอย่างรวดเร็วระหว่างกระบวนการผลิต ทำให้น้ำยางเสียสภาพและไม่สามารถใช้งานต่อไปได้ [เทคโนโลยียาง]
Sludge Density Index ดัชนีความหนาแน่นสลัดจ์
ส่วนกลับของดัชนีปริมาตรสลัดจ์ (SVI) คูณด้วย 100 [สิ่งแวดล้อม]
Sludge Deposit การทับถมของสลัดจ์
การทับถมของส่วนที่เป็นของแข็งซึ่งมีต้นกำเนิด มาจากน้ำเสีย [สิ่งแวดล้อม]
Sludge Dewatering การรีดน้ำสลัดจ์
กระบวนการลดปริมาณน้ำออกจากสลัดจ์โดยวิธีการ ต่าง ๆ เช่น การกรอง การระเหย การอัด การหมุนเหวี่ยง การดูดออก การบีบด้วยลูกกลิ้ง การทำให้ลอยโดยใช้กรด หรือการทำให้ลอยโดยใช้อากาศ [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I'm Sludge, and older than her. - But 90 seconds.ฉันชื่อสลัจ และฉันอายุมากกว่าเธอ แค่ 90 วินาทีเอง Astro Boy (2009)
Meanwhile, you've just brewed 50 gallons of useless sludge.ในขณะเดียวกัน คุณแค่ต้ม 50 แกลลอน กากตะกอนทิ้งไปโดยเสียของไปเปล่าๆ One Minute (2010)
I'll get another sack for the sludge.เราต้องการมันฝรั่งอีก ไปเอาอีกกระสอบ จากเลื่อนมา The Night Lands (2012)
Damn it. Cursed sludge.ให้ตายสิ เลือดถูกสาปเป็นโคลน A Whiff of Sulfur (2013)
Beware of his bone grinders, brain blinders, flesh peelers, chromosomal inverters, catatonic sludge, black hole trapdoors, and, of course, radiation.ระวังเครื่องบดกระดูกของเขากีด สมองปอกเปลือกเนื้อ อินเวอร์เตอร์โครโมโซม กากตะกอนที่ไม่สามารถเคลื่อนไหว, ลับหลุมดำและแน่นอนรังสี Transformers: Age of Extinction (2014)
You know, broken women who want to feel better about their pitiful lives by reading hard luck stories of heartbreak and betrayal spewed across the glossy pages of 25 cent pulp sludge.นายก็รู้ ผู้หญิงอกหัก ที่อยากรู้สึกดีขึ้น จากชีวิตที่ย่ำแย่ก็ด้วยการอ่าน เรื่องราวที่เลวร้ายกว่า มีทั้งอกหักและนอกใจ Predestination (2014)
I got to pull that poor bastard out of the intake, pump this sludge out and see if this filtration system still works.ฉันต้องไปดึงไอ้เวรนั่นออกจากท่อ Ouroboros (2016)
What is this, sludge?คืออะไร? นี้ตะกอน The Birdcage (1996)
It's caked with sludgeอย่างกับเค้กโคลน Spirited Away (2001)
With water this murky who's gonna see the sludgeน้ำนี้จะชะล้าง พวกที่มีแต่โคลน Spirited Away (2001)
More like sludgeยิ้มหวานๆ หน่อยสิ Swing Girls (2004)
It got to raining, then three days later, ain't nothing left but possum sludge and bones.แล้ว 3 วันต่อมา ก็ไม่เหลืออะไรเลย แม้แต่กระดูกและซากของพอสซั่ม The Fourth Man in the Fire (2008)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เปือก[N] mud, See also: sludge, mire, ooze, slime, Thai definition: ฟองหรือสิ่งที่เกิดเป็นฝ้าขึ้นจากโคลนตม
เปือก[N] mud, See also: sludge, mire, ooze, silt, slime, Syn. ตม, เปือกตม, Example: ในคลองนี้มีขยะและเปือกมากเหลือเกิน ควรลอกเสียที, Thai definition: ฟองที่เกิดเป็นฝ้าขึ้นจากโคลนตม
เปือกตม[N] sludge, See also: mud, mire, ooze, silt, slime, Syn. ตม, เปือก, Example: ปลาในคลองนี้ตายหมดเพราะความสกปรกสกปรกมีทั้งขยะ ทั้งเปือกตม, Thai definition: โคลนตมที่ละเอียด, เลนตมที่ละเอียด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คราบ[n.] (khrāp) EN: stain ; sludge   

CMU English Pronouncing Dictionary
SLUDGE    S L AH1 JH

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sludge    (n) (s l uh1 jh)

Japanese-English: EDICT Dictionary
スラッジ[, surajji] (n) sludge [Add to Longdo]
セジメント[, sejimento] (n) sediment; sludge [Add to Longdo]
ヘドロ(P);へどろ[, hedoro (P); hedoro] (n) sludge; slime; chemical ooze; (P) [Add to Longdo]
活性汚泥[かっせいおでい, kasseiodei] (n) activated sludge [Add to Longdo]
春泥[しゅんでい, shundei] (n) spring sludge; spring mud (caused by the melting of the snow); (muddy) slush [Add to Longdo]
沈殿物;沈澱物[ちんでんぶつ, chindenbutsu] (n) sediment; deposit; precipitate; sludge; lees [Add to Longdo]
沈渣[ちんさ, chinsa] (n) dregs; sediment; sludge [Add to Longdo]
底質[ていしつ, teishitsu] (n) bottom material; bed material; sludge; sediment; substratum [Add to Longdo]
泥濘[ぬかるみ;でいねい, nukarumi ; deinei] (n) (uk) quagmire; sludge; mud; slush; mire [Add to Longdo]
軟泥[なんでい, nandei] (n) sludge [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sludge \Sludge\, n. [CF. {Slush}.]
   1. Mud; mire; soft mud; slush. --Mortimer. Tennyson.
    [1913 Webster]
 
   2. Small floating pieces of ice, or masses of saturated snow.
    --Kane.
    [1913 Webster]
 
   3. (Mining) See {Slime}, 4.
    [1913 Webster]
 
   4. Anything resembling mud or slush; as:
    (a) A muddy or slimy deposit from sweage.
    (b) Mud from a drill hole in boring.
    (c) Muddy sediment in a steam boiler.
    (d) Settling of cottonseed oil, used in making soap, etc.
    (e) A residuum of crude paraffin-oil distillation.
      [Webster 1913 Suppl.]
 
   {Sludge hole}, the hand-hole, or manhole, in a steam boiler,
    by means of which sediment can be removed.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sludge
   n 1: the precipitate produced by sewage treatment
   2: any thick, viscous matter [syn: {sludge}, {slime}, {goo},
     {goop}, {gook}, {guck}, {gunk}, {muck}, {ooze}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top