Search result for

slipper

(73 entries)
(0.0233 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -slipper-, *slipper*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
slipper[N] รองเท้าสวมเดินในบ้าน, Syn. mule
slippery[ADJ] ลื่น, See also: ลื่นไถล, เลื่อนไหล
slipperwort[N] พืชชนิดหนึ่ง
slippery elm[N] พืชชนิดหนึ่ง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
slipper(สลิพ'เพอะ) n. รองเท้าแตะ,รองเท้าที่สวมสบาย. vt. ตีด้วยรองเท้าแตะ
slipperwort(สลิพ'เพอเวิร์ท) n. พืชสกุลCaleolariaมีดอกคล้ายรูปรองเท้า
slippery(สลิพ'เพอรี) adj. ลื่น,ลื่นง่าย,หลุดง่าย,ลอดหลุดได้ง่าย,มีเล่ห์เหลี่ยม,กลีบดอก,ไม่น่าไว้วางใจ,ขี้โกง,ไม่มั่นคง, See also: slipperiness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
slipper(n) รองเท้าฟองน้ำ
slippery(adj) ไว,ลื่น,ซึ่งเข้าใจยาก,มีเล่ห์เหลี่ยม

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Neimoidians are a slippery lot, but the Jedi will wear him downพวกเนโมเดียนลื่นยังกับปลาไหล แต่เจไดจะทำให้เขายอมพูดเอง Cloak of Darkness (2008)
Guard, watch her...she's slippery.ยาม, เฝ้าเธอไว้ให้ดี The Secret of Moonacre (2008)
The villain wears rain slippers even on clear days.ผู้ร้ายสวมเสื้อกันฝน แม้ในวันที่อากาศแจ่มใส My Sassy Girl (2008)
And he was wearing a glass slipper, I think, and he had a pumpkin?แล้วเขาก็สวมรองเท้าแก้ว... คิดว่าเขามีฟักทองด้วยนะ The House Bunny (2008)
It's The Slipper and the Rose.ก็เรื่อง "The Slipper and the Rose" Frost/Nixon (2008)
So now it's about The Slipper and the Rose.แล้วตอนนี้คือ "TheSlipper and the Rost" Frost/Nixon (2008)
Okay, he's had plenty of time to cook up some sort of slippery new bullshit, so stay on your toes.- ถ่ายกันต่อ Frost/Nixon (2008)
Polish her glasses, buy her some ruby slippers, take her to prom.เช็ดแว่นให้เธอ ,ซื้อรองเท้าแตะฝังพลอย ,พาเธอไปงานพรอม High School Musical 3: Senior Year (2008)
But then it was too slippery.แต่เมื่อทำยังงั้น.. มันยิ่งลื่นไถล The Ruins (2008)
She's a slippery little bitch, isn't she?เธอเร็วไม่ใช่เล่นใช่มั้ยล่ะ? Safe and Sound (2008)
The ground is slippery.พื้นมันลื่น The Breath (2009)
It's a slippery slope, your honor,มันเป็นเล่ห์เหลี่ยมครับศาลที่เคารพ Law Abiding Citizen (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
slipperI noticed he was wearing my slippers.
slipperPlease put on these slippers.
slipperPlease put on your slippers.
slipperThe politician is as slippery as an eel!
slipperWatch your step, as the passageway is slippery.
slipperWatch your step. The floor is slippery.
slipperYou're not supposed to wear your slippers down to the lobby.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เกือกแตะ[N] slippers, Syn. รองเท้าแตะ, Example: หากเจอลุงเมื่อใด ฉันจะเห็นลุงเดินเท้าเปล่าทุกครั้ง ไม่สวมแม้กระทั่งเกือกแตะ, Count unit: คู่
บาทุกา[N] shoes, See also: slipper, foot wear, Syn. รองเท้า, Count unit: ข้าง, คู่
รองเท้าแตะ[N] sandal, See also: slippers, Example: หล่อนเดินทางมาที่ทะเลฝั่งตะวันออกในชุดยีนสีน้ำทะเล สวมรองเท้าแตะ และสะพายย่าม, Count unit: คู่, ข้าง
กะล่อน[ADJ] slippery, See also: cunning, evasive, slick, sly, oily, Example: คนกะล่อนไม่น่าคบ, Thai definition: พูดคล่อง แต่ไม่จริงเป็นส่วนมาก
แตะ[N] slippers, See also: moccasin, Syn. รองเท้าแตะ, Example: ก่อนเข้าห้องผู้ป่วยจะต้องเปลี่ยนรองเท้า เพื่อใส่รองเท้าแตะที่โรงพยาบาลเตรียมไว้, Thai definition: เกือกหรือรองเท้าไม่หุ้มส้นชนิดหนึ่ง
ความลื่น[N] sliding, See also: slipperiness, greasiness, Syn. ความลื่นไถล, Ant. ความฝืด, Example: ความลื่นของถนนทำให้ผู้ขับขี่ต้องระมัดระวังมากขึ้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บาทุกา[n.] (bāthukā) EN: shoes ; slipper   
เกือกแตะ[n. exp.] (keūaktae) EN: slippers   
ลื่น[X] (leūn) EN: slippery   FR: glissant
รองเท้าแตะ[n. exp.] (røngthāo tae) EN: sandals ; slippers ; thongs ; scuffs ; flip-flops   FR: chausson [m] ; pantoufle [f] ; sandale [f]
รองเท้าแตะฟองน้ำ[n. exp.] (røngthāo tae føngnām) EN: rubber slippers ; rubber shoes   
ไถล[v.] (thalai) EN: swerve ; slip ; slide ; be slippery ; lose one's footing   FR: glisser ; déraper ; traîner ; s'attarder ; muser (vx - litt.)

CMU English Pronouncing Dictionary
SLIPPER    S L IH1 P ER0
SLIPPERS    S L IH1 P ER0 Z
SLIPPERY    S L IH1 P ER0 IY0
SLIPPERY    S L IH1 P R IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
slipper    (n) (s l i1 p @ r)
slippers    (n) (s l i1 p @ z)
slippery    (j) (s l i1 p @ r ii)
slippered    (j) (s l i1 p @ d)
slipperier    (j) (s l i1 p @ r i@ r)
slipperiest    (j) (s l i1 p @ r i i s t)
slipperiness    (n) (s l i1 p @ r i n @ s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hausschuh {m}; Pantoffel {m} | Hausschuhe {pl}; Pantoffeln {pl}slipper | slippers [Add to Longdo]
Slipper {pl}slip-on shoes; casuals [Add to Longdo]
Zungenkoralle {f} (Polyphyllia talpina) [zool.]slipper coral [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
つかみ所がない;掴み所がない[つかみどころがない, tsukamidokoroganai] (exp,adj-i) (uk) (See つかみ所・つかみどころ・1,つかみ所のない・つかみどころのない) vague; fuzzy; elusive; slippery [Add to Longdo]
つかみ所のない;掴み所のない[つかみどころのない, tsukamidokorononai] (exp,adj-i) (uk) (See つかみ所・つかみどころ・1) vague; fuzzy; elusive; slippery [Add to Longdo]
つるつる[, tsurutsuru] (adj-na,adv,n,vs,adj-no) (on-mim) slippery; smooth; (P) [Add to Longdo]
ぬめっと[, numetto] (adv) (on-mim) glistening; shiny; sleek; slippery [Add to Longdo]
ぬらぬら[, nuranura] (adv,n,vs) (on-mim) slimy; slippery [Add to Longdo]
ぬるぬる[, nurunuru] (adj-na,adv,n,vs) (on-mim) slimy; slippery; (P) [Add to Longdo]
のらりくらり;ぬらりくらり[, norarikurari ; nurarikurari] (adv,vs,adv-to) (on-mim) lazy; evasive; non-commital; slippery as an eel [Add to Longdo]
スリッパ[, surippa] (n) slipper; slippers; (P) [Add to Longdo]
スリップ事故[スリップじこ, surippu jiko] (n) (car) accidents caused by slippery road conditions; icy road accidents [Add to Longdo]
下足[げそく, gesoku] (n) footwear (esp. outdoor shoes, as opposed to slippers, etc.); footgear [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xǐ, ㄒㄧˇ, ] slippers [Add to Longdo]
拖鞋[tuō xié, ㄊㄨㄛ ㄒㄧㄝˊ, ] slippers [Add to Longdo]
[suǐ, ㄙㄨㄟˇ, ] slippery [Add to Longdo]
[xǐ, ㄒㄧˇ, ] slippers [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Shoe \Shoe\ (sh[=oo]), n.; pl. {Shoes} (sh[=oo]z), formerly
   {Shoon} (sh[=oo]n), now provincial. [OE. sho, scho, AS.
   sc[=o]h, sce['o]h; akin to OFries. sk[=o], OS. sk[=o]h, D.
   schoe, schoen, G. schuh, OHG. scuoh, Icel. sk[=o]r, Dan. &
   Sw. sko, Goth. sk[=o]hs; of unknown origin.]
   1. A covering for the human foot, usually made of leather,
    having a thick and somewhat stiff sole and a lighter top.
    It differs from a boot on not extending so far up the leg.
    [1913 Webster]
 
       Your hose should be ungartered, . . . yourshoe
       untied.                --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Spare none but such as go in clouted shoon. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Anything resembling a shoe in form, position, or use.
    Specifically:
    (a) A plate or rim of iron nailed to the hoof of an animal
      to defend it from injury.
    (b) A band of iron or steel, or a ship of wood, fastened
      to the bottom of the runner of a sleigh, or any
      vehicle which slides on the snow.
    (c) A drag, or sliding piece of wood or iron, placed under
      the wheel of a loaded vehicle, to retard its motion in
      going down a hill.
    (d) The part of an automobile or railroad car brake which
      presses upon the wheel to retard its motion.
    (e) (Arch.) A trough-shaped or spout-shaped member, put at
      the bottom of the water leader coming from the eaves
      gutter, so as to throw the water off from the
      building.
    (f) (Milling.) The trough or spout for conveying the grain
      from the hopper to the eye of the millstone.
    (g) An inclined trough in an ore-crushing mill.
    (h) An iron socket or plate to take the thrust of a strut
      or rafter.
    (i) An iron socket to protect the point of a wooden pile.
    (j) (Mach.) A plate, or notched piece, interposed between
      a moving part and the stationary part on which it
      bears, to take the wear and afford means of
      adjustment; -- called also {slipper}, and {gib}.
      [1913 Webster]
 
   Note: Shoe is often used adjectively, or in composition; as,
      shoe buckle, or shoe-buckle; shoe latchet, or
      shoe-latchet; shoe leathet, or shoe-leather; shoe
      string, shoe-string, or shoestring.
      [1913 Webster]
 
   3. The outer cover or tread of a pneumatic tire, esp. for an
    automobile.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   {Shoe of an anchor}. (Naut.)
    (a) A small block of wood, convex on the back, with a hole
      to receive the point of the anchor fluke, -- used to
      prevent the anchor from tearing the planks of the
      vessel when raised or lowered.
    (b) A broad, triangular piece of plank placed upon the
      fluke to give it a better hold in soft ground.
 
   {Shoe block} (Naut.), a block with two sheaves, one above the
    other, and at right angles to each other.
 
   {Shoe bolt}, a bolt with a flaring head, for fastening shoes
    on sleigh runners.
 
   {Shoe pac}, a kind of moccasin. See {Pac}.
 
   {Shoe stone}, a sharpening stone used by shoemakers and other
    workers in leather.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Slipper \Slip"per\, n.
   1. One who, or that which, slips.
    [1913 Webster]
 
   2. A kind of light shoe, which may be slipped on with ease,
    and worn in undress; a slipshoe.
    [1913 Webster]
 
   3. A kind of apron or pinafore for children.
    [1913 Webster]
 
   4. A kind of brake or shoe for a wagon wheel.
    [1913 Webster]
 
   5. (Mach.) A piece, usually a plate, applied to a sliding
    piece, to receive wear and afford a means of adjustment;
    -- also called {shoe}, and {gib}.
    [1913 Webster]
 
   {Slipper animalcule} (Zool.), a ciliated infusorian of the
    genus {Paramecium}.
 
   {Slipper flower}.(Bot.) Slipperwort.
 
   {Slipper limpet}, or {Slipper shell} (Zool.), a boat shell.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Slipper \Slip"per\, a. [AS. slipur.]
   Slippery. [Obs.]
   [1913 Webster]
 
      O! trustless state of earthly things, and slipper hope
      Of mortal men.              --Spenser.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 slipper
   n 1: low footwear that can be slipped on and off easily; usually
      worn indoors [syn: {slipper}, {carpet slipper}]
   2: a person who slips or slides because of loss of traction
     [syn: {skidder}, {slider}, {slipper}]

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Slipper [slipr] (n) , pl.
   casuals
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top