ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

quadrat

   
60 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -quadrat-, *quadrat*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
quadrat[N] ชิ้นส่วนโลหะที่ใช้ในการเรียงพิมพ์
quadrat[N] พื้นที่สี่เหลี่ยมที่ใช้ในการศึกษาพืชและสัตว์
quadrate[N] สี่เหลี่ยมจตุรัส, See also: สี่เหลี่ยมผืนผ้า
quadrate[ADJ] ซึ่งเป็นสี่เหลี่ยมจตุรัส, Syn. rectangular
quadrate[VI] ปรับตัว, See also: เห็นด้วย
quadrate[VT] ทำให้ปรับตัว, See also: ทำให้สอดคล้อง
quadratic[ADJ] เกี่ยวกับสมการ 2 ชั้น
quadratics[N] สาขาพีชคณิตที่ศึกษาเกี่ยวกับ quadratic equation
quadrature[N] การสร้างสี่เหลี่ยมจัตุรัส
quadratically[ADV] อย่างเป็นสมการ 2 ชั้น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
quadratic(โควแดรท'ทิค) adj. สี่เหลี่ยมจัตุรัส,เกี่ยวกับ สมการ2ชั้น,เกี่ยวกับกำลังสอง,2ครั้ง,2ชั้น
quadrature(ควอด'ระเชอะ) n. การหาพื้นที่,สภาวะที่วัตถุในท้องฟ้าที่เส้นแวงต่างกัน90องศา

English-Thai: Nontri Dictionary
quadratic(adj) ที่เป็นกำลังสอง
quadratic(n) สมการกำลังสอง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
quadratตารางสี่เหลี่ยม [พฤกษศาสตร์ ๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
quadrate๑. รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส๒. -สี่ด้าน [มีความหมายเหมือนกับ quadrilateral ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
quadraticกำลังสอง [มีความหมายเหมือนกับ quadric ๑] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
quadratic equationสมการกำลังสอง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
quadratic formรูปแบบกำลังสอง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
quadratic functionฟังก์ชันกำลังสอง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
quadratic meanค่าเฉลี่ยกำลังสอง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
quadratic polynomialพหุนามกำลังสอง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
quadratic surdเสิร์ดที่สอง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
quadrature๑. การสร้างจัตุรัสพื้นที่เท่า๒. การประมาณพื้นที่ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
quadratic functionฟังก์ชันกำลังสอง, ฟังก์ชันที่อยู่ในรูป f(x) = ax2 + bx + c เมื่อ a, b, c เป็นจำนวนจริงใด ๆ และ a ¹ 0 [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Quadratic programmingการโปรแกรมเชิงกำลังสอง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลำดับกำลังสอง[n. exp.] (lamdap kamlang søng) EN: quadratic sequence   
สมการกำลังสอง[n. exp.] (samakān kamlang søng) EN: quadratic equation   FR: équation du second degré [f]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
quadratic (j) kwˈɒdrˈætɪk (k w o1 d r a1 t i k)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
二次函数[èr cì hán shù, ㄦˋ ㄘˋ ㄏㄢˊ ㄕㄨˋ, / ] quadratic function, #69,209 [Add to Longdo]
二次多项式[èr cì duō xiàng shì, ㄦˋ ㄘˋ ㄉㄨㄛ ㄒㄧㄤˋ ㄕˋ, / ] quadratic polynomial [Add to Longdo]
二次方程[èr cì fāng chéng, ㄦˋ ㄘˋ ㄈㄤ ㄔㄥˊ, ] quadratic equation [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Quadrat {n} | Quadrate {pl}; Vierecke {pl}square | squares [Add to Longdo]
Quadrat {n} (Drucktechnik)quadrat [Add to Longdo]
Quadratmeter {n} | Quadratmeter {pl}square meter | square meters [Add to Longdo]
Quadrat {n} [math.]square [Add to Longdo]
Quadratur {f} [math.] | die Quadratur des Kreises versuchenquadrature | to try to square the circle [Add to Longdo]
Quadratur-Amplitudenmodulation {f} [electr.]quadrature amplitude modulation (QAM) [Add to Longdo]
Quadratwurzel {f} [math.]square root [Add to Longdo]
Quadratzahl {f} [math.]square number [Add to Longdo]
quadratischsquare [Add to Longdo]
quadratisch machen; rechtwinklig machento square [Add to Longdo]
quadratisch [math.]quadratic [Add to Longdo]
quadratischquadrate [Add to Longdo]
quadratische Gleichung {f} [math.]quadratic equation [Add to Longdo]
quadratischequadratics [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
求積法[きゅうせきほう, kyuusekihou] (n) (1) quadrature; (2) stereometry [Add to Longdo]
[く, ku] (n) quadrature [Add to Longdo]
矩象[くしょう, kushou] (n) quadrature [Add to Longdo]
直交振幅変調[ちょっこうしんぷくへんちょう, chokkoushinpukuhenchou] (n) {comp} Quadrature Amplitude Modulation; QAM [Add to Longdo]
直交性[ちょっこうせい, chokkousei] (n) orthogonal; quadrature component [Add to Longdo]
二次関数[にじかんすう, nijikansuu] (n) quadratic function [Add to Longdo]
二次曲線[にじきょくせん, nijikyokusen] (n) quadratic curve [Add to Longdo]
二次体[にじたい, nijitai] (n) {math} quadratic field [Add to Longdo]
二次方程式[にじほうていしき, nijihouteishiki] (n) quadratic equation [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
二次関数[にじかんすう, nijikansuu] quadratic function [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
平方メートル[へいほうメートル, heihou me-toru] Quadratmeter [Add to Longdo]
正方形[せいほうけい, seihoukei] Quadrat [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Quadrat \Quad"rat\, n. [F. quadrat, cadrat. See {Quadrate}.]
   1. (Print.) A block of type metal lower than the letters, --
    used in spacing and in blank lines. [Abbrev. quad.]
    [1913 Webster]
 
   2. An old instrument used for taking altitudes; -- called
    also {geometrical square}, and {line of shadows}.
    [1913 Webster]

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Quadrat /kvadraːt/ 
  quadrat; square

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top