Search result for

runt

(55 entries)
(0.0276 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -runt-, *runt*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
runt[N] สัตว์ที่มีขนาดเล็กและอ่อนแอที่สุดของคอก, See also: สัตว์แคระ, Syn. weakling
runt[N] บุคคลร่างเล็กซึ่งเป็นที่ดูถูก, See also: คนแคระ, Syn. dwarf
runt[SL] คนที่โหดร้าย, See also: คนที่ชั่วร้าย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
runt(รันทฺ) n. สัตว์แคระ,สัตว์ที่มีขนาดเล็กกว่าปกติ,ลูกสัตว์ที่มีขนาดเล็กที่สุดหรืออ่อนแอที่สุดของคอก,บุคคลร่างเล็กที่น่าดูถูก, See also: runtish adj. runtness n.
runty(รัน'ที) adj. แคระ,ร่างเล็ก, See also: runtiness n., Syn. stunted,dwarfish
arunta(อะรัน'ทะ) n. คนป่าที่เป็นคนพื้นเมืองแต่แรกเริ่มในภาคกลางและเหนือของออสเตรเลีย
brunt(บรันทฺ) n. แรงกดดันที่หนักที่สุด,ส่วนหนักที่สุดที่ได้รับหรือกระทบ,การโจมตีอย่างรุนแรง
disgruntle(ดิสกรัน'เทิล) ว vt. ทำให้ไม่พอใจ,ทำให้ไม่สบายใจ., See also: disgruntlement n.
grunt(กรันทฺ) vi.,vt. ทำเสียงทางจมูกแสดงความไม่พอใจ,ทำเสียงฮึดฮัด,บ่น. n. เสียงฮึดฮัดแสดงความไม่พอใจ,ทหารราบ., See also: gruntingly adv., Syn. grumble
grunter(กรัน'เทอะ) n. หมู,สัตว์ที่ทำเสียงทางจมูก,คนที่ทำเสียง ทางจมูกแสดงความไม่พอใจ

English-Thai: Nontri Dictionary
brunt(n) ความแข็งแกร่ง,ความแข็งแรง
grunt(n) เสียงหมูร้อง,เสียงฮึดฮัด
grunt(vi) ร้องอย่างหมู,คำราม,ตะคอก,ทำเสียงฮึดฮัด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
runtime versionรุ่นเฉพาะใช้งาน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Your parents abandoned you because you were the runt of the litter.ท้องไส้ผมมันปัดป่วน กับการผจญภัยนี้ G-Force (2009)
I was a runt? What do you mean?เฮร์เลย์ , แกกล้าไหม? G-Force (2009)
Not bad for a runt.ก็ไม่เลวนะสำหรับหนูแคระ G-Force (2009)
He's got that runt ball.เขามีไข่แคร่ะอยู่ลูกนึง Hot Tub Time Machine (2010)
Sam, if that little runt keeps stealing my tips, I'm gonna need a raise.ฉันต้องการขึ้นเงินเดือน โอ เข้าท่านี่ ขึ้นเงินเดือน Everything Is Broken (2010)
Because I don't know any ill-conceived preppy runts.เพราะว่าผมไม่รู้จักใครที่มี ท่าทางแปลกๆ เลยสักคน Polly Wants a Crack at Her (2010)
Quiet, runt! (gun cocks)หุบปาก ไอ้หนู! R2 Come Home (2010)
And here's where we are. The runts in a large litter.แต่เราต้องมาอยู่ตรงนี้ เหมือนเจ้าหมาตัวกะเปี๊ยกในฝูงใหญ่ The 21-Second Excitation (2010)
The runt of the litter-- that one's yours, snow.ตัวแคระจากในกองขยะ ตัวนี่ของเจ้าล่ะ สโนว์ Winter Is Coming (2011)
Let me tell you something, you stupid little runt.บอกให้นะ ไอ้ไก่อ่อนสอนขัน Horrible Bosses (2011)
Simultaneously collecting the best in breed and weeding out the runts.เก็บคนที่ดีที่สุดไว้และกำจัดคนเลวออกไปในเวลาเดียวกัน Loyalty (2011)
Get off me, you little runt.ปล่อยฉันนะอีลูกเวร The Tall Man (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ให้เพื่อนยืมเงิน[v. exp.] (hai pheūoen yeūm ngoen) FR: emprunter de l'argent à ses amis
การจำนำ[n.] (kān jamnam) FR: engagement [m] ; emprunt gagé [m]
การยืม[n.] (kān yeūm) EN: borrowing   FR: emprunt [m]
คำทับศัพท์[n. exp.] (kham thapsap) EN: word borrowed (into the thai language)   FR: mot d'emprunt (de la langue thaïe)
คำทับศัพท์ภาษาอังกฤษ[n. exp.] (kham thapsap phāsā Angkrit) FR: mots empruntés à l'anglais
คำยืม[n. exp.] (kham yeūm) FR: emprunt [m] (ling.)
คำยืมภาษาฝรั่งเศส[n. exp.] (kham yeūm phāsā Farangsēt) FR: emprunts au français [mpl]
ขอยืม[v.] (khøyeūm) EN: borrow   FR: emprunter
กู้[v.] (kū) EN: borrow ; raise a loan ; lend   FR: emprunter
กู้เงิน[v. exp.] (kū ngoen) EN: borrow money ; ask for a loan   FR: emprunter de l'argent

CMU English Pronouncing Dictionary
RUNTE    R AH1 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
runt    (n) (r uh1 n t)
runts    (n) (r uh1 n t s)

German-Thai: Longdo Dictionary
darunterภายใต้สิ่งนั้นๆ หรือ ท่ามกลาง เช่น Du, vorher habe ich die Wäsche gewaschen. Darunter war deine auch drin. นี่เธอ ก่อนหน้านี้ฉันซักผ้า ท่ามกลางเสื้อผ้าเหล่านั้น มีของเธอด้วยนะ
herunterladen(vt) |lädt herunter, lud herunter, hat heruntergeladen| ดาวน์โหลด, การถ่ายหรือบรรจุข้อมูลที่เก็บไว้ในหน่วยเก็บของคอมพิวเตอร์เครื่องใหญ่ ลงไปในหน่วยเก็บของไมโครคอมพิวเตอร์หรือในคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น เช่น eine Datei herunterladen, See also: S. laden,

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Zwerg {m} | Zwerge {pl}runt | runts [Add to Longdo]
runterkriegen [ugs.]to get down [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
うんとこさ;うんとこ;うんとこしょ[, untokosa ; untoko ; untokosho] (int) (1) oof (i.e. a grunt of effort); (adv) (2) (See うんと・1) a lot; plenty [Add to Longdo]
ぶつぶつ[, butsubutsu] (n,adv,adv-to) (1) (on-mim) grunt; grumble; complaint; mutter; (2) pimples; spots; eruption; rash; (3) cutting into small pieces; (4) simmering; (P) [Add to Longdo]
ウンウン;うんうん[, un'un ; un'un] (int) uh-huh; sound indicating agreement; grunting or groaning sound [Add to Longdo]
グラント[, guranto] (n) (1) grant; (2) grunt [Add to Longdo]
シュルント[, shurunto] (n) (See ベルクシュルント) schrund (crevasse, esp. a bergschrund, a crevasse near the head of a glacier) (ger [Add to Longdo]
ベルクシュルント[, berukushurunto] (n) bergschrund (crevasse near the head of a glacier) (ger [Add to Longdo]
ランタイム[, rantaimu] (n) {comp} runtime [Add to Longdo]
ランタイムホスト[, rantaimuhosuto] (n) {comp} runtime host [Add to Longdo]
伊佐木;鶏魚[いさき;いさぎ;イサキ;イサギ, isaki ; isagi ; isaki ; isagi] (n) (uk) chicken grunt (species of fish, Parapristipoma trilineatum); threeline grunt [Add to Longdo]
鋭を挫く[えいをくじく, eiwokujiku] (exp,v5k) to break the brunt [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Runt \Runt\, n. [Written also {rant}.] [Scot. runt an old cow,
   an old, withered woman, a hardened stem or stalk, the trunk
   of a tree; cf. D. rund a bullock, an ox or cow, G. rind. Cf.
   {Rother}, a.]
   1. (Zool.) Any animal which is unusually small, as compared
    with others of its kind; -- applied particularly to
    domestic animals.
    [1913 Webster]
 
   2. (Zool.) A variety of domestic pigeon, related to the barb
    and carrier.
    [1913 Webster]
 
   3. A dwarf; also, a mean, despicable, boorish person; -- used
    opprobriously.
    [1913 Webster]
 
       Before I buy a bargain of such runts,
       I'll buy a college for bears, and live among 'em.
                          --Beau. & Fl.
    [1913 Webster]
 
   4. The dead stump of a tree; also, the stem of a plant. [Obs.
    or Prov. Eng.] --Halliwell.
    [1913 Webster]
 
       Neither young poles nor old runts are durable.
                          --Holland.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 runt
   n 1: disparaging terms for small people [syn: {runt}, {shrimp},
      {peewee}, {half-pint}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top