ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

excrete

IH0 K S K R IY1 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -excrete-, *excrete*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
excrete(vt) ขับถ่ายของเสียออกจากร่างกาย (คำทางการ), See also: ขับเหงื่อ, ขับปัสสาวะ, อุจจาระ, Syn. defecate, eliminate, evacuate

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
excrete(เอคซฺ'ครีท) vt. ขับถ่ายออก., See also: excreter n. ดูexcrete excretive adj. ดูexcrete, Syn. discharge

English-Thai: Nontri Dictionary
excrete(vt) ขับถ่าย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
excreteขับถ่าย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Excreteขับถ่าย [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It doesn't eat or excrete like we do, although it grows and dies.มันไม่กินหรือถ่ายอย่างพวกเรา แม้ว่ามันจะเติบโตและตาย Voice (2005)
They excrete it, use it to build the hives.พวกมันขับเมือกนั้นออกมา ใช้สำหรับสร้างรัง Priest (2011)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ถ่าย(v) excrete, See also: evacuate, Syn. อุจจาระ, ขี้, ถ่ายทุกข์, ถ่ายอุจจาระ, อึ, Example: วันนี้เขาถ่ายทั้งวัน สงสัยจะท้องเสีย, Thai Definition: ขับถ่ายกากอาหารออกทางทวารหนัก
ถ่ายทุกข์(v) excrete, See also: evacuate, Syn. อุจจาระ, ขี้, ถ่าย, ถ่ายอุจจาระ, Example: ชาวบ้านส่วนใหญ่ชอบไปถ่ายทุกข์ที่กลางทุ่ง, Thai Definition: ขับถ่ายกากอาหารออกทางทวารหนัก
ปลดทุกข์(v) excrete, See also: take a piss, pee-pee, urinate, empty the bowel, Syn. ถ่ายอุจจาระ, ปัสสาวะ, Example: เขาออกไปปลดทุกข์กลางทุ่งนา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขับ[khap] (v) EN: expel ; drive away ; drive out ; chase away ; eject ; excrete ; propel ; oust ; throw off  FR: expulser ; éjecter ; propulser
ขับถ่าย[khapthāi] (v) EN: defecate ; purge ; excrete  FR: éliminer ; rejeter
ปลดทุกข์[plotthuk] (v) EN: excrete ; take a piss ; pee-pee ; urinate ; empty the bowel
ถ่าย[thāi] (v) EN: discharge ; take out ; remove ; throw away ; pour out ; get rid of ; evacuate ; purge ; excrete  FR: évacuer
ถ่ายออก[thāi øk] (v, exp) FR: excréter ; sécréter
ถ่ายทุกข์[thāithuk] (v, exp) EN: excrete ; evacuate

CMU English Pronouncing Dictionary
EXCRETE IH0 K S K R IY1 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
excrete (v) ˈɪkskrˈiːt (i1 k s k r ii1 t)
excreted (v) ˈɪkskrˈiːtɪd (i1 k s k r ii1 t i d)
excretes (v) ˈɪkskrˈiːts (i1 k s k r ii1 t s)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Excrete \Ex*crete"\, v. t. [imp. & p. p. {Excreted}; p. pr. &
   vb. n. {Excreting}.] [L. excretus, p. p. of excernere to sift
   out, discharge; ex out + cernere to sift, separate. See
   {Crisis}.]
   To separate and throw off; to excrete urine. "The mucus thus
   excreted." --Hooper.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 excrete
   v 1: eliminate from the body; "Pass a kidney stone" [syn:
      {excrete}, {egest}, {eliminate}, {pass}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top