Search result for

scout

(78 entries)
(0.0057 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -scout-, *scout*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Scout[N] ลูกเสือ, See also: เนตรนารี
scout[N] ทหารพราน, See also: หน่วยสอดแนม, หน่วยสังเกตการณ์, Syn. advance guard, explorer, spy
scout[N] ลูกเสือ, See also: เนตรนารี
scout[VT] สอดแนม
scout[VT] ปฏิเสธอย่างเหยียดหยาม (คำโบราณ), See also: เย้ยหยัน
scout[VI] ปฏิเสธอย่างเหยียดหยาม, See also: เย้ยหยัน
scout out[PHRV] ตรวจสอบจนทั่ว
scout out[PHRV] ค้นหาจนทั่ว
scoutmaster[N] หัวหน้าหมู่ลูกเสือ, See also: ผู้กำกับลูกเสือ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
scout(สเคาทฺ) n. ทหารสอดแนม,ทหารพราน,แมวมอง,ผู้สอดแนม,ลูกเสือ,เนตรนารี,เสือป่า,เจ้าหน้าที่สังเกตการณ์,ผู้เสาะแสวงหาคนใหม่ vt. ตรวจสอบ,สอดแนม,สังเกตการณ์,สอดแสวงหา, See also: scouting n., Syn. spy,explorer,patrol
airscout(แอร์' สเคาทฺ) เครื่องบินสอดแนม

English-Thai: Nontri Dictionary
scout(n) ทหารพราน,หน่วยลาดตระเวน,คนสอดแนม,แมวมอง,ผู้สังเกตการณ์
scout(vt) สอดแนม,ลาดตระเวน,สังเกตการณ์,เที่ยวหา
BOY boy scout(n) ลูกเสือ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Scouts and scoutingเสือป่าและการเสือป่า [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Scout around, and any good prospects you find, bring 'em to me. - Yes, Chief.แนวโน้มที่ดีที่คุณพบให้นำพวก เขากับฉัน Pinocchio (1940)
Twelve. Twelve of my finest scouts just disappeared.เสือพรานมีอดีของผม 12 นาย Beneath the Planet of the Apes (1970)
We've caught some of their scouts.เราจับหน่วยสอดเเนมมันได้ Beneath the Planet of the Apes (1970)
This must be what your scout reported.นี่คงเป็นที่ที่เสือพรานคุณรายงาน Beneath the Planet of the Apes (1970)
Chief, Polly sent me to tell you that there's a bunch of Boy Scouts out in Avril Bay doing the mile swim for their merit badges.สารวัตร พอลลี่ส่งผมมาบอกคุณว่า มีพวกลูกเรืออยู่ในอ่าวเอฟริล... กําลังว่ายนํ้าเพื่อติดบังกั้น Jaws (1975)
Come on, Chief. This isn't no Boy Scout picnic.เร็วเข้า สารวัตร นี่ไม่ใช่ไปออกค่ายลูกเสือนะ Jaws (1975)
Look at what remains ofyour gallant scouts.จองมงดูเขาซะ หน่วยสอดแนมของพวกเจ้า The Road Warrior (1981)
we're not recruiting for the boy scouts.- เราไม่ได้ต้องการคนซื่อบื้อ Spies Like Us (1985)
Could be some scouts at the game tomorrow.บางทีพรุ่งนี้อาจมีแมวมองมาดู Stand by Me (1986)
Scout around some?สำรวจบางแห่งรอบๆ นี้รึ? Akira (1988)
One night, a talent scout walks in. "Goodbye, Romeo."แล้วคืนนึง แมวมองเดินเข้ามา... Punchline (1988)
She scouts for Letterman.- เธอเป็นแมวมอง Punchline (1988)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
scoutThe boy scouts went from door to door selling what they had made.
scoutThe membership of the Boy Scout troop swelled.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เที่ยว[V] search for, See also: scout around, look for, Example: ผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์เที่ยวเสาะหาผู้ที่จะเป็นนางเอก, Thai definition: กิริยาที่ไปที่โน่นที่นี่เรื่อยไป, มักใช้พูดประกอบกับกริยาอื่น
ทหารพราน[N] scout, See also: field army, Syn. หน่วยสอดแนม, Example: ทหารพรานมีหน้าที่เดินลาดตระเวนตามบริเวณแนวชายแดนของประเทศไทย, Count unit: คน, นาย, Thai definition: ผู้ทำหน้าที่สอดแนมของกองทหาร
แมวมอง[N] scout, See also: sentinel, Syn. แมวเซา, Example: ทหารกองนี้คงทำหน้าที่เป็นแมวมอง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชุดลูกเสือ[n. exp.] (chut lūkseūa) EN: scout uniform   FR: uniforme de scout [m] ; uniforme d'éclaireur [m]
ค้นหา[v.] (khonhā) EN: seek for ; search for ; search ; explore ; look through ; go after ; find ; look for ; dig for ; hunt for ; scout for ; look serchingly for   FR: chercher ; explorer ; fouiner ; éplucher
ลาดตระเวน[v.] (lāttrawēn) EN: patrol ; cruise ; scout   
ลูกเสือ[n.] (lūkseūa) EN: scout ; boy scout   FR: scout [m] ; boy scout [m] ; éclaireur [m]
ลูกเสือชาวบ้าน[n. exp.] (lūkseūa chāobān) EN: civil boy scout   
งานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ[n. exp.] (ngān chumnum lūkseūa haengchāt) EN: National Scout Jamboree   
งานชุมนุมลูกเสือโลก[n. prop.] (Ngān Chumnum Lūkseūa Lōk) EN: World Scout Jamboree   
เสาะ[v.] (sǿ) EN: explore ; seek ; search ; look searchingly for ; scout for ; be after   FR: sonder ; explorer ; approfondir
ตราผ้าผูกคอลูกเสือประจำจังหวัด[n. exp.] (trā phā phūk khø lūkseūa prajamchangat) FR: blason scout provincial [m]
ตระเวน[v.] (trawēn) EN: patrol ; inspect ; go around looking ; scout ; walk one's beat   FR: patrouiller

CMU English Pronouncing Dictionary
SCOUT    S K AW1 T
SCOUTS    S K AW1 T S
SCOUT'S    S K AW1 T S
SCOUTED    S K AW1 T AH0 D
SCOUTEN    S K AW1 T AH0 N
SCOUTER    S K AW1 T ER0
SCOUTERS    S K AW1 T ER0 Z
SCOUTING    S K AW1 T IH0 NG
SCOUTMASTER    S K AW1 T M AE2 S T ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
scout    (v) (s k au1 t)
scouts    (v) (s k au1 t s)
scouted    (v) (s k au1 t i d)
scouting    (v) (s k au1 t i ng)
scoutmaster    (n) (s k au1 t m aa s t @ r)
scoutmasters    (n) (s k au1 t m aa s t @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aufklärer {m}; Kundschafter {m}; Späher {m} | Aufklärer {pl}; Kundschafter {pl}; Späher {pl}scout | scouts [Add to Longdo]
Pfadfinder {m} | Pfadfinder {pl}scout | scouts [Add to Longdo]
Spähwagen {m}scout car [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
カブスカウト[, kabusukauto] (n) cub scout [Add to Longdo]
ガールスカウト[, ga-rusukauto] (n) Girl Scouts [Add to Longdo]
スカウト[, sukauto] (n,vs) scout; (P) [Add to Longdo]
ボーイスカウト[, bo-isukauto] (n) Boy Scouts; (P) [Add to Longdo]
ロケーションハンティング[, roke-shonhanteingu] (n) location scouting (wasei [Add to Longdo]
ロケハン[, rokehan] (n) (abbr) (See ロケーションハンティング) location scouting (wasei [Add to Longdo]
引き抜き;引抜き[ひきぬき, hikinuki] (n) (1) hiring from another company; recruitment; scouting; headhunting; (2) quick costume change in kabuki (taking off outer costume); (3) drawing (wire, pipes, metal plate) [Add to Longdo]
見櫓;見せ櫓[みせやぐら, miseyagura] (n) observation tower; scout tower [Add to Longdo]
少年団[しょうねんだん, shounendan] (n) Boy Scouts [Add to Longdo]
渉猟[しょうりょう, shouryou] (n,vs) ranging over or scouting out a territory; searching far and wide (for); reading extensively [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (8 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gyp \Gyp\ (j[i^]p), n. [Said to be a sportive application of Gr.
   gy`ps a vulture.]
   A college servant; -- so called in Cambridge, England; at
   Oxford called a {scout}. [Cant]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Scout \Scout\, n. [Icel. sk[=u]ta to jut out. Cf. {Scout} to
   reject.]
   A projecting rock. [Prov. Eng.] --Wright.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Scout \Scout\ (skout), v. t. [Icel. sk[=u]ta a taunt; cf. Icel.
   sk[=u]ta to jut out, skota to shove, skj[=o]ta to shoot, to
   shove. See {Shoot}.]
   To reject with contempt, as something absurd; to treat with
   ridicule; to flout; as, to scout an idea or an apology.
   "Flout 'em and scout 'em." --Shak.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Scout \Scout\, n. [OF. escoute scout, spy, fr. escouter,
   escolter, to listen, to hear, F. ['e]couter, fr. L.
   auscultare, to hear with attention, to listen to. See
   {Auscultation}.]
   1. A person sent out to gain and bring in tidings;
    especially, one employed in war to gain information of the
    movements and condition of an enemy.
    [1913 Webster]
 
       Scouts each coast light-arm[`e]d scour,
       Each quarter, to descry the distant foe. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. A college student's or undergraduate's servant; -- so
    called in Oxford, England; at Cambridge called a gyp; and
    at Dublin, a skip. [Cant]
    [1913 Webster]
 
   3. (Cricket) A fielder in a game for practice.
    [1913 Webster]
 
   4. The act of scouting or reconnoitering. [Colloq.]
    [1913 Webster]
 
       While the rat is on the scout.    --Cowper.
    [1913 Webster]
 
   5. A boy scout or girl scout (which see, above).
    [Webster 1913 Suppl. +PJC]
 
   Syn: {Scout}, {Spy}.
 
   Usage: In a military sense a scout is a soldier who does duty
      in his proper uniform, however hazardous his
      adventure. A spy is one who in disguise penetrates the
      enemies' lines, or lurks near them, to obtain
      information.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Scout \Scout\ (skout), n. [Icel. sk[=u]ta a small craft or
   cutter.]
   A swift sailing boat. [Obs.]
   [1913 Webster]
 
      So we took a scout, very much pleased with the manner
      and conversation of the passengers.   --Pepys.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Scout \Scout\, v. t. [imp. & p. p. {Scouted}; p. pr. & vb. n.
   {Scouting}.]
   1. To observe, watch, or look for, as a scout; to follow for
    the purpose of observation, as a scout.
    [1913 Webster]
 
       Take more men,
       And scout him round.         --Beau. & Fl.
    [1913 Webster]
 
   2. To pass over or through, as a scout; to reconnoiter; as,
    to scout a country.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Scout \Scout\, v. i.
   To go on the business of scouting, or watching the motions of
   an enemy; to act as a scout.
   [1913 Webster]
 
      With obscure wing
      Scout far and wide into the realm of night. --Milton.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 scout
   n 1: a person employed to keep watch for some anticipated event
      [syn: {lookout}, {lookout man}, {sentinel}, {sentry},
      {watch}, {spotter}, {scout}, {picket}]
   2: a Boy Scout or Girl Scout
   3: someone employed to discover and recruit talented persons
     (especially in the worlds of entertainment or sports) [syn:
     {scout}, {talent scout}]
   4: someone who can find paths through unexplored territory [syn:
     {scout}, {pathfinder}, {guide}]
   v 1: explore, often with the goal of finding something or
      somebody [syn: {scout}, {reconnoiter}, {reconnoitre}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top