Search result for

brochure

(43 entries)
(0.0073 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -brochure-, *brochure*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
brochure[N] แผ่นพับสำหรับโฆษณา, See also: สมุดหรือหนังสือที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า มีภาพประกอบ, Syn. booklet

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
brochure(โบร?ัวร์') n. หนังสือเล่มเล็ก

English-Thai: Nontri Dictionary
brochure(n) แผ่นพับ,หนังสือเล่มเล็กๆ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Brochureอัลปสาร [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Can I get a brochure?ทำไมเราไม่มาดูกันต่อตรงนี้ -ขอโบร์ชัวร์ผมใบนึงได้ไม๊ครับ? Marley & Me (2008)
Branch manager wants a revised brochure for the conference on the Knox 500.ผู้จัดการสาขาที่ต้องการโบรชัวร์ปรับปรุง สำหรับการประชุมในน็อกซ์ 500 Revolutionary Road (2008)
Paragraph. We wholly agree that the existing brochure is unsuitable.วรรค เราทั้งหมดยอมรับว่าโบรชัวร์ที่มีอยู่ไม่เหมาะสม Revolutionary Road (2008)
But I read in your brochure that faculty members get a 50% discount, so for your Art Department, how would you like to hire an award-winning children's book illustrator who is great with kids and has a face you can't say no to?แต่ฉันอ่านในใบปลิวว่า ถ้าเป็นบุคคลากรของสถาบันจะได้ส่วนลด50% งั้นที่ภาควิชาศิลปะของคุณ Mama Spent Money When She Had None (2009)
I wanted you to see the face they don't put in the brochure.ฉันอยากให้คุณเห็นหน้าที่พวกเขาไม่ได้เอาลงโบรชัวร์ให้คุณดู Marry Me a Little (2009)
Do you have a brochure I can take a look at?คุณมีโบชัวมั้ย ฉันขอดูหน่อยซิ VS. (2009)
Mm. The price in the brochure is for the basic model-- everything else is ? la carte.ราคาใบโบรชัวร์ เป็นแบบมาตรฐาน อย่างอื่นต้องจ่ายเพิ่ม Showmance (2009)
Oh, did you look at those brochures?- โอ้ ได้ดูโปรชัวแนะนำรึยังล่ะ? - เออ.. In This Home on Ice (2010)
It's like a four-color brochure for dying young.เหมือนแผ่นพับสี่สีของเรื่อง หากหัวใจจะไม่บานฉ่ำ Two Minutes to Midnight (2010)
So why does she have cemetery brochures?แล้วทำไมเขาถึงมีใบปลิวของที่ัฝังศพ Under the Gun (2010)
Pretty soon, they will have an astronaut on their brochure, and we will still be bragging about our foosball table.แล้วในอีกไม่นาน พวกเขาก็จะมีนักบินอวกาศอยู่บนโบรชัวร์ ขณะที่พวกเรายังคงมีแค่เกมบอลโต๊ะไปอวด Basic Rocket Science (2010)
When he does, Boyd will take a little nap and wake up in the tourist welcome center, but he won't be collecting any brochures.เมื่อเขาทำ บอยด์จะหลับเล็กน้อย แล้วตื่นขึ้นในศูนย์ต้อนรับนักท่องเที่ยว แต่เขาจะไม่ได้สะสมแผนพับโฆษณาหรอก Practically Perfect (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
brochureCould you send me a brochure?
brochureDo you have a sightseeing brochure for this town?
brochureI glanced through the brochure.
brochureLet's get some brochures from the travel bureau.
brochureWe made brochures at small cost.
brochureWould you give me some travel brochures of your country?
brochureWould you please send me a brochure and price information?
brochureWould you please send me a brochure by airmail?
brochureWould you send some brochures that will help me to choose a hotel by real mail?

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เอกสาร[n.] (ēkkasān) EN: document ; papers   FR: document [m] ; papier [m] ; brochure [f]
จุลสาร[n.] (junlasān) EN: pamphlet ; small document ; booklet ; brochure ; leaflet   FR: brochure [f] ; plaquette [f]
แผ่นพับ[n. exp.] (phaenphap) EN: pamphlet ; brochure   FR: brochure [f] ; dépliant [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
BROCHURE    B R OW0 SH UH1 R
BROCHURES    B R OW0 SH UH1 R Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
brochure    (n) (b r ou1 sh @ r)
brochures    (n) (b r ou1 sh @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Broschüre {f}; Prospekt {n} | Broschüren {pl}; Prospekt {pl}brochure | brochures [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
キャッチコピー[, kyacchikopi-] (n) catch copy (in copywriting, large text that appears in ads or brochures to catch the reader's attention) [Add to Longdo]
パンフレット[, panfuretto] (n) brochure; pamphlet; (P) [Add to Longdo]
ブローシャ[, buro-sha] (n) brochure [Add to Longdo]
仮綴本;仮とじ本[かりとじほん, karitojihon] (n) (1) booklet; paper-bound book; (2) brochure [Add to Longdo]
広報誌[こうほうし, kouhoushi] (n) PR brochure; public relations magazine [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Brochure \Bro*chure"\, n. [F., fr. brocher to stitch. See
   {Broach}, v. t.]
   A printed and stitched book containing only a few leaves; a
   pamphlet; a single sheet folded to make four pages.
   [1913 Webster +PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 brochure
   n 1: a small book usually having a paper cover [syn: {booklet},
      {brochure}, {folder}, {leaflet}, {pamphlet}]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 brochure /bʀoʃyʀ/ 
  leaflet; pamphlet; paperback

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 brochure /broʃyrə/
  leaflet; pamphlet; paperback

From Danish-English FreeDict Dictionary ver. 0.2.1 [fd-dan-eng]:

 brochure
  leaflet; pamphlet; paperback

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top