ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

projecting

P R AH0 JH EH1 K T IH0 NG   
36 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -projecting-, *projecting*, project
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
projecting[ADJ] ที่ยื่นออกมาจากพื้นผิว, Syn. protruding, protuberant

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
projecting coneกรวยฉาย [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
projecting lensเลนส์ฉายภาพ, เลนส์ที่เป็นส่วนประกอบอันหนึ่งของเครื่องฉายภาพ ทำหน้าที่รวมแสงจากวัตถุหรือแผ่นภาพโปร่งใส ทำให้เกิดภาพจริงที่ขนาดขยายที่ฉากรับภาพ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
All of the projecting part of the hook... ... the curve and the point, was covered with sardines... ... each sardine hooked through both eyes so they made a garland of the projecting steel.และทุกส่วนที่ยื่นของเบ็ด เส้นโค้งและจุดที่ถูกปกคลุม ด้วย ปลาซาร์ดีนสด แต่ละปลา ซาร์ดีนติดยาเสพติด The Old Man and the Sea (1958)
I think you' re projecting, dear.ผมคิดว่าคุณคิดมากไปนะที่รัก Dark Harbor (1998)
Seismic's projecting 22 minutes to breach.เหลือเวลาอีก 22 นาที พวกมันจะเจาะเข้ามา The Matrix Revolutions (2003)
It's with the public perception and the public image that they are projecting.อยู่ที่ภาพพจน์และสายตาของสังคม ที่บรรษัทต้องแบกรับ The Corporation (2003)
Well. don't go projecting on me.ใช่. เอ่อ. อย่ามาคาดคั้นอะไรมากจากฉัน. Shrek 2 (2004)
Projecting to the third balcony,ยื่นออกไปทางระเบียงหมายเลข 3 Shall We Dance (2004)
The energy of our friendship, And you're projecting itถึงพลังของ มิตรภาพ The Ten (2007)
I'm not projecting.ผมไม่ได้วาดภาพ The Ten (2007)
her psychosis must be projecting her baby onto any children she can get access to.เธออาจจะแค่จับเด็กคนไหนก็ได้ที่เธอสามารถเข้าถึงตัว The Instincts (2008)
I had a little Crabbot, placed the device deep into the soft tissues of my brain, and started projecting little alien symbols like a whole freaking movie and on top of that, I'm a wanted fugitive.ผมโดนหุ่นปูเหล็ก ยัดเครื่องมืออะไรก็ไม่รู้เข้าไปในเนิ้อเยื่อสมอง แล้วมันก็ฉายออกมา เป็นภาพสัญลักษณ์ต่างดาว Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
So he's projecting blame.เขาเลยโยนความผิดให้คนอื่น Roadkill (2009)
An organism capable of projecting itself without ever really leaving its host.สิ่งมีชีวิตที่สามารถ แสดงตัวเองออกมาได้ โดยไม่จำเป็นต้องออก ไปจากร่างที่มันสิงอยู่ Earthling (2009)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตะเพิง[N] overhanging rock, See also: projecting portion of a mountain, Thai definition: เงื้อมเขาที่งอกงุ้มลงมา
ชะงอก[N] projecting rock, See also: overhanging rock, Thai definition: หินที่งอกออกไป
ชะง้ำ[ADJ] projecting, See also: lofty, towering, Syn. ชะง่อน, Thai definition: สูงและยื่นง้ำออกมา
ชะงุ้ม[ADJ] towering and overhanging, See also: projecting and overhanging, Thai definition: เป็นเพิงงุ้มลงมา
ชะเงื้อม[ADJ] towering and overhanging, See also: projecting, Syn. ชะง่อน, Thai definition: ยื่นออกจากที่สูง
ชะโงกผา[N] overhanging rock/ cliff, See also: projecting rock, shelf, Syn. ชะง่อนผา, Thai definition: หินซึ่งยื่นออกไปจากหน้าผา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชะโงกผา[n.] (cha-ngōkphā) EN: overhanging rock/cliff ; projecting rock ; shelf   FR: rocher en surplomb [m]
โหนก[adj.] (nōk) EN: protuberant ; bulging ; protruding ; projecting   
พะ[n.] (pha) EN: projecting roof ; shed   

CMU English Pronouncing Dictionary
PROJECTING    P R AH0 JH EH1 K T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
projecting    (v) prˈəʤˈɛktɪŋ (p r @1 jh e1 k t i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[páo, ㄆㄠˊ, / ] projecting teeth, #17,207 [Add to Longdo]
[zī, , / ] projecting teeth; to bare one's teeth, #27,659 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Auslegergerüst {n}projecting scaffolding [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
出格子[でごうし, degoushi] (n) projecting lattice; latticed bay window [Add to Longdo]
出額[でびたい, debitai] (n) beetle brows; projecting forehead [Add to Longdo]
出鼻;出端;出っ端;出っ鼻[ではな(出鼻;出端);でばな(出鼻;出端);でっぱな, dehana ( debana ; shutsu haji ); debana ( debana ; shutsu haji ); deppana] (n) (1) (出鼻 only) projecting part (of a headland, etc.); (2) outset; moment of departure; beginning of work; starting out [Add to Longdo]
突き出た[つきでた, tsukideta] (adj-f) projecting; protruding [Add to Longdo]
反歯[そっぱ, soppa] (n) projecting teeth [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Project \Pro*ject"\, v. t. [imp. & p. p. {Projected}; p. pr. &
   vb. n. {Projecting}.] [Cf. OF. projecter, F. projeter.]
   [1913 Webster]
   1. To throw or cast forward; to shoot forth.
    [1913 Webster]
 
       Before his feet herself she did project. --Spenser.
    [1913 Webster]
 
       Behold! th' ascending villas on my side
       Project long shadows o'er the crystal tide. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   2. To cast forward or revolve in the mind; to contrive; to
    devise; to scheme; as, to project a plan.
    [1913 Webster]
 
       What sit then projecting peace and war? --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. (Persp.) To draw or exhibit, as the form of anything; to
    delineate; as, to project a sphere, a map, an ellipse, and
    the like; -- sometimes with on, upon, into, etc.; as, to
    project a line or point upon a plane. See {Projection}, 4.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 projecting
   adj 1: extending out above or beyond a surface or boundary; "the
       jutting limb of a tree"; "massive projected buttresses";
       "his protruding ribs"; "a pile of boards sticking over
       the end of his truck" [syn: {jutting}, {projected},
       {projecting}, {protruding}, {relieved}, {sticking(p)},
       {sticking out(p)}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top