ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

grunt

G R AH1 N T   
45 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -grunt-, *grunt*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
grunt[VI] คำรามเสียงออกจมูก, See also: เห่า, ตะคอก, Syn. grumble, numble, Ant. articulate

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
grunt(กรันทฺ) vi.,vt. ทำเสียงทางจมูกแสดงความไม่พอใจ,ทำเสียงฮึดฮัด,บ่น. n. เสียงฮึดฮัดแสดงความไม่พอใจ,ทหารราบ., See also: gruntingly adv., Syn. grumble
grunter(กรัน'เทอะ) n. หมู,สัตว์ที่ทำเสียงทางจมูก,คนที่ทำเสียง ทางจมูกแสดงความไม่พอใจ
disgruntle(ดิสกรัน'เทิล) ว vt. ทำให้ไม่พอใจ,ทำให้ไม่สบายใจ., See also: disgruntlement n.

English-Thai: Nontri Dictionary
grunt(n) เสียงหมูร้อง,เสียงฮึดฮัด
grunt(vi) ร้องอย่างหมู,คำราม,ตะคอก,ทำเสียงฮึดฮัด

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Gruntเสียงคล้ายหมูร้อง [การแพทย์]
Gruntingเสียงร้องคราง, [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
grunt (vi vt ) พูดเสียงต่ำๆอยู่ในคอ (เพื่อแสดงว่าหงุดหงิด,รำคาญ,ไม่ใส่ใจ)

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Grunt if you understand.ฮึดฮัดถ้าคุณเข้าใจ Underworld: Blood Wars (2016)
Marines don't exist anymore. - And I got grunts like you mowing my grass.ฉันเอาหุ่นกระป๋องอย่างแกไปตัดหญ้าแล้วโว้ย! Interstellar (2014)
[ Grunts ](ฮึดฮัด) Cain and Gabriel (2014)
[ Grunts ](ฮึดฮัด)  ()
[ Grunts ](ฮึดฮัด)  ()
[ Grunts ](ฮึดฮัด)  ()
[ Silenced gunshot ] [ Grunts ](เสียงปืน) (ฮึดฮัด)  ()
[ Grunts ](ฮึดฮัด)  ()
[ Grunts ](ฮึดฮัด)  ()
[ Grunts ] You shouldn't get up.(ฮึดฮัด) แกไม่ควรลุก  ()
[ Grunts ](ฮึดฮัด)  ()
[ Grunts ] Stay with us, Gabriel.(ฮึดฮัด) มีสติไว้ เกเบรียล  ()

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
gruntHe grunted his agreement without looking at me.
gruntHe grunted his thanks.
gruntIn the evening I went out on safari again, at night I fell asleep hearing the grunting of the hippos.

CMU English Pronouncing Dictionary
GRUNT    G R AH1 N T
GRUNTS    G R AH1 N T S
GRUNTAL    G R AH1 N T AH0 L
GRUNTED    G R AH1 N T IH0 D
GRUNTING    G R AH1 N T IH0 NG
GRUNTAL'S    G R AH1 N T AH0 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
grunt    (v) grˈʌnt (g r uh1 n t)
grunts    (v) grˈʌnts (g r uh1 n t s)
grunted    (v) grˈʌntɪd (g r uh1 n t i d)
grunting    (v) grˈʌntɪŋ (g r uh1 n t i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
咕噜[gū lū, ㄍㄨ ㄌㄨ, / ] grunt, #35,347 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Arbeitsknecht {m}grunt boy [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
うんとこさ;うんとこ;うんとこしょ[, untokosa ; untoko ; untokosho] (int) (1) oof (i.e. a grunt of effort); (adv) (2) (See うんと・1) a lot; plenty [Add to Longdo]
ぶつぶつ[, butsubutsu] (n,adv,adv-to) (1) (on-mim) grunt; grumble; complaint; mutter; (2) pimples; spots; eruption; rash; (3) cutting into small pieces; (4) simmering; (P) [Add to Longdo]
ウンウン;うんうん[, un'un ; un'un] (int) uh-huh; sound indicating agreement; grunting or groaning sound [Add to Longdo]
グラント[, guranto] (n) (1) grant; (2) grunt [Add to Longdo]
伊佐木;鶏魚[いさき;いさぎ;イサキ;イサギ, isaki ; isagi ; isaki ; isagi] (n) (uk) chicken grunt (species of fish, Parapristipoma trilineatum); threeline grunt [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Grunt \Grunt\ (gr[u^]nt), v. t. [imp. & p. p. {Grunted}; p. pr.
   & vb. n. {Grunting}.] [OE. grunten; akin to As. grunian, G.
   grunzen, Dan. grynte, Sw. grymta; all prob. of imitative; or
   perh. akin to E. groan.]
   To make a deep, short noise, as a hog; to utter a short groan
   or a deep guttural sound.
   [1913 Webster]
 
      Who would fardels bear,
      To grunt and sweat under a weary life.  --Shak.
   [1913 Webster]
 
   {Grunting ox} (Zool.), the yak.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Grunt \Grunt\ (gr[u^]nt), n.
   1. A deep, guttural sound, as of a hog.
    [1913 Webster]
 
   2. (Zool.) Any one of several species of American food
    fishes, of the genus {Haemulon}, allied to the snappers,
    as, the black grunt ({Haemulon Plumieri}), and the
    redmouth grunt ({Haemulon aurolineatus}), of the Southern
    United States; -- also applied to allied species of the
    genera {Pomadasys}, {Orthopristis}, and {Pristopoma}.
    Called also {pigfish}, {squirrel fish}, and {grunter}; --
    so called from the noise it makes when taken.
    [1913 Webster]
 
   3. A U. S. infantryman; -- used especially of those fighting
    in the war in Vietnam. [slang]
    [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Redmouth \Red"mouth`\ (-mouth`), n. (Zool.)
   Any one of several species of marine food fishes of the genus
   {Diabasis}, or {Haemulon}, of the Southern United States,
   having the inside of the mouth bright red. Called also
   {flannelmouth}, and {grunt}.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 grunt
   n 1: the short low gruff noise of the kind made by hogs [syn:
      {grunt}, {oink}]
   2: an unskilled or low-ranking soldier or other worker;
     "infantrymen in Vietnam were called grunts"; "he went from
     grunt to chairman in six years"
   3: medium-sized tropical marine food fishes that utter grunting
     sounds when caught
   v 1: issue a grunting, low, animal-like noise; "He grunted his
      reluctant approval"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top