Search result for

scientific

(89 entries)
(0.0342 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -scientific-, *scientific*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
scientific[ADJ] ตามหลักวิทยาศาสตร์, See also: ทางวิทยาศาสตร์, เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์
scientific[ADJ] ที่เป็นระบบ, See also: ซึ่งดำเนินการอย่างมีวิธีการและเป็นระบบ, Syn. controlled, systematic, Ant. unscientific
scientifically[ADV] ทางวิทยาศาสตร์
scientific approach[N] วิธีการทางวิทยาศาสตร์, Syn. scholarship

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
scientific(ไซเอินทิฟ'ฟิค) adj. เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์,ควบคุมโดยหลักความจริงหรือหลักการ,มีระบบ., See also: scientifically adv., Syn. empirical,systematic,demonstrable
unscientific(อันไซเอินทิฟ'ฟิค) adj. ไม่ใช่ทางวิทยาศาสตร์,ไม่ถูกหลักวิทยาศาสตร์., See also: unscientifically adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
scientific(adj) มีหลักเกณฑ์,เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์
scientifically(adv) อย่างมีหลักเกณฑ์,ทางวิทยาศาสตร์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
scientific languageภาษาเชิงวิทยาศาสตร์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
scientific managementการจัดการตามหลักวิทยาศาสตร์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
scientific methodระเบียบวิธีแบบวิทยาศาสตร์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
scientific notationสัญกรณ์วิทยาศาสตร์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
scientific processingการประมวลผลเชิงวิทยาศาสตร์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
scientific socialismสังคมนิยมเชิงวิทยาศาสตร์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Scientific apparatus and instrumentsเครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ [TU Subject Heading]
Scientific apparatus and instruments industryอุตสาหกรรมเครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ [TU Subject Heading]
Scientific applicationsการใช้ในเชิงวิทยาศาสตร์ [TU Subject Heading]
Scientific attitudeทัศนคติเชิงวิทยาศาสตร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
scientific attitudeเจตคติทางวิทยาศาสตร์, ลักษณะของการคิดและปฏิบัติแบบนักวิทยาศาสตร์ ได้แก่ ความสนใจที่จะคิดและค้นคว้าทำความเข้าใจในปัญหาต่าง ๆ อยู่เสมอ ความละเอียดถี่ถ้วน มานะบากบั่นในการทำงาน ซื่อสัตย์ในการคิดและปฏิบัติ ไม่เชื่อสิ่งใดอย่างง่าย ๆ โดยไม่มีเหตุผล ใจกว้างยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Scientific calculatorเครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์, เครื่องคิดเลขที่มีสูตรคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สถิติ สมการลีเนียร์หลายตัวแปรได้ เป็นต้น [Assistive Technology]
Scientific librariesห้องสมุดวิทยาศาสตร์ [TU Subject Heading]
Scientific libraryห้องสมุดวิทยาศาสตร์

หากจัดแบ่งตามประเภทห้องสมุด ซึ่งมี 5 ประเภท คือ หอสมุดแห่งชาติ ห้องสมุดประชาชน ห้องสมุดของมหาวิทยาลัยและวิทยาลัย ห้องสมุดโรงเรียน และห้องสมุดเฉพาะ

ห้องสมุดวิทยาศาสตร์ จัดอยู่ในประเภทห้องสมุดเฉพาะ ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมทรัพยากรสารสนเทศเฉพาะสาขาวิชา ให้บริการแก่ผู้ใช้เฉพาะกลุ่มหรือบางกลุ่มซึ่งเป็นผู้ที่ทำงานหรือศึกษาในสาขาวิชานั้น ๆ ส่วนใหญ่จะเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยงานราชการ องค์กรวิจัย เป็นต้น ทำหน้าที่จัดหาหนังสือ และให้บริการความรู้ ข้อมูล และข่าวสาร เฉพาะเรื่อง ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของหน่วยงานนั้น ๆ

ที่ตั้งและสถานภาพของห้องสมุดวิทยาศาสตร์ ส่วนใหญ่เป็นห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์ สังกัดมหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษา หรือ หน่วยงาน องค์กรวิจัย ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ห้องสมุดวิทยาศาสตร์ที่โดดเด่น เช่น ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นต้น [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Scientific literatureวรรณกรรมวิทยาศาสตร์ [TU Subject Heading]
scientific methodวิธีการทางวิทยาศาสตร์, วิธีการที่ใช้ศึกษาค้นคว้าโดยการสังเกตรวบรวมข้อมูลและตั้งสมมติฐานเพื่อเป็นแนวทางที่จะทำการทดลองหรือทดสอบสมมติฐานนั้น เพื่อหาคำอธิบายที่เชื่อถือได้ของปรากฏการณ์ต่าง ๆ ถ้าสมมติฐานนั้นถูกต้องก็จะสร้างทฤษฎีหรือกฎขึ้น วิธีการทางวิทยาศาสตร์นี้ใช้ในการศึกษาค้นคว้ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
scientific genius (n phrase ) อัจฉริยะทางวิทยาศาสตร์

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I cannot think of a scientific explanation.ข้าไม่สามารถอธิบายในทางวิทยาศาสตร์ได้ The Labyrinth of Gedref (2008)
I{\ don't think i}t's not time to hurry to conclusions. The scientific process is a long way.ยังด่วนสรุปมิได้พะย่ะค่ะ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ต้องใช้เวลา The Mark of Nimueh (2008)
Most of them. The study of base elements is at the heart of scientific process.เกือบทั้งหมดแหละ เรื่องการศึกษาธาตุพื้นฐานเป็นหัวใจของวิทยาศาสตร์อยู่แล้ว The Mark of Nimueh (2008)
It's very scientific. I won't go into it right now.มันเป็นวิทยาศาสตร์สุดๆ ฉันจะยังไม่พี้มันในตอนนี้ Pineapple Express (2008)
What are the rules of scientific investigation?กฏของสำรวจทางวิทยาศาสตร์มีอะไรบ้าง The Happening (2008)
It's scientifically proven.พิสูจน์ได้ทางวิทยาศาสตร์นะ The Happening (2008)
All right, be scientific, douchebag.เอาล่ะ ตามหลักวิทยาศาสตร์ The Happening (2008)
- You're mad. - No. It's scientific.บ้าไปแล้ว ไม่ มันเป็นวิทยาศาสตร์ Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
Scientific workability.วิทยาศาสตร์ เวิก! Julie & Julia (2009)
Did ultima national resources doctor the results of a scientific study that you yourself had conducted?UNR ปลอมแปลงผลทดสอบนั่นใช่หรือไม่? คุณทำมันด้วยตัวเองใช่หรือไม่ Hey! Mr. Pibb! (2009)
They do independent scientific analysis.เขาเป็นนักวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์อิสระ I Agree, It Wasn't Funny (2009)
The Bureau's modern techniques of fighting crime scientifically and the visionary leadership of our Director, J. Edgar Hoover.FBI มีเทคนิคสมัยปราบอาชญกรรมอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ และด้วยวิสัยทัศน์ของผู้นำ ผู้อำนวยการเอ็ดการ์ ฮูลเวอร์ Public Enemies (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
scientificAbove all, scientific terms call for precise definitions.
scientificAll the same, we still need a scientific account of how exactly pains are caused by brain processes.
scientificAlthough astrology has no scientific basis, it's very popular and it seems that many people believe in it.
scientificA mere repetition of other people's researches cannot be called true scientific research.
scientificAs scientists keep insisting, there is neither good nor bad in any scientific discovery.
scientificA theory founded on a scientific basis.
scientificBotany is the scientific study of plants.
scientificDr. Yukawa played an important part in the scientific study.
scientificFrom a strictly scientific point of view, history cannot be called a science.
scientificHe applied himself to this scientific study.
scientificHe attended the scientific conference.
scientificHe is absorbed in scientific work.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วิทยาศาสตร์[ADJ] scientific, Example: ขณะนี้นักสำรวจมีเครื่องมือวิทยาศาสตร์ใหม่ๆ สำหรับใช้ในการวัดอย่างละเอียดถูกต้องขึ้น, Thai definition: เกี่ยวกับความรู้ที่ได้โดยการสังเกตและค้นคว้าจากการประจักษ์ทางธรรมชาติ แล้วจัดเข้าเป็นระเบียบ
วิธีการทางวิทยาศาสตร์[N] scientific approach, Syn. กระบวนการทางวิทยาศาสตร์, Example: เกษตรกรใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ช่วยในการเก็บรักษาพืชผัก
ทางวิทยาศาสตร์[ADJ] scientific, Example: การทดลองเรื่องแรงเหนี่ยวเป็นงานทางวิทยาศาสตร์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชื่อวิทยาศาสตร์[n. exp.] (cheū witthayāsāt) EN: scientific name   FR: nom scientifique [m] ; nom latin [m]
การปฏิวัติทางวิทยาศาสตร์[n. exp.] (kān patiwat thāng witthayāsāt) EN: Scientific Revolution   
การวิจัยเชิงวิทยาศาสตร์[n. exp.] (kān wijai choēng witthayāsāt) EN: scientific research   FR: recherche scientifique [f]
ความคิดเชิงวิทยาศาสตร์[n. exp.] (khwāmkhit choēng witthayāsāt) EN: scientific thinking   FR: pensée scientifique [f]
ระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร์[n. exp.] (rabīēp withī thāng witthayāsāt) EN: scientific method   FR: méthode scientifique [f]
สัญกรณ์วิทยาศาสตร์[n. exp.] (sanyakōn witthayāsāt) EN: scientific notation   FR: notation scientifique [f]
ศัพท์วิทยาศาสตร์[n. exp.] (sap witthayāsāt) EN: scientific term   FR: terme scientifique [m]
-ศาสตร์[X] (-sāt) EN: -logy (suff.) ; -nomy (suff.) ; (suffix related to a scientific domain)   FR: -logie (suff.) ; -nomie (suff.) ; (suffixe désignant un domaine scientifique)
ทางวิทยาศาสตร์[adj.] (thāng witthayāsāt) EN: scientific   FR: scientifique
ทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์[n. exp.] (thritsadī thāng witthayāsāt) EN: scientific theory   FR: théorie scientifique [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
SCIENTIFIC    S AY2 AH0 N T IH1 F IH0 K
SCIENTIFICS    S AY2 AH0 N T IH1 F IH0 K S
SCIENTIFIC'S    S AY2 AH0 N T IH1 F IH0 K S
SCIENTIFICALLY    S AY2 AH0 N T IH1 F IH0 K AH0 L IY0
SCIENTIFICALLY    S AY2 AH0 N T IH1 F IH0 K L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
scientific    (j) (s ai2 @ n t i1 f i k)
scientifically    (a) (s ai2 @ n t i1 f i k l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
wissenschaftlich {adj} | wissenschaftlicher | am wissenschaftlichstenscientific | more scientific | most scientific [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
オンライン科学コンピュータ[オンラインかがくコンピュータ, onrain kagaku konpyu-ta] (n) {comp} online scientific computer [Add to Longdo]
サイエンティフィック[, saienteifikku] (adj-na) scientific [Add to Longdo]
科学革命[かがくかくめい, kagakukakumei] (n) scientific revolution [Add to Longdo]
科学観測衛星[かがくかんそくえいせい, kagakukansokueisei] (n) scientific research satellite [Add to Longdo]
科学技術[かがくぎじゅつ, kagakugijutsu] (n,adj-no) (1) science and technology; (2) scientific technique [Add to Longdo]
科学技術計算[かがくぎじゅつけいさん, kagakugijutsukeisan] (n) {comp} scientific computing [Add to Longdo]
科学研究[かがくけんきゅう, kagakukenkyuu] (n) scientific research [Add to Longdo]
科学思想[かがくしそう, kagakushisou] (n) scientific thought [Add to Longdo]
科学実験[かがくじっけん, kagakujikken] (n) scientific experiment [Add to Longdo]
科学捜査[かがくそうさ, kagakusousa] (n) scientific crime detection; forensic investigation [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
学名[xué míng, ㄒㄩㄝˊ ㄇㄧㄥˊ, / ] scientific name; Latin name (of plant or animal) [Add to Longdo]
科学的交流[kē xué de jiāo liú, ㄎㄜ ㄒㄩㄝˊ ㄉㄜ˙ ㄐㄧㄠ ㄌㄧㄡˊ, / ] scientific exchange [Add to Longdo]
科学管理[kē xué guǎn lǐ, ㄎㄜ ㄒㄩㄝˊ ㄍㄨㄢˇ ㄌㄧˇ, / ] scientific management [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
科学技術計算[かがくぎじゅつけいさん, kagakugijutsukeisan] scientific computing [Add to Longdo]
科学的[かがくてき, kagakuteki] scientific (an) [Add to Longdo]
科学的記数法[かがくてききすうほう, kagakutekikisuuhou] scientific notation [Add to Longdo]
学術論文[がくじつろんぶ, gakujitsuronbu] scientific, technical paper [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Scientific \Sci`en*tif"ic\, a. [F. scientifique; L. scientia
   science + facere to make.]
   1. Of or pertaining to science; used in science; as,
    scientific principles; scientific apparatus; scientific
    observations.
    [1913 Webster]
 
   2. Agreeing with, or depending on, the rules or principles of
    science; as, a scientific classification; a scientific
    arrangement of fossils.
    [1913 Webster]
 
   3. Having a knowledge of science, or of a science; evincing
    science or systematic knowledge; as, a scientific chemist;
    a scientific reasoner; a scientific argument.
    [1913 Webster]
 
       Bossuet is as scientific in the structure of his
       sentences.              --Landor.
    [1913 Webster]
 
   {Scientific method}, the method employed in exact science and
    consisting of: (a) Careful and abundant observation and
    experiment. (b) generalization of the results into
    formulated "Laws" and statements.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 scientific
   adj 1: of or relating to the practice of science; "scientific
       journals"
   2: conforming with the principles or methods used in science; "a
     scientific approach" [ant: {unscientific}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top