Search result for

roch

(72 entries)
(0.0185 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -roch-, *roch*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aurochs(ออ'รอคซ) n., (pl. -rochs) วัวป่ายุโรปชนิดหนึ่งในยุโรป สูญพันธ์ไปแล้ว, European bison (a European wild ox)
brochette(โบน'ชีท) n. ไม้เสียบปลาหรือเนื้อ
brochure(โบร?ัวร์') n. หนังสือเล่มเล็ก
crochet(โคร'เ?,โครเช',โคร'?') {crocheted,crocheting,crochets} vt.,vi. ถักลูกไม้,ถักไหมพรม n. การถักลูกไม้,การถักไหมพรม,สิ่งที่ถักขึ้น
heterochromousadj. ซึ่งมีสีต่าง ๆ กัน
heterochronousadj. ซึ่งมาจากต่างแดน
mercurochrome(เมอคิว'โรโครม) n. ยาแดง,ชื่อการค้าของ merbromin
petrochemical(พิทระเคม'มิเคิล) n. สารที่ได้มาจากน้ำมันปิโตรเลียมเช่นน้ำมันgasoline,kerosene,petrolatumหรืออื่น ๆ adj. เกี่ยวกับสารดังกล่าว,เกี่ยวกับ petrochemistry (ดู)
petrochemistry(พีโทรเคม'มิสทรี) n. วิชาเคมีที่เกี่ยวกับหิน,วิชาเคมีที่เกี่ยวกับน้ำมันปิโตร-เลียม หรือผลิตภัณฑ์ที่ได้จากน้ำมันปิโตรเลียม
pyrochemical(ไพ' ระเคม' มิเคิล) adj. เกี่ยวกับหรือทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีที่อุณหภูมิสูง

English-Thai: Nontri Dictionary
brochure(n) แผ่นพับ,หนังสือเล่มเล็กๆ
crochet(n) สิ่งถัก,สิ่งทอ,การถักไหมพรม,การถักโครเชท์
crochet(vt) ถักโครเชท์,ถักลูกไม้
hydrochloric(adj) ประกอบด้วยไฮโดรเจนและคลอรีน
parochial(adj) ซึ่งอยู่ในเขตสงฆ์,ซึ่งอยู่ละแวกวัด,เฉพาะตำบล

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
roche moutonnée; torหินรูปหลังแกะ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You are to go back to Rochford.หลังจากที่ข้าส่งเจ้ากลับไปยังรอชฟอร์ด The Other Boleyn Girl (2008)
Fetch my belongings and bring them to Rochford.ตามคนของข้ามา และนำนี่ไปยังรอชฟอร์ด The Other Boleyn Girl (2008)
Your Grace. Lady Rochford is here to see you.ฝ่าบาท เลดี้รอชฟอร์ดของเข้าพบเพคะ The Other Boleyn Girl (2008)
A Mirabeau, a Rochefort, a prince Kropotkin.นักปฏิวัติชาวฝรั่งเศษมิร่าบิว ชารองต์ วีระบุรุษนักอนาธิปไตย Na Triobloidi (2009)
- No, Moak is in Rochester.เปล่า โม้กอยู่ที่โรเซสเตอร์ New History (2009)
Blaire Roche.คดีแบลร์ โรช Watchmen (2009)
Bus to Rochester leaves in 20 minutes.จะออกเดินทางใน 20 นาที Guadalcanal/Leckie (2010)
If John takes the Dover Road to London he has to cross the Medway here at Rochester.ถ้าหาก กษัตริย์จอห์นเคลื่อนพลไป London เข้าต้องผ่าน เมดเวย์ เขต โรเชสเตอร์ Ironclad (2011)
I'll seize Rochester Castle. Delay them.ข้าจะไปตีปราสาทที่นั่น เพื่อถ่วงเวลาเขา Ironclad (2011)
From Rochester, the King is able to dispatch his troops and supplies all over the country.จาก โรเชสเตอร์ ราชาลำเลียงไพล่พล และเป็นจุดส่งเสบียงไปทั่วดินแดน Ironclad (2011)
If he takes Rochester, he'll control southern England.ถ้าเขาได้โรเชียสเตอร์ไป เขาจะถล่มฝั่งใต้ราบคาบแน่นอน Ironclad (2011)
Tiberius, six of your fastest scouts to Rochester.ไทบีเรียส พาคนที่เร็วที่สุดไป6คน กลับไปยัง โรเชสเตอร์ Ironclad (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาหารมื้อหน้า[n. exp.] (āhān meū nā) EN: next meal   FR: le prochain repas
อาทิตย์หน้า[n. exp.] (āthit nā) EN: next week   FR: la semaine prochaine
ชะโงกผา[n.] (cha-ngōkphā) EN: overhanging rock/cliff ; projecting rock ; shelf   FR: rocher en surplomb [m]
ชาติหน้า[n. exp.] (chāt nā) EN: future life ; next life ; life to come ; future incarnation   FR: vie future [f] ; prochaine existence [f]
ชิด[v.] (chit) EN: near ; get close (to) ; get near (to) ; be close ; be near ; be immediate ; adjoin ; be adjacent to   FR: se rapprocher (de) ; serrer ; approcher au plus près
ชิด[X] (chit) EN: close ; near ; nearby ; touching   FR: près de ; proche ; voisin ; contre ; auprès de ; contigu ; tout près ; très proche
ได้รับ[v.] (dāirap) EN: receive ; obtain ; gain ; get ; take ; acquire ; garner   FR: recevoir ; obtenir ; récolter ; gagner ; remporter ; décrocher (fig. - fam.)
ดาวเคราะห์หิน[n. exp.] (dāokhrǿ hin) FR: planète rocheuse [f]
เดือนหน้า[n. exp.] (deūoen nā) EN: next month   FR: le mois prochain [m]
ดุ[v.] (du) EN: blame ; censure ; scold ; reproach ; reprove ; reprimand ; rebuke ; admonish ; castigate   FR: reprocher ; réprimander

CMU English Pronouncing Dictionary
ROCH    R AA1 K
ROCHA    R OW1 K AH0
ROCHE    R OW1 SH
ROCHE    R OW1 CH
ROCHER    R OW1 CH ER0
ROCHON    R AA1 CH AH0 N
ROCHER    R OW1 SH ER0
ROCHAT    R AA1 CH AH0 T
ROCHLIN    R AA1 K L IH2 N
ROCHE'S    R OW1 SH AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Rochdale    (n) (r o1 ch d ei l)
Rochester    (n) (r o1 ch i s t @ r)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Rochade {f} (Schach) | kleine Rochade; kurze Rochade | große Rochade; lange Rochadecastling; castle (chess) | castling king's side; castling kingside | castling queen's side; castling queenside [Add to Longdo]
rochieren (Schach) | rochierend | rochierteto castle (chess) | castling | castled [Add to Longdo]
Rochen {m} [zool.]ray; skate [Add to Longdo]
Rochester (Stadt in USA)Rochester (city in USA) [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
à la semaine prochaine!(phrase) แล้วพบกันอาทิตย์หน้า
approcher(vi) ใกล้เข้ามา,กระชั้นชิดเข้ามา เช่น 1° appprocher du but = ใกล้ถึงจุดมุ่งหมาย 2° le printemps approche = ฤดูใบไม้ผลิใกล้เข้ามาแล้ว 3° la nuit approche = จวนจะมืดแล้ว
broche(n) la, = แท่งเหล็กชนิดหนึ่งใช้เป็นแกนหมุน เช่น เหล็กเสียบไก่ย่าง

Japanese-English: EDICT Dictionary
HCFC[エッチシーエフシー, ecchishi-efushi-] (n) (See ハイドロクロロフルオロカーボン) hydrochlorofluorocarbon; HCFC [Add to Longdo]
うろちょろ[, urochoro] (n,vs) loitering; hanging around; wandering around [Add to Longdo]
おろちょろ[, orochoro] (n,vs) lounging about [Add to Longdo]
かぎ針編み;鉤針編み;鉤針編[かぎばりあみ, kagibariami] (n) crochet [Add to Longdo]
きんき;キンキ[, kinki ; kinki] (n) broadbanded thornyhead; broadfin thornyhead; kichiji rockfish (Sebastolobus macrochir) [Add to Longdo]
ちょろちょろ[, chorochoro] (adv,n,vs) (1) in trickles (e.g. water flowing); (2) darting about (e.g. a small animal); moving rapidly [Add to Longdo]
ちろちろ[, chirochiro] (adv-to) (1) flicker (light); waver; (2) trickle (water); (3) glance at [Add to Longdo]
アポロ薄羽白蝶[アポロうすばしろちょう, aporo usubashirochou] (n) parnassian butterfly [Add to Longdo]
イロチ買い;色チ買い;色ち買い[いろちがい(色チ買い;色ち買い);イロチがい(イロチ買い), irochigai ( shoku chi kai ; shoku chi kai ); irochi gai ( irochi kai )] (n,vs) (sl) (See イロチ) buying the same item multiple times, each one being a different color (colour) [Add to Longdo]
エロチカ[, erochika] (n) erotica [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
罗切斯特[Luó qiē sī tè, ㄌㄨㄛˊ ㄑㄧㄝ ㄙ ㄊㄜˋ, / ] Rochester [Add to Longdo]
罗彻斯特[luó ché sī tè, ㄌㄨㄛˊ ㄔㄜˊ ㄙ ㄊㄜˋ, / ] Rochester [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
伝送経路遅延[でんそうけいろちえん, densoukeirochien] transmission path delay, one-way propagation time [Add to Longdo]
伝送路長[でんそうろちょう, densourochou] link length [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  roch [rɔx]
     smelled
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top