Search result for

rectangular

(47 entries)
(0.0465 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rectangular-, *rectangular*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rectangular[ADJ] ซึ่งเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก, Syn. square, four-sided, oblong
rectangularly[ADV] โดยเป็นมุมฉาก
rectangularity[N] การเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
rectangular(เรคแทง'กิวละ) adj. รูปคล้ายสี่เหลี่ยมมุมฉาก,มีมุมฉาก,เป็นมุมฉาก, See also: rectangularity n.

English-Thai: Nontri Dictionary
rectangular(adj) เป็นมุมฉาก,เป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
rectangular axesแกนมุมฉาก [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
rectangular coordinate systemระบบพิกัดฉาก [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
rectangular coordinatesพิกัดฉาก [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
rectangular drainage pattern; lattice drainage patternแบบรูปทางน้ำตั้งฉาก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
rectangular formรูปแบบเชิงตั้งฉาก [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
rectangular hyperbolaไฮเพอร์โบลามุมฉาก [มีความหมายเหมือนกับ equiangular hyperbola และ equilateral hyperbola] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
rectangular parallelepiped; cuboid; rectangular solidทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
rectangular prismปริซึมสี่เหลี่ยมมุมฉาก [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
rectangular solid; cuboid; rectangular parallelepipedทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
rectangular coordinate systemระบบพิกัดฉาก, ระบบที่ประกอบด้วยแกนอ้างอิง 2 แกน ตั้งได้ฉากกันซึ่งเรียกว่า แกน X และแกน Y (หรือ ประกอบด้วยแกนอ้างอิง 3 แกน ตั้งได้ฉากซึ่งกันและกัน เรียกแกน X แกน Y และแกน Z)  จุดที่ตัดกันของแกน X แกน Y (และแกน Z) เรียกจุดกำเนิด และ ตำแหน่งของจุดในระนาบ คือ ตำแหน่งของจุด [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
rectangular hyperbolaไฮเพอร์โบลามุมฉาก, ไฮเพอร์โบลาชนิดหนึ่งซึ่งมีสมการทั่ว ๆ ไปอยู่ในรูป x2 - y2 = a2 หรือ y2 - x2 = a2  [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
rectangular prismปริซึมสี่เหลี่ยมมุมฉาก, ปริซึมที่มีหน้าตัดเป็นสี่เหลี่ยมมุมฉาก [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
rectangular weirrectangular weir, ฝายสี่เหลี่ยมผืนผ้า [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Object we seek, rectangular storage container, dimensions 2 meters by 0.5 meter by 66 centimeters.สิ่งที่เราค้นหา คือตู้บรรจุสินค้าสี่เหลี่ยมผืนผ้า สูง2เมตร กว้างครึ่งเมตร ลึก66เซนติเมตร Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
All of these stones are rectangular granite. Except right here.... เมื่อฉันถูกเล็กน้อย, บอกฉันว่าเสียง หัวใจของฉันอยู่ในเสียงของพระเจ้า. Angels & Demons (2009)
She was naked, and, er, in some kind of box, er, rectangular, not coffin-shaped.เธอโป๊ล่อนจ้อน และเอ่อ... อยู่ในกรง Episode #1.3 (2010)
It is comprised of rectangular objects.จะประกอบด้วยวัตถุทรง สี่เหลี่ยม 2010: The Year We Make Contact (1984)
It's grey, rectangular, the size of a paperback book.ขนาดประมาณหนังสือปกอ่อน The British Invasion (2007)
We have a recent rectangular transection to the left occipital lobe.ที่ผ่านมาเราได้เปิดสมองเป็นรูปสี่เหลี่ยม ตรงท้ายทอยด้านซ้าย Saw IV (2007)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไฮเพอร์โบลามุมฉาก[n. exp.] (haiphoēbōlā mumchāk) EN: rectangular hyperbola   
กระจกหุง[n. exp.] (krajok hung) EN: rectangular bits of cooked glass for decoration   
แท่นลา[n.] (thaenlā) EN: rectangular moveable base   
แท่นมณฑล[n.] (thaenmonthon) EN: rectangular alter   FR: autel rectangualire

CMU English Pronouncing Dictionary
RECTANGULAR    R EH0 K T AE1 NG G Y AH0 L ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
rectangular    (j) (r e1 k t a1 ng g y u l @ r)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
直角坐标[zhí jiǎo zuò biāo, ㄓˊ ㄐㄧㄠˇ ㄗㄨㄛˋ ㄅㄧㄠ, / ] rectangular coordinates, #89,902 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bitimpuls {m}rectangular pulse [Add to Longdo]
Rechteckklemme {f}rectangular terminal [Add to Longdo]
Rechteckstruktur {f}rectangular structure [Add to Longdo]
rechtwinklig {adj}rectangular [Am.] [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
デカルト座標[デカルトざひょう, dekaruto zahyou] (n) (See 直交座標) Cartesian coordinates; rectangular coordinates [Add to Longdo]
角形[かくけい;かっけい, kakukei ; kakkei] (n) (1) (N)-cornered polygon, incl. triangle; (2) (esp. かくけい) Japanese rectangular envelope (opening on the short dimension; numbered 0-8, A3, A4, each with different sizes) [Add to Longdo]
角煮[かくに, kakuni] (n) stew made with cubed (possibly rectangular) pieces of meat or fish [Add to Longdo]
角瓶[かくびん, kakubin] (n) rectangular bottle [Add to Longdo]
軒平瓦[のきひらがわら, nokihiragawara] (n) (See 平瓦,瓦当) eave-end roof tile (comprising a broadly concave tile and near-rectangular decorative cap) [Add to Longdo]
坐り蒲団[すわりふとん, suwarifuton] (n) (arch) (See 座布団) flat floor cushion used when sitting or kneeling (usu. rectangular) [Add to Longdo]
座布団(P);座蒲団;座ぶとん;坐蒲団[ざぶとん, zabuton] (n) (See 布団) zabuton (flat floor cushion used when sitting or kneeling; usu. rectangular); (P) [Add to Longdo]
四角い[しかくい, shikakui] (adj-i) square; rectangular; (P) [Add to Longdo]
升形;枡形;斗形[ますがた, masugata] (n) (1) square (shape); (2) (斗形 only) square bearing block (at the top of a pillar); (3) (in a castle) rectangular space between the inner and outer gates (where troops can gather) [Add to Longdo]
松花堂弁当[しょうかどうべんとう, shoukadoubentou] (n) square or rectangular bento box containing cross-shaped separators [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rectangular \Rec*tan"gu*lar\ (r?k*t?n"g?*l?r), a. [CF. F.
   rectangulaire.]
   Right-angled; having one or more angles of ninety degrees. --
   {Rec*tan"gu*lar*ly} (r?k*t?n"g?*l?r*l?), adv. --
   {Rec*tan"gu*lar*ness}, n.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 rectangular
   adj 1: having four right angles; "a rectangular figure twice as
       long as it is wide"
   2: having a set of mutually perpendicular axes; meeting at right
     angles; "wind and sea may displace the ship's center of
     gravity along three orthogonal axes"; "a rectangular
     Cartesian coordinate system" [syn: {orthogonal},
     {rectangular}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top