ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

protruding

P R OW0 T R UW1 D IH0 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -protruding-, *protruding*, protrud
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
protruding(adj) ซึ่งยื่นออกมา, Syn. projecting

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Hiker found a foot protruding from the soil right up here.นักปีนเขาเจอเท้ายื่นออกมาจากดินตรงนี้ Cold Comfort (2009)
Protruding teeth, large, and some claws.ฟันและเล็บขนาดใหญ่ Episode #3.3 (2009)
The victim's broad nasal aperture with a rounded nasal sill in combination with the protruding nature of the mandible suggests negroid.ช่องโพรงจมูกของเหยื่อ มีความกลม เมื่อมาพิจารณารวมกับลักษณะ The Survivor in the Soap (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
protrudingMoreover, when viewed from the side, the front teeth are protruding.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปากแบะ(n) protruding mouth, Example: สิ่งที่เด่นบนใบหน้าของเขาคือปากแบะราวกับแพะ, Thai Definition: ปากที่มีริมฝีปากล่างยื่นห้อยออกมามาก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โหนก[nōk] (adj) EN: protuberant ; bulging ; protruding ; projecting
นูน[nūn] (adj) EN: convex ; bulging ; raised ; embossed ; puffing out ; protruding  FR: convexe ; bombé ; cambré ; renflé ; proéminent ; protubérant ; saillant
ป่อง[pǿng] (v) EN: bulge (out) ; protrude ; be protruding ; be bulging out
ตาโปน[tā pōn] (n, exp) EN: protruding eyes  FR: yeux protubérants [ mpl ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
PROTRUDING P R OW0 T R UW1 D IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
protruding (v) prˈətrˈuːdɪŋ (p r @1 t r uu1 d i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
テングハギ属[テングハギぞく, tenguhagi zoku] (n) Naso (genus of tropical marine surgeonfishes in the family Acanthuridae known as unicorn fishes due to a spike protruding from the forehead) [Add to Longdo]
猿臂[えんぴ, enpi] (n) long, protruding elbows (like those of a monkey) [Add to Longdo]
鬼歯[おにば, oniba] (n) protruding tooth (like a fang) [Add to Longdo]
受け口;受口;承口[うけぐち;うけくち, ukeguchi ; ukekuchi] (n) (1) mouth with a protruding lower lip and jaw; (2) (うけぐち only) socket; receiving window; slot [Add to Longdo]
出っ歯[でっぱ, deppa] (n) protruding tooth; overbite [Add to Longdo]
出っ尻[でっちり, decchiri] (n) protruding buttocks; big butt [Add to Longdo]
出べそ;出臍[でべそ, debeso] (n) (uk) protruding navel; outie [Add to Longdo]
出歯[でば, deba] (n) protruding tooth; overbite [Add to Longdo]
出目[でめ, deme] (n, adj-no) (1) protruding eyes; (2) number of pips visible after a throw of the dice [Add to Longdo]
添い歯[そいば, soiba] (n) (See 八重歯・やえば) double tooth; protruding tooth (like a fang) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Protrude \Pro*trude"\, v. t. [imp. & p. p. {Protruded}; p. pr. &
   vb. n. {Protruding}.] [L. protrudere, protrusum; pro forward
   + trudere to thrust. See {Threat}.]
   [1913 Webster]
   1. To thrust forward; to drive or force along. --Locke.
    [1913 Webster]
 
   2. To thrust out, as through a narrow orifice or from
    confinement; to cause to come forth.
    [1913 Webster]
 
       When . . . Spring protrudes the bursting gems.
                          --Thomson.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 protruding
   adj 1: extending out above or beyond a surface or boundary; "the
       jutting limb of a tree"; "massive projected buttresses";
       "his protruding ribs"; "a pile of boards sticking over
       the end of his truck" [syn: {jutting}, {projected},
       {projecting}, {protruding}, {relieved}, {sticking(p)},
       {sticking out(p)}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top