ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

satiate

   
24 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -satiate-, *satiate*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
satiate[VT] ทำให้พอใจเต็มที่, See also: ปรนเปรอ, บำรุงเลี้ยงดูเต็มที่, ทำให้เต็มอิ่ม
satiate[VT] ทำให้เบื่อหน่าย, See also: ทำให้เบื่อ, ทำให้เอียน, Syn. sate, fully satisfy, overfill
satiate[ADJ] น่าพอใจ, See also: อิ่มอกอิ่มใจ, Syn. satiating, satisfying
satiated[ADJ] ซึ่งพอใจมากจนเบื่อ, See also: อิ่มจนเอียน, Syn. full, satisfied

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
satiate(เซ'ชีเอท) vt. ทำให้พอใจอย่างยิ่ง,ทำให้อิ่มแปล้,ทำให้น่าเบื่อ,ทำให้เอียน. adj. พอใจยิ่ง,อิ่มอกอิ่มใจ,เต็มอิ่ม, See also: satiation n., Syn. surfeit,satisfy,gratify,suffice
satiated(เซ'ชีเอทิด) adj. เต็มอิ่ม,อิ่มแปล้,อิ่มจนเอียน,พอใจอย่างยิ่ง

English-Thai: Nontri Dictionary
satiate(vt) ทำให้พอใจ,ทำให้อิ่ม,ทำให้เอียน
insatiate(adj) ไม่รู้จักพอ,ไม่รู้จักอิ่ม

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
satiatedอิ่มใจ และพอใจที่ได้ฆ่าคน หรือ ฯลฯ After he was killed that man, He has had satiated himself.
See also: S. surfeit,satisfied,
satiated (n vt) อิ่มอกอิ่มใจอย่างเต็มที่,ทำให้เสพย์สุขอย่างเต็มที่, ทำให้เกิดความอาเจียน, อิ่มหนำสำราญ, เสพสุขอย่างเต็มที่, เอียนเพราะมากเกินไป n. การพอใจอย่างเต็มที่, การเกิดความเบื่อหน่าย, การเสพสุขอย่างเต็มที่ slang. อิ่มที่ได้ killing
See also: S. filled to, repletion,
satiated (n adj) 1) มีความต้องการ....อีกไม่เพียงพอ 2) อิ่มแปล้ , เต็มอิ่ม , พอใจอย่างยิ่ง 3) ความมีมากจนเกินความต้องการ
See also: S. satistfied, surfeit, fullly, A. unsatisfied,

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The freedom to satiate their needs, guilt-free?ความอิสระที่จะได้สนองความต้องการของตัวเอง โดยไม่มีความผิด Spooky Little Girl (2011)
To satiate yourself before entering The Dawning.เติมพลังให้ตัวเองก่อนการเกิดใหม่ The Ceremony (2013)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เต็มอิ่ม[ADV] satiatedly, Syn. เต็มที่, Example: เราควรทำตนให้สบายปลอดโปร่งพอสมควร และพักผ่อนให้เต็มอิ่ม
ปรนเปรอ[V] satiate, See also: surfeit, minister, pamper, indulge, Syn. บำรุงบำเรอ, เลี้ยงดู, เอาใจใส่ดูแล, เอาอกเอาใจ, Example: เจ้าพ่อปรนเปรอมือปืนชั้นยอดของตนอย่างเยี่ยมยอด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อิ่ม[v.] (im) EN: be full ; be saturated ; be satiated ; have enough ; be replete ; be satisfied   FR: être rassasié ; être repu
อิ่ม ๆ[v. exp.] (im-im) EN: be satiated ; be filled   FR: être tout à fait rassasié
ปรน[v.] (pron) EN: satiate ; surfeit ; cram ; stuff   FR: nourrir ; alimenter

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
satiate (v) sˈɛɪʃɪɛɪt (s ei1 sh i ei t)
satiated (v) sˈɛɪʃɪɛɪtɪd (s ei1 sh i ei t i d)
satiates (v) sˈɛɪʃɪɛɪts (s ei1 sh i ei t s)

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Satiate \Sa"ti*ate\, a. [L. satiatus, p. p. of satiare to
   satisfy, from sat, satis, enough. See {Sad}, a., and cf.
   {Sate}.]
   Filled to satiety; glutted; sated; -- followed by with or of.
   "Satiate of applause." --Pope.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Satiate \Sa"ti*ate\, v. t. [imp. & p. p. {Satiated}; p. pr. &
   vb. n. {Satiating}.]
   1. To satisfy the appetite or desire of; to feed to the full;
    to furnish enjoyment to, to the extent of desire; to sate;
    as, to satiate appetite or sense.
    [1913 Webster]
 
       These [smells] rather woo the sense than satiate it.
                          --Bacon.
    [1913 Webster]
 
       I may yet survive the malice of my enemies, although
       they should be satiated with my blood. --Eikon
                          Basilike.
    [1913 Webster]
 
   2. To full beyond natural desire; to gratify to repletion or
    loathing; to surfeit; to glut.
    [1913 Webster]
 
   3. To saturate. [Obs.] --Sir I. Newton.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To satisfy; sate; suffice; cloy; gorge; overfill;
     surfeit; glut.
 
   Usage: {Satiate}, {Satisfy}, {Content}. These words differ
      principally in degree. To content is to make
      contented, even though every desire or appetite is not
      fully gratified. To satisfy is to appease fully the
      longings of desire. To satiate is to fill so
      completely that it is not possible to receive or enjoy
      more; hence, to overfill; to cause disgust in.
      [1913 Webster]
 
         Content with science in the vale of peace.
                          --Pope.
      [1913 Webster]
 
         His whole felicity is endless strife;
         No peace, no satisfaction, crowns his life.
                          --Beaumont.
      [1913 Webster]
 
         He may be satiated, but not satisfied. --Norris.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 satiate
   adj 1: supplied (especially fed) to satisfaction [syn:
       {satiate}, {satiated}] [ant: {insatiable}, {insatiate},
       {unsatiable}]
   v 1: fill to satisfaction; "I am sated" [syn: {satiate}, {sate},
      {replete}, {fill}]
   2: overeat or eat immodestly; make a pig of oneself; "She
     stuffed herself at the dinner"; "The kids binged on ice
     cream" [syn: {gorge}, {ingurgitate}, {overindulge}, {glut},
     {englut}, {stuff}, {engorge}, {overgorge}, {overeat},
     {gormandize}, {gormandise}, {gourmandize}, {binge}, {pig
     out}, {satiate}, {scarf out}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top