ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

resounding

R IY0 S AW1 N D IH0 NG   
30 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -resounding-, *resounding*, resound
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
resounding[ADJ] ซึ่งดังกึกก้อง, See also: กึกก้องไปด้วยเสียง, Syn. echoing, resonant
resounding[ADJ] อย่างเด่นชัด, See also: อย่างยิ่งใหญ่, อย่างเด่นดัง, Syn. renowned

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
resounding(รีเซา'ดิง) adj. ดังก้อง,สะท้อนกลับ,กังวาน,ดังมาก,สั่นสะเทือน,มีกำลัง,รุนแรง,ชัดแจ้ง,ยิ่งใหญ่, Syn. echoing,clear,vibrating

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A resounding defeat in my war against sitting.เสียงประกาศสงครามของชั้นก็ดังขึ้น ต่อเหล่าผู้ต่อต้านพวกนั้น The Substitute (2010)
I got a resounding "maybe."โอเค แล้วเรื่องเบลโลเป็นยังไงบ้าง? อาจพอมีหวังนะ King's Castle (2013)
Our mission to Yunkai was a resounding success.ภาระกิจที่ยุนไคของเรา ประสบผลสำเร็จอย่างงดงาม The Wars to Come (2015)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
resoundingWhat Alice, waiting for a reply, was faced with was a sudden howl. It was a resounding noise, sharp as to burst her ear drums, loud as to reach unto the heavens.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กึกก้อง[ADV] resoundingly, See also: reverberantly, emphatically, Syn. สนั่น, กระหึ่ม, Ant. แผ่วเบา, Example: เพียงชั่วพริบตา เสียงระเบิดก็ดังกึกก้อง พร้อมกับเปลวไฟลุกโหมทั่วตึก, Thai definition: ดังสนั่น, ดังมาก
กระฉ่อน[ADV] far and wide (rumour), See also: resoundingly, notoriously, Syn. อื้อฉาว, แพร่สนั่น, Example: สมุห์บัญชีมีชื่อเสียงกระฉ่อนไปทั่วเมื่อถูกจับได้ว่าฉ้อโกงบริษัท, Thai definition: เป็นที่รู้กันทั่วไป
ครื้นครั่น[ADV] resoundingly, Syn. ครืน, ครื้น, ครืนครั่น
ก้อง[ADV] resoundingly, See also: resonantly, Example: เสียงเพลงดังก้องไปทั่วงาน, Thai definition: ดังลั่นอย่างเสียงในที่จำกัด
ก้อง[ADJ] resounding, See also: reverberating, resonant, Syn. ดังสนั่น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กังวาน[adj.] (kangwān) EN: resonant ; loud and clear ; resounding ; sonorous   FR: sonore ; résonant = résonnant ; retentissant
กึกก้อง[adv.] (keukkøng) EN: resoundingly ; reverberantly ; emphatically   
ก้อง[adv.] (kǿng) EN: resoundingly ; resonantly   FR: retentissant ; résonnant
กระฉ่อน[adj.] (krachǿn) EN: reverberating ; resounding ; spreading far and wide   
กระหึ่ม[adj.] (kraheum) EN: resounding , reverberating ; echoing   
สนั่น[adj.] (sanan) EN: loud ; reverberating ; resounding   FR: bruyant ; assourdissant

CMU English Pronouncing Dictionary
RESOUNDING R IY0 S AW1 N D IH0 NG
RESOUNDINGLY R IH0 Z AW1 N D IH0 NG L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
resounding (v) rˈɪzˈaundɪŋ (r i1 z au1 n d i ng)
resoundingly (a) rˈɪzˈaundɪŋliː (r i1 z au1 n d i ng l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
高亢[gāo kàng, ㄍㄠ ㄎㄤˋ, ] resounding (sound); reverberating, #33,715 [Add to Longdo]
响当当[xiǎng dāng dāng, ㄒㄧㄤˇ ㄉㄤ ㄉㄤ, / ] resounding; loud; well known; famous, #35,835 [Add to Longdo]
响叮当[xiǎng dīng dāng, ㄒㄧㄤˇ ㄉㄧㄥ ㄉㄤ, / ] resounding; loud; well known; widely known [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
割れ鐘のような声;破れ鐘のような声;われ鐘のような声[われがねのようなこえ, wareganenoyounakoe] (n) resounding voice; thunderous voice [Add to Longdo]
嚠喨;瀏亮[りゅうりょう, ryuuryou] (adv-to,adj-t) clear and resounding (as a voice or musical instrument) [Add to Longdo]
鼕々;鼕鼕;とう鞳;鞺鞳(oK)[とうとう, toutou] (adj-t,adv-to) (1) (uk) sound of bells or drums reverberating; (2) (uk) sound of water or waves resounding [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Resound \Re*sound"\ (r?*zound"), v. i. [imp. & p. p.
   {Resounded}; p. pr. & vb. n. {Resounding}.] [OE. resounen,
   OF. resoner, F. r['e]sonner, from L. resonare; pref. re- re-
   + sonare to sound, sonus sound. See {Sound} to make a noise.]
   1. To sound loudly; as, his voice resounded far.
    [1913 Webster]
 
   2. To be filled with sound; to ring; as, the woods resound
    with song.
    [1913 Webster]
 
   3. To be echoed; to be sent back, as sound. "Common fame . .
    . resounds back to them again." --South.
    [1913 Webster]
 
   4. To be mentioned much and loudly. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   5. To echo or reverberate; to be resonant; as, the earth
    resounded with his praise.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 resounding
   adj 1: characterized by resonance; "a resonant voice"; "hear the
       rolling thunder" [syn: {resonant}, {resonating},
       {resounding}, {reverberating}, {reverberative}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top