ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

herunterladen

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -herunterladen-, *herunterladen*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
German-Thai: Longdo Dictionary
herunterladen(vt) |lädt herunter, lud herunter, hat heruntergeladen| ดาวน์โหลด, การถ่ายหรือบรรจุข้อมูลที่เก็บไว้ในหน่วยเก็บของคอมพิวเตอร์เครื่องใหญ่ ลงไปในหน่วยเก็บของไมโครคอมพิวเตอร์หรือในคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น เช่น eine Datei herunterladen, Syn. laden

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
herunterladen; laden [ comp. ] | heruntergeladento download | downloaded [Add to Longdo]
Laden { n }; Herunterladen { n }; Download { m } [ comp. ]downloading [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But it must be a complete shutdown to effect a wipe of the Yamato log, including every event since we downloaded it.Alle Systeme werden deaktiviert. Wir löschen das Logbuch der Yamato und alle Ereignisse seit dem Herunterladen. Contagion (1989)
I believe it is possible to download information from a positronic brain, but I do not believe you can preserve the essence of those experiences.Man kann Informationen von einem Positronengehirn herunterladen, doch nicht die persönlichen Erfahrungen konservieren. The Measure of a Man (1989)
It took two days to download specs from Cleveland.Das Herunterladen der Spezifikationen hat zwei Tage gedauert. RoboCop 2 (1990)
Set up an adaptive interface link and download information.Anpassungsfähige Interfaceverbindung herstellen und Daten herunterladen. The Forsaken (1993)
When we downloaded the data, we found an amazing range of...Beim Herunterladen der Daten fanden wir eine enorme Fülle... Conduit (1993)
Download all mission data, then erase source file.Alle Missionsdaten herunterladen, dann Quelldatei löschen. Spider in the Web (1994)
Ralfi, your agent... will arrange the meet for the download.Ralfi, Ihr Agent in Newark wird das Herunterladen arrangieren. Johnny Mnemonic (1995)
Extract?Herunterladen? Johnny Mnemonic (1995)
You were going to download it?Sie wollten sie auch herunterladen? Prime Factors (1995)
We should download the shuttle's sensor logs, analyze the telemetry they picked up during the flight before we make another attempt.Wir sollten die Sensorenlogbücher herunterladen und die Telemetrie vor dem nächsten Versuch untersuchen. Threshold (1996)
But when I went to retrieve them from my e-mail, somebody had hollowed out the files.Aber ehe ich sie herunterladen konnte, löschte jemand die Dateien. Zero Sum (1997)
Downloading to Jupiter.Zu Jupiter herunterladen. Lost in Space (1998)
I've gotten as much of the message as I'm going to get. Acknowledged.Mehr von der Botschaft werde ich nicht mehr herunterladen können. Hunters (1998)
I wasn't able to download yours in time.Deinen konnte ich nicht rechtzeitig herunterladen. Hunters (1998)
Before you leave, maybe you could download those subroutines into my database.Vielleicht könnten Sie diese Subroutinen in meine Datenbank herunterladen. Message in a Bottle (1998)
Can you download the information first?- Können Sie die Daten herunterladen? Nothing Human (1998)
Download into Memory Core Alpha.- Auf Speicherkern Alpha herunterladen. Vis À Vis (1998)
Commencing download.Beginn des Herunterladens. Vis À Vis (1998)
I'll see if I can download them. You give me a hand?Mal sehen, ob ich sie herunterladen kann. Equinox: Part I (1999)
My attempt to download Voyager's database failed.Ich habe die Datenbank nicht herunterladen können. The Voyager Conspiracy (1999)
Computer, download Barclay Hologram File 01 to the data block.Computer, Barclay-Hologrammdatei 01 in den Datenblock herunterladen. Inside Man (2000)
Download complete.- Herunterladen abgeschlossen. Inside Man (2000)
If you'd like, I could download some selections for you.Ich könnte Ihnen eine Auswahl herunterladen. Virtuoso (2000)
If we take too much too quickly they'll notice, but if we're patient, we can get all their files and do some real damage.Sie merken es, wenn wir zu viel auf einmal herunterladen. Mit Geduld bekommen wir alle Daten und fügen ihnen großen Schaden zu. Reckoning (2001)
We were able to download the probe's memory core.Wir konnten den Gedächtniskern der Sonde herunterladen. Friendship One (2001)
OK. I'll need a few minutes to download off the satellite.Das Herunterladen dauert ein paar Minuten. 11:00 a.m.-12:00 p.m. (2002)
The Goa'uld are attempting to download information from my prefrontal cortex.Die Goa'uid wollen Daten aus meinem PräfrontaIkortex herunterladen. Revelations (2002)
- Got to download some files.- Muss Dateien herunterladen. Trading Places (2002)
Using the administrative codes we acquired at Bruckner, I was able to log into their system and download a copy of the database.Mit Hilfe der Codes konnte ich eine Kopie der Datenbank herunterladen. Endgame (2003)
You're trying to download the list of planets from the Ancient database.Sie wollen die Liste der Planeten aus der Datenbank der Antiker herunterladen. Insiders (2006)
Think of it like downloading a program into a hard drive.Was haben Sie mit ihr angestellt? Denken Sie an das Herunterladen eines Programms auf eine Festplatte. The List Is Life (2007)
Downloading films is stealing. If you do it, you will face the consequences.Filme herunterladen ist Diebstahl und hat Konsequenzen. Moss and the German (2007)
This is something that I've given out and I've let people download it and they can download it, do what they want I've made a blog about it saying oh look, DJs you can play this where you wantDas hier ist etwas das ich herausgegeben habe und ich lasse es andere Leute herunterladen und verändern. Ich habe einen Blog darüber geschrieben, in dem ich DJs ermutige: "Hey schaut mal, ihr könnt das spielen wenn ihr wollt" Steal This Film II (2007)
Download.Herunterladen. The Next Doctor (2008)
Our source tells us that he plans to download and hand over that information today.Unsere Quellen besagen, dass er heute die Informationen herunterladen und sie jemandem übergeben wird. Rain Fall (2009)
But one of you, when you downloaded the Priox formula... left your fingerprint on the data port.Einer von Ihnen hat während ... des Herunterladens der Priox-Formel ... einen Fingerabdruck am Datenport hinterlassen. The Best Policy (2009)
And I know you like to download and store digital recordings to protect yourself from any potential lawsuits filed by customers.Und ich weiß, dass Sie die Aufzeichnungen gern herunterladen und speichern, als Rückversicherung gegen alle möglichen gerichtlichen Klagen von Kunden. Breaking Fast (2010)
Thinking classified intel's not worth much on the black market if everybody with a computer can download it on the internet.Ich denke, dass streng geheime Informationen nicht sehr viel auf dem Schwarzmarkt wert sind, wenn sie jeder mit einem Computer über das Internet herunterladen kann. Archangel (2011)
You need to get a thumb drive into their system and download any transaction activity.Sie müssen einen Speicherstick in deren System stecken und jegliche Aktivitäten derer Geschäfte herunterladen. Moonlighting (2011)
Because they don't know what "downloading" means.Denn sie wissen nicht, was "herunterladen" bedeutet. This Is 40 (2012)
All right, if you just let me buy you an iPod, we can download any recording you want.Wenn ich dir einen iPod kaufen dürfte, könnten wir jede Aufnahme herunterladen, die du möchtest. Pilot (2012)
He doesn't wanna download the Intersect onto the glasses. He wants to destroy it completely.Er will den Intersect nicht auf die Brille herunterladen. Chuck Versus Sarah (2012)
You have to go with Chuck and download the Intersect onto the glasses yourself.- Begleite Chuck. Du selbst wirst den Intersect auf die Brille herunterladen. Chuck Versus Sarah (2012)
Being latina is not some sort of program you can download into your brain like in "The matrix."Latina zu sein ist nicht irgendeine Art von Programm, das man in sein Gehirn herunterladen kann, wie in "Die Matrix". Las Dos Fridas (2012)
Download's done.Herunterladen ist fertig. Woman in Black (2012)
How long until you can download it and turn on the system?Wie lange, bis Sie es herunterladen und schalten Sie das System? Elysium (2013)
Downloading the data would cause death to the data carrier.Herunterladen der Daten wäre der Tod auf den Datenträger führen. Elysium (2013)
So story swap allows you to download stories from other people.Beim Geschichtentausch, kann man also Geschichten von anderen herunterladen. The Gathering (2013)
Did we get anything From the download?Konnten wir etwas herunterladen? Playing with Fire (2013)
- I've already told you not to download illegally.Ihr sollt nichts illegal herunterladen. A Chance Encounter (2014)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  herunterladen /hɛruntrlaːdən/
   to download

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top