Search result for

ดอกเบี้ย

(66 entries)
(0.0634 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ดอกเบี้ย-, *ดอกเบี้ย*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ดอกเบี้ย[N] interest, Syn. ดอก, ค่าตอบแทน, Example: ธนาคารได้เตือนให้ลูกหนี้ชำระดอกเบี้ยตามกำหนดเวลาที่ให้ไว้, Thai definition: ค่าตอบแทนที่บุคคลหนึ่งต้องใช้ให้แก่บุคคลอีกคนหนึ่ง เพื่อการที่ได้ใช้เงินของบุคคลนั้น หรือเพื่อทดแทนการไม่ชำระหนี้หรือชำระหนี้ไม่ถูกต้อง, Notes: (กฎหมาย)
ดอกเบี้ยทบต้น[V] compound interest, Example: ดอกเบี้ยที่ชะรำรวมดอกเบี้ยทบต้นด้วย, Thai definition: ดอกเบี้ยที่ค้างชำระซึ่งนำไปรวมกับเงินต้นเพื่อรวมคิดดอกเบี้ยต่อไป

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ดอกเบี้ยน. ผลประโยชน์ที่บุคคลหนึ่งต้องใช้ให้แก่บุคคลอีกคนหนึ่ง เพื่อการที่ได้ใช้เงินของบุคคลนั้น หรือเพื่อการไม่ชำระหนี้หรือชำระหนี้ไม่ถูกต้องหรือชำระหนี้ล่าช้า ทั้งนี้ โดยคำนวณเป็นรายวัน รายเดือนหรือรายปี จากยอดเงินต้นหรือยอดเงินที่ต้องชำระ.
ดอกเบี้ยทบต้นน. ดอกเบี้ยที่ค้างชำระซึ่งนำไปรวมกับเงินต้นเพื่อรวมคิดดอกเบี้ยต่อไป.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
interestดอกเบี้ย [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
interestดอกเบี้ย, ผลประโยชน์, ส่วนได้เสีย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
simple interestดอกเบี้ยคงต้น [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
compound interestดอกเบี้ยทบต้น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
compound interestดอกเบี้ยทบต้น [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
arrears of interestดอกเบี้ยที่ค้างชำระ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
excess interestดอกเบี้ยส่วนเกิน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
illegal interestดอกเบี้ยเกินอัตราที่กฎหมายกำหนด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Construction interestดอกเบี้ยระหว่างก่อสร้าง [เศรษฐศาสตร์]
Interestดอกเบี้ย [TU Subject Heading]
Interest (Islamic law)ดอกเบี้ย (กฎหมายอิสลาม) [TU Subject Heading]
Usuryดอกเบี้ยเกินอัตรา [TU Subject Heading]
Usury (Islamic law)ดอกเบี้ยเกินอัตรา (กฎหมายอิสลาม) [TU Subject Heading]
Accrued Interestดอกเบี้ยค้างรับ คือ ดอกเบี้ยสะสมที่เกิดจากการลงทุน ในตราสารหนี้นับจากวันจ่ายดอกเบี้ยงวดล่าสุดจนถึงวันส่งมอบตราสาร [การเงิน-การลงทุน]
Accrued interestดอกเบี้ยค้างจ่าย [การบัญชี]
Accrued interest payableดอกเบี้ยค้างจ่าย [การบัญชี]
Accrued interest receivableดอกเบี้ยค้างรับ [การบัญชี]
Interestดอกเบี้ย [การบัญชี]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
'Cause i need to know if he lends money interest-Free.เพราะว่าฉันต้องการรู้ ถ้าเขาให้เงินใครยืมแล้วไม่คิดดอกเบี้ย Not Cancer (2008)
Two--Who pays 12% interest on a car loan?2. ใครจ่ายดอกเบี้ย 12 % เพื่อผ่อนรถ Adverse Events (2008)
Yes, he did. What was the interest rate you gotuคุณได้อัตราดอกเบี้ยเท่าไหร่ Pineapple Express (2008)
You can start with a thousand words on the effect of changing interest rate on store card APRs.งานแรก ผมขอความยาวหนึ่งพันคำ -หัวข้อผลกระทบของการเปลี่ยน อัดราดอกเบี้ยของบัตรสมาชิกห้างสรรพสินค้า Confessions of a Shopaholic (2009)
Okay.ดอกเบี้ย Down (2009)
It just so happens we got your money, man, plus interest. You're damn right, plus interest.เรื่องที่เกิดขึ้นเราจะหาเงินมาคืนนายได้ พวก พร้อมดอกเบี้ย Peekaboo (2009)
Where?มึงแม่งพูดถูกใจว่ะ พร้อมดอกเบี้ย จากไหนล่ะ Peekaboo (2009)
Of 12.9% with no money down and no payments till next year.ดอกเบี้ย 12.9% ไม่ต้องดาวน์ ไม่ต้องผ่อนจนถึงปีหน้า Mattress (2009)
We can give you better rates and terms than other competitors but we can offer you much more:เราคิดอัตราดอกเบี้ยต่ำกว่า แถมผ่อนได้นานกว่าเจ้าอื่น แถมด้วยข้อเสนอพิเศษ The International (2009)
Now, if you can't afford the full payment of $618,429, we can offer monthly installments at an APR of 19.6%, standard for a generic pancreatic unit.หากคุณไม่พร้อมจะจ่ายเงินทั้งหมดที่ 618,429 ดอลลาร์ เราขอเสนอการผ่อนแบบรายเดือน ดอกเบี้ย 19.6% ต่อปี ซึ่งเป็นราคามาตราฐาน สำหรับการเปลี่ยนถ่ายตับอ่อน Repo Men (2010)
And this new heart's accumulating interest with every beat.และหัวใจใหม่นี้ คิดดอกเบี้ยทุกครั้งที่มันเต้น Repo Men (2010)
But I'm almost there. I'm down to the last of the bloody interest.แต่ผมใกล้หมดหนี้แล้ว เหลือแค่ดอกเบี้ยหน้าเลือดนั่นล่ะ Leap Year (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดอกเบี้ย[n.] (døkbīa) EN: interest   FR: intérêt [m] ; agio [m] ; rapport [m]
ดอกเบี้ยคงต้น[n. exp.] (dokbia khong ton) EN: simple interest   FR: intérêt simple [m]
ดอกเบี้ยคงที่[n. exp.] (døkbīa khongthī) EN: fixed interest   FR: intérêt fixe [m]
ดอกเบี้ยค้างจ่าย[n. exp.] (døkbīa khāng jāi) EN: accrued interest expense ; accrued interest ; accrued interest payable   
ดอกเบี้ยค้างรับ[n. exp.] (døkbīa khāng rap) EN: accrued interest receivable   
ดอกเบี้ยตายตัว[n. exp.] (døkbīa tāitūa) EN: fixed interest   FR: intérêt fixe [m]
ดอกเบี้ยทบต้น[n. exp.] (døkbīa thopton) EN: compound interest   FR: intérêt composé [m]
ดอกเบี้ยเงินกู้[n. exp.] (døkbīa ngoenkū) EN: lending rate   
ดอกเบี้ยเชิงซ้อน[n. exp.] (døkbīa choēngsøn) EN: compound interest   FR: intérêt composé [m]
ดอกเบี้ยเชิงเดี่ยว[n. exp.] (døkbīa choēngdīo) EN: simple interest   FR: intérêt simple [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
interest[N] ผลประโยชน์, See also: ดอกเบี้ย
stake[N] ดอกเบี้ยหรือส่วนแบ่งผลประโยชน์, Syn. interest, share
vigorish[N] ดอกเบี้ยเงินกู้ (คำสแลง), Syn. interests, vig

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
assignation(แอสซิกเน'เชิน) n. การนัดพบ,การมอบหมาย, ภาระหน้าที่,การบ้านจากโรงเรียน,การโอน (สิทธิ์,ทรัพย์สิน,ดอกเบี้ย,ฯลฯ) , การบรรยาย, Syn. rendezvous, engagement
assignee(อะไซนี') n. ผู้รับโอน (สิทธิ,ทรัพย์สินดอกเบี้ยหรืออื่น ๆ)
assignment(อะไซ'เมินทฺ) n. หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย,การบ้าน,การโอน (สิทธิทรัพย์สิน, ดอกเบี้ยหรืออื่น ๆ), Syn. duty, task,mission
compound(คอม'เพาน์ดฺ) {compounded,compounding,compounds} n. บริเวณบ้าน,บริเวณล้อมรั้ว,สารประกอบ,คำผสม vt. (คัมเพานด') ใส่รวมกัน,ประกอบเป็นสารประกอบ,ตกลงไม่เอาเรื่อง,คิดดอกเบี้ยทบต้น,เพิ่ม,เสริม. vi. ต่อรอง,ประนีประนอม,ตกลงกันได้, See also: compounder n. ด
compound fracture n.ดอกเบี้ยทบต้น
earned incomen. เงินรายได้จากค่าจ้าง เงินเดือนหรืออื่น ๆ (ไม่ใช่จากดอกเบี้ย)
increase(อินคริส') vt., vi. เพิ่ม, ทำให้มากขึ้น, เพิ่มพูน. -n. (อิน'ครีส) การเพิ่มมากขึ้น, การเพิ่มพูน, ผลจากการเพิ่มพูน, ผลิตผล, ผลกำไร, ดอกเบี้ย., See also: increasable adj. increasingly adv. increaser n., Syn. addition
interest(อิน'เทอริสทฺ) n. ความสนใจ,เรื่องที่น่าสนใจ,บุคคลที่น่าสนใจ,ผลประโยชน์,สิทธิตามกฎหมาย,ลักษณะสำคัญ,ดอกเบี้ย,อาชีพ. vt. กระตุ้นความสนใจ,เกี่ยวข้อง,นำเข้ามาร่วม, Syn. share,profit,attraction,attract,arouse
moneylender(มัน'นีเลนเดอะ) n. ผู้ให้ยืมเงินโดยคิดดอกเบี้ย
savings bankn. ธนาคารออมสิน,ธนาคารที่รับฝากเงินออมทรัพย์เท่านั้นและจ่ายดอกเบี้ยให้กับผู้ฝาก

English-Thai: Nontri Dictionary
dividend(n) ตัวตั้งหาร,เงินปันผล,ผลประโยชน์,ดอกเบี้ย
income(n) รายได้,รายรับ,ดอกเบี้ย,เงินเดือน
increase(n) การเพิ่ม,การทวีคูณ,สิ่งที่เพิ่ม,ดอกเบี้ย,ผลกำไร
interest(n) ความสนใจ,ดอกเบี้ย,ผลประโยชน์,ความเอาใจใส่,ส่วนได้ส่วนเสีย
prime(n) ต้นทุน,ดอกเบี้ย,วัยหนุ่มสาว,รุ่งอรุณ,ระยะเริ่มแรก
usury(n) การให้กู้เงินโดยคิดดอกเบี้ยสูงลิ่ว

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
未払利息[みしゅうりそく, mishuurisoku] ดอกเบี้ยค้างจ่าย
利息[りそく, risoku] ดอกเบี้ย

German-Thai: Longdo Dictionary
Zins(n) |der, pl. Zinsen| ดอกเบี้ย เช่น Die Bank lebt von den Zinsen. ธนาคารดำเนินกิจการอยู่ได้ด้วยดอกเบี้ย

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top