ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

secretes

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -secretes-, *secretes*, secrete
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
secretes (v) sˈɪkrˈiːts (s i1 k r ii1 t s)
secret (n) sˈiːkrɪt (s ii1 k r i t)
secrete (v) sˈɪkrˈiːt (s i1 k r ii1 t)
secrets (n) sˈiːkrɪts (s ii1 k r i t s)
secreted (v) sˈɪkrˈiːtɪd (s i1 k r ii1 t i d)
secretly (a) sˈiːkrɪtliː (s ii1 k r i t l ii)
secretary (n) sˈɛkrətriː (s e1 k r @ t r ii)
secreting (v) sˈɪkrˈiːtɪŋ (s i1 k r ii1 t i ng)
secretion (n) sˈɪkrˈiːʃən (s i1 k r ii1 sh @ n)
secretive (j) sˈiːkrətɪv (s ii1 k r @ t i v)
secretions (n) sˈɪkrˈiːʃənz (s i1 k r ii1 sh @ n z)
secretarial (j) sˌɛkrətˈɛəʳrɪəʳl (s e2 k r @ t e@1 r i@ l)
secretariat (n) sˌɛkrətˈɛəʳrɪəʳt (s e2 k r @ t e@1 r i@ t)
secretaries (n) sˈɛkrətrɪz (s e1 k r @ t r i z)
secretively (a) sˈiːkrətɪvliː (s ii1 k r @ t i v l ii)
secretariats (n) sˌɛkrətˈɛəʳrɪəʳts (s e2 k r @ t e@1 r i@ t s)
secretiveness (n) sˈiːkrətɪvnəs (s ii1 k r @ t i v n @ s)
undersecretary (n) ˌʌndəsˈɛkrətriː (uh2 n d @ s e1 k r @ t r ii)
Secretary-Genera (n) sˌɛkrɪtɛrɪ-ʤˈɛnrəl (s e2 k r i t e r i - jh e1 n r @ l)
Secretary-Genera (n) sˌɛkrɪtɛrɪ-ʤˈɛnrəlz (s e2 k r i t e r i - jh e1 n r @ l z)
undersecretaries (n) ˌʌndəsˈɛkrətrɪz (uh2 n d @ s e1 k r @ t r i z)

English-Thai: Longdo Dictionary
secret service(name) หน่วยตำรวจลับซึ่งมีหน้าที่อารักขาประธานาธิบดีสหรัฐ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
secret(adj) เป็นความลับ, See also: ซ่อนเร้น, ปิดบัง, ลึกลับ, แอบซ่อน, หลบ, Syn. inexpressive, private, incommunicable, hidden, underground, Ant. known, revealed
secret(n) ความลับ, See also: ความใน, Syn. confidentiality, confidence
secret(n) เคล็ดลับ, See also: ตำราลับ, กลวิธีลับ
secrete(vt) หลั่ง, See also: ปล่อยออก, ไหล, Syn. emit, excrete, discharge
secrete(vt) ซ่อนเร้น, See also: หลบเร้น, ปิดบัง, แอบซ่อน, Syn. hide, conceal, cover
secretly(adv) อย่างลับๆ, See also: อย่างแอบแฝง, อย่างเป็นส่วนตัว, อย่างลึกลับ, อย่างปิดบัง, Syn. confidentially, conspiratorially, privately
secretary(n) เลขานุการ, See also: ตำแหน่งเลขานุการ
secretary(n) ผู้จัดการ (ของสมาคม)
secretary(n) รัฐมนตรี, See also: เจ้าหน้าที่ระดับสูง, เลขาธิการ, Syn. secretaire
secretary(n) โต๊ะเขียนหนังสือ (เครื่องเรือน), See also: โต๊ะหนังสือที่มีลิ้นชักและตู้หนังสือ, Syn. writing desk, escritoire
secretion(n) การหลั่ง, See also: น้ำคัดหลั่ง, สารคัดหลั่ง, Syn. excretion, discharge, ejection
secretive(adj) ซึ่งปิดปาก, See also: ไม่พูด, ปิดเป็นความลับ, ซ่อนเร้น, ลี้ลับ, แอบแฝง, ลับๆ ล่อๆ, Syn. close, reticent, incommunicative
secretory(adj) เกี่ยวกับการคัดหลั่ง, See also: ทำหน้าที่คัดหลั่ง, Syn. excretory
secretness(n) ความลับ
top-secret(adj) ลับสุดยอด, Syn. secret, restricted, hush-hush
open secret(idm) ความลับที่รู้กันทั่วแล้ว
open secret(n) ความลับที่รู้กันทั่วไป
secretarial(adj) เกี่ยวกับเลขานุการหรืองานเลขานุการ
secretariat(n) เลขาธิการ, See also: กองเลขาธิการ, สำนักเลขาธิการ, สำนักงานเลขานุการ, เจ้าหน้าที่เลขานุการ, Syn. administration, bureau, department
secretively(adv) อย่างเป็นความลับ
secret agent(n) สายลับ, See also: เจ้าหน้าที่สืบราชการลับ, ผู้สืบราชการลับ, Syn. spy, informer, operative
secretiveness(n) ความลับ
secret service(n) หน่วยสืบราชการลับ, See also: หน่วยข่าวกรอง, ตำรวจสายลับ, Syn. intelligence, informer, espionage, spying
secretary bird(n) นกแอฟริกาตระกูล Sagittarius serpentarius, See also: มีขนหัวมีลักษณะคล้ายปากกาขนนก
undersecretary(n) ผู้ช่วยเลขานุการ
press secretary(n) โฆษกรัฐบาล
under-secretary(n) ปลัดกระทรวง
make a secret of(idm) ปิดเป็นความลับ, See also: ไม่ยอมเปิดเผย
undersecretariat(n) สำนักงานปลัดกระทรวง
secret serviceman(n) เจ้าหน้าที่หน่วยสืบราชการลับ
secretary-general(n) เลขาธิการใหญ่ (เช่น เลขาธิการใหญ่ขององค์การสหประชาชาติ), See also: เลขาธิการ
Secretary of State(n) รัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐอเมริกา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
home secretaryรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยของอังกฤษ
open secretn. ความลับที่รู้กันทั่วไป
private secretaryn. เลขานุการส่วนตัว
secret(ซี'คริท) adj.เป็นความลับ,เร้นลับ,ลึกลับ,ลับเฉพาะ,ปิดบัง,อำพราง,ปิดปาก. n. สิ่งที่เป็นความลับ,สิ่งที่อำพราง,ความลับ,ความลึกลับ,วิธีการลึกลับ,ตำราลับ, -Phr. (in secret เป็นความลับ,ลึกลับ,เป็นการส่วนตัว), See also: secretly adv. secretness n.
secret agentn. เจ้าหน้าที่สืบราชการลับ,ผู้สืบความลับ, Syn. spy
secret servicen. หน่วยสืบราชการลับ,หน่วยข่าวกรอง., See also: secrete service adj.
secret servicemann. เจ้าหน้าที่สืบราชการลับ
secretarial(เซคริแท'เรียล) adj. เกี่ยวกับเลขานุการ,เกี่ยวกับงานเลขานุการ
secretariat(เซคริแท'เรียท) n. กองเลขาธิการ,สำนักงานเลขาธิการ,สำนักงานเลขานุการ,สำนักงานรัฐมนตรี,ตำแหน่งเลขาธิการ,ตำแหน่งรัฐมนตรี,ตำแหน่งเลขานุการ,เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานดังกล่าว
secretariate(เซคริแท'เรียท) n. กองเลขาธิการ,สำนักงานเลขาธิการ,สำนักงานเลขานุการ,สำนักงานรัฐมนตรี,ตำแหน่งเลขาธิการ,ตำแหน่งรัฐมนตรี,ตำแหน่งเลขานุการ,เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานดังกล่าว
secretary(เซค'ริเทอรี) n. เลขานุการ,เลขาธิการ,เลขานุการส่วนตัว,ผู้ทำหนังสือ,รัฐมนตรี,เจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่ของรัฐ,โต๊ะเขียน, See also: secretaryship n. pl. secretaries, Syn. stenographer
secretary of staten. รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของอเมริกา, (อังกฤษ) รัฐมนตรี
secretary-general(เซค'ริเทอร'เจน'เนอเริล) n. เลขาธิการใหญ่,หัวหน้าหน่วยงานของsecretariat (ดู)
secrete(ซีคริท') vt. ปล่อยออก,คัดหลั่ง,ซ่อน,ซ่อนเร้น,ปิดบัง
secretion(ซีครี'เชิน) n. น้ำคัดหลั่ง,การคัดหลั่ง., See also: secretionary adj., Syn. flow
secretive(ซี'คริทิฟว) adj. ปิดปาก,ไม่พูด,ลับ ๆ ล่อ ๆ ,= secretory (ดู), See also: secretively adv. secretiveness n., Syn. uncommunicative
secretory(ซีครี'ทะรี) adj. เกี่ยวกับการคัดหลั่ง,ทำหน้าที่คัดหลั่ง. n. อวัยวะคัดหลั่ง
top-secret(ทอพ'ซีคริท) adj. ลับสุดยอด,ลับเฉพาะ, Syn. top secret
undersecretariat(อันเดอะเซคคริแท'เรียท) n. สำนักงานปลัดกระทรวง
undersecretary(อันเดอะเซค'ริเทอรี) adj. ปลัดกระทรวง

English-Thai: Nontri Dictionary
secret(adj) ลับเฉพาะ,ลับ,เป็นความลับ,ปกปิด,ปิดบัง,อำพราง
secret(n) สิ่งที่ปิดบัง,ความลับ,ความลับเฉพาะ
secretarial(adj) เกี่ยวกับงานเลขานุการ,เกี่ยวกับเลขานุการ
secretary(n) เลขาธิการ,เลขานุการ,รัฐมนตรี,โต๊ะเขียนหนังสือ
secrete(vt) ปิดบัง,ซ่อนเร้น,ซุกซ่อน,ปล่อยออก
secretion(n) การขับ,การทำให้มี,น้ำคัดหลั่ง
secretive(adj) ลับ,ซ่อนเร้น,ปิดบัง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Parliamentary Secretaryรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง (อังกฤษ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Permanent Secretaryปลัดกระทรวง [ดู Under Secretary of State] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
secret ballotการลงคะแนนเลือกตั้งลับ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
secretaryโต๊ะเขียนหนังสือส่วนตัว [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Secretary of State๑. รัฐมนตรีว่าการกระทรวง๒. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Secretary of State๑. รัฐมนตรีว่าการกระทรวง๒. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ (อเมริกัน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Secretary, Permanentปลัดกระทรวง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
secretary-generalเลขาธิการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
secreteหลั่ง, คัดหลั่ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
secretion๑. การหลั่ง, การคัดหลั่ง๒. สิ่งหลั่ง, สิ่งคัดหลั่ง [มีความหมายเหมือนกับ secreta] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
secretogogue; secretagogue๑. เร่งการหลั่ง, เร่งการคัดหลั่ง๒. สารเร่งการหลั่ง, สารเร่งการคัดหลั่ง, ยาขับน้ำคัดหลั่ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
secretoinhibitory-รั้งการหลั่ง, -รั้งการคัดหลั่ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
secretomotor; secretomotory-กระตุ้นการหลั่ง, -กระตุ้นการคัดหลั่ง [มีความหมายเหมือนกับ secretory ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
secret documentเอกสารลับ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
secret reserveกองทุนสำรองลับ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
secret service; service, secretหน่วยสืบราชการลับ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
secret session; session, secretการประชุมลับ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
secret societyสมาคมลับ, อั้งยี่ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
secretaสิ่งหลั่ง, สิ่งคัดหลั่ง [มีความหมายเหมือนกับ secretion ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
secretagogue; secretogogue๑. เร่งการหลั่ง, เร่งการคัดหลั่ง๒. สารเร่งการหลั่ง, สารเร่งการคัดหลั่ง, ยาขับน้ำคัดหลั่ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
secretariatสำนักงานเลขานุการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
secretariat generalสำนักเลขาธิการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
secretaryเลขานุการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
service, secret; secret serviceหน่วยสืบราชการลับ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
supersecretion; hypersecretionการหลั่งเกิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
session, secret; secret sessionการประชุมลับ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
secretomotory; secretomotor-กระตุ้นการหลั่ง, -กระตุ้นการคัดหลั่ง [มีความหมายเหมือนกับ secretory ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
secretory๑. -หลั่ง, -คัดหลั่ง๒. -กระตุ้นการหลั่ง, -กระตุ้นการคัดหลั่ง [มีความหมายเหมือนกับ secretomotor; secretomotory] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
secretory cavityช่องสารหลั่ง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
secretory cellเซลล์หลั่ง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
secretory ductท่อหลั่ง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
secretory hair; glandular hairขนต่อม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
secretory nerveประสาทกระตุ้นการหลั่ง, ประสาทกระตุ้นการคัดหลั่ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
offence of disclosure of private secretsความผิดฐานเปิดเผยความลับ (ส่วนตัวของผู้อื่น) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
official secretsความลับของทางราชการ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ballot, secretการลงคะแนนเลือกตั้งลับ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
disclosure of private secrets, offence ofความผิดฐานเปิดเผยความลับ (ส่วนตัวของผู้อื่น) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
glandular hair; secretory hairขนต่อม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
granulocrinous secretion๑. การหลั่งผ่านถุง๒. สารหลั่งผ่านถุง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
eccrinous secretionการหลั่งผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
trade secretความลับทางการค้า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
hyposecretionการหลั่งน้อย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
hypersecretion; supersecretionการหลั่งเกิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Home-Secretaryรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอังกฤษ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
His Majesty's Principal Private Secretaryราชเลขาธิการ (ไทย) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
nerve, secretoryประสาทกระตุ้นการหลั่ง, ประสาทกระตุ้นการคัดหลั่ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Under Secretary of Stateปลัดกระทรวง (อังกฤษ) [ดู Permanent Secretary] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Conversation and phrase books (for secretaries)บทสนทนาและวลี (สำหรับเลขานุการ) [TU Subject Heading]
Official secretsความลับทางราชการ [TU Subject Heading]
Secret serviceการสืบราชการลับ [TU Subject Heading]
Secretariesเลขานุการ [TU Subject Heading]
Secretionการคัดหลั่ง [TU Subject Heading]
Trade secretsความลับทางการค้า [TU Subject Heading]
ASEAN Secretariatสำนักเลขาธิการอาเซียน " ตั้งอยู่ที่กรุงจาการ์ตา มีหน้าที่ให้การสนับสนุนงานการประชุม ประสานงาน และเสนอข้อคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ และมีเลขาธิการอาเซียนเป็น หัวหน้าสำนักงาน อยู่ในตำแหน่งคราวละ 5 ปี ทั้งนี้ นายแผน วรรณเมธี เป็นคนไทยคนเดียวที่เคยดำรงตำแหน่งนี้ ระหว่าง ปี พ.ศ. 2527-2529 " [การทูต]
COlombo Plan Secretariatสำนักเลขาธิการแผนโคลัมโบ สำนักเลขาธิการแผนโคลัมโบ ตั้งอยู่ที่กรุงโคลัมโบ ประเทศศรีลังกา โดยมีเลขาธิการแผนโคลัมโบเป็นผู้บริหารงานภายใต้แผนโคลัมโบ ซึ่งเป็นความร่วมมือในการพัฒนาเศรษฐกิจแงะสังคมในภูมิภาคเอเซียและแปซิฟิก [การทูต]
Diplomatic Secretariesตำแหน่งเลขานุการทางการทูตในสถานเอกอัครราชทูต ตำแหน่งเลขานุการทางการทูตจะมีอยู่ 3 ระดับ คือ เลขานุการเอก เลขานุการโท และเลขานุการตรี ทั้งสามระดับอยู่รองลงมาจากตำแหน่งที่ปรึกษา (Counselor) ระดับทั้งหมดนี้มีฐานะทางการทูต มีเอกสิทธิ และความคุ้มกันทางการทูตทั้งมวล และชื่อจะปรากฎอยู่ในสมุดเอกสารรายชื่อบุคคลในคณะทูตตำแหน่งเลขานุการทางการ ทูตเหล่านี้ อย่าไปปนกับตำแหน่งเลขานุการส่วนตัวของเอกอัครราชทูต ซึ่งแม้จะมีฐานะสำคัญในสถานเอกอัครราชทูต แต่ไม่มีสถานภาพทางการทูตแต่อย่างใด รวมทั้งตำแหน่งเลขานุการ ซึ่งทำหน้าที่เสมียนจดชวเลขและพิมพ์ดีด [การทูต]
First Secretaryเลขานุการเอก เป็นตำแหน่งชั้นเลขานุการทางการทูตที่สูงที่สุดในสถาน เอกอัครราชทูตอยู่เหนือเลขานุการโทและตรี หากว่าในสถานเอกอัครราชทูตใดไม่มีที่ปรึกษา เลขานุการเอกนี้จะทำหน้าที่บังคับบัญชารองลงมาจากเอกอัครราชทูต ซึ่งเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนทางการทูต [การทูต]
Secretariat of the United Nationsคือสำนักเลขาธิการสหประชาชาติ ประกอบด้วยตัวเลขาธิการ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยสมัชชาตามข้อเสนอแนะของคณะมนตรีความมั่นคง พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ตามที่องค์การต้องการหน้าที่สำคัญของเลขาธิการสหประชา ชาติ คือ ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารขององค์การ นำเรื่องใดก็ตามเสนอต่อคณะมนตรีความมั่นคง ซี่งตามทรรศนะของเลขาธิการเห็นว่าเป็นภัยคุกคามสันติภาพและความมั่นคง ระหว่างประเทศ นอกจากนี้ ยังมีหน้าที่ทำรายงานประจำปี และรายงานเพิ่มเติมใด ๆ ที่จำเป็นเสนอต่อสมัชชาสหประชาชาติ เกี่ยวกับงานขององค์การ สหประชาชาติคณะเจ้าหน้าที่ที่ทำงานช่วยเหลือเลขาธิการนั้น ถือเป็นเจ้าหน้าที่ระหว่างประเทศ ประกอบด้วยชนชาติต่าง ๆ ในการเกณฑ์เจ้าหน้าที่เหล่านี้เข้าทำงานกับสหประชาชาติ จะคัดแต่ผู้ที่มีประสิทธิภาพ ความสามารถ และความซื่อสัตย์ในระดับสูงสุด และคำนึงถึงเขตภูมิศาสตร์ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ในการทำงานตามหน้าที่ ทั้งตัวเลขาธิการและคณะเจ้าหน้าที่ผู้ร่วมงาน จะต้องไม่แสวงหรือรับคำสั่งจากรัฐบาลใด ๆ หรือจากผู้มีอำนาจหน้าที่อื่นใดที่อยู่นอกเหนือองค์การสหประชาชาติ ขณะเดียวกัน สมาชิกของสหประชาชาติได้ตกลงยอมรับนับถือความรับผิดชอบที่มีลักษณะระหว่าง ประเทศของสำนักเลขาธิการ และจักไม่แสวงใช้อิทธิพลใด ๆ ต่อสำนักเลขาธิการ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบเหล่านั้น [การทูต]
United Nations Secretary-Generalเลขาธิการสหประชาชาติ เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารขององค์การสหประชาชาติ [การทูต]
Adenocarcinoma, Secretoryซีครีตอรีแอดดิโนคาร์ซิโนมา [การแพทย์]
Adenoma, Non-Secretoryอดีโนมาชนิดไม่หลั่งฮอร์โมน [การแพทย์]
Aldosterone Secretionการหลั่งอัลโดสเตอโรน [การแพทย์]
Alkaline Secretionด่าง [การแพทย์]
Bile Secretionสร้างน้ำดี,การหลั่งของถุงน้ำดี [การแพทย์]
Carcinoma, Secretoryซีครีทอรีคาร์ซิโนมา [การแพทย์]
Cells, Mucin Secretingเซลล์ขับน้ำเมือก [การแพทย์]
Cells, Secretingเซลล์ขับน้ำหลั่ง [การแพทย์]
Cells, Serous Secretingเซลล์ขับน้ำใส [การแพทย์]
Endocrine Secretionการสร้างฮอร์โมน [การแพทย์]
Endometrium, Secretoryเยื่อบุโพรงมดลูกระยะซึครีตอรี่,เยื่อบุโพรงมดลูก [การแพทย์]
Exocrine Secretionการสร้างน้ำย่อย [การแพทย์]
neurosecretory cellนิวโรซีครีทอรีเซลล์, เซลล์ประสาทที่เปลี่ยนแปลงไปทำหน้าที่สร้างฮอร์โมนได้  กลุ่มเซลล์พวกนี้จะสร้างฮอร์โมนวาโซเพรสซิน และออกซิโทซินปล่อยออกมาที่ปลายแอกซอนในส่วนหลังของต่อมใต้สมอง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Gastric Acid Secretionการหลั่งกรดในกระเพาะอาหาร [การแพทย์]
Gastric Juice, Hypersecretion ofการหลั่งน้ำย่อยออกจากกระเพาะมาก [การแพทย์]
Gastric Secretionน้ำย่อยอาหาร, [การแพทย์]
Gastric Secretory Studiesการตรวจน้ำย่อยของกระเพาะ [การแพทย์]
Granules, Secretoryซีครีตอรีแกรนูล, [การแพทย์]
Inappropriate ADH Secretion, Syndrome ofกลุ่มอาการสร้างเอดีเอชไม่เหมาะสม, กลุ่มอาการที่มีการหลั่งเอดีเอ็ชโดยไม่สมเหตุ [การแพทย์]
Insulin Secretion, Basalการหลั่งอินซูลินพื้นฐาน [การแพทย์]
Insulin Secretion, Endogenousอินสุลินที่ขับออกมาจากตับอ่อน [การแพทย์]
Insulin Secretion, First Phaseการหลั่งอินซูลินในช่วงแรก [การแพทย์]
Insulin Secretion, Impairedการหลั่งอินซูลินเสื่อม [การแพทย์]
Intestinal Secretionsน้ำย่อยจากลำไส้เล็ก [การแพทย์]
Lacrimal Secretionน้ำตา [การแพทย์]
Medical Secretariesเลขานุการการแพทย์ [การแพทย์]
Mucosal Secretionsการหลั่งของเยื่อบุ [การแพทย์]
Mucous Secretionขับเมือก [การแพทย์]
Mucous Secretionsน้ำเมือก [การแพทย์]
Mucous-Secreting Membraneแผ่นเนื้อเยื่อบางที่ทำหน้าที่หลั่งน้ำเมือก [การแพทย์]
Mucus Secretionsการสร้างและหลั่งเมือก [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Chief Secretary(n) เสนาเอก เป็นตำแหน่งข้าราชการพลเรือนฝ่ายปกครองในอาณานิคมของสหราชอาณาจักร
secretagogue(n) A hormone or another agent that causes or stimulates secretion.
Secretary of State(n) เสนาบดีใหญ่ เป็นตำแหน่งในรัฐบาลสหราชอาณาจักร มีประจำอยู่ในสองกระทรวงคือกระทรวงการต่างประเทศ และกระทรวงปิตุภูมิ
the Cabinet Secretary-Generalเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
Undersecretary(exp) รัฐมนตรีว่าการทบวง (เช่นรัฐมนตรีว่าการทบวงทหารบกสหรัฐ) หรือ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง (เช่น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐ)
United Nations Secretariat(org) สำนักเลขาธิการสหประชาชาติ

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
secretActually, and I need to keep this quiet, but recently here there's a rumour that young women on this beach are having photos taken in secret of them.
secretA-hahaha, you really are bad at keeping secrets.
secretAll of them wanted to know my secret.
secretAll their secrets have been revealed.
secretA man who has knowledge of a secret weapon has placed himself behind the eight ball.
secretApprenticeship is a system where you eat, sleep and live with your master and are taught various martial arts know-how and secrets.
secretAs a disinterested third-party I can declare that she secretly loves him.
secretAs a secretary she is a prize.
secretA secretarial post is open.
secretAt last she gave way to him and broke a secret.
secretBetty cannot keep any secret to herself for a long time.
secretCan you keep a secret?
secretCan you keep it a secret?
secretDon't give the secret away to anyone.
secretDo you know, girl, that you're the first secretary I've ever had who stood up to me?
secretDreams flew out of that box when it was opened: dreams of secrets written in disappearing ink and of overwhelming odors.
secretEven during work I secretly indulge my Internet addiction.
secretFor a guy who was chosen by his father as the only son to be taught the secrets of this (martial) art he doesn't have much of a kick.
secretFrank left a message by means of a secret code.
secretHas that secretarial position been filled?
secretHe advised me that I keep the secret.
secretHe betrayed her secret to his friends.
secretHe dictated several letters to his secretary.
secretHe didn't reveal his secret.
secretHe disclosed my secret.
secretHe dismissed his secretary, who was very idle.
secretHe engaged a new secretary.
secretHe entered the garden secretly.
secretHe found out the secret.
secretHe had his secretary make another copy.
secretHe had his secretary translate the letter into English.
secretHe had his secretary type his report.
secretHe had his secretary type letter.
secretHe had kept the secret to himself.
secretHe had to part with his secretary because she got married.
secretHe had to part with his secretary when she got married.
secretHe handed the letter to the secretary.
secretHe has a secret desire to play.
secretHe is always finding fault with the work of his secretary.
secretHe is capable of keeping a secret when he wants to.
secretHe is seeing one of his secretaries behind his wife's back.
secretHe is the boss's private secretary.
secretHe is the last person to give away the secret.
secretHe is very secretive in regard to his family life.
secretHe kept it secret.
secretHe kept it secret that he had bought a bicycle for his son.
secretHe kept the secret to himself.
secretHe knows the secret.
secretHe laid bare his secret feelings.
secretHe let go his secretary.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทางลับ(n) secret passageway, See also: hidden passage, Example: ทางลับของถ้ำสามารถทะลุไปอีกถ้ำหนึ่งได้
ผู้บันทึก(n) recorder, See also: secretary (for a meeting), Syn. คนบันทึก, Example: ผมได้รับมอบหมายให้เป็นผู้บันทึกสถิติในการทดสอบครั้งนี้, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่จดข้อความไว้เพื่อช่วยความทรงจำหรือเพื่อเป็นหลักฐาน,
รหัสลับ(n) secret code, Syn. รหัสผ่าน, Example: รหัสลับที่เขาใช้กันเป็นเพียงตัวเลขซึ่งสุ่มขึ้นมาอย่างง่าย, Count Unit: ตัว, Thai Definition: สัญลักษณ์ที่เก็บไว้เป็นความลับ
โค้ดลับ(n) secret code, Syn. รหัสลับ, Example: เราจะปฏิบัติการก็ต่อเมื่อได้โค้ดลับจากหัวหน้าเสียก่อน, Thai Definition: รหัสลับรู้กันในหมู่คณะ
ถือเป็นความลับ(v) keep the secret, See also: take it as a secret, Syn. เก็บเป็นความลับ, ปิดเป็นความลับ, Example: การบอกต้นทุนที่แท้จริงของแต่ละบริษัทถือเป็นความลับทางธุรกิจ
หมกเม็ด(v) hide, See also: conceal, cover, hush up, keep secret, disguise, Syn. ปกปิด, ซ่อนเร้น, Ant. เปิดเผย, Example: พ.ร.บ. ฉบับนี้ได้เปิดสิ่งชั่วร้ายทั้งหลายที่นายจ้างได้หมกเม็ดมาตลอด, Thai Definition: ปกปิดบางอย่างไว้ซึ่งจะส่งผลในเวลาต่อไป, ซ่อนส่วนสำคัญไว้ไม่ให้สังเกตเห็น
สปน.(n) Office of the Permanent Secretary, The Prime Minister's Office, Syn. สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
สผ(n) The Secretariat of the House of Representatives, Syn. สำนักราชเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
สลค.(n) The Secretariat of the Cabinet, Syn. สำนักราชเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
สลน(n) The Secretariat of the Prime Minister, Syn. สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
สว(n) The Secretariat of the Senate, Syn. สำนักเลขาธิการวุฒิสภา
เผยความลับ(v) reveal a secret, Ant. รักษาความลับ, Example: ความเชื่อถือไว้วางใจทำให้เรากล้าเผยความลับและความรู้สึกซ่อนเร้นแก่กันและกัน, Thai Definition: เปิดเผยความลับให้ผู้อื่นรับรู้
ล่วงรู้ความลับ(v) know someone's secret, See also: reveal the secret, Ant. ปิดเป็นความลับ, รักษาความลับ, Example: ผมเชื่อว่าไม่มีใครสามารถล่วงรู้ความลับนี้ได้, Thai Definition: รู้ความลับของผู้อื่น
ความลึกลับ(n) mystery, See also: secret, Syn. ความเร้นลับ, Example: ความลึกลับของบ้านผีสิงหลังนี้ยังไม่มีผู้ใดคลี่คลายได้เลย, Thai Definition: ความเร้นลับจนเหลือที่จะรู้เห็น หรือเข้าใจได้
รหัส(n) code, See also: secret, cypher, cipher, Syn. เครื่องหมาย, สัญลักษณ์, Example: เราอาจใช้งานโปรแกรมได้ด้วยการนำรหัสของเจ้าของแฟ้มมาไข เปิดตัวยืนยันลักษณะแท้จริง, Thai Definition: ข้อความลับที่เข้ารหัส, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
สมยอม(v) mutually consent, See also: connive, make a secret settlement, Ant. บังคับ, บีบบังคับ, Example: คณะกรรมการกำลังปรับปรุงแก้ไขระเบียบ และเพิ่มโทษเอกชนผู้ฮั้วประมูลหรือสมยอมราคา, Thai Definition: ยอมตกลงด้วย
เสนาบดี(n) minister, See also: Secretary of State, Syn. เจ้ากระทรวง, Example: พระเจ้าลูกยาเธอกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์เสนาบดีกระทรวงยุติธรรมทรงมีคุณานุประการนับมากมายต่อการพัฒนาการศาลและกฎหมาย, Notes: (โบราณ)
เร้น(v) hide, See also: conceal, secrete, stash, Syn. แฝง, หลบเร้น, Ant. แสดงตน, Example: ความเป็นอยู่ของคนแต่ก่อนเร้นอยู่ในนิยายนิทานเหล่านี้, Thai Definition: หลีกหรือหลบให้ลับตาคนหรือให้พ้นจากผู้คนเพื่อหาความวิเวกโดยเฉพาะ
ลับลมคมใน(n) secret motive, See also: sinister motive, Example: สองคนนี้ท่าทางมีลับลมคมใน, Thai Definition: สิ่งที่เป็นความลับแอบแฝง
ลับ(adj) secret, See also: confidential, hidden, concealed, unrevealed, undisclosed, Ant. เปิดเผย, Example: อั้งยี่ซานเหอเป็นสมาคมลับเก่าแก่มาตั้งแต่โบราณ, Thai Definition: ที่ปกปิดหรือควรปกปิด
ลี้ลับ(adj) mysterious, See also: secret, arcane, enigmatic, mystifying, uncanny, inexplicable, Example: การหลับเป็นเสมือนประตูไปสู่โลกลี้ลับ, Thai Definition: ลึกซึ้งเหลือรู้เหลือเห็นตามธรรมดา
เลขานุการ(n) secretary, Syn. ผู้ช่วย, Example: ในฐานะที่ผมเองเป็นเลขานุการของท่านก็เลยต้องดูแลงานบางส่วนที่ท่านมอบหมาย, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้มีหน้าที่ทำงานแบ่งเบาภาระของผู้บังคับบัญชา
ไส้(n) secret, Example: สามีภรรยาคู่นี้ เมื่อทะเลาะกัน ต่างฝ่ายต่างเผยไส้ออกมาให้ชาวบ้านเรือนเคียงได้รับรู้กันจนหมดเปลือก, Thai Definition: ความลับ
ที่ลับ(n) secret place, Example: ตำรวจวางแผนจับกุมผู้ต้องหาในที่ลับเพื่อกันเรื่องแพร่งพราย, Thai Definition: สถานที่ที่ปิดลับ
ภรรยาลับ(n) mistress, See also: secret concubine, kept woman, Syn. เมียเก็บ, อีหนู, เมียน้อย, ภรรยาเก็บ, Example: เขามีภรรยาลับคอยปรนนิบัติอยู่ที่คอนโดหรูกลางกรุง, Count Unit: คน, Thai Definition: หญิงที่ชายเลี้ยงดูอย่างภรรยาแต่ไม่เปิดเผยให้ผู้อื่นรู้
คาย(v) emit, See also: give off, evolve, secrete, eject, exude, discharge, Example: ภาพนี้ช่วยให้นักออกแบบมองเห็นว่า ส่วนใดของวัตถุรับหรือคายความร้อนได้เร็ว, Thai Definition: ปล่อยออกมา
เคล็ดลับ(n) secret, See also: secret technique, secret mechanism, secret key, Syn. กลเม็ด, เทคนิค, Example: เขาได้เปิดเผยถึงเหตุผลที่ชนะการเลือกตั้งในปี 2531 ว่าไม่ได้มีเคล็ดลับอะไรเลย อาศัยที่เขาไปทำมาหากินอยู่ที่ระนองมาสิบกว่าปี, Count Unit: ข้อ, Thai Definition: วิธีการโดยเฉพาะ
ปิดความ(v) hush up, See also: conceal a matter, keep secret, suppress, Syn. ปิดบัง, Example: เขาพยามปิดความไม่ให้ผมทราบความจริง, Thai Definition: ปิดบังความจริง
แฝดน้ำ(n) water discharged just before giving birth, See also: virginal secretion, Example: แพทย์เตรียมทำการคลอดหลังจากเห็นว่าเธอมีแฝดน้ำไหลออกมาแล้ว, Thai Definition: น้ำที่ออกทางช่องทวารเบาก่อนคลอดลูก
แพร่งพราย(v) leak, See also: make known, publish abroad (as a rumour, gossip or secret), Ant. ปิด, Example: พนักงานทุกคนได้รับคำสั่งให้ปิดปากเงียบ ห้ามแพร่งพรายความลับของบริษัทให้คนภายนอกรู้เป็นอันขาด, Thai Definition: บอกกล่าวกระจายไป
เปิดโปง(v) reveal a secret, See also: show up, expose, uncover, unmask, divulge, bring to light, Syn. เปิดเผย, แฉโพย, แฉ, เผยโฉม, Ant. ปกปิด, Example: สื่อมวลชนเปิดโปงการคอร์รัปชั่นของอดีตรัฐมนตรี, Thai Definition: เปิดเผยความลับที่เขาปิดไว้
เปิดปาก(v) speak out, See also: reveal secret, open one's mouth, start to talk, utter, say, Syn. พูด, เผย, Example: เสี่ยเจ้าของร้านเพชรย่านสะพานเหล็กจะเปิดปากแฉความจริงเกี่ยวกับคดีฆาตกรรมนี้
ปูด(v) reveal a secret, See also: disclose, divulge, ooze up, let the cat out of the bag, spill the beans, Syn. เผย, เปิดเผย, Example: การฉ้อฉลที่ทำมานานปีเกิดปูดขึ้นมาเสียก่อน ทำให้แผนการต่างๆ พังทลายลงหมด, Notes: (ปาก)
มุบมิบ(v) line one's own pocket by unlawful means, See also: act in a surreptitious manner, do/agree/behave in secret, Example: เขาสองคนมุบมิบกันหาประโยชน์ให้ตัวเอง, Thai Definition: ตกลงกันไม่ให้คนอื่นรู้
มุบมิบ(adv) in secret, See also: vaguely, uncertainly, stealthily, surreptitiously, Example: เขาไปตกลงกันอย่างมุบมิบ, Thai Definition: ตกลงกันไม่ให้คนอื่นรู้
มุมมืด(n) dark corner, See also: secret/secluded place, hiding, night place, Syn. ที่เร้นลับ, Example: ทั้งสองคนแอบพบกันเสมอตามมุมมืดของสถานเริงรมย์, Count Unit: มุม, Thai Definition: สถานที่เร้นลับ, ที่ซึ่งไม่มีแสง
เผย(v) reveal a secret, See also: disclose, divulge, ooze up, let the cat out of the bag, spill the beans, Syn. เปิดเผย, Example: เขาเผยแผนการที่จะแก้แค้นให้ฉันฟังหมดแล้ว, Thai Definition: ค่อยๆ ขยายออก, ค่อยๆ แย้มออก
เปิดปาก(v) speak out, See also: reveal secret, open one's mouth, start to talk, Syn. พูด, เผย, กล่าว, Ant. ปกปิด, Example: เสี่ยเจ้าของร้านเพชรย่านสะพานเหล็กจะเปิดปากแฉความจริงเกี่ยวกับคดีฆาตกรรมนี้, Thai Definition: เผยความ
เปิดโปง(v) reveal, See also: reveal a secret, open up, expose, uncover, unmask, Syn. เปิดเผย, แฉ, Ant. ปกปิด, Example: สื่อมวลชนเปิดโปงการคอร์รัปชั่นของอตีตรัฐมนตรี, Thai Definition: เปิดเผยความลับที่เขาปิดไว้
เร้นลับ(adj) mysterious, See also: secret, concealing, Example: นักเคลื่อนไหวบางคนแฝงเป้าหมายเร้นลับในทางการเมือง, Thai Definition: ยากที่จะรู้
ฤๅษีแปลงสาร(n) an inverted-order cipher, See also: method of writing secret characters by reversing the back and the front positions, Thai Definition: วิธีเขียนหนังสือลับแห่งไทยโบราณกลับตัวอักษรข้างหลังมาไว้ข้างหน้า
ลับๆ ล่อๆ(adj) furtive, See also: stealthy, secret, sneaky, clandestine, Syn. ผลุบๆ โผล่ๆ, Example: ชายคนนั้นมีท่าทางลับๆ ล่อๆ ดูแล้วไม่น่าไว้วางใจ, Thai Definition: ที่ไม่น่าไว้วางใจ
ลึกลับซับซ้อน(adj) mysterious, See also: secret, hidden, concealed, mystic, occult, Syn. ลึกลับ, เร้นลับ, ลี้ลับ, ซับซ้อน, Example: บ่อยครั้งที่เขาออกมาแฉเรื่องราวลึกลับซับซ้อนที่เกิดขึ้นให้คนอื่นได้รู้, Thai Definition: ที่ชวนให้สงสัยหรือเข้าใจได้ยาก
เลขา(n) secretary, See also: lady secretary, Syn. เลขานุการ, เลขานุการิณี, Example: พวกนักธุรกิจดังๆ มักจะมีเลขาสาวสวยส่วนตัวกันทุกคน, Thai Definition: ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับหนังสือตามที่ผู้ใหญ่สั่ง
อุบ(v) conceal, See also: keep secret, Ant. เปิดเผย, Example: ตำรวจอุบความลับบางประการเกี่ยวกับการสืบสวนเอาไว้ เพื่อประโยชน์แห่งคดี, Thai Definition: นิ่งไว้ไม่เปิดเผย
อั้งยี่(n) Chinese secret society, Example: แม้ว่าอั้งยี่ในสมัยรัชกาลที่ 3 ถูกปราบปรามอย่างโหดเหี้ยม แต่ขบวนการอิทธิพลแบบอั้งยี่ก็ยังคงดำรงอยู่เรื่อยมา, Thai Definition: สมาคมลับของจีน, Notes: (จีน)
อักษรเลข(n) secretary of the provincial governor, Thai Definition: ตำแหน่งในคณะกรมการปกครองท้องที่มีมาแต่โบราณ, ต่อมาใช้เรียกผู้ทำหน้าที่เลขานุการของผู้ว่าราชการจังหวัด
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร(n) Secretariat of the House of Representatives, Example: ปัจจุบันสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรมีข้าราชการจำนวน 1,064 คน และลูกจ้างจำนวน 173 คน
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา(n) Secretariat of the Senate, Example: สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาตั้งขึ้นนับแต่เดือนกันยายน 2535 ตามระเบียบจัดแบ่งส่วนราชการ ของคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายรัฐสภา
สำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี(n) Secretariat of the Prime Minister, Syn. สลน., Example: สำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เป็นหน่วยงานราชการที่มีความพร้อมที่จะเข้าร่วมในโครงการนำร่อง IT Model Office

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอบ[aēp] (adj) EN: stealthily ; furtively ; on the sly ; secretly  FR: en douce ; discrètement ; furtivement
แอบ ๆ ซ่อน ๆ[aēp-aēp søn-søn] (adv) EN: furtively ; surreptitiously ; covertly ; secretly ; stealthily  FR: furtivement ; subrepticement ; sournoisement ; en secret ; à la dérobée
แอบดู[aēp dū] (v, exp) EN: peep at ; peek at ; steal a glance at  FR: épier ; regarder en douce ; observer secrètement
แอบซ่อน[aēp-søn] (v) EN: hide ; conceal ; keep secretly ; dodge ; make a hint ; veil ; shroud  FR: cacher ; dissimuler
อำพราง[amphrāng] (v) EN: conceal ; cover up ; hide ; keep secret ; keep back ; suppress the truth ; maintain secrecy ; bogus ; hide ; deceive ; delude ; gloss over  FR: camoufler ; déguiser
อาวุธลับ[āwut lap] (n, exp) FR: arme secrète [f]
บอกความลับ[bøk khwāmlap] (v, exp) FR: dire un secret
แฉโพย[chaēphōi] (v) EN: reveal a secret ; uncover an account  FR: jouer cartes sur table
ดอด[døt] (v) EN: steal ; go stealthily ; do secretly ; do covertly ; sneak in/away  FR: se glisser ; se faufiler
เอกสารลับ[ēkkasān lap] (n, exp) EN: confidential documents ; classified documents  FR: document confidentiel [m] ; document secret [m]
เอกสารปกปิด[ēkkasān pokpit] (n, exp) EN: concealed documents ; confidential papers  FR: document secret [m] ; document confidentiel [m]
แฝง[faēng] (v) EN: conceal ; cover up ; hide ; keep secret ; obscure ; seclude ; disguise  FR: cacher ; dissimuler
แฝดน้ำ[faētnām] (n) EN: water discharged just before giving birth ; too much amniotic fluid in the pregnancy ; virginal secretion
จารชน[jārachon] (n) EN: spy ; secret agent ; intelligence men  FR: espion [m] ; agent secret [m]
เก็บเป็นความลับ[kep pen khwāmlap] (v, exp) FR: garder secret
คายความลับ[khāi khwām lap] (v, exp) EN: divulge a secret  FR: divulguer un secret
ขยายความลับ[khayāi khwāmlap] (v, exp) EN: divulge a secret ; reveal a secret  FR: divulguer un secret ; révéler un secret
ขี้[khī] (n) EN: secretion  FR: secrétion [fpl] ; excrétion [f]
เคล็ด[khlet] (n) EN: technique ; knack ; trick ; secret  FR: technique [f] ; secret [m] ; ficelles [fpl] (fig.)
เคล็ดลับ[khletlap] (n) EN: secret ; secret technique ; secret mechanism ; secret key  FR: secret [m] ; truc [m] ; astuce [f] ; ficelles [fpl] (fig.) ; clé = clef [f]
โฆษก[khōsok] (n) EN: spokesperson ; spokesman ; spokeswoman ; announcer (T.V.) ; press officer ; press secretary ; broadcaster ; communicator  FR: porte-parole [m, f] ; chargé de presse [m] ; annonceur [m] ; présentateur [m] ; speaker [m] (vx) ; speakerine [f] (vx)
ความลับ[khwāmlap] (n) EN: secret ; covertness ; clandestineness  FR: secret [m]
ความลับของรัฐ[khwāmlap khøng rat] (n, exp) EN: State secret  FR: secret d'État [m]
ความลับของทางราชการ[khwāmlap khøng thāng rātchakān] (n, exp) EN: official secret
ความลับสุดยอด[khwāmlap sutyøt] (n, exp) EN: top secret  FR: top secret ; top-secret
ความลับทางการค้า[khwāmlap thāng kānkhā] (n, exp) EN: trade secret  FR: secret commercial [m]
ความลับทางธุรกิจ[khwāmlap thāng thurakit] (n, exp) EN: trade secret  FR: secret commercial [m]
ลับ[lap] (adj) EN: secret ; mysterious ; hidden ; classified ; confidential  FR: secret ; caché ; confidentiel ; mystérieux
ลับลมคมใน[laplomkhomnai] (n) EN: secret motive
เลขา[lēkhā] (n) EN: secretary ; lady secretary  FR: secrétaire [f]
เลขานุการ[lēkhānukān] (n) EN: secretary  FR: secrétaire [f]
เลขานุการิณี[lēkhānukārinī] (n) EN: woman private secretary ; secretary ; lady secretary  FR: secrétaire particulière [f]
เลขาผู้บริหาร[lēkhā phūborihān] (n, exp) EN: executive secretary
เลขาส่วนตัว[lēkhā suantūa] (n, exp) EN: private secretary  FR: secrétaire particulière [f]
เลขาธิการ[lēkhāthikān] (n, exp) EN: secretary-general  FR: secrétaire général [m]
ลึกลับ[leuklap] (adj) EN: mysterious ; secret ; hidden  FR: mystérieux ; secret
ลึกลับซับซ้อน[leuklap sapsøn] (adj) EN: mysterious ; secret ; hidden ; concealed ; mystic ; occult  FR: mystérieux ; secret ; occulte
ลี้ลับ[līlap] (adj) EN: mysterious ; secret ; arcane ; enigmatic ; mystifying ; uncanny ; inexplicable  FR: mystérieux ; secret ; inexpliqué ; énigmatique ; caché
ลอบ[løp] (adv) EN: furtively ; secretly ; on the sly ; stealthily  FR: en cachette ; clandestinement ; secrètement ; furtivement ; sournoisement
ล้วงความลับ[lūang khwāmlap] (v, exp) EN: elicit a secret  FR: arracher un secret
เม้ม[mēm] (v) EN: hide ; conceal ; secrete ; keep back  FR: cacher
งุบงิบ[ngup-ngip] (v) EN: conspire ; collude ; talk in whispers ; confer in whispers ; agree in secret  FR: agir dans le secret ; conspirer
งุบงิบ[ngup-ngip] (adv) EN: hush-hush ; on the sly ; in secret ; surreptituously  FR: en cachette ; en secret
ปลัดกระทรวง[palat krasūang] (n, exp) EN: permanent secretary ; under-secretary of a ministry ; under-secretary of state
เป็นความลับ[pen khwāmlap] (n, exp) EN: keep a secret ; keep something secret ; it's a secret  FR: garder secret ; c'est un secret
ภรรยาลับ[phanrayā lap] (n, exp) EN: mistress ; secret concubine ; kept woman  FR: épouse cachée [f]
เผย[phoēi] (v) EN: uncover ; disclose ; reveal ; give away ; leak out ; let out ; divulge ; betray ; reveal a secret ; ooze up ; let the cat out of the bag ; spill the beans  FR: dévoiler ; révéler ; divulguer
เผยความลับ[phoēi khwāmlap] (v, exp) EN: reveal a secret ; let out a secret  FR: divulguer un secret ; révéler un secret
เผยความลับของทหาร[phoēi khwāmlap khøng thahān] (v, exp) FR: divulguer un secret militaire ; révéler un secret militaire
ผู้บันทึก[phūbantheuk] (n) EN: recorder ; secretary (for a meeting) ; memoirist

CMU English Pronouncing Dictionary
SECRET S IY1 K R AH0 T
SECRET S IY1 K R IH0 T
SECRETS S IY1 K R IH0 T S
SECRETE S IH0 K R IY1 T
SECRETLY S IY1 K R IH0 T L IY0
SECRETED S AH0 K R IY1 T AH0 D
SECRET'S S IY1 K R AH0 T S
SECRETION S AH0 K R IY1 SH AH0 N
SECRETARY S EH1 K R AH0 T EH2 R IY0
SECRETIVE S IY1 K R AH0 T IH0 V
SECRETIONS S AH0 K R IY1 SH AH0 N Z
TOP-SECRET T AO1 P S IY2 K R IH0 T
SECRETARY'S S EH1 K R AH0 T EH2 R IY0 Z
SECRETARIES S EH1 K R AH0 T EH2 R IY0 Z
SECRETARIAT S EH2 K R IH0 T EH1 R IY0 AH0 T
SUPERSECRET S UW1 P ER0 S IY2 K R IH0 T
SECRETARIAL S EH2 K R AH0 T EH1 R IY0 AH0 L
SECRETARIES' S EH1 K R IH0 T EH2 R IY0 Z
SECRETIVENESS S IY1 K R AH0 T IH0 V N AH0 S
UNDERSECRETARY AH2 N D ER0 S EH1 K R IH0 T EH2 R IY0

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jī, ㄐㄧ, / ] machine; opportunity; secret, #192 [Add to Longdo]
书记[shū ji, ㄕㄨ ㄐㄧ˙, / ] secretary; clerk, #1,862 [Add to Longdo]
秘密[mì mì, ㄇㄧˋ ㄇㄧˋ, ] secret, #2,506 [Add to Longdo]
[àn, ㄢˋ, ] dark; gloomy; hidden; secret, #2,540 [Add to Longdo]
部长[bù zhǎng, ㄅㄨˋ ㄓㄤˇ, / ] head of a (government etc) department; section chief; section head; secretary; minister, #3,247 [Add to Longdo]
[mì, ㄇㄧˋ, ] secret; confidential; close; thick; dense, #4,447 [Add to Longdo]
密码[mì mǎ, ㄇㄧˋ ㄇㄚˇ, / ] code; secret code; password; pin number, #4,491 [Add to Longdo]
秘书长[mì shū zhǎng, ㄇㄧˋ ㄕㄨ ㄓㄤˇ, / ] secretary-general, #4,829 [Add to Longdo]
透明[tòu míng, ㄊㄡˋ ㄇㄧㄥˊ, ] transparent; open (non-secretive), #4,866 [Add to Longdo]
副书记[fù shū ji, ㄈㄨˋ ㄕㄨ ㄐㄧ˙, / ] deputy secretary, #5,108 [Add to Longdo]
秘书[mì shū, ㄇㄧˋ ㄕㄨ, / ] secretary, #5,405 [Add to Longdo]
[xiè, ㄒㄧㄝˋ, / ] to leak (of water or gas); to drip; to drain; to discharge; to leak out; to divulge (secrets); to give vent (to anger, spite etc); to disperse; to reduce, #5,527 [Add to Longdo]
[yǐn, ㄧㄣˇ, / ] secret; hidden; concealed, #5,944 [Add to Longdo]
偷偷[tōu tōu, ㄊㄡ ㄊㄡ, ] stealthily; secretly; covertly; furtively; on the sly, #6,041 [Add to Longdo]
[qián, ㄑㄧㄢˊ, / ] hidden; secret; latent; to hide; to conceal; to submerge; to dive, #6,637 [Add to Longdo]
总书记[zǒng shū ji, ㄗㄨㄥˇ ㄕㄨ ㄐㄧ˙, / ] general-secretary (of Communist Party), #6,696 [Add to Longdo]
分泌[fēn mì, ㄈㄣ ㄇㄧˋ, ] secrete, #6,726 [Add to Longdo]
[mì, ㄇㄧˋ, / ] secret, #7,176 [Add to Longdo]
默契[mò qì, ㄇㄛˋ ㄑㄧˋ, ] to understand tacitly; secret agreement; implicit recognition, #8,107 [Add to Longdo]
外长[wài zhǎng, ㄨㄞˋ ㄓㄤˇ, / ] foreign minister; secretary of state; minister of foreign affairs, #8,617 [Add to Longdo]
切口[qiè kǒu, ㄑㄧㄝˋ ㄎㄡˇ, ] slang; argot; private language used as secret code, #9,368 [Add to Longdo]
暗中[àn zhōng, ㄢˋ ㄓㄨㄥ, ] in the dark; in secret; on the sly; surreptitiously, #9,391 [Add to Longdo]
暗暗[àn àn, ㄢˋ ㄢˋ, ] secretly; inwardly, #10,554 [Add to Longdo]
国防部长[guó fáng bù zhǎng, ㄍㄨㄛˊ ㄈㄤˊ ㄅㄨˋ ㄓㄤˇ, / ] Defense secretary; Defense Minister, #10,675 [Add to Longdo]
赖斯[Lài sī, ㄌㄞˋ ㄙ, / ] Rice (name); Condoleezza Rice (1954-) US Secretary of State from 2005, #11,120 [Add to Longdo]
副秘书长[fù mì shū cháng, ㄈㄨˋ ㄇㄧˋ ㄕㄨ ㄔㄤˊ, / ] vice-secretary, #11,267 [Add to Longdo]
国务卿[guó wù qīng, ㄍㄨㄛˊ ㄨˋ ㄑㄧㄥ, / ] Secretary of State, #11,364 [Add to Longdo]
秘诀[mì jué, ㄇㄧˋ ㄐㄩㄝˊ, / ] trade secret; trick, #11,421 [Add to Longdo]
机密[jī mì, ㄐㄧ ㄇㄧˋ, / ] secret; classified (information), #11,435 [Add to Longdo]
安南[Ān nán, ㄢ ㄋㄢˊ, ] Kofi Annan (1938-), UN Secretary General 1997-2007; old name for Vietnam, #11,453 [Add to Longdo]
内分泌[nèi fēn mì, ㄋㄟˋ ㄈㄣ ㄇㄧˋ, / ] endocrine (internal secretion, e.g. hormone), #11,745 [Add to Longdo]
暗自[àn zì, ㄢˋ ㄗˋ, ] inwardly; to oneself; secretly, #12,324 [Add to Longdo]
特工[tè gōng, ㄊㄜˋ ㄍㄨㄥ, ] secret service; special service, #12,600 [Add to Longdo]
文书[wén shū, ㄨㄣˊ ㄕㄨ, / ] document; official correspondence; secretary; secretariat, #12,689 [Add to Longdo]
私自[sī zì, ㄙ ㄗˋ, ] private; personal; secretly; without explicit approval, #13,529 [Add to Longdo]
赫鲁晓夫[Hè lǔ xiǎo fu, ㄏㄜˋ ㄌㄨˇ ㄒㄧㄠˇ ㄈㄨ˙, / ] Nikita Khrushchev (1894-1971), secretary-general of Soviet communist party 1953-1964, #14,283 [Add to Longdo]
[jué, ㄐㄩㄝˊ, / ] farewell; secrets (of an art), #14,308 [Add to Longdo]
干事[gàn shi, ㄍㄢˋ ㄕ˙, / ] administrative secretary (in charge of sth), #16,194 [Add to Longdo]
揭秘[jiē mì, ㄐㄧㄝ ㄇㄧˋ, ] to unmask; to uncover the secret, #16,349 [Add to Longdo]
分泌物[fēn mì wù, ㄈㄣ ㄇㄧˋ ㄨˋ, ] secretion, #16,764 [Add to Longdo]
宣泄[xuān xiè, ㄒㄩㄢ ㄒㄧㄝˋ, / ] to drain (by leading off water); to unburden oneself; to divulge; to leak a secret, #17,372 [Add to Longdo]
盖茨[Gài cí, ㄍㄞˋ ㄘˊ, / ] Gates (name); Bill Gates (1955-), chairman of Microsoft; Robert Gates (1943-), US Secretary of Defense since 2006, #18,010 [Add to Longdo]
秘方[mì fāng, ㄇㄧˋ ㄈㄤ, / ] secret recipe, #19,288 [Add to Longdo]
拉姆斯菲尔德[Lā mǔ sī fēi ěr dé, ㄌㄚ ㄇㄨˇ ㄙ ㄈㄟ ㄦˇ ㄉㄜˊ, / ] (Donald) Rumsfeld, secretary of Defense, #19,995 [Add to Longdo]
隐秘[yǐn mì, ㄧㄣˇ ㄇㄧˋ, / ] conceal; hide; secret, #20,315 [Add to Longdo]
潘基文[Pān Jī wén, ㄆㄢ ㄐㄧ ㄨㄣˊ, ] Ban Ki Moon (1944-), Korean diplomat, UN secretary general from 2006, #20,438 [Add to Longdo]
总干事[zǒng gàn shi, ㄗㄨㄥˇ ㄍㄢˋ ㄕ˙, / ] secretary-general, #20,866 [Add to Longdo]
希尔[Xī ěr, ㄒㄧ ㄦˇ, / ] Hill (name); Christopher Hill, US undersecretary of state of East Asian affairs, #21,018 [Add to Longdo]
潜移默化[qián yí mò huà, ㄑㄧㄢˊ ㄧˊ ㄇㄛˋ ㄏㄨㄚˋ, / ] imperceptible influence; to influence secretly, #22,848 [Add to Longdo]
曾庆红[Zēng Qìng hóng, ㄗㄥ ㄑㄧㄥˋ ㄏㄨㄥˊ, / ] Zeng Qinghong (1939-), politician, vice-president of PRC since 2003 and party secretary-general from 2007, #22,978 [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
秘書[ひしょ, hisho] TH: เลขานุการที่ช่วยงานผู้บริหาร  EN: (private) secretary
ばれる[ばれる, bareru] TH: รั่วไหล  EN: to leak out (a secret)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Amtsgeheimnis {n}official secret [Add to Longdo]
Arzthelferin {f}; Arzthelfer {m}; Notarzthelfer {m}doctor's assistant; doctor's receptionist; practice nurse; medical secretary [Add to Longdo]
Beichtgeheimnis {n}confessional secret; seal of confession [Add to Longdo]
Betriebsgeheimnis {n}trade secret [Add to Longdo]
Büro...secretarial [Add to Longdo]
Geheimagent {m}secret agent [Add to Longdo]
Geheimabstimmung {f}secret ballot [Add to Longdo]
Geheimbund {m} | Geheimbünde {pl}secret society | secret societies [Add to Longdo]
Geheimdienst {m}secret service [Add to Longdo]
Geheimgang {m}secret passage [Add to Longdo]
Geheimnis {n} | Geheimnisse {pl} | ein tiefes Geheimnis | ein Geheimnis bewahren | hinter ein Geheimnis kommensecret | secrets | a dark secret | to keep a secret | to find out a secret [Add to Longdo]
Geheimpolizei {f}secret police [Add to Longdo]
Geheimsache {f}secret matter [Add to Longdo]
Geheimschrift {f} | Geheimschriften {pl} | in Geheimschrift geschrieben | in Geheimschrift geschriebensecret writing; cipher | cryptographs | cryptographic | cryptographically [Add to Longdo]
Geheimwaffe {f}secret weapon [Add to Longdo]
Generalsekretär {m}secretary-general [Add to Longdo]
Geschäftsgeheimnis {n}business secret [Add to Longdo]
Hand {f} | Hände {pl} | mit der Hand | sich die Hand geben | unter der Hand | unter der Hand; klammheimlich | unter der Hand | unter der Hand | eine ruhige Hand | aus erster Hand | aus zweiter Hand | aus zweiter Hand kaufen | bei der Hand; zur Hand | mit leeren Händen | jdm. freie Hand lassen | etw. aus den Händen geben | ohne Hand und Fuß [übtr.] | von der Hand in den Mund leben [übtr.] | zwei linke Hände haben [übtr.] | mit sicherer Handhand | hands | by hand; manual; manually | to shake hands | secretly | on the quiet | underhand | underhandly; backhandedly | a steady hand | at first hand; firsthand | secondhand | to buy secondhand | at hand | empty-handed | to give someone plenty of rope | to let sth. out of one's hands | without rhyme or reason | to lead a hand-to-mouth existence | to be all thumbs | with sure touch [Add to Longdo]
Heimlichtuerei {f}secretive manner [Add to Longdo]
Innenminister {m}minister of the interior; Home secretary [Br.] [Add to Longdo]
Protokollführer {m}secretary [Add to Longdo]
Rennsekretär {m}secretary of the meeting [Add to Longdo]
Schleichweg {m} | auf dem Schleichweg [übtr.]hidden path; secret path | clandestinely [Add to Longdo]
Schreibzimmer {n}secretarial pool; typing pool [Add to Longdo]
Sekret {n}secretion [Add to Longdo]
Sekretär {m} (Schreibschrank)secretary; bureau [Add to Longdo]
Sekretärin {f}; Sekretär {m}; Schriftführer {m} | Sekretärinnnen {pl}; Sekretäre {pl}secretary | secretaries [Add to Longdo]
Sekretariat {n}office; secretary's office; secretariat [Add to Longdo]
Sicherheitsdienst {m}secret service; security service [Add to Longdo]
Staatsgeheimnis {n} | Staatsgeheimnisse {pl}state secret | state secrets [Add to Longdo]
Staatssekretär {m}permanent secretary [Add to Longdo]
Trinker {m}; Trinkerin {f} | heimlicher Trinkerdrinker | secret drinker [Add to Longdo]
Unterstaatssekretär {m} | Unterstaatssekretäre {pl}undersecretary | undersecretaries [Add to Longdo]
Verschwiegenheit {f}secretiveness [Add to Longdo]
Verwaltungsangestellte {m,f}; Verwaltungsangestellteradministration employee; administration secretary [Add to Longdo]
(in flüssiger Form) abscheidento secrete [Add to Longdo]
absondern | absondernd | abgesondert | sondert ab | sonderte abto secrete | secreting | secreted | secretes | secreted [Add to Longdo]
entlocken | entlockend | entlockt | entlockteto worm a secret out of | worming a secret out of | worms a secret out of | wormed a secret out of [Add to Longdo]
jdm. ein Geheimnis entlockento pry a secret out of sb.; to prise a secret out of sb. [Am.] [Add to Longdo]
geheim; verborgen {adj} | geheimer | am geheimsten | streng geheimsecret | more secret | most secret | top secret; topsecret [Add to Longdo]
nicht geheimunsecretive [Add to Longdo]
harzen (Baum; Holz)to exude resin; to secrete resin [Add to Longdo]
heimlichsecret [Add to Longdo]
insgeheimin secret [Add to Longdo]
kein Hehl machen austo make no secret of [Add to Longdo]
sekretorischsecretory [Add to Longdo]
verschlossensecretive [Add to Longdo]
verschlossen {adv}secretively [Add to Longdo]
verschweigen | verschweigend | verschwiegen | verschweigt | verschwiegto keep secret | keeping secret | kept secret | keeps secret | kept secret [Add to Longdo]
verschwiegensecretive [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
SS[エスエス, esuesu] (n) (1) speed-sensitive; (2) suspended solids; (3) Schutzstaffel; SS; (4) service station; (5) sporty sedan; (6) shortstop; (7) steamship; (8) secret service [Add to Longdo]
くっちゃべる[kucchaberu] (v5r) to talk; to chatter; to tell (e.g. secrets) [Add to Longdo]
こっそり[kossori] (adv-to) (on-mim) (See こそこそ) stealthily; secretly; (P) [Add to Longdo]
すり替える;摩り替える;擦り替える;掏り替える;掏替える(io);摺り替える[すりかえる, surikaeru] (v1,vt) to switch (secretly); to substitute; to sidestep (an issue) [Add to Longdo]
そっと(P);そうっと;そおっと;そーっと[sotto (P); soutto ; sootto ; so-tto] (adv,vs) (on-mim) softly; gently; quietly; secretly; (P) [Add to Longdo]
つまみ食い;摘まみ食い;摘み食い;撮み食い[つまみぐい, tsumamigui] (n,vs) (1) eating with one's fingers; (2) snitching food; snatched food; secret eating; food snatched and eaten without the meal starting; (3) embezzlement; misappropriation; exploiting something; (4) flirting [Add to Longdo]
ばらす[barasu] (v5s,vt) (1) to expose; to lay open (e.g. secret); (2) to take to pieces; (3) to kill; to murder; (P) [Add to Longdo]
ばれる(P);バレる[bareru (P); bare ru] (v1,vi) to leak out (a secret); to be exposed (a lie, improper behaviour, etc.) (behavior); (P) [Add to Longdo]
アナン[anan] (n) Annan, Kofi (former UN Secretary-General) [Add to Longdo]
ガンジスメジロザメ属[ガンジスメジロザメぞく, ganjisumejirozame zoku] (n) Glyphis (genus containing 5 known species of secretive true river sharks in the family Carcharhinidae) [Add to Longdo]
シークレット[shi-kuretto] (n) secret; (P) [Add to Longdo]
シークレットサービス[shi-kurettosa-bisu] (n) secret service; (P) [Add to Longdo]
セクレタリー[sekuretari-] (n) secretary [Add to Longdo]
セクレチン[sekurechin] (n) secretin [Add to Longdo]
トップシークレット[toppushi-kuretto] (n) top secret [Add to Longdo]
マル秘;丸秘[マルひ(マル秘);まるひ(丸秘), maru hi ( maru hi ); maruhi ( maru hi )] (n,adj-no) (refers to the 秘 in a red circle) confidential; secret; classified [Add to Longdo]
モサド[mosado] (n) Mossad (Israeli secret service); (P) [Add to Longdo]
モロバレ;もろばれ[morobare ; morobare] (adj-na) (id) (from もろに and ばれる) obviously known; open secret [Add to Longdo]
ヤミ献金;闇献金[ヤミけんきん(ヤミ献金);やみけんきん(闇献金), yami kenkin ( yami kenkin ); yamikenkin ( yami kenkin )] (n) illegal donation; secret contribution [Add to Longdo]
ヤルタ秘密協定[ヤルタひみつきょうてい, yaruta himitsukyoutei] (n) (See ヤルタ会談) The Yalta Agreement (secret American-British-Soviet agreement wherein the Soviets agreed to attack Japan within three months of the German surrender [Add to Longdo]
ラブジュース[rabuju-su] (n) vaginal secretions (wasei [Add to Longdo]
愛液[あいえき, aieki] (n) (1) genital secretions; sexual fluids; (2) semen; cum [Add to Longdo]
逢瀬[おうせ, ouse] (n) rendezvous; tryst; (lover's) meeting; (secret) date [Add to Longdo]
暗暗裡;暗々裡;暗暗裏;暗々裏[あんあんり, an'anri] (n) gloomy; tacitly; secretly [Add to Longdo]
暗中飛躍[あんちゅうひやく, anchuuhiyaku] (n,vs) behind-the-scenes maneuvering; behind-the-scenes manoeuvering; secret maneuvers; secret manoeuvres [Add to Longdo]
暗闘[あんとう, antou] (n,vs) secret feud [Add to Longdo]
暗躍[あんやく, anyaku] (n,vs) secret manoeuvering; secret maneuvering; secret manoeuvres; secret maneuvers [Add to Longdo]
闇給与[やみきゅうよ, yamikyuuyo] (n) secret pay [Add to Longdo]
闇取引;闇取り引き[やみとりひき, yamitorihiki] (n,vs) illegal or black-market transaction; secret deal [Add to Longdo]
一子相伝[いっしそうでん, isshisouden] (n) transmission of the secrets of an art, craft, trade or learning from father to only one child [Add to Longdo]
一物[いちぶつ;いちもつ, ichibutsu ; ichimotsu] (n) (1) (exp. いちもつ) plot; ulterior motive; secret intention; (2) thing; article; (3) (exp. いちもつ) penis [Add to Longdo]
陰徳[いんとく, intoku] (n) secret charity [Add to Longdo]
陰乍ら;陰ながら[かげながら, kagenagara] (adv) (uk) secretly; behind someone's back; unbeknownst to the parties involved [Add to Longdo]
隠し[かくし, kakushi] (pref) (1) hidden; secret; concealed; (2) pocket [Add to Longdo]
隠し引き出し[かくしひきだし, kakushihikidashi] (n) secret withdrawal; (P) [Add to Longdo]
隠し財源[かくしざいげん, kakushizaigen] (n) secret resources [Add to Longdo]
隠し撮り[かくしどり, kakushidori] (n,vs) taking pictures secretly; peeping photo [Add to Longdo]
隠し事[かくしごと;かくしこと, kakushigoto ; kakushikoto] (n) secret [Add to Longdo]
隠し女[かくしおんな;かくしめ, kakushionna ; kakushime] (n) (arch) secret mistress [Add to Longdo]
隠し男[かくしおとこ, kakushiotoko] (n) (arch) secret (male) lover [Add to Longdo]
隠し部屋[かくしべや, kakushibeya] (n) hidden room; secret chamber [Add to Longdo]
隠れキリシタン;隠れ切支丹(ateji)[かくれキリシタン, kakure kirishitan] (n) clandestine Christian (during the Tokugawa period); secret Christian [Add to Longdo]
隠語[いんご, ingo] (n) (1) secret language; jargon; cant; (2) humbug; (P) [Add to Longdo]
隠事;陰事[いんじ, inji] (n) (obsc) secret [Add to Longdo]
隠然[いんぜん, inzen] (adj-t,adv-to) (1) latent power; hidden power; (2) behind the scenes; (in) secret [Add to Longdo]
隠退蔵物資[いんたいぞうぶっし, intaizoubusshi] (n) secretly hoarded goods [Add to Longdo]
右筆;祐筆[ゆうひつ, yuuhitsu] (n) private secretary; amanuensis [Add to Longdo]
営業秘密[えいぎょうひみつ, eigyouhimitsu] (n) trade secret [Add to Longdo]
奥の手[おくのて, okunote] (n) left hand; upper hand; secret skills; secret; mystery; last resort; trump card [Add to Longdo]
奥義[おうぎ;おくぎ, ougi ; okugi] (n) secrets; mysteries; esoterica; hidden purpose [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
秘密鍵[ひみつかぎ, himitsukagi] private key, secret key [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top