ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

gook

G UH1 K   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gook-, *gook*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gook[N] คนผิวเหลือง, See also: คนเอเชีย
gook[SL] หญิงโสเภณี, See also: ผู้หญิงขายตัว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gook(กูค) n. สิ่งสกปรก,ของเหลวข้น
gobbledegookn. ภาษาวกเวียน
gobbledygookn. ภาษาวกเวียน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I saw a gook, sarge. One of them gooks from the ville.ไอ้กงครับ จากหมู่บ้าน Casualties of War (1989)
What I'm saying is these fucking gooks are shit, man!ไอ้พวกหน้าเหลืองนี่มีค่าตรงไหน Casualties of War (1989)
Gooks should be fighting to get out of here, not to keep it.ไอ้นามเองก็คิดแต่จะหนี Casualties of War (1989)
Babysit the whore while you guys waste some gooks?พวกแกไปมันมือกันเงี้ยเหรอ Casualties of War (1989)
If you ain't, you're K.I.A., just like the gooks.ถ้าไม่ทำตามคำสั่ง แกก็จะถูกเก็บเหมือนพวกไอ้กงมัน Casualties of War (1989)
Let me see, let me look - Is it rotted and covered with gookขอดูหน่อย ดูบ้างสิ / มันเน่าแล้วก็ถูกคลุมด้วยสิ่งสกปรก The Nightmare Before Christmas (1993)
- We keep on, one of these gook fuckers gonna make us kill him.- การที่เราเก็บไว้ในหนึ่ง Fuckers gook เหล่านี้จะทำให้เราฆ่าเขา Pulp Fiction (1994)
And if it's not the gooks, it's these old fuckin' Jews who've owned the store for 15 fucking generations.และหากยังไม่ได้ gooks, มัน fuckin เก่าเหล่านี้ 'ชาวยิวที่เคยเป็นเจ้าของร้าน 15 รุ่นร่วมเพศ Pulp Fiction (1994)
He knew if the gooks ever saw the watch, it'd be confiscated, taken away.เขารู้ว่าถ้า gooks เคยเห็นนาฬิกา มันต้องการจะยึดเอาออกไป Pulp Fiction (1994)
Jong Gook oppa, just wait a little.พี่ชาย คอยแปปนึงสิ The 1st Shop of Coffee Prince (2007)
Hey, are you gooks almost done?เฮ้ย, แกผิวเหลืองได้ที่รึยังวะ? Death Race 2 (2010)
Jo Gookโจกุก Episode #1.13 (2010)

CMU English Pronouncing Dictionary
GOOK    G UH1 K
GOOKIN    G UH1 K IH0 N

Japanese-English: EDICT Dictionary
チョンカス[, chonkasu] (n) (vulg) (sl) (obsc) (blend of チョン and チンカス) gook (pejorative term for Koreans) [Add to Longdo]
珍糞漢[ちんぷんかん, chinpunkan] (n) babble; gibberish; gobbledygook; gobbledegook [Add to Longdo]
珍紛漢紛(P);珍糞漢糞[ちんぷんかんぷん, chinpunkanpun] (exp,adj-na,n) (uk) unintelligible language; incoherent language; talking nonsense; "all Greek to me"; double Dutch; (something) incomprehensible; babble; gibberish; jargon; gobbledygook; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 gook
   n 1: any thick, viscous matter [syn: {sludge}, {slime}, {goo},
      {goop}, {gook}, {guck}, {gunk}, {muck}, {ooze}]
   2: (slang) a disparaging term for an Asian person (especially
     for North Vietnamese soldiers in the Vietnam War) [syn:
     {gook}, {slant-eye}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top