ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ดอกเบี้ย

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ดอกเบี้ย-, *ดอกเบี้ย*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ดอกเบี้ย(n) interest, Syn. ดอก, ค่าตอบแทน, Example: ธนาคารได้เตือนให้ลูกหนี้ชำระดอกเบี้ยตามกำหนดเวลาที่ให้ไว้, Thai Definition: ค่าตอบแทนที่บุคคลหนึ่งต้องใช้ให้แก่บุคคลอีกคนหนึ่ง เพื่อการที่ได้ใช้เงินของบุคคลนั้น หรือเพื่อทดแทนการไม่ชำระหนี้หรือชำระหนี้ไม่ถูกต้อง, Notes: (กฎหมาย)
ดอกเบี้ยทบต้น(v) compound interest, Example: ดอกเบี้ยที่ชะรำรวมดอกเบี้ยทบต้นด้วย, Thai Definition: ดอกเบี้ยที่ค้างชำระซึ่งนำไปรวมกับเงินต้นเพื่อรวมคิดดอกเบี้ยต่อไป

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ดอกเบี้ยน. ผลประโยชน์ที่บุคคลหนึ่งต้องใช้ให้แก่บุคคลอีกคนหนึ่ง เพื่อการที่ได้ใช้เงินของบุคคลนั้น หรือเพื่อการไม่ชำระหนี้หรือชำระหนี้ไม่ถูกต้องหรือชำระหนี้ล่าช้า ทั้งนี้ โดยคำนวณเป็นรายวัน รายเดือนหรือรายปี จากยอดเงินต้นหรือยอดเงินที่ต้องชำระ.
ดอกเบี้ยทบต้นน. ดอกเบี้ยที่ค้างชำระซึ่งนำไปรวมกับเงินต้นเพื่อรวมคิดดอกเบี้ยต่อไป.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
interestดอกเบี้ย [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
interestดอกเบี้ย, ผลประโยชน์, ส่วนได้เสีย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
simple interestดอกเบี้ยคงต้น [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
compound interestดอกเบี้ยทบต้น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
compound interestดอกเบี้ยทบต้น [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
arrears of interestดอกเบี้ยที่ค้างชำระ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
excess interestดอกเบี้ยส่วนเกิน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
illegal interestดอกเบี้ยเกินอัตราที่กฎหมายกำหนด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Construction interestดอกเบี้ยระหว่างก่อสร้าง [เศรษฐศาสตร์]
Interestดอกเบี้ย [TU Subject Heading]
Interest (Islamic law)ดอกเบี้ย (กฎหมายอิสลาม) [TU Subject Heading]
Usuryดอกเบี้ยเกินอัตรา [TU Subject Heading]
Usury (Islamic law)ดอกเบี้ยเกินอัตรา (กฎหมายอิสลาม) [TU Subject Heading]
Accrued Interestดอกเบี้ยค้างรับ คือ ดอกเบี้ยสะสมที่เกิดจากการลงทุน ในตราสารหนี้นับจากวันจ่ายดอกเบี้ยงวดล่าสุดจนถึงวันส่งมอบตราสาร [การเงิน-การลงทุน]
Accrued interestดอกเบี้ยค้างจ่าย [การบัญชี]
Accrued interest payableดอกเบี้ยค้างจ่าย [การบัญชี]
Accrued interest receivableดอกเบี้ยค้างรับ [การบัญชี]
Interestดอกเบี้ย [การบัญชี]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I know about options, lot assemblies...- ผมรู้เรื่องทางเลือกครับ - อัตราดอกเบี้ยจะพุ่งขึ้นอีก *batteries not included (1987)
The interest has doubled the original sumดอกเบี้ยมากกว่าเงินต้นตั้งสองเท่า Failan (2001)
- At 20% interest!-พร้อมจ่ายดอกเบี้ยร้อยละ 20 An American Haunting (2005)
- Twenty-percent interest?-ดอกเบี้ยร้อยละ 20 หรือ An American Haunting (2005)
Twenty-percent interest under church canon is usury.ดอกเบี้ยร้อยละ 20 ... ...ภายใต้กฎหมายของโบถ... ...ผิดกฎการให้ยืมเงิน An American Haunting (2005)
- Usury. I broke church law.-ขูดรีดดอกเบี้ย ฉันทำผิดกฎของโบถ An American Haunting (2005)
He charged a rate of interest that was just a little higher than church canon.เขาคิดอัตราดอกเบี้ย สูงกว่าที่โบถตั้งไว้นิดเดียวเอง An American Haunting (2005)
- Well, look, if she is the cause, than why not just return the profit and the timber to her?-ถ้าหล่อนเป็นต้นเหตุ ทำไมคุณไม่คืนดอกเบี้ย และไม้ให้หล่อนไปล่ะ An American Haunting (2005)
Government redevelopment loan. Easy to qualify. Low interest rates.เงินกู้เพื่อการพัฒนาของรัฐบาล เงื่อนไขน้อย ดอกเบี้ยต่ำ Four Brothers (2005)
The interest is 5 times the amount. How do you expect us to pay? Bunch of gangsters.ดอกเบี้ย 5 เท่าจากจำนวนเงิน คิดว่าพวกเราจะจ่ายกันไหวได้เหรอ ไอ้พวกแก๊งยากูซ่า Episode #1.1 (2006)
How can I pay when the interest is more than I earn?ฉันจะจ่ายได้ยังไง ในเมื่อดอกเบี้ยยังมากกว่าเงินที่ฉันมี Bandidas (2006)
And so is the almost $80 billion we will pay in interest this year on the national debt.และเงิน 8 หมื่นล้านนี้... ปีนี้เราต้องจ่ายดอกเบี้ยหนี้ให้ประเทศด้วย The Pursuit of Happyness (2006)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดอกเบี้ย[døkbīa] (n) EN: interest  FR: intérêt [m] ; agio [m] ; rapport [m]
ดอกเบี้ยคงต้น[dokbia khong ton] (n, exp) EN: simple interest  FR: intérêt simple [m]
ดอกเบี้ยคงที่[døkbīa khongthī] (n, exp) EN: fixed interest  FR: intérêt fixe [m]
ดอกเบี้ยค้างจ่าย[døkbīa khāng jāi] (n, exp) EN: accrued interest expense ; accrued interest ; accrued interest payable
ดอกเบี้ยค้างรับ[døkbīa khāng rap] (n, exp) EN: accrued interest receivable
ดอกเบี้ยตายตัว[døkbīa tāitūa] (n, exp) EN: fixed interest  FR: intérêt fixe [m]
ดอกเบี้ยทบต้น[døkbīa thopton] (n, exp) EN: compound interest  FR: intérêt composé [m]
ดอกเบี้ยเงินกู้[døkbīa ngoenkū] (n, exp) EN: lending rate
ดอกเบี้ยเชิงซ้อน[døkbīa choēngsøn] (n, exp) EN: compound interest  FR: intérêt composé [m]
ดอกเบี้ยเชิงเดี่ยว[døkbīa choēngdīo] (n, exp) EN: simple interest  FR: intérêt simple [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
interest(n) ผลประโยชน์, See also: ดอกเบี้ย
stake(n) ดอกเบี้ยหรือส่วนแบ่งผลประโยชน์, Syn. interest, share
vigorish(n) ดอกเบี้ยเงินกู้ (คำสแลง), Syn. interests, vig

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
assignation(แอสซิกเน'เชิน) n. การนัดพบ,การมอบหมาย, ภาระหน้าที่,การบ้านจากโรงเรียน,การโอน (สิทธิ์,ทรัพย์สิน,ดอกเบี้ย,ฯลฯ) , การบรรยาย, Syn. rendezvous, engagement
assignee(อะไซนี') n. ผู้รับโอน (สิทธิ,ทรัพย์สินดอกเบี้ยหรืออื่น ๆ)
assignment(อะไซ'เมินทฺ) n. หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย,การบ้าน,การโอน (สิทธิทรัพย์สิน, ดอกเบี้ยหรืออื่น ๆ), Syn. duty, task, mission
compound(คอม'เพาน์ดฺ) {compounded,compounding,compounds} n. บริเวณบ้าน,บริเวณล้อมรั้ว,สารประกอบ,คำผสม vt. (คัมเพานด') ใส่รวมกัน,ประกอบเป็นสารประกอบ,ตกลงไม่เอาเรื่อง,คิดดอกเบี้ยทบต้น,เพิ่ม,เสริม. vi. ต่อรอง,ประนีประนอม,ตกลงกันได้, See also: compounder n. ด
compound fracture n.ดอกเบี้ยทบต้น
earned incomen. เงินรายได้จากค่าจ้าง เงินเดือนหรืออื่น ๆ (ไม่ใช่จากดอกเบี้ย)
increase(อินคริส') vt., vi. เพิ่ม, ทำให้มากขึ้น, เพิ่มพูน. -n. (อิน'ครีส) การเพิ่มมากขึ้น, การเพิ่มพูน, ผลจากการเพิ่มพูน, ผลิตผล, ผลกำไร, ดอกเบี้ย., See also: increasable adj. increasingly adv. increaser n., Syn. addition
interest(อิน'เทอริสทฺ) n. ความสนใจ,เรื่องที่น่าสนใจ,บุคคลที่น่าสนใจ,ผลประโยชน์,สิทธิตามกฎหมาย,ลักษณะสำคัญ,ดอกเบี้ย,อาชีพ. vt. กระตุ้นความสนใจ,เกี่ยวข้อง,นำเข้ามาร่วม, Syn. share, profit, attraction, attract, arouse
moneylender(มัน'นีเลนเดอะ) n. ผู้ให้ยืมเงินโดยคิดดอกเบี้ย
savings bankn. ธนาคารออมสิน,ธนาคารที่รับฝากเงินออมทรัพย์เท่านั้นและจ่ายดอกเบี้ยให้กับผู้ฝาก

English-Thai: Nontri Dictionary
dividend(n) ตัวตั้งหาร,เงินปันผล,ผลประโยชน์,ดอกเบี้ย
income(n) รายได้,รายรับ,ดอกเบี้ย,เงินเดือน
increase(n) การเพิ่ม,การทวีคูณ,สิ่งที่เพิ่ม,ดอกเบี้ย,ผลกำไร
interest(n) ความสนใจ,ดอกเบี้ย,ผลประโยชน์,ความเอาใจใส่,ส่วนได้ส่วนเสีย
prime(n) ต้นทุน,ดอกเบี้ย,วัยหนุ่มสาว,รุ่งอรุณ,ระยะเริ่มแรก
usury(n) การให้กู้เงินโดยคิดดอกเบี้ยสูงลิ่ว

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
未払利息[みしゅうりそく, mishuurisoku] ดอกเบี้ยค้างจ่าย
利息[りそく, risoku] ดอกเบี้ย

German-Thai: Longdo Dictionary
Zins(n) |der, pl. Zinsen| ดอกเบี้ย เช่น Die Bank lebt von den Zinsen. ธนาคารดำเนินกิจการอยู่ได้ด้วยดอกเบี้ย

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top