หรือคุณหมายถึง reaßured?
Search result for

reassured

(17 entries)
(0.0289 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -reassured-, *reassured*, reassur, reassure
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
reassuredผู้เอาประกันภัยต่อ มีความหมายเหมือนกับ cedant; cedent และ reinsured [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Well, I've already reassured our shareholders.ผมทำให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจแล้ว A Pretty Girl in a Leotard (2009)
Jenny confided in me a while ago about the party and reassured him that she's put the past in the past and wants to move on.เจนนี่เล่าความลับที่ปาร์ตี้ให้ฉันฟังนานแล้ว แล้วก็บอกให้เค้ามั่นใจว่าเจนนี่ตั้งใจที่จะทิ้งอดีตไว้ข้างหลัง และก้าวเดินต่อไป The Undergraduates (2010)
You reassured her. You got her to focus on what was important.นายการันตีกับเธอ\ ทำให้เธอมีสมาฐิกับสิ่งสำคัญ Don't Deceive Me (Please Don't Go) (2011)
All the same, I won't feel completely reassured until I get it back.ฉันรู้สึกยังไม่มั่นใจกับทั้งหมดนั่น จนกว่าฉันจะกลับมา Raiders of the Lost Art (2012)
No, you have more than reassured me.บางทีคุณน่าจะมองหาธนาคารอื่น ไม่ค่ะ คุณมีให้มากกว่าความมั่นใจอีก The Three Bears (2012)
He needs to be looked in the eye and reassured that he's in safe hands.เขาต้องการความมั่นใจว่า และการยืนยันว่า เขาปลอดภัย State of Independence (2012)
Oh, I feel so reassured.โอ้ ความมั่นใจผมกลับมาแล้ว The Miller's Daughter (2013)
I'm reassured that our gold is in very good hands.ผมมั่นใจแล้วว่า ทองของเราอยู่ในมือที่ดีที่สุด Bandidas (2006)
You're reassured I want some more and I'll keep waving it at you until you stop looking at me.อืมม์ ชอบกินนี่มากเลย อร่อยจังเลย เธอเห็นว่าฉันต้องการกินเพิ่มอีก ฉันก็จะยกมันไปมา Cassie (2007)
The child feels reassured that someone cares for him.เด็กจะได้รับรู้ว่ามีคนใส่ใจเขาอยู่ Like Stars on Earth (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
reassuredThe bank reassured us the safety of our money.
reassuredThe doctor reassured me about my father's condition.
reassuredThe doctor's remarks reassured the patient.

CMU English Pronouncing Dictionary
REASSURED    R IY2 AH0 SH UH1 R D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
reassured    (v) (r ii2 @ sh u@1 d)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  reassured
      adj 1: having confidence restored; freed from anxiety;
             "reassured by her praise he pressed on"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top