Search result for

การขาดแคลน

(29 entries)
(0.3696 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -การขาดแคลน-, *การขาดแคลน*
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Depletion การขาดแคลน
การลดลงอย่างต่อเนื่องของน้ำในลำธารหรือน้ำใต้ ดิน หรือแอ่งน้ำ ในอัตรามากกว่าการเติมเข้า การที่มีสิ่งนั้นไม่พอเพียง เช่น การขาดออกซิเจนหรือสารอาหาร [สิ่งแวดล้อม]
Deficiency of Calcificationการขาดแคลนแคลเซี่ยม [การแพทย์]
Depletionการขาดแคลน [การแพทย์]
Goitre, Iodine Deficiencyการขาดแคลนไอโอดีนในอาหารอันทำให้ต่อมธัยรอยด์โต [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The shortages aren't as bad as everyone thinks.การขาดแคลน ไม่เลวร้าย อย่างที่ทุกคนคิด City of Ember (2008)
India risks being the country that suffers most from the lack of water in the coming century.อินเดียเป็นประเทศที่เสี่ยงที่สุด ต่อการขาดแคลนน้ำในศตวรรษหน้า Home (2009)
Water shortages could affect nearly 2 billion people before 2025.ปัญหาการขาดแคลนน้ำจะกระทบ ประชากร 2 พันล้านคนก่อนปี 2025 Home (2009)
Local peoples are affected by the lack of water.ประชาชนในท้องถิ่นได้รับ ผลกระทบจากการขาดแคลนน้ำ Home (2009)
Major lack of male real estate.ปัญหาการขาดแคลนผู้ชายตัวจริง Pilot (2009)
See, we have an emergency shortage.เข้าใจล่ะ พวกเรามีการขาดแคลนแบบฉุกเฉิน There Will Be Blood (2012)
One time he told me if I can cut out snacking, that they can cure world hunger.มีอยู่ครั้งหนึ่งเขาบอกฉันว่า ฉันน่าจะลดการกินขนมลงมั่ง เผื่อจะช่วยลดปัญหาการขาดแคลนอาหารของโลก Pain & Gain (2013)
I dealt with power outages, food shortages and propaganda.ผมทำข้อตกลงเกี่ยวกับเรื่อง\ การขาดแคลนพลังงาน การขาดแคลนอาหาร\ และการประชาสัมพันธ์ The Survivor in the Soap (2013)
This resolved the salt problem, and he got his salt.เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนเกลือ และทำให้เขาได้เกลือกลับมา Episode #1.43 (2006)
And within this next half century those 40% of the people on Earth are gonna face a very serious shortage because of this melting.และภายในครึ่งศตวรรษต่อไป ประชากร 40% บนโลก กำลังจะต้องเผชิญหน้ากับการขาดแคลนอย่างรุนแรง เพราะการละลายนี้ An Inconvenient Truth (2006)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การขาดแคลน[n.] (kān khātkhlaēn) EN: shortage ; lack   FR: pénurie [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
privation[N] การขาดแคลนซึ่งสิ่งจำเป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิต, Syn. want, poverty

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
absence(แอบ' เซินซฺ') n. การไม่อยู่, ระยะเวลาที่ไม่อยู่, การไม่ปรากฏตัว, การไม่มีตัวตน, การขาด, การขาดแคลน, Syn. inexistence, nonexistence ###A. presence, adequacy)
avidin(แอฟ'วิดิน) n. โปรตีนชนิดหนึ่งในไข่ขาวเป็นตัวยับยั้งฤทธิของ biotin ทำให้เกิดการขาดแคลน biotin; vitamin H (Cf. egg-white)
cretinism(เครท'ทินิสซึม) n. โรคเรื้อรังที่เป็นภาวะการขาดแคลนน้ำคัดหลั่งจากต่อมไธรอยด์แต่กำเนิด ทำให้มีร่างแคระและผิดส่วน จิตบกพร่องและโง่
deficit(เดฟ'ฟิซิท) n. ปริมาณที่ขาด,จำนวนที่ขาด,การขาดแคลน,การขาดดุล,การขาดทุน
destitution(เดสทิทิว'เชิน) n. การขาดแคลน,ความอดอยาก,ความยากจน., See also: destitute adj.
drought(เดราทฺ,เดราธฺ) n. ฤดูแล้ง,การขาดแคลนที่ยาวนาน,ความกระหายน้ำ
drouth(เดราทฺ,เดราธฺ) n. ฤดูแล้ง,การขาดแคลนที่ยาวนาน,ความกระหายน้ำ
failure(เฟ'เลียร์) n. ความล้มเหลว,การสอบตก,การได้ต่ำกว่าที่กำหนด,การขาดแคลน,ความเสื่อมถอย,ภาวะล้มละลาย,ผู้ที่ล้มเหลว,สิ่งที่ล้มเหลว
lack(แลค) {lacked,lacking,lacks} n. การขาดแคลน,ความไม่มี,ความบกพร่อง. v. ขาดแคลน,ขาด,ไม่มี,มีน้อย
malnutrition(แมลนิวทริช'เชิน) n. การขาดแคลนโภชนาการ,ภาวะการขาดแคลนอาหาร

English-Thai: Nontri Dictionary
deficit(n) ความขาดทุน,จำนวนที่ขาด,การขาดแคลน
malnutrition(n) การขาดแคลนอาหาร

German-Thai: Longdo Dictionary
Mangel(n) |der, pl. Mängel, an + D| การขาดแคลน(สิ่งที่จำเป็น) เช่น Der Patient leidet unter Mangel an weissen Blutkörperchen. คนไข้ป่วยเนื่องจากขาดเม็ดเลือดขาว

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top