ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

brunt

B R AH1 N T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -brunt-, *brunt*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
brunt(n) ผลกระทบที่รุนแรง, Syn. impact
brunt(n) ความหนักหน่วง, See also: ความรุนแรง
brunt(n) การโจมตีอย่างรุนแรง, Syn. attack

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
brunt(บรันทฺ) n. แรงกดดันที่หนักที่สุด, ส่วนหนักที่สุดที่ได้รับหรือกระทบ, การโจมตีอย่างรุนแรง

English-Thai: Nontri Dictionary
brunt(n) ความแข็งแกร่ง, ความแข็งแรง

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The head of his security detail shielded him and bore the brunt of the explosion.หน้าหน้าหน่วยรักษาความปลอดภัยป้องกันเขา และต้องทนกับความรุนแรงของการระเบิด Your World to Take (2010)
The sitter, Lily, got the brunt of it.พี่เลี้ยง ลิลลี่ โดนหนักกว่า The Stranger (2011)
Elizabeth said I'd bear the brunt of this.เอลิซเบธบอกถ้าเกิดอะไรขึ้น ผมต้องรับผิดชอบ Where There's a Will (2011)
Rear-wheel assembly took the brunt of the impact, so, uh...ระบบขับเคลื่อนล้อหลัง ส่งผลให้รับน้ำหนักมากเกินไป ดังนั้นเอ่อ... Fifty-One (2012)
It's always the weak ones who get the brunt of that.มักจะเป็นคนอ่อนแอเสมอ ที่ตกเป็นเหยื่อความรุนแรง The Patriot in Purgatory (2012)
Sorry. You really took the brunt of it.โทษทีนะ เธอยืนนิ่งเฉยเลย Mr. Right (2015)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
bruntThe brunt of criticism was borne by the chairmen.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แย่[yaē] (v) EN: suffer hardship ; be in straitened circumstances ; be in the soup ; be down and out ; be in a bad way ; bear the brunt ; be in the red

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
BRUNT B R AH1 N T
BRUNTY B R AH1 N T IY0
BRUNTZ B R AH1 N T S
BRUNTON B R AH1 N T AH0 N
BRUNTJEN B R AH1 N T JH EH2 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
brunt (n) brˈʌnt (b r uh1 n t)
brunts (n) brˈʌnts (b r uh1 n t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
矢先[やさき, yasaki] (n) (1) arrowhead; brunt; target; (2) (See 矢先に) being about to; being on the point of; (P) #11,451 [Add to Longdo]
鋭を挫く[えいをくじく, eiwokujiku] (exp, v5k) to break the brunt [Add to Longdo]
鋭鋒[えいほう, eihou] (n) brunt of attack or argument [Add to Longdo]
機鋒[きほう, kihou] (n) brunt [Add to Longdo]
矛先(P);鉾先;鋒[ほこさき, hokosaki] (n) (1) point of spear; (2) brunt; aim of attack; force of argument; (P) [Add to Longdo]
矢面[やおもて, yaomote] (n, adj-no) bearing the full brunt of something [Add to Longdo]
矢面に立つ[やおもてにたつ, yaomotenitatsu] (exp, v5t) to bear the full brunt of [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Brunt \Brunt\ (br[u^]nt), n. [OE. brunt, bront, fr. Icel. bruna
   to rush; cf. Icel. brenna to burn. Cf. {Burn}, v. t.]
   1. The heat, or utmost violence, of an onset; the strength or
    greatest fury of any contention; as, the brunt of a
    battle.
    [1913 Webster]
 
   2. The force of a blow; shock; collision. "And heavy brunt of
    cannon ball." --Hudibras.
    [1913 Webster]
 
       It is instantly and irrecoverably scattered by our
       first brunt with some real affair of common life.
                          --I. Taylor.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 brunt
   n 1: main force of a blow etc; "bore the brunt of the attack"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top