ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

scientific method

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -scientific method-, *scientific method*, scientific metho
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
scientific methodระเบียบวิธีแบบวิทยาศาสตร์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
scientific methodวิธีการทางวิทยาศาสตร์, วิธีการที่ใช้ศึกษาค้นคว้าโดยการสังเกตรวบรวมข้อมูลและตั้งสมมติฐานเพื่อเป็นแนวทางที่จะทำการทดลองหรือทดสอบสมมติฐานนั้น เพื่อหาคำอธิบายที่เชื่อถือได้ของปรากฏการณ์ต่าง ๆ ถ้าสมมติฐานนั้นถูกต้องก็จะสร้างทฤษฎีหรือกฎขึ้น วิธีการทางวิทยาศาสตร์นี้ใช้ในการศึกษาค้นคว้ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The scientific method is so powerful that in a mere four centuries it has taken us from Galileo's first look through a telescope at another world to leaving our footprints on the moon.วิธีการทางวิทยาศาสตร์ที่มี ประสิทธิภาพเพื่อให้ ว่าในเพียงสี่ศตวรรษ จะได้นำเราจากการดูครั้งแรกของ กาลิเลโอผ่านกล้องโทรทรรศน์ Standing Up in the Milky Way (2014)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร์[rabīēp withī thāng witthayāsāt] (n, exp) EN: scientific method  FR: méthode scientifique [ f ]
วิธีการทางวิทยาศาสตร์[withīkān thāng witthayāsāt] (n, exp) EN: scientific method ; scientific approach  FR: méthode scientifique [ f ] ; approche scientifique [ f ]
วิธีทางวิทยาศาสตร์[withī thāng witthayāsāt] (n, exp) EN: scientific methodology  FR: méthode scientifique [ f ]

Japanese-English: EDICT Dictionary
科学的方法[かがくてきほうほう, kagakutekihouhou] (n) scientific method [Add to Longdo]
科学的方法論[かがくてきほうほうろん, kagakutekihouhouron] (n) scientific methodology [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Scientific \Sci`en*tif"ic\, a. [F. scientifique; L. scientia
   science + facere to make.]
   1. Of or pertaining to science; used in science; as,
    scientific principles; scientific apparatus; scientific
    observations.
    [1913 Webster]
 
   2. Agreeing with, or depending on, the rules or principles of
    science; as, a scientific classification; a scientific
    arrangement of fossils.
    [1913 Webster]
 
   3. Having a knowledge of science, or of a science; evincing
    science or systematic knowledge; as, a scientific chemist;
    a scientific reasoner; a scientific argument.
    [1913 Webster]
 
       Bossuet is as scientific in the structure of his
       sentences.              --Landor.
    [1913 Webster]
 
   {Scientific method}, the method employed in exact science and
    consisting of: (a) Careful and abundant observation and
    experiment. (b) generalization of the results into
    formulated "Laws" and statements.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 scientific method
   n 1: a method of investigation involving observation and theory
      to test scientific hypotheses

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top