ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

brochure

B R OW0 SH UH1 R   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -brochure-, *brochure*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
brochure(n) แผ่นพับสำหรับโฆษณา, See also: สมุดหรือหนังสือที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า มีภาพประกอบ, Syn. booklet

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
brochure(โบร?ัวร์') n. หนังสือเล่มเล็ก

English-Thai: Nontri Dictionary
brochure(n) แผ่นพับ, หนังสือเล่มเล็กๆ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Brochureอัลปสาร [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Bill, the brochures for Europe arrived.บิล โบรชัวร์ไปยุโรปมาถึงแล้ว Mona Lisa Smile (2003)
What's with all those college brochures in your bedroom?พ่อเห็นโบว์ชัวของมหาวิทยาลัยมากมายในห้องลูก A Cinderella Story (2004)
It's bad enough she tells us we're going to be buried at Crown Ridge Cemetery, but the next day we get a brochure from the place in the mail?มันก็แย่พอแล้ว ตามที่เธอเล่าให้ฟัง เราจะถูกฝังทั้งเป็น ในสุสานคราวน์ริชเหรอ แต่วันต่อมา เราก็ได้โบรชัวร์ Pilot (2004)
John, don't you think? Yeah, the brochure is great.ใช่ แผ่นพับดูสวยดี X-Men: The Last Stand (2006)
I got some brochures I gave to Chuck.แพสีขาว ฉันเคยให้โบรชัวร์ชัคไว้ Chuck Versus the Nemesis (2007)
Hey, those the rafting brochures still in your room? -What?โบรชัวร์แพยังอยู่ห้องนายมั้ย Chuck Versus the Nemesis (2007)
I got the brochure but it didn't say anything about assholes.ในโบชัวมันไม่ได้บอกไว้ว่า ฉันต้องเจอเรื่องบัดซบอย่างนี้ Rogue (2007)
And miami is on the east coast of florida, so there's really nothing we can-- the brochure said, "watch the sun set over the ocean." Didn't it, honey?และไมอามี่อยูฝั่งทะเลตะวันออกของฟลอริด้า เราทำอะไรไม่.. ก็โบชัวร์บอกว่า "ดูพระอาทิตย์ตกทะเล" ใช่มั้ยคะ ที่รัก All in the Family (2008)
Look, brochures of houses.นี่มัน โบรชัวว์ขายบ้าน Turning Biminese (2008)
There was a brochure for Westec Veterinarian services on the table, and in about 30 seconds, he's gonna make a panic call.มีแผ่นพับ ของWestec Veterinarian servicesบนโต๊ะ และภายใน30วินาทีนี้, เขาจะต้องโทรสายด่วนแน่ Resurrection (2008)
Branch manager wants a revised brochure for the conference on the Knox 500.ผู้จัดการสาขาที่ต้องการโบรชัวร์ปรับปรุง สำหรับการประชุมในน็อกซ์ 500 Revolutionary Road (2008)
Paragraph. We wholly agree that the existing brochure is unsuitable.วรรค เราทั้งหมดยอมรับว่าโบรชัวร์ที่มีอยู่ไม่เหมาะสม Revolutionary Road (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
brochureCould you send me a brochure?
brochureDo you have a sightseeing brochure for this town?
brochureI glanced through the brochure.
brochureLet's get some brochures from the travel bureau.
brochureWe made brochures at small cost.
brochureWould you give me some travel brochures of your country?
brochureWould you please send me a brochure and price information?
brochureWould you please send me a brochure by airmail?
brochureWould you send some brochures that will help me to choose a hotel by real mail?

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เอกสาร[ēkkasān] (n) EN: document ; papers  FR: document [ m ] ; papier [ m ] ; brochure [ f ]
จุลสาร[junlasān] (n) EN: pamphlet ; small document ; booklet ; brochure ; leaflet  FR: brochure [ f ] ; plaquette [ f ]
แผ่นพับ[phaenphap] (n, exp) EN: pamphlet ; brochure  FR: brochure [ f ] ; dépliant [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
BROCHURE B R OW0 SH UH1 R
BROCHURES B R OW0 SH UH1 R Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
brochure (n) brˈouʃər (b r ou1 sh @ r)
brochures (n) brˈouʃəz (b r ou1 sh @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Broschüre { f }; Prospekt { n } | Broschüren { pl }; Prospekt { pl }brochure | brochures [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
パンフレット[panfuretto] (n) brochure; pamphlet; (P) #8,057 [Add to Longdo]
キャッチコピー[kyacchikopi-] (n) catch copy (in copywriting, large text that appears in ads or brochures to catch the reader's attention) [Add to Longdo]
ブローシャ[buro-sha] (n) brochure [Add to Longdo]
仮綴本;仮とじ本[かりとじほん, karitojihon] (n) (1) booklet; paper-bound book; (2) brochure [Add to Longdo]
広報誌[こうほうし, kouhoushi] (n) PR brochure; public relations magazine [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Brochure \Bro*chure"\, n. [F., fr. brocher to stitch. See
   {Broach}, v. t.]
   A printed and stitched book containing only a few leaves; a
   pamphlet; a single sheet folded to make four pages.
   [1913 Webster +PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 brochure
   n 1: a small book usually having a paper cover [syn: {booklet},
      {brochure}, {folder}, {leaflet}, {pamphlet}]

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 brochure /broʃyrə/
  leaflet; pamphlet; paperback

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 brochure /bʀoʃyʀ/ 
  leaflet; pamphlet; paperback

From Danish-English FreeDict Dictionary ver. 0.2.1 [fd-dan-eng]:

 brochure
  leaflet; pamphlet; paperback

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top