Search result for

ลื่นไถล

(28 entries)
(0.0215 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ลื่นไถล-, *ลื่นไถล*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลื่นไถล[V] slip, See also: slide, skid, glissade, Syn. ลื่น, ไถล, Example: นักปีนเขามืออาชีพยังลื่นไถลลงมาตามไหล่เขาซึ่งปกคลุมไปด้วยหิมะ, Thai definition: อาการที่พลาดไถลหรือเคลื่อนไปได้คล่องบนพื้นที่เรียบเกลี้ยงซึ่งมีลักษณะเป็นมันเป็นเมือก

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ลื่นไถลก. เคลื่อนที่ไปบนพื้นที่มีความฝืดน้อยด้วยความเร็วจนควบคุมหรือยั้งไม่ได้ เช่น เขาลื่นไถลไปตามทางที่ลาดชัน, ลื่น ก็ว่า.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Because we could feel it slipping away.เพราะเราสามารถรู้สึกได้ ถึงการลื่นไถลออกไป Frost/Nixon (2008)
But then it was too slippery.แต่เมื่อทำยังงั้น.. มันยิ่งลื่นไถล The Ruins (2008)
(SKlDDlNG)ลื่นไถล Fighting (2009)
Something wasn't adding up about those skid marks.มีบางอย่างยังไม่ถูกเพิ่มเข้าไป อย่างรอยลื่นไถล A New Day in the Old Town (2009)
- Nosedive's got a point.-คนที่ลื่นไถลอยู่ในจุดนั้นด้วย ขอบคุณ อะไร? I Saw What I Saw (2009)
killing a pedestrian.รถกระบะของเขาลื่นไถล ผ่านแยกที่ฮาร์วาร์ดยาร์ด และชนคนเดินถนนคนนึงตาย The Firefly (2011)
There were no skid marks,มันไม่มีรอยลื่นไถล What's to Discuss, Old Friend (2012)
There was light traffic, no alcohol involved, no skid marks.ถนนโล่ง ไม่มีแอลกอฮอล์มาเกี่ยวข้อง ไม่มีร่องรอยการลื่นไถล Heartache (2012)
Car slid off the road, went into the river.รถลื่นไถลจากถนน ตกลงไปในแม่น้ำ Gyre, Part 1 (2012)
You have got to start slipping punches and letting your hands go. Roll and throw.คุณได้มีการเริ่มต้นและการลื่นไถลเจาะ ปล่อยให้มือของคุณไป ม้วนและโยน Grudge Match (2013)
He's slipping. Now you're fighting smart. Keep that pressure on him.เขาลื่นไถล ตอนนี้คุณกำลังต่อสู้สมาร์ท ให้ความดันที่บนเขา Grudge Match (2013)
- I think it's slipping!ฉันคิดว่ามันลื่นไถลThe Hangover Part III (2013)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
glide[VI] แล่น, See also: ลื่นไถล, ร่อน, Syn. drift, float, scud
skid[VI] ลื่น, See also: ลื่นไถล, Syn. glide, move, slip
skiddy[ADJ] ลื่นไถล, See also: ลื่น, Syn. slippery
slip[VI] ลื่นไถล, See also: ไถล, Syn. glide, skid
slippery[ADJ] ลื่น, See also: ลื่นไถล, เลื่อนไหล
slither[VI] ลื่นไถล, See also: เลื่อน, ลื่น, ลื่นไหล, Syn. glide, skate, slide
skim over[PHRV] แล่นบนผิวของ, See also: ลื่นไถลบน
slide around[PHRV] ลื่นไถลไปมา, See also: ไถลไปรอบๆ, Syn. slide round
slide over[PHRV] ไถลไปบน, See also: ลื่นไถลบน
slide round[PHRV] ลื่นไถลไปมา, See also: ไถลไปรอบๆ, Syn. slide round

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
skid(สคิด) n. ไม้จิ้มไม่ให้ล้อหมุน,ไม้ค้ำยัน,เครื่องบังคับล้อหมุน,ไม้บุรองไม่ให้ลื่นไถล,แผ่นรองรับน้ำหนัก,รางเลื่อน,แคร่เลื่อน,ทางลงเนิน vt. วางบนเครื่องบังคับล้อหมุน,ห้ามล้อด้วยไม้จีมหรือไม้ค้ำยัน,ลดความเร็วลง,ให้เคลื่อนบนไม้รอง,เลื่อนไถลโดยใช้เครื่องบังคับล้อ
slide(สไลดฺ) {slid,slid/slidden,sliding,slides} vi.,vt. (ทำให้) ลื่น,ไถล,เลื่อนไถล,ร่อน,ล่อง,ค่อย ๆ ผ่านไป,ถลำลึก n. การลื่นไถล,การล่อง,การค่อย ๆ ผ่านไป,ผิวหน้าลื่น,สิ่งที่ลื่นไหล,รางเลื่อน,สิ่งที่พังลงมา,ดินหรือหิมะที่ไหลลงมา,ทางลื่นไหล,ฝาประกอบก้านลิ้นสูบภาพยนตร์ภาพนิ่ง

English-Thai: Nontri Dictionary
glide(n) การเลื่อน,การไหล,การเลื้อย,การลื่นไถล,การแล่น,การร่อน
slide(n) ทางน้ำแข็ง,รางเลื่อน,ทางลาด,แผ่นกระจก,การลื่นไถล

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top